Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна

1. Виготовлення матеріалів технічної інвентаризації, технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна;

2. Зупинення проведення технічної інвентаризації;

3. Відмова у проведенні технічної інвентаризації.

 1. Технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна
 2. Інвентаризаційна справа
 3. Матеріали технічної інвентаризації
 4. Повідомлення про результати огляду об'єкта нерухомого майна

 Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об'єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається у зберігача за місцезнаходженням такого об'єкта у паперовому вигляді. До її складу входять матеріали технічної інвентаризації. Після чергових інвентаризаційних робіт виконавець передає до зберігача матеріали технічної інвентаризації, або в разі відсутності змін порівняно з матеріалами попередньої технічної інвентаризації - повідомлення  про результати огляду об'єкта нерухомого майна. Технічний паспорт складається на основі матеріалів технічної інвентаризації  та видається замовнику. 

Господарські (допоміжні) будівлі та споруди підлягають технічній інвентаризації в складі основної будівлі. Якщо основну будівлю зруйновано (знесено), замість технічного паспорта видається довідка про фактичну наявність господарських (допоміжних) будівель.

За заявою замовника об'єкта будівництва для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів суб'єкт господарювання, крім технічного паспорта, виготовляє довідку щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (додаток 22 до Інструкції)

 

Суб'єкт господарювання, у складі якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури"
 1. Перелік документів визначається замовником та суб'єктом, який проводить технічну інвентаризацію
 2. Договір про проведення технічної інвентаризації
 3. Заява органу (установи, підприємства або організації - балансоутримувача), уповноваженого в установленому порядку управляти нерухомим майном
  для інвентаризації нерухомого майна державної або комунальної власності
 4. рішення суду
  у випадку якщо технічна інвентаризація проводиться за рішенням суду в межах забезпечення позову
Акти, якими передбачено:
пункт 30 розділу І Інструкції, пункт 26 Розділу І Інструкції, пункт 26 Розділу І Інструкції, пункт 26 Розділу І Інструкції, Наказ, Держбуд України, Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, №127, від 24.05.2001
копія матеріалів попередньої технічної інвентаризації
отримує виконавець інвентаризаційних робіт
 1. забезпечення доступу виконавця з технічної інвентаризації на об'єкт під час виконання робіт із технічної інвентаризації та створення для цього безпечних умов праці


   

 2. супроводження виконавця на об'єкті або надання виконавцю представника, який супроводжуватиме його
Є платежі
Плата за роботи із технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна.
Розмір: Розмір та порядок оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються у договорі за домовленістю сторін.
Період: визначається договором.

Розмір та порядок оплати робіт із технічної інвентаризації визначаються у договорі за домовленістю сторін

Під час виконання технічної інвентаризації необхідно дотримуватися такої черговості робіт:

1) вивчення документів щодо інвентаризації;

2) складання схематичних креслень території (у разі відсутності кадастрового плану земельної ділянки), будинків, господарських будівель і споруд;

3) формування інвентаризаційної справи (внесення змін), виготовлення технічного паспорта;

4) внесення відомостей про об'єкт нерухомого майна до Реєстру об'єктів нерухомого майна (після створення цього Реєстру).

з 01.12.2021 року інвентаризаційна справа, матеріали технічної інвентаризації та технічні паспорти будуть виготовлятись з використанням Реєстру будівельної діяльності відповідно до статті 39-3 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

 1. Особисто
 2. Поштою

з 01.12.2021 року стане доступним подання документів онлайн на підставі Закону України № 199-IX від 17.10.2019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".

 1. якщо із заявою про проведення технічної інвентаризації звернулася неналежна особа
 2. якщо подані документи не відповідають вимогам, встановленим цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами;
 3. у разі повторного незабезпечення доступу фахівцям з технічної інвентаризації до всіх приміщень об'єкта нерухомого майна або неодноразового перешкоджання їх роботі іншим чином;
 4. з інших правових підстав, передбачених законодавством або договором.

у разі незабезпечення доступу виконавцям до всіх приміщень об'єкта нерухомого майна або перешкоджання їх роботі іншим чином;

у разі незабезпечення виконавцям безпечних умов праці замовником безпосередньо на об'єкті нерухомого майна;

за заявою замовника або його довіреної особи про зупинення здійснення технічної інвентаризації на об'єкті нерухомого майна;

за ініціативою суб'єкта господарювання у разі невиконання замовником умов договору в порядку та згідно з умовами зазначеного договору.

Проведення технічної інвентаризації може бути зупинено також з інших підстав, передбачених законом або договором.

 Про зупинення проведення технічної інвентаризації суб'єкт господарювання невідкладно або в інший строк, передбачений у договорі, повідомляє замовника або його довірену особу.

Проведення технічної інвентаризації зупиняється на період до усунення обставин, які стали підставою для зупинення, або до надходження заяви замовника або його довіреної особи про відновлення робіт з технічної інвентаризації, якщо зупинення відбулося з його ініціативи.

в судовому порядку

1) перед прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (у тому числі після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта будівництва, щодо якого набуто право на виконання будівельних робіт);

2) перед проведенням державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, щодо якого набуто право на виконання будівельних робіт;

3) перед проведенням державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що утворився внаслідок поділу, об’єднання об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна, крім випадків, коли за результатами такого поділу, об’єднання або виділення частки шляхом реконструкції закінчений будівництвом об’єкт приймався в експлуатацію;

4) перед прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, визначених пунктом 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

5) на підставі судового рішення;

6) в інших випадках за бажанням замовника.

Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна підвищеної небезпеки та режимних об'єктів проводиться з дотриманням вимог Законів України "Про державну таємницю", "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

Обмір будинків проводиться вимірювальними інструментами, які пройшли повірку згідно з вимогами Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".