Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення

Видача висновку державної санітарно-епідемологічної експертизи  щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення

Висновок державної санітарно-епідемологічної експертизи  щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення
Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області,
м. Вінниця, вул. Максимовича, 19,
Тел.: (0432) 65-88-00, 
Вебсайт: http://www.vingudpss.gov.ua/,
Електронна скринька: info@vingudpss.gov.ua

 1. Заява на отримання дозволу
 2. Заявка про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
 3. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (документ, що підтверджує якість продукції, що містить дані про показники безпечності)
 4. Дані щодо реєстрації об'єкта експертизи в країні-виробника (для зарубіжної продукції) та перелік країн, де зареєстрований об'єкт експертизи.
 5. Рекомендації із застосування та технологічна інструкція експлуатації
 6. Документи з країни-постачальника (виробника), що засвідчують безпечність об'єкта експертизи.
 7. Лист від виробника (власника) про надання зразків або акт відбору зразків для проведення досліджень.
 8. Нормативний документ та технічна документація, у відповідності до яких виготовлений об'єкт експертизи, а також технологічна документація (процес, регламент, інструкція тощо) (за наявності)
 9. Протоколи досліджень об'єкта експертизи за показниками якості та безпеки, якщо дослідження проводились раніше, в іншій лабораторії (установі), у тому числі за кордоном (за наявності)
 10. Акт про обстеження підприємства (за наявності); висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують її виробництво за показниками безпечності.
 11. Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації)
 12. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (наявні висновки держсанепідекспертизи на імпортоване та нове вітчизняне технологічне устаткування, сировину, готову серійну продукцію, що виготовляється)
 13. Етикетка
Є платежі
Плата за отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Розмір: 200.
Період: Одноразово.

Власник об'єкта експертизи - фізична або юридична особа зобов'язана відшкодувати всі пов'язані з проведенням державної санітарно-епідеміологічної експертизи витрати та виконувати вимоги експертизи щодо об'єкта експертизи.

Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом.

Термін виконання державної санітарно-епідеміологічної експертизи становить 30 діб з дати надходження передбачених  цим Порядком документів до виконавців експертизи, відповідно до п. 7.10 Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 247 від 09.10.2000, Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 р. за № 4/5195

Державна  санітарно-епідеміологічна  експертиза  включає такі етапи:
- звернення  заявника  у випадках,  передбачених пунктом 7.2. цього   Порядку,   до   Департаменту        державного
санітарно-епідеміологічного  нагляду Міністерства охорони здоров'я України, а у випадках,  передбачених пунктом 7.1.,  - до  установ, закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України;
- здійснення  вимірювань,  досліджень   об'єктів,   наукового обґрунтування    відповідних   вимог   щодо   об'єкта   експертизи (показників безпеки  та  умов  використання  тощо)  та  оформлення звіту;
- проведення державної санітарно-епідеміологічної  експертизи та оформлення її результатів у вигляді протоколу експертизи;
- підготовка проекту висновку;
- затвердження   висновку  експертизи  та  внесення  його  до реєстру висновків експертизи.
Для  проведення   державної   санітарно-епідеміологічної експертизи заявник подає до установи,   закладу  державної
санітарно-епідеміологічної  служби України,  у сфері державного  санітарно-епідеміологічного 
нагляду якого  перебуває  заявник,  заяву за формою та отримує направлення відповідного головного державного  санітарного лікаря або його заступника цього закладу.

Якщо склад,  характер,  властивості  об'єкта  експертизи потребують  додаткового  аналізу,  то установи,  заклади державної санітарно-епідеміологічної служби,  експертні комісії і  виконавці робіт   державної   санітарно-епідеміологічної  експертизи  можуть вимагати від заявника інші  документи  та  матеріали,  що  містять
інформацію про прямий або опосередкований вплив об'єкта експертизи на здоров'я населення чи його санітарне та епідемічне благополуччя в  обсязі,  необхідному  для  проведення  обґрунтованої  державної санітарно-епідеміологічної  експертизи,   і   які   повинні   бутипроаналізовані в ході експертизи.

Установа,  заклад державної  санітарно-епідеміологічної служби  або  експертна  комісія  на  підставі отриманих документів проводять державну санітарно-епідеміологічну  експертизу,  про  що складають  протокол експертизи,  готують проект висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи у  двох примірниках.

Висновки у двох примірниках затверджує власним підписом та  печаткою  головний державний санітарний лікар або вповноважені ним  заступники,  яким  делеговані  повноваження  в  установленому порядку. 

Після  затвердження  висновок  уноситься   до   реєстру висновків  державної  санітарно-епідеміологічної експертизи і йому присвоюється відповідний номер. Висновок уважається дійсним тільки за наявності номера реєстрації в реєстрі.

 1. Особисто
 2. Поштою

Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру, що оформляється дозвільними органами, або декларація подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до адміністратора;

в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - портал електронних сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.

Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця.

У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

 1. подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком;
 2. виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 3. негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру.

Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами, не допускається.

Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Висновок  експертизи  є  чинним  протягом  терміну  дії нормативного документа,  прийнятого в установленому порядку на цей об'єкт   експертизи   (продукцію).   Для   продукції    імпортного виробництва,   на  яку  відсутні  нормативні  документи,  висновок видається на п'ять років.

Заявниками державної санітарно-епідеміологічної експертизи є власники об'єкта експертизи або вповноважені ними особи.
Власник об'єкта експертизи - фізична або юридична особа зобов'язана відшкодувати всі пов'язані з проведенням державної
санітарно-епідеміологічної експертизи витрати та виконувати вимоги експертизи щодо об'єкта експертизи.