ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

Показані 1-20 із 44 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПоложення про структурний підрозділФункція підзаконного актуПідзаконний актФункція акту, що має силу законуЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Організація та методологічне керівництво розробкою програмних показників у паливно-енергетичному комплексі для формування Прогнозу соціально-економічного розвитку України та Державного бюджету України.Формування та впровадження політикип. 3.1. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міністерству економічного розвитку і торгівлі та центральним органам виконавчої влади забезпечити взаємоузгоджене розроблення проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньостроковий та короткостроковий періоди та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (як основи для складення проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період), Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періодиПро розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету(не задано)
2Аналіз стану бюджетного фінансування підприємств паливно- енергетичного комплексу та участь у підготовленні пропозицій бюджетного фінансування.Формування та впровадження політикип. 3.11. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів (не задано)На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Організаційно-методологічні засади оцінки ефективності бюджетних програм визначаються Міністерством фінансів УкраїниБюджетний кодекс України
3Узагальнення пропозицій, що надаються структурними підрозділами Міненерговугілля, підприємствами ПЕК стосовно формування показників держбюджету на середньо- та короткостроковий періоди, зокрема, стосовно переліку бюджетних програм, видатків держбюджету за його фондами на наступний рік у сферах ПЕК. Формування та впровадження політикип. 3.35. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів (не задано)Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів УкраїниБюджетний кодекс України
4Розгляд та аналіз показників виконання фінансових планів підприємств ПЕК, їх оцінка, пропозиції щодо оптимізації та прогноз фінансового забезпечення, а також внесення пропозицій щодо їх затвердження. 3.7.1 Забезпечення погодження/затвердження фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки ПЕК.Формування та впровадження політикип. 3.7. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів (не задано)Основним плановим документом державного комерційного підприємства є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законом: підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, - Кабінетом Міністрів України; інших підприємств - органами, до сфери управління яких вони належатьГосподарський кодекс України
5Здійснення моніторингу за відображенням у фінансових планах господарських товариств суми дивідендів.Формування та впровадження політикип. 3.8. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Суб'єкти управління корпоративними правами держави подають щороку до 15 березня на основі затверджених фінансових планів на поточний рік Мінекономрозвитку за встановленою ним формою інформацію про зведені показники очікуваних обсягів загального чистого прибутку та дивідендів кожної господарської організації із зазначенням розміру державної частки, функції з управління корпоративними правами якої виконують такі суб'єктиПро затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави(не задано)
6Аналіз економічних чинників, що впливають на виконання підприємствами податкових зобов’язань відповідно до їх фінансових планів.Формування та впровадження політикип. 3.12. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів (не задано)Уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань :проводять моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери їх управління та вживають заходів до поліпшення їх роботиПро управління об'єктами державної власності
7Участь, у межах компетенції Департаменту, в управлінні об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міненерговугілля, у тому числі у затвердженні статутів, укладанні контрактів з керівниками підприємств, затвердження сум премій та інших заохочувальних виплат керівникам підприємств.Формування та впровадження політикип. 3.19. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів (не задано)Уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань: затверджують статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх дотриманнямПро управління об'єктами державної власності
8Опрацювання питань щодо погодження надання кредитів та позик державним підприємствам ПЕК, а також залучення інвестицій та погодження інвестиційних програм і змін до них, згідно з чинним законодавством та в межах компетенції Департаменту.Формування та впровадження політикип. 3.26. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Залучення підприємством кредиту (позики), надання гарантій або поруки за таким зобов'язанням погоджується: органом виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю (далі - уповноважений орган), - щодо внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик)Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями(не задано)
9Здійснення постійного аналізу чинної нормативно-правової бази в частині фінансово-економічної політики ПЕК.Формування та впровадження політикип. 3.31. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів (не задано)(не задано)
10Участь, в межах компетенції Департаменту, у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля.Формування та впровадження політикип. 3.41. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупціїПро затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України(не задано)
11Розгляд та аналіз показників виконання фінансових планів підприємств ПЕК, їх оцінка, пропозиції щодо оптимізації та прогноз фінансового забезпечення, а також внесення пропозицій щодо їх затвердження. 3.7.2 Контроль за виконанням фінансових планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки ПЕК, їх аналіз.Формування та впровадження політикип. 3.7. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п’ять років) державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, а також в установленому порядку здійснює контроль за їх виконаннямПро затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниУповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань: проводять моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери їх управління та вживають заходів до поліпшення їх роботиПро управління об'єктами державної власності
