Державна підтримка

Показані 1-20 із 90 записів.
#Назва
 
1Витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій
2Дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу
3Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
4Реєстраційна картка проекту (програми) міжнародної технічної допомоги
5Звільнення від оподаткування прибутку пiдприємств та органiзацiй, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв
6Нульова ставка оподаткування для платникiв податку на прибуток, утворених пiсля 1 квiтня 2011 року, у яких розмір доходів не перевищує трьох мiльйонiв гривень та нарахованої за кожний мiсяць звiтного перiоду заробiтної плати (доходу) працiвникiв є не меншим, нiж двi мiнiмальнi заробiтнi плати (на перiод до 1 сiчня 2016 року)
7Нульова ставка оподаткування для дiючих платникiв податку на прибуток, у яких розмiр доходiв не перевищує трьох мiльйонiв гривень та нарахованої за кожний мiсяць звiтного перiоду заробiтної плати (доходу) працiвникiв, якi перебувають з платником податку у трудових вiдносинах, є не меншим, нiж двi мiнiмальнi заробiтнi плати, та у яких середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв не перевищувала 20 осiб (на перiод до 1 сiчня 2016 року)
8Нульова ставка оподаткування для платникiв податку на прибуток, у яких розмiр доходiв не перевищує трьох мiльйонiв гривень та нарахованої за кожний мiсяць звiтного перiоду заробiтної плати (доходу) працiвникiв є не меншим, нiж двi мiнiмальнi заробiтнi плати, та якi були зареєстрованi платниками єдиного податку в перiод до набрання чинностi Податковим кодексом (на перiод до 1 сiчня 2016 року)
9Включення до витрат суми коштiв або вартiсть спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (касок, бронежилетiв, виготовлених вiдповiдно до вiйськових стандартiв), технiчних засобiв спостереження, лiкарських засобiв та медичних виробiв, засобiв особистої гiгiєни, продуктiв харчування, предметiв речового забезпечення, а також iнших товарiв, виконаних робiт, наданих послуг за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi добровiльно перерахованi (переданi) для потреб забезпечення проведення антитерористичної операцiї (тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї)
10Звільнення від оподаткування прибутку Чорнобильської АЕС, якщо такi кошти використовуються на фiнансування робiт з пiдготовки до зняття i зняття Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему (на перiод пiдготовки до зняття i зняття з експлуатацiї енергоблокiв Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему)
11Звільнення від оподаткування прибутку пiдприємств, отриманий за рахунок мiжнародної технiчної допомоги або за рахунок коштiв, якi передбачаються в державному бюджетi як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалiзацiї мiжнародної програми - Плану здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття" вiдповiдно до положень Рамкової угоди мiж Україною та ЄБРР стосовно дiяльностi Чорнобильського фонду "Укриття" в Українi, для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв ЧАЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу ЧАЕС
12Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання продуктiв дитячого харчування та товарiв дитячого асортименту для немовлят за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України
13Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання послуг iз здобуття вищої, середньої, професiйно-технiчної та дошкiльної освiти навчальними закладами
14Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв), послуги з їх ремонту та доставки
15Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання комплектуючих i напiвфабрикатiв для виготовлення технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв), товарiв спецiального призначення
16Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, а також постачання послуг реабiлiтацiйними установами для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв
17Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання реабiлiтацiйних послуг iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам, а також постачання путiвок на санаторно-курортне лiкування
18Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання послуг з утримання дiтей у дошкiльних навчально-виховних закладах, школах-iнтернатах
19Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання послуг з утримання осiб у будинках-iнтернатах для громадян похилого вiку та iнвалiдiв, дитячих будинках-iнтернатах, пансiонатах для ветеранiв вiйни i працi
20Звільнення від сплати податку на додану вартість за операцiї з постачання послуг з харчування дiтей у дошкiльних, загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров'я
Опис способу