Доступ до кабельної каналізації електрозв'язку

Є платежі
 1. Розробка та видача технічних умов.
  Розмір: 91,61.
  Період: одноразово.
 2. Погодження робочого проекту.
  Розмір: 73,29.
  Період: одноразово.
 3. Технічний нагляд постачальником кабельної каналізації електрозв'язку.
  Розмір: 85,13.
  Період: .
 4. Надання місця в каналі ККЕ (для прокладання (експлуатації) одного кабелю із зовнішнім діаметром.
  Розмір: 2280,02 - 134449,61.
  Період: одноразово.
 5. Використання ККЕ (для прокладання (експлуатації) одного кабелю із зовнішнім діаметром.
  Розмір: 33,90 - 723,82.
  Період: щомісячно.
 6. Бронювання місця в ККЕ (для прокладання (експлуатації) одного кабелю із зовнішнім діаметром.
  Розмір: 33,90 - 723,82.
  Період: щомісячно.
1. Для встановлення можливості надання в користування ККЕ замовник має право звернутися до постачальника із запитом про можливість надання в користування ККЕ (далі - запит). У запиті заявником зазначаються: найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); ділянки ККЕ, на яких планується прокладання кабелів (із зазначенням зовнішнього діаметра кабелів), а у разі необхідності встановлення на ділянці ККЕ муфти кабелю зв'язку - її тип; реквізити для повідомлення про виставлення рахунка. Запит подається виключно для прокладання одного кабелю на одній ділянці ККЕ. За зверненням замовника постачальник повинен надати документи, які підтверджують право власності або володіння на ККЕ. 2. Постачальник розглядає подані запити, при цьому здійснює перевірку повноти наданої у запиті інформації без стягнення за це плати та у разі виявлення недоліків протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту письмово повідомляє про це замовника. У разі відсутності недоліків у наданому запиті протягом десяти робочих днів, починаючи з дати подання замовником запиту або отримання від замовника необхідної інформації (усунення недоліків у запиті), постачальник зобов'язаний: 1) за умови наявності вільної ємності ККЕ надіслати про це письмове повідомлення замовнику та одночасно виставити рахунок на оплату послуги з розробки та видачі ТУ за реквізитами, вказаними у запиті; 2) за умови відсутності вільної ємності ККЕ запропонувати альтернативну пропозицію (у разі її наявності) на базі своїх ресурсів або розширення існуючої ККЕ на замовленому напрямку у строк не більше одного року за рахунок постачальника. У разі якщо на заявленій ділянці ККЕ проводиться реконструкція і відсутня альтернативна пропозиція, ТУ для розробки проекту прокладання кабелю на цій ділянці видаються замовнику у строк, що не перевищує одного місяця після завершення відповідних робіт; 3) письмово повідомити про відмову у видачі ТУ із зазначенням причин відмови згідно з пунктом 3 цього розділу. 3. Постачальник має право відмовити замовнику у видачі ТУ в разі: 1) відмови замовника від альтернативної пропозиції або пропозиції постачальника провести розширення ККЕ на замовленій ділянці за рахунок постачальника у запропонований строк; 2) наявності простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з надання в користування ККЕ, надані цим постачальником; 3) неможливості виконання вимог будівельних норм в галузі зв'язку для прокладання та монтажу кабелю на заявленій ділянці ККЕ; 4) ненадання замовником документів, зазначених в абзацах другому - шостому пункту 3 розділу V цих Правил за виданими ТУ, але виданими не раніше набрання чинності цими Правилами. 4. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати постачальнику остаточний запит у строк, який не перевищує семи робочих днів з дня отримання поданих постачальником пропозицій. 5. У разі позитивної відповіді на остаточний запит щодо можливості надання в користування ККЕ (далі - запит) та оплати замовником послуги з розробки та видачі ТУ постачальник у строк до п'яти робочих днів, починаючи з дати отримання підтвердження оплати послуги з розробки та видачі ТУ, надає замовнику: ТУ, на підставі яких замовник розробляє або замовляє розробку робочого проекту; відомості про осіб, які мають право від імені постачальника ККЕ погодити робочий проект, та про особу, відповідальну за зв'язки із замовником; проект договору про надання в користування ККЕ. У разі зазначення замовником у запиті інформації про необхідність встановлення муфти кабелю зв'язку на ділянці постачальник у ТУ вказує граничну кількість муфт кабелю зв'язку в оглядових пристроях (кабельних колодязях зв'язку) ККЕ різного типу відповідно до Технічних вимог до технічних засобів та об'єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 29 березня 2016 року N 238, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за N 579/28709, для врахування замовником при розробленні робочого проекту та (на вимогу замовника) номери оглядових пристроїв (кабельних колодязів зв'язку) ККЕ на замовленій ділянці, у яких не допускається встановлення муфт кабелю зв'язку. 6. ТУ на прокладання кабелів вважаються дійсними протягом одного року з дня видачі за умови своєчасного укладання договору про надання в користування ККЕ відповідно до пункту 2 розділу III цих Правил. Якщо замовник у строк, встановлений пунктом 7 цього розділу не подав на погодження постачальнику робочий проект, розроблений відповідно до виданих ТУ, та/або не звернувся за продовженням строку дії ТУ, ТУ вважаються такими, що втратили чинність. Повторне отримання ТУ здійснюється замовником відповідно до пунктів 1, 2 цього розділу. Строк дії ТУ продовжується лише один раз на строк, вказаний у зверненні, але не більше ніж на шість місяців. 7. Робочий проект прокладання та монтажу кабелю електрозв'язку має відповідати вимогам чинних у сфері телекомунікацій норм і стандартів. Робочий проект подається на погодження постачальнику не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії ТУ. 8. Постачальник протягом десяти робочих днів перевіряє оформлення робочого проекту на відповідність виданим ТУ. У разі виявлення недоліків письмово інформує про це замовника протягом трьох робочих днів з наданням переліку таких недоліків. Якщо зауваження до робочого проекту не надані замовнику в письмовій формі, робочий проект вважається погодженим. Замовник усуває виявлені недоліки та надає робочий проект постачальнику на повторний розгляд. Якщо робочий проект відповідає виданим ТУ, постачальник зобов'язаний його погодити. Якщо робочий проект не погоджено, постачальник у письмовій формі інформує про це замовника, наводячи обґрунтовані підстави для відмови. При повторному розгляді проектної документації висунення будь-яких нових зауважень з боку постачальника, крім наданих раніше, не допускається. Якщо при повторному розгляді робочого проекту попередні недоліки замовником не усунені або усунені частково, постачальник аргументовано відмовляє в погодженні робочого проекту. Постачальник зобов'язаний погодити або письмово повідомити замовника про відмову в погодженні робочого проекту протягом десяти робочих днів з дня отримання доопрацьованого робочого проекту. 9. У разі заміни кабелів замовника в ККЕ постачальника з демонтажем раніше прокладеного кабелю замовником сплачуються такі послуги: 1) при заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель таких самих діаметра та довжини - послуга з технічного нагляду постачальником ККЕ; 2) при заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель іншого типу (оптичний кабель зв'язку замість електричного кабелю зв'язку або навпаки) такого самого або меншого діаметра, тієї самої або меншої довжини: послуга з погодження робочого проекту з урахуванням внесених змін; послуга з технічного нагляду постачальником ККЕ; 3) при заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель меншої довжини такого самого діаметра: послуга з погодження робочого проекту; послуга з технічного нагляду постачальником ККЕ; 4) при заміні кабелю на тих самих ділянках на кабель більшого діаметра такої самої чи меншої довжини: послуга з розробки та видачі ТУ; послуга з погодження робочого проекту; послуга з технічного нагляду постачальником ККЕ; послуга з надання місця в каналі ККЕ. Послуга з надання місця в каналі ККЕ сплачується у розмірі різниці між вартістю послуги з надання місця в ККЕ кабелю, що прокладається, та вартістю послуги з надання місця в ККЕ кабелю, що демонтується, на дату надання послуги. 10. Протягом строку бронювання замовник зобов'язаний провести прокладання (монтаж) кабелю згідно з робочим проектом та надати постачальнику документи згідно з абзацами другим - шостим пункту 3 розділу V цих Правил. У разі недотримання вимог цього пункту відповідні ТУ втрачають чинність, а робочий проект вважається непогодженим. Повторне отримання ТУ та погодження робочого проекту здійснюються відповідно до пунктів 1 - 8 цього розділу.
1. Досудове врегулювання спорів між замовником та постачальником, які виникають на будь-яких етапах укладення та виконання договору, вирішується шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів. Консультації та переговори проводяться уповноваженими представниками замовника та постачальника ККЕ після попереднього повідомлення однієї зі сторін про ініціювання проведення переговорів. 2. Якщо за результатами переговорів з'ясовано, що сторони не можуть дійти згоди щодо укладення чи виконання договору, позиції сторін оформлюються у вигляді протоколу розбіжностей. Кожна зі сторін може направити протокол розбіжностей разом із заявою про врегулювання спору в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ). За результатами розгляду заяви НКРЗІ надає сторонам рекомендації щодо досудового врегулювання спору. 3. У разі неможливості досудового врегулювання спору між сторонами шляхом переговорів або відповідно до пункту 2 цього розділу спір вирішується в судовому порядку.