Дотримання обов'язкових вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

 1. Вимоги до договору

  Договір укладається відповідно до законодавства, в тому числі цих Вимог, та повинен містити істотні умови, визначені законодавством.

  Якщо окремі умови договору збігаються з вимогами Правил чи інших нормативно-правових актів, вони можуть викладатись у вигляді посилань на відповідні положення нормативно-правових актів, з якими оператор, провайдер на вимогу споживача зобов'язані його ознайомити. Окремі положення договору можуть викладатися чи деталізуватися у додатках, які підписуються сторонами договору та є його невід'ємною частиною.

  Договір із споживачем про надання загальнодоступних послуг може бути укладений за бажанням споживача в письмовій формі шляхом оформлення єдиного документа, підписаного сторонами.

  Умови договору про надання загальнодоступних послуг повинні оприлюднюватись та передбачати надання послуг на умовах, однакових для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надано відповідні пільги.

  Оператор, провайдер, які надають загальнодоступні послуги, не мають права відмовити споживачу в укладенні договору на надання цих послуг за наявності в нього технічної можливості їх надання та надання споживачем відомостей, передбачених законодавством для укладення договору та надання послуг.

  Забороняється включати до договору положення, що передбачають:

  передачу у власність споживачу обмежених телекомунікаційних ресурсів (радіочастотного, номерного тощо), використання яких здійснюється на підставі відповідних дозволів;

  стягнення зі споживача окремої плати за роботи і послуги, які не є самостійними і призначені для забезпечення належної якості послуг, ліквідації пошкоджень або аварій на телекомунікаційній мережі, що виникли не з вини споживача;

  отримання та/або сплату споживачем послуг, які він не замовляв;

  стягнення зі споживача плати за отримання від оператора, провайдера рахунків за надані послуги та розшифровок нарахованої до оплати суми за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії;

  стягнення оператором зі споживача плати за доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби екстреної допомоги населенню за телефонами відповідно 101, 102, 103, 104 і 112 або скорочення переліку таких послуг;

  встановлення обмеження споживача у з'єднанні з будь-яким іншим абонентом телекомунікаційної мережі загального користування, службою або послугою, що надається у телекомунікаційній мережі загального користування іншим оператором, провайдером, окрім випадків, коли таке обмеження здійснюється за заявою споживача;

  тарифікацію таких технологічних операцій, пов'язаних з отриманням послуг, як набір номера, отримання сигналу посилання виклику, тонового сигналу зайнятості, відбій з'єднання;

  надання споживачем відомостей, не передбачених законодавством для укладення договору та надання послуг;

  встановлення значення показників якості послуг, які гірші за визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій;

  ускладнення порядку пред'явлення претензій та скарг з боку споживача;

  обмеження конкуренції на ринках послуг;

  умови, які ставлять сторони договору у нерівне становище, обмежують чи погіршують права споживача у порівнянні з визначеними законодавством;

  інші положення, що суперечать законодавству.

 2. Зміст договору

  Договір повинен містити:

  дату та місце укладення;

  реквізити сторін договору (у разі письмової форми договору);

  відомості про включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

  предмет та окремі вимоги договору;

  організаційні та технічні умови надання послуг;

  права та обов'язки сторін;

  тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;

  відповідальність сторін;

  порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання договору;

  строк дії договору, внесення змін та припинення його дії;

  особливості відносин при наданні контент-послуг;

  інші умови, що не суперечать законодавству.

  Реквізити сторін договору (у разі письмової форми договору):

  для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та банківські реквізити, відомості про контактні телефони та електронні адреси, інформація про документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує договір;

  для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації (місце проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), відомості про контактні телефони та електронні адреси (за наявності).

  Відомості про включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій повинні містити дату та номер, за яким оператора, провайдера включено НКРЗІ до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. При наданні послуг провайдером також вказуються повне найменування, місцезнаходження оператора на основі договору між оператором та провайдером, за яким надаються послуги, дані щодо включення зазначеного оператора до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, дата укладення та строк дії договору між оператором та провайдером.

  Предметом договору є надання оператором, провайдером певних видів послуг в обсягах та кількості, обумовлених сторонами, за встановленими значеннями показників якості та їх оплата споживачем, якщо інше не встановлено договором.

  До окремих вимог договору належать:

  Перелік, обсяги та кількість замовлених послуг, надання яких є предметом договору, та, на вимогу споживача, послуг, доступ до яких обмежується.

  Значення показників якості та/чи інші технічні параметри надання послуг, які не можуть бути гіршими від встановлених відповідними нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій.

  Інформація щодо умов доступу споживачів до служб екстреної допомоги та довідкових служб.

  Інші відомості, обумовлені особливістю надання певного виду послуг, у тому числі напрямок зв'язку, кількість каналів та їхні технічні характеристики (для послуг з надання в користування каналів зв'язку).

  Організаційні та технічні умови надання послуг:

  Номер телефону чи інша інформація щодо ідентифікації кінцевого обладнання споживача, підстави, строки і порядок зміни оператором, провайдером номера телефону та/або інших ідентифікаторів кінцевого обладнання споживача.

  Спосіб підключення кінцевого обладнання, зокрема для послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку щодо основного телефону (підключений до окремої абонентської лінії, за спареною схемою; паралельний, вечірній, односторонньої дії тощо).

  Часова схема надання послуг (у разі якщо вартість послуг залежить від часу їх надання).

  Умови та граничний термін, з якого розпочинається надання послуг, а для абонентів, які отримують послуги знеособлено (анонімно), умови, за яких розпочинається надання послуг.

  Наявність/відсутність згоди споживача на опублікування у призначених для оприлюднення телефонних довідниках, у тому числі електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб, інформації про його прізвище, ім'я та по батькові, найменування юридичної особи, місцезнаходження / місце проживання та номер телефону абонента.

  Порядок замовлення та обліку наданих послуг.

  Основні технічні характеристики послуг (швидкість та обсяги передачі інформації - для послуг широкосмугового доступу та Інтернету).

  Умови застосування споживачем власних сертифікованих засобів обліку обсягів отриманих послуг.

  Умови і порядок припинення надання, скорочення переліку послуг, а також відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі у випадках, передбачених законодавством, у тому числі у випадку перенесення абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій.

  Умови дистанційного замовлення за допомогою засобів зв'язку, зміни умов надання, тимчасового припинення та припинення надання послуг, у тому числі перенесення абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій.

  Строки усунення пошкоджень телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій відповідно до нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері телекомунікацій, а за їх відсутності - визначені сторонами договору.

  Умови, порядок та строки тимчасового припинення, припинення надання послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

  за заявою споживача;

  у зв'язку із заборгованістю з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;

  досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;

  у зв'язку з перенесенням абонентського номера абонента до мережі іншого оператора телекомунікацій, у тому числі за зверненням споживача, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору у письмовій формі;

  у зв'язку з проведенням оператором телекомунікацій профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

  у разі коли споживач не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів телекомунікаційних мереж (для послуг мобільного зв'язку);

  у зв'язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

  порушення вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання з боку споживача.

  Порядок і строки інформування споживача про:

  надані йому послуги;

  зміну тарифів на послуги;

  заміну абонентського номера або мережевого ідентифікатора, що надається споживачу;

  перерви у роботі телекомунікаційних мереж під час проведення планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт;

  аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання послуг;

  скорочення переліку або припинення надання послуг відповідно до законодавства та умов договору;

  припинення діяльності з надання послуг відповідно до законодавства;

  вимоги щодо використання кінцевого обладнання;

  умови отримання або припинення надання послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха;

  зміну умов надання послуг (надсилається повідомлення абоненту відповідно до

Безоплатно