12Розгляд та аналіз показників виконання фінансових планів підприємств ПЕК, їх оцінка, пропозиції щодо оптимізації та прогноз фінансового забезпечення, а також внесення пропозицій щодо їх затвердження. 3.7.3 Проведення моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності ПЕК.Формування та впровадження політикип. 3.7. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності здійснюється шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об'єктами державної власності (далі - моніторинг) щодо: оцінки ефективності управління; показників фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання; стану виконання суб'єктами господарювання фінансових планів та їх платоспроможності; додержання законності щодо використання та збереження державного майна; виконання суб'єктами управління обов'язків відповідно до законодавстваПро затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності(не задано)
13Розробка пропозицій щодо ринкових трансформацій та цінової політики у вугільній галузіФормування та впровадження політикип. 3.2. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Моніторинг цін, збір та узагальнення отриманих даних здійснюється Міненерговугіллям. Моніторинг цін на вугілля здійснюється на підставі інформації, яка щомісяця до 20 числа подається в електронній формі Міненерговугіллю, Мінекономрозвитку, Мінфіну Держстатом, Держмитcлужбою і державними підприємствами «Держзовнішінформ», «Укрпромзовнішекспертиза», «Вугілля України», а також аналітичних оглядів внутрішнього і зовнішнього ринку вугілля та іншої інформації, отриманої в установленому порядкуПро затвердження Порядку здійснення моніторингу цін на вугільну продукцію(не задано)
14Здійснення оперативного аналізу техніко-економічних показників роботи підприємств ПЕК.Формування та впровадження політикип. 3.15. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міненерговугілля: подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі звітів, поданих вугледобувними підприємствамиПро затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції(не задано)
15Узагальнення та аналіз планових показників вугледобувних підприємств, а також їх щоквартальний аналіз: – видобутку рядового вугілля та виробництва готової вугільної продукції з урахуванням її якості; – собівартості готової вугільної продукції. Формування та впровадження політикип. 3.16. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міненерговугілля: 2) затверджує кожному вугледобувному підприємству окремі прогнозні щомісячні показники їх діяльності в установленому Міненерговугіллям порядку, а саме: обсяг видобутку рядового вугілля; обсяг, вартість та витрати із собівартості продукції; обсяг збитків від виробництва продукції. 3) визначає для кожного вугледобувного підприємства з урахуванням плану заходів, зазначеного у пункті 4 цього Порядку, щомісячні показники а саме: прогнозовану вартість продукції виходячи з її асортименту, показників якості та прогнозованої ціни. Прогнозовані ціни на сортове вугілля, вугілля для коксування, а також вугілля для теплових електростанцій та інших споживачів визначаються виходячи з цін для кінцевого споживача відповідно до договорів про продаж вугілля; прогнозовані витрати, що включаються до собівартості продукції, без урахування адміністративних витрат та витрат на збут, а також сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що придбані за рахунок бюджетних коштів. Такі витрати розраховуються вугледобувними підприємствами відповідно до галузевих методичних рекомендацій з обліку витрат на виробництво продукції, затверджених МіненерговугіллямПро затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції(не задано)
16Напрацювання пропозицій щодо розподілу бюджетних асигнувань за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» для розгляду їх на засіданнях Галузевої комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.Формування та впровадження політикип. 3.18. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Міненерговугілля затверджує в установленому порядку обсяг бюджетних коштів у розрізі вугледобувних підприємств з урахуванням того, що він не може перевищувати стовідсоткового покриття прогнозованих збитків вугледобувного підприємстваПро затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції(не задано)
17Розробка пропозицій щодо обсягів державної підтримки в розрізі державних підприємств вугільної галузі.Формування та впровадження політикип. 3.29. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Вугледобувні підприємства готують з урахуванням розроблених Міненерговугіллям методичних рекомендацій прогнозовані техніко-економічні показники діяльності та план заходів, спрямованих на поліпшення показників з виробництва та зниження витрат готової товарної вугільної продукції, скорочення збитків, і подають їх на розгляд Міненерговугіллю в установленому ним порядкуПро затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції(не задано)
18 Аналіз виконання керівниками підприємств ПЕК умов укладених контрактів, у тому числі затвердження сум премій та інших заохочувальних виплат керівникам підприємств.Формування та впровадження політикип. 3.23. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи. Система матеріального заохочення керівника підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо- господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов'язань за контрактомПро внесення зміни до Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу(не задано)
19Моніторинг державної допомоги яка надається підприємствам ПЕК.Формування та впровадження політикип. 3.42. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів Надання Антимонопольному комітету повідомлень про програми підтримки суб’єктів господарювання за рахунок державних чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарюванняПро затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання та реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб'єктам господарювання”(не задано)
20Здійснення постійного аналізу чинної нормативно-правової бази в частині надання державної допомоги суб’єктам господарювання.Формування та впровадження політикип. 3.43. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів (не задано)Уповноваженим органом на підставі інформації про чинну державну допомогу, яка подається надавачами такої допомоги, складається та ведеться реєстр державної допомоги за результатами проведення моніторингу державної допомоги. Реєстр державної допомоги оновлюється, зокрема даними про нову державну допомогу, що набрала чинності протягом звітного року, у тому числі про ту, надавачі якої підлягають звільненню від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу відповідно до статті 7 цього Закону. Надавачі державної допомоги зобов’язані щороку, до 1 квітня наступного року, подавати Уповноваженому органові у визначеному ним порядку інформацію про чинну державну допомогу, її мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги у межах відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надаваласяПро державну допомогу суб'єктам господарювання