Видача ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв

Ліцензія на виробництво спирту етилового, коньячного і  плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого  плодового, дистиляту виноградного спиртового,  спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв

Суб’єкт  господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних  напоїв  (вин  виноградних,  вин  плодово-ягідних  або напоїв  медових)  та  виробляє  їх  з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних  або  медових)  виключно  власного виробництва (не придбаних),  має  право  здійснювати  оптову  торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю.

Ліцензія на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв

Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового видаються суб’єктам господарювання — юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів — усім суб’єктам господарювання.

Не пізніше 30 календарних днів з дня одержання документів. Протягом семи робочих днів з дня одержання заяви про оформлення ліцензії на новому бланку у зв'язку зі зміною відомостей, зазначених у виданій ліцензії

Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додаються:
-копії засновницьких документів;
- атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої 
влади,  уповноваженим  відповідно до законодавства; 
- документ, що підтверджує внесення річної плати  за  ліцензію.

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у
цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи
подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально
або органом, який видав оригінал документа або посадовою особою
органу ліцензування. Заява про видачу ліцензії та визначені цим
Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або
надсилаються до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом
Міністрів України, рекомендованим листом. У разі подання заяви про
видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони
приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою
про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх
прийняла.

Ліцензії   на  виробництво  спирту  етилового,  коньячного  і 
плодового,  спирту етилового ректифікованого виноградного,  спирту 
етилового   ректифікованого   плодового,   дистиляту  виноградного 
спиртового, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються 
суб'єктам  господарювання,  які на момент подання заяви про видачу 
ліцензії  є  власниками  або  відповідно  до  інших не заборонених 
законодавством  підстав володіють та/або користуються приміщеннями 
та   обладнанням,   що   забезпечують  повний  технологічний  цикл 
виробництва  спирту  етилового,  коньячного  і  плодового,  спирту 
етилового    ректифікованого    виноградного,   спирту   етилового 
ректифікованого   плодового,  дистиляту  виноградного  спиртового, 
спирту-сирцю   плодового  та  алкогольних  напоїв,  за  умови,  що 
використання  таких  приміщень  та обладнання здійснює тільки один 
суб'єкт господарювання.

  1. встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії
  2. виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

підписаний особою, яка не має на це повноважень;

оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Дія ліцензії   призупиняється   у  разі  несвоєчасної  сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.  Дія ліцензії  вважається  призупиненою  з  моменту  одержання суб'єктом  господарювання  відповідного  письмового  розпорядження органу,  який  видав  ліцензію,  а  її  дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету. 

Ліцензія анулюється  шляхом  прийняття  органом,  який  видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі: 

     заяви суб'єкта господарювання; 

     рішення   про   скасування   державної   реєстрації  суб'єкта господарювання; 

     несплати чергового  платежу за ліцензію протягом 30 днів  від моменту призупинення ліцензії; 

     рішення суду про встановлення факту незаконного  використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку; 

     рішення  суду  про встановлення факту фальсифікації суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів; 

     документа,    який   засвідчує   передачу   іншому   суб'єкту господарювання   у   власність,   володіння   та/або  користування приміщень та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв; 
 
Ліцензія анулюється  та  вважається   недійсною   з   моменту одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.

Характеристики інструментів