Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

НКРЗ; Рішення, Положення, Форма типового документа, Форма від 03.11.2005 № 117

Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Реєстрація: Мін'юст України від 28.12.2005 № 1574/11854

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1574-05

Текст документа від 26.06.2018:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03.11.2005  № 117


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2005 р.
за № 1574/11854

Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку
№ 637 від 10.11.2011
Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
№ 628 від 09.09.2014
№ 676 від 30.09.2014
№ 188 від 03.04.2018}

Відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та з метою вирішення процедурних питань при прийнятті рішень щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв і внесення їх до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, що додається.

2. Подати рішення НКРЗ "Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Розмістити текст зазначеного нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з питань регулювання зв'язку України.

Голова

О.В.Гайдук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України
А.В. Дашкевич

О. КостусєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання
зв'язку України
03.11.2005  № 117
(у редакції рішення
Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України
10.11.2011 № 637 )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2005 р.
за № 1574/11854

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Реєстр), порядок прийняття рішень щодо визначення можливості застосування радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) або випромінювальних пристроїв (далі - ВП) на території України, порядок реєстрації радіообладнання та нанесення на нього реєстраційного номера.

1.2. Реєстр ведеться НКРЗІ у вигляді набору даних, перелік яких визначено в додатку 1.

Адміністратором Реєстру є самостійний структурний підрозділ НКРЗІ, до функцій якого належить впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, що забезпечують технічну підтримку, захист і збереження відомостей, які містяться в Реєстрі, та обслуговування програмного забезпечення Реєстру.

Розпорядником Реєстру є НКРЗІ, що накопичує та узагальнює інформацію про радіообладнання, визначає організаційні засади ведення Реєстру. Функціонування та інформаційне наповнення Реєстру забезпечує уповноважений структурний підрозділ НКРЗІ.

1.3. Реєстр ведеться українською мовою. Назви РЕЗ або ВП (продукції, радіообладнання) та інша інформація, що використовується для ідентифікації, можуть додатково наводитися англійською мовою.

До Реєстру включається така інформація:

конкретні типи радіообладнання, що мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання);

конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно;

рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України та узагальнені умови застосування РЕЗ та ВП.

Внесення інформації до Реєстру здійснюється на підставі рішень НКРЗІ протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття.

1.4. Інформація, що міститься в Реєстрі, є загальнодоступною. НКРЗІ забезпечує вільний та безоплатний доступ до Реєстру шляхом оприлюднення і регулярного оновлення Реєстру на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

{Розділ I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 188 від 03.04.2018 }

II. Порядок прийняття рішень щодо можливості застосування РЕЗ та ВП

{У розділі II слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,» в усіх відмінках замінено абревіатурою «НКРЗІ» згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 188 від 03.04.2018 }

2.1. Суб'єкт господарювання (виробник, уповноважена ним особа чи імпортер продукції) (далі - Заявник), який планує виробництво в Україні або ввезення на територію України РЕЗ та ВП для їх застосування в радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (далі - План), для отримання рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України подає до НКРЗІ, такі документи:

{Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

заяву щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України за формою, наведеною в додатку 2;

картку тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формою, наведеною в додатках 3 або 4 для РЕЗ та ВП відповідно;

пояснювальну записку, у якій наводиться схема організації радіозв'язку у створеній із застосуванням заявленого РЕЗ системі та його призначення в ній, додаткову інформацію (на бажання Заявника).

Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон) Заявник надає разом із заявою щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України (далі - заява) додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу РЕЗ або ВП, яка включає:

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо) та забезпечують виконання вимог у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності);

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності (далі - НДП) інших, ніж визначені Планом як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.

{Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

2.2. Документи, зазначені у пункті 2.1 цього розділу, засвідчуються в установленому законодавством порядку керівником суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) і подаються до НКРЗІ в одному примірнику в паперовому та в електронному вигляді.

