Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 25.12.2015 № 1128

Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1128-2015-п

Текст документа від 26.04.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1128
Київ

Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 345 від 01.06.2016
№ 806 від 09.11.2016
№ 990 від 21.12.2016
№ 1025 від 20.12.2017
№ 286 від 18.04.2018}

Відповідно до частини дев’ятої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та частини дев’ятої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1128

ПОРЯДОК
розгляду скарг у сфері державної реєстрації

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду відповідно до Законів України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (далі - Закони) скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту (далі - суб’єкт оскарження), що здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами (далі - суб’єкт розгляду скарги).

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

2. Для забезпечення розгляду скарг суб’єктом розгляду скарги утворюються постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - комісія), положення та склад яких затверджуються Мін’юстом або відповідним територіальним органом.

3. Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права порушено (далі - скаржник), що подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості та документи, що долучаються до скарги, передбачені Законами, а також відомості про бажання скаржника та / або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про один із способів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, в який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений розгляд.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016 }

Така скарга у день її надходження реєструється суб’єктом розгляду скарги відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.

Відсутність обов’язкових відомостей у скарзі та документів, що долучаються до скарги, передбачених Законами, не є підставою для відмови у її реєстрації.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016 }

Скаржник може відкликати подану скаргу на будь-якому етапі її розгляду. У такому випадку скарга залишається без розгляду.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 345 від 01.06.2016 }

4. Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України “Про звернення громадян” з урахуванням особливостей, передбачених Законами, які обраховуються з моменту реєстрації її суб’єктом розгляду скарги.

5. Перед розглядом скарги по суті комісія вивчає скаргу для встановлення:

1) чи віднесено розгляд скарги відповідно до Законів до повноважень суб’єкта розгляду скарги (належний суб’єкт розгляду скарги);

2) чи дотримано вимоги Законів щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 09.11.2016 }

3) чи наявні (відсутні) інші скарги у суб’єкта розгляду скарги.

6. У разі коли розгляд скарги відповідно до Законів здійснюється іншим суб’єктом розгляду скарги, така скарга у строк не більше п’яти календарних днів з моменту її реєстрації пересилається суб’єктом розгляду скарги, яким отримано скаргу, за належністю відповідному суб’єкту розгляду скарги, про що повідомляється відповідному скаржнику.

Строк розгляду скарги у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, обраховується з дати її реєстрації належним суб’єктом розгляду скарги. При цьому вимога Законів щодо строків подання скарги вважається виконаною, якщо така скарга подана у відповідні строки до суб’єкта розгляду скарги, який пересилав її до належного суб’єкта розгляду скарги.

7. У разі коли встановлено порушення вимог Законів щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги, суб’єкт розгляду скарги на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги без розгляду її по суті у формі наказу.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 806 від 09.11.2016 , № 286 від 18.04.2018 }

У разі наявності у суб’єкта розгляду скарги інших скарг з питання, порушеного у скарзі, розгляд таких скарг по суті об’єднується та здійснюється у строки, які обраховуються з моменту реєстрації скарги, поданої раніше.

8. Під час розгляду скарги по суті комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги, у тому числі шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - реєстри), та у разі необхідності витребування документів, пояснень тощо у суб’єкта оскарження, і вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження, чи мала місце оскаржувана дія або бездіяльність суб’єкта оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на законних підставах, чи здійснювалася дія або вчинялася бