Внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

Квитанція про включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

До Реєстру включаються сільськогосподарські товаровиробники, які: 1) мають питому вагу вартості сільськогосподарських товарів, вироблених таким сільськогосподарським товаровиробником на власних або орендованих основних засобах, яка має бути не менш як 75 відсотків вартості всіх поставлених товарів: сукупно (сумарно) за результатами попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява, - для сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, не менш як 12 календарних місяців; за результатами кожного окремого звітного податкового періоду (місяця) починаючи з місяця, у якому проведено державну реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника як суб’єкта господарювання, - для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб’єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців. З метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менш як 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності; 2) провадять види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” (далі - Закон), що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), відповідають іншим критеріям, визначеним у пункті 16-1.1 статті 16-1 Закону, та які включені до реєстру платників податку на додану вартість і така реєстрація платником податку на додану вартість не є анульованою на дату подання заяви про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру.
Не визначено

протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви

Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість Заяву за формою, встановленою Мінфіном.

Заява подається протягом п’яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за звітний податковий період (місяць), в якому досягнуто обсягів, визначених законодавством.

Заява подається в один із таких способів:

безпосередньо до контролюючого органу керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень. У цьому разі датою подання заяви є дата отримання заяви контролюючим органом;

засобами електронного зв’язку в електронній формі у затвердженому форматі (стандарті) з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис” за підписом керівника юридичної особи чи фізичної особи - підприємця. У цьому разі датою подання заяви є дата, зафіксована у першій квитанції.

 Інформація про прийняття до розгляду заяви, поданої в електронному вигляді, зазначається у першій квитанції. Про результати розгляду заяви контролюючим органом сільськогосподарському товаровиробнику надсилається друга квитанція в електронному вигляді на електронну адресу, з якої надійшла заява, а також розміщується в електронному кабінеті.

Інформація про прийняття до розгляду заяви, поданої у паперовому вигляді, розміщується в електронному кабінеті.

За зверненням сільськогосподарського товаровиробника, який подав заяву в паперовому вигляді, перша та/або друга квитанції можуть бути надані листом контролюючого органу відповідно до статті 42 Податкового кодексу України .

Інші електронні повідомлення контролюючого органу, надсилання яких сільськогосподарському товаровиробнику передбачене цим Порядком, розміщуються в електронному кабінеті.

Заява, яка прийнята до розгляду, розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Перебіг трьох робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання контролюючим органом заяви. У разі коли останній день строку розгляду заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього заяви внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру.

На підставі відомостей, зазначених у заяві, контролюючий орган вносить до Реєстру перелік видів діяльності (КВЕД), здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації відповідно до пункту 16-1.3 статті 16-1 Закону, та дату внесення запису про такі види діяльності.

Датою включення до Реєстру є дата внесення контролюючим органом до Реєстру запису про включення. Датою набуття сільськогосподарським товаровиробником статусу отримувача бюджетної дотації є перше число звітного податкового періоду (місяця), в якому досягнуто обсяги, визначені законодавстом.

Про включення до Реєстру контролюючий орган надсилає другу квитанцію відповідному сільськогосподарському товаровиробнику із зазначенням дати включення його до Реєстру та дати набуття статусу отримувача бюджетної дотації.

  1. Сільськогосподарський товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, встановленим пунктом 16-1.1 ст. 16.1.1.
  2. Сільськогосподарський товаровиробник не зареєстрований платником податку на додану вартість
  3. Щодо сільськогосподарського товаровиробника прийнято рішення про припинення