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

2.3. Порядок та строк розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та випадки, коли ця заява залишається без розгляду, встановлені статтею 26 Закону.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

2.4. Рішення про визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України приймається НКРЗІ на підставі розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та результатів технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (ВП), з урахуванням забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України та застосування РЕЗ заявленої радіотехнології. Рішення публікується на офіційному веб-сайті НКРЗІ протягом трьох робочих днів після його прийняття.

2.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві поштову адресу в межах України.

2.6. За результатами прийнятих рішень про визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України на офіційному веб-сайті НКРЗІ оприлюднюються узагальнені відомості про призначення, технічні характеристики та умови застосування видів РЕЗ та ВП у певній радіотехнології (далі - узагальнені умови застосування).

2.7. Якщо призначення, технічні характеристики та умови застосування в певній радіотехнології нового типу РЕЗ (ВП) відповідають визначеним НКРЗІ узагальненим умовам застосування, суб'єкт господарювання використовує ці узагальнені умови застосування без додаткового отримання окремого рішення НКРЗІ щодо визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП).

У такому разі суб'єкт господарювання не звертається до НКРЗІ, а посилається на конкретні узагальнені умови застосування для підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України, номер та дату рішення, якими вони були схвалені.

2.8. Підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється на відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування, визначеним рішеннями НКРЗІ, щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших вимог до продукції, установлених законодавством.

Оцінка відповідності національним стандартам або НДП, заявленим Заявником у документах згідно з пунктом 2.1 цього розділу та наведеним у рішенні про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України або в узагальнених умовах застосування, що використані Заявником відповідно до пункту 2.7 цього розділу, є обов’язковою.

{Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

III. Порядок реєстрації радіообладнання

3.1. Види радіообладнання, щодо яких на виробників поширюються вимоги, наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, визначені у додатку 5.

3.2. Для реєстрації радіообладнання виробник надсилає у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua такі документи:

1) повідомлення (додаток 6);

2) копію декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання;

3) інформацію для користувачів та інструкцію з експлуатації;

4) елементи технічної документації, зазначені в абзацах першому - третьому підпункту 1, підпунктах 4, 6-9 додатка 4 до Технічного регламенту радіообладнання (у разі якщо відповідна інформація не наведена у повідомленні);

5) документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника.

Повідомлення складаються державною мовою. Якщо їх складено іншою мовою, робиться переклад державною мовою.

Повідомлення підписується від імені виробника особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (далі - Офіційна особа виробника), або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31, 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням законодавства України про електронні документи та електронний документообіг.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб’єкта господарської діяльності, із зазначенням прізвища, ініціалів Офіційної особи виробника, з офіційним перекладом державною мовою.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання документів (повідомлення та/або декларації про відповідність) іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант. Якщо документи складено іншою мовою, додатково надається офіційний переклад державною мовою.

Форма формату даних файлів:

повідомлення - текстові дані у форматі DOC(X) або PDF (з текстовим змістом, (нескановане зображення)) із накладенням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) у вигляді DER-кодованого блоку (далі - формат ЕЦП) згідно з Вимогами до формату підписаних даних, затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 20 серпня 2012 року № 1236/5/453, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1401/21713 (зі змінами) (далі - Вимоги);

елементи технічної документації та інші документи - у форматі PDF та/або графічні дані у форматі GIF, JPG (JPEG), PNG, що знаходяться у файлі-контейнері формату ZIP.

На бажання виробника зазначені у цьому пункті документи можуть подаватися до НКРЗІ в письмовому вигляді.

Повідомлення з конфіденційною інформацією подається у письмовому вигляді з належною ідентифікацією конфіденційної інформації та визначенням порядку її використання.

3.3. Протягом 12 робочих годин з часу надходження документів на електронну адресу НКРЗІ на електронну адресу відправника надсилається відповідне повідомлення про отримання/відхилення вхідних електронних документів за результатами технічної перевірки електронного документа:

«документи прийняті у роботу» (реєстраційний номер в НКРЗІ та дата) - у разі відповідності електронного документа встановленому формату повідомлення та відповідності ЕЦП, накладеного на цей документ, вимогам частини першої статті 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис»;

«документи не прийняті» із зазначенням підстав - у разі порушення подання електронного документа за встановленим форматом даних та/або невідповідності ЕЦП, накладеного на цей документ, вимогам частини першої статті 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис».

