Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення: виконання робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення)

1. До 01.01.2019: оприлюднення рішення про видачу ліцензії на  офіційному веб-сайті органу ліцензування;

2. З 01.01.2019: запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Відомості про ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з відомостями про ліцензію (в паперовому та електронному вигляді).

3. Рішення про відмову у видачі ліцензії

 1. Заява про одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 2. Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби)
 3. відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 4. відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) протипожежного призначення за окремими посадами
 5. копії документів, що підтверджують право власності (оренди) здобувача ліцензії на обладнання та виробничі приміщення, необхідні для провадження відповідного виду господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 6. копії документів, що підтверджують відповідний ступінь вищої освіти і стаж роботи, кваліфікацію працівників, наявність трудових договорів з усіма найманими працівниками, які залучаються до провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 7. опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
Акти, якими передбачено:
пункт 3, додаток 1, підпункт 1 пнкту 4 Ліцензійних умов, Додаток 2 до Ліцензійних умов, підпункт 2 пункту 4 Ліцензійних умов, додаток 3 до Ліцензійних умов, підпункт 3 пункту 4 Ліцензійних умов, підпункт 4 пункту 4 Ліцензійних умов, підпункт 5 пункту 4 Ліцензійних умов, Додаток 4 до Ліцензійних умов, Постанова, Кабінет Міністрів України, Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, №852, від 23.11.2016
пункт 2 частини третьої статті 11, Закон, Верховна Рада України, Про ліцензування видів господарської діяльності, №222-VIII, від 02.03.2015
 1. Керівник робіт з вогнезахисту повинен мати: вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”); стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.
 2. Виконавці робіт з вогнезахисту повинні мати: для виконання робіт з вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення) - маляра (штукатура) не нижче 3-го розряду
 3. Виконавці робіт з вогнезахисту повинні мати: для виконання робіт з вогнезахисного обробляння (обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення - робітника не нижче 3-го розряду
 4. Кількість виконавців робіт з вогнезахисту визначається згідно з відповідним регламентом робіт з вогнезахисту і повинна становити не менше двох осіб.
 5. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність: виробничого та/або складського приміщення для використання та зберігання вогнезахисних засобів
 6. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність: ваг товарних для зважування до 100 кілограмів
 7. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність: приладів для визначення вологості деревини (електронний вологомір), показників концентрації водневих іонів (pH-метр), густини (ареометр), температури (термометр)
 8. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність: приладів для визначення товщини покриву (електронний товщиномір, мікрометр, штангенциркуль)
 9. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність: обладнання, устатковання та приладів відповідно до регламентів робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів у частині їх застосування
 10. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.
 11. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів: які використовувалися (складалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; копії яких подавалися органу ліцензування; які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.
 12. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов
 13. Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.
 14. Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.
 15. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність адміністративного приміщення на правах власності (оренди)
 16. Під час провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат зобов’язаний використовувати системи та засоби протипожежного призначення, а також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності, якщо вони підлягають обов’язковій сертифікації
 17. Під час провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат зобов’язаний вести журнали обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення за формою згідно з додатком 8 до Ліцензійних умов
Є платежі
Плата за видачу ліцензії (встановлена ЗУ "Про ліцензування").
Розмір: 1921.00 грн. (1xПрожитковий мінімум для працездатних осіб).
Період: Одноразова.

 Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

Рішення, прийняті органом ліцензування відповідно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підлягають обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

 1. Встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії
 2. виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії

Апеляції розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування (постійно діючий колегіальний орган при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування) у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймається більшістю голосів її членів і оформлюється протокольним рішенням, що підписується особою, яка головувала на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членів.

Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування щодо розгляду апеляцій або скарг здобувачів ліцензії є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у триденний строк з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування і є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про задоволення апеляції або про відхилення апеляції, про розгляд скарг.

Розпорядження про задоволення апеляції чи про відхилення апеляції, про розгляд скарг та/або усунення порушень законодавства у сфері ліцензування надсилаються відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату чи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

Характеристики інструментів