Видача ліцензії на постачання електричної енергії

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії

  1. Заява на отримання ліцензії
  2. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)
  3. Відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
  4. Опис документів, що додаються до заяви на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
    Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком до Ліцензійних умов.
Є платежі
Плата за видачу ліцензії (встановлена ЗУ "Про ліцензування").
Розмір: 1921.00 грн. (1xПрожитковий мінімум для працездатних осіб).
Період: Одноразова.

Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з постачання електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії. При надходженні до  заяви про отримання ліцензії разом з підтвердними документами на паперових носіях на двох екземплярах опису документів, уповноваженою посадовою особою  робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр опису уповноваженою посадовою особою видається здобувачу ліцензії (а у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно - видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий екземпляр опису залишається в органі ліцензування. Протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.  Після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів. 

У разі встановлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії відсутності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії.

  1. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії
  2. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
Характеристики інструментів