3.4. Граничний строк розгляду повідомлення становить 14 робочих днів з дня отримання документів НКРЗІ.

3.5. Підставою для прийняття рішення НКРЗІ про внесення радіообладнання до Реєстру є виконання виробником вимог пунктів 20, 21, 24, 28, 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання (в частині виконання обов’язків до введення в обіг або до надання на ринку заявленого радіообладнання).

3.6. НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, що має таку структуру:

Позначення ідентифікації РЕЗ (ВП) для ринку України

Код реєстраційного номера виробника

Код конкретного типу радіообладнання

UA RF:

Rxxyy

zzzz

де  UA RF : - постійний префікс перед кодом;

R - позначення номера району, де розташований виробник, згідно з розподілом, визначеним у статті 5 Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку;

xxyy - літери латинського алфавіту, розподілені для конкретного виробника РЕЗ;

zzzz - літери латинського алфавіту або цифри.

3.7. Виробник до подання повідомлення для присвоєння коду реєстраційного номера виробника може звернутися до НКРЗІ із анкетою (додаток 7), надіславши її у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua.

Анкета підписується від імені виробника Офіційною особою виробника або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням формату ЕЦП відповідно до Вимог.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб’єкта господарської діяльності, із зазначенням прізвища та ініціалів Офіційної особи виробника.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання анкети іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант.

НКРЗІ протягом 14 календарних днів надає виробнику код реєстраційного номера виробника. У такому разі виробник самостійно присвоює власній продукції код конкретного типу радіообладнання, про що повідомляється НКРЗІ під час реєстрації згідно з пунктами 3.2–3.6 цього розділу.

На бажання виробника зазначені у цьому пункті документи можуть подаватися до НКРЗІ в письмовому вигляді.

3.8. Реєстраційний номер радіообладнання наноситься на радіообладнання або на його табличку з технічними даними перед введенням в обіг так, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі неможливості або невиправданості нанесення реєстраційного номера на радіообладнання він наноситься на пакування та супровідні документи.

{Розділ III в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 188 від 03.04.2018 }

IV. Інформація у Реєстрі щодо документа про підтвердження відповідності

4.1. До Реєстру включена інформація (за її наявності) щодо документа про підтвердження відповідності конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) за формою, яка діяла на дату першого внесення інформації про ці пристрої до Реєстру.

4.2. Подальша експлуатація конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), включеного до Реєстру до набрання чинності пунктом 16 розділу І Закону України від 09 квітня 2014 року № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», здійснюється згідно з визначеними умовами експлуатації РЕЗ або ВП для відповідної радіотехнології без обов’язкової наявності в Реєстрі інформації щодо документа про підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

{Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

V. Порядок виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру

5.1. Виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру здійснюється у разі:

5.1.1. Закінчення строку використання радіотехнології, в якій передбачено його застосування.

5.1.2. Виявлення фактів недостовірності заявлених відомостей про призначення, технічні характеристики та/або умови застосування чи порушення процедури підтвердження або оцінки відповідності РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ).

{Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

5.1.3. Вилучення РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) з обігу, відкликання з ринку України усієї продукції (РЕЗ та ВП) за ініціативою виробника цього РЕЗ або ВП (продукції) або на підставі відповідного рішення органу державного ринкового нагляду.

5.2. Повідомлення про прийняте рішення щодо виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру публікується на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

5.3. У графу "Примітка" Реєстру в установлений рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, строк вноситься відповідний запис про дату виключення з Реєстру конкретного типу РЕЗ (ВП), номер та дату відповідного рішення.

