Здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури

Здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури 

Виконавча документація на будівництво об’єкта

 ДБН А.3.1-5:2016  "Організація будівельного виробництва": Виконавча документація - документація, яка засвідчує особливості виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів 

До виконавчої документації належать: а) загальний журнал робіт; б) спеціальні журнали з окремих видів робіт; в) журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково- технічного супроводу; г) акти на закриття прихованих робіт; д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; е) виконавчі схеми; ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій]; і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівель­ них робіт.

Копія документу про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд
Кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду
Є платежі
Вартість послуг з технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури.
Розмір: Визначається договором з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та складає біля 1,5 % від підсумку графи 7, глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.
Період: Поетапно, після підписання актів виконаних робіт.
Особи, що здійснюють технічний нагляд: 
1) проводять перевірку: 
наявності документів,які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та  обладнання; 
відповідності виконаних робіт,конструкцій, виробів,матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; 
відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду,державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; 
2) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених робіт, а також робіт, виконаних з недоліками; 
3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних  робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 
4) повідомляють підряднику про  невідповідність  виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; 
5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; 
6) беруть участь у проведенні перевірки: 
робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів,відповідності змонтованого спецобладнання,устатковання і механізмів технічним умовам; 
органами державного  нагляду  та архітектурно-будівельного 
контролю; 
7) виконують інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті. 
Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду самостійно або може делегуватиповноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій рганізації(консультаційній,проектній,інжиніринговій тощо)або спеціалісту.
Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно дозаконодавства кваліфікаційний сертифікат.
Здійснення технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних організаціях, які виконують роботина підконтрольних об'єктах архітектури, не допускається.