{Положення в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 637 від 10.11.2011 }

Начальник
Управління радіочастот


С.В. СарапуловДодаток 1
до Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот
загального користування

ПЕРЕЛІК
набору даних, що містяться у Реєстрі радіоелектронних засобів  та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися  на території України в смугах радіочастот загального користування

Розділ І. Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Номер за порядком (номер за списком).

Реєстраційний номер конкретного типу радіообладнання (РЕЗ або ВП, продукції, комплекту постачання).

Описова ідентифікація продукції (назва, торгова марка, тип/модель, найменування виробника).

Заявлені умови застосування (позначення узагальнених умов застосування та/або номер і дата рішення НКРЗІ про визначення можливості застосування РЕЗ або ВП на території України, інші відомості (за потреби)).

Інформація для ідентифікації продукції (за потреби).

Документ про відповідність (дата та номер (за наявності)).

Примітка.

Дані про реєстраційні дії (номер, дата рішення НКРЗІ).

Розділ ІІ. Відомості про виробника

Найменування виробника, адреса його місцезнаходження.

Назва уповноваженого представника (повне найменування юридичної особи та код згідно з ЄРДПОУ або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта)).

Найменування або торговельна марка (зареєстрований знак для товарів і послуг), під яким (якою) РЕЗ (продукція, комплект постачання) надаватиметься на ринок України.

Код реєстраційного номера виробника.

Інша інформація про виробника або його уповноваженого представника (за потреби).

Дані про реєстраційні дії (номер, дата рішення НКРЗІ).

Розділ ІІІ. Умови експлуатації

Частина І. Інформація про окремі рішення НКРЗІ щодо визначення можливим застосування РЕЗ або ВП на території України в смугах радіочастот загального користування:

номер та дата рішення НКРЗІ;

номер за порядком (номер за списком);

заявлена назва і тип РЕЗ або ВП, найменування виробника;

радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) можуть застосовуватися РЕЗ або ВП, основні заявлені загальні вимоги до РЕЗ (національні стандарти або гармонізовані європейські чи міжнародні стандарти);

заявлене призначення РЕЗ або ВП;

смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП;

клас(и) випромінювання;

умови застосування (у сфері користування радіочастотним ресурсом України).

Частина ІІ. Узагальнені умови застосування:

умовне позначення узагальнених умов застосування;

номер і дата рішення НКРЗІ, номер додатка, пункту у додатку, дата прийняття та внесення змін;

назва радіоелектронного засобу;

параметри РЕЗ (найменування, опис, примітки):

служба радіозв’язку;

радіотехнологія;

сітка центральних частот;

тип модуляції / клас випромінювання;

метод радіодоступу;

максимальна потужність передавача;

вимоги щодо завадозахищеності та забезпечення електромагнітної сумісності;

порядок використання;

основні загальні вимоги до РЕЗ або ВП (національні стандарти або європейські гармонізовані чи міжнародні стандарти);

додаткові вимоги щодо умов застосування;

вимоги щодо антени;

посилання на міжнародні або регіональні гармонізовані документи з питань застосування;

додаткова графічна або інша роз’яснювальна інформація.

Розділ ІV. Конкретні типи РЕЗ та ВП, включені до Реєстру до 12 червня 2018 року включно

Номер за порядком.

Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника.

Класифікація РЕЗ або ВП.

Номер та дата рішення НКРЗІ про внесення до Реєстру.

Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП.

Призначення РЕЗ або ВП.

Смуги радіочастот, у яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП.

Клас випромінювання.

Умови експлуатації.

Документ про відповідність.

Примітки.

{Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 637 від 10.11.2011 , Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 188 від 03.04.2018 }


Додаток 2
до Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
що можуть застосовуватися
на території України в смугах
радіочастот загального користування

ЗАЯВА
щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України

{Додаток 2 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 637 від 10.11.2011 , в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 ; зміни до додатка 2 див. в Рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014 }


Додаток 3
до Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
що можуть застосовуватися
на території України в смугах
радіочастот загального користування

КАРТКА
тактико-технічних даних радіоелектронного засобу до заяви

{Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 637 від 10.11.2011 ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014 }


Додаток 4
до Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
що можуть застосовуватися
на території України в смугах
радіочастот загального користування

КАРТКА
тактико-технічних даних випромінювального пристрою до заяви

{Додаток 4 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку № 637 від 10.11.2011 ; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 676 від 30.09.2014 }

{Додаток 5 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }

{Додаток 6 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 628 від 09.09.2014 }


Додаток 5
до Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України  в смугах радіочастот
загального користування

ВИДИ
радіообладнання, щодо яких на виробників поширюються вимоги,  наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 року № 355

1. Радіообладнання служби радіовизначення (визначення місцезнаходження, швидкості та/або інших характеристик об’єкта або отримання інформації про такі параметри за допомогою властивостей поширення радіохвиль), за винятком приймачів супутникової навігації GNSS.

2. Мультирадіообладнання (multi-radio equipment) (комбіноване обладнання, що складається з двох або більше прийомопередавачів, передавачів та приймачів, здатних одночасно випромінювати на двох та більше частотах (радіочастотних каналах), застосовуючи різні види радіотехнології (стандарти зв’язку), з потужністю кожного передавача більше ніж 100 мВт).

3. Радіостанції безпосереднього аналогового та/або цифрового УКХ-зв’язку типу PMR446 (діапазон частот 446–446,2 МГц).

4. Радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу стандарту DECT та його модифікацій, у тому числі телефонні апарати для проводового зв’язку з безпроводовою слухавкою.

5. Центральні земні станції супутникового зв’язку.

6. Безпроводові зарядні пристрої для заряджання автомобілів з електричним двигуном, що є радіообладнанням.

7. Радіообладнання для дистанційного радіокерування (пілотування) безпілотними повітряними суднами та/або безпілотними літальними апаратами (БпЛА), а також радіообладнання обміну даними між повітряними та наземними пристроями, за винятком виробів авіаційної техніки, зазначених у підпункті 3 пункту 2 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355 (далі - Технічний регламент радіообладнання).

8. Набори моделей зменшеного розміру (у масштабі), іграшки у вигляді тварин або інших істот, іграшки та моделі з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі (радіокеровані іграшки), з потужністю випромінювання передавача більше ніж 5 мВт (7 дБм).

9. Передавачі теле- та радіомовлення з потужністю випромінювання більше ніж 50 Вт.

10. Конкретні типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, оцінка відповідності яких здійснюється без використання узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України, згідно з пунктом 2.6 розділу ІІ Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

11. Конкретні типи радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які за результатами аналізу та оцінки виробником ризику (ризиків) не відповідають належному рівню відповідності додатковим вимогам для введення в експлуатацію та/або використання радіообладнання, визначеним у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, та/або конкретний тип радіообладнання, віднесений імпортером до продукції, що має високий ступінь ризику.

12. Група радіоелектронних засобів, збій у роботі або неналежне функціонування яких може загрожувати безпеці людей та/або навколишньому середовищу.

13. Група радіоелектронних засобів, які є технічними засобами телекомунікацій (для організації надання телекомунікаційних послуг) та призначені для встановлення на борту повітряного, морського або річкового судна (наприклад, земні станції супутникового зв’язку, базові станції стільникового зв’язку, точки безпроводового доступу).

14. Точки безпроводового доступу, які є технічними засобами телекомунікацій (для організації надання телекомунікаційних послуг) із робочим діапазоном частот 5470-5725 МГц та призначені для встановлення поза межами приміщень (outdoor).

{Положення доповнено новим Додатком 5 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 188 від 03.04.2018 }


Додаток 6
до Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних
засобів та випромінювальних
пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот
загального користування

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Положення доповнено новим Додатком 6 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 188 від 03.04.2018 }


Додаток 7
до Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних
засобів  та випромінювальних
пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України  в смугах радіочастот
загального користування

АНКЕТА

{Положення доповнено новим Додатком 7 згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 188 від 03.04.2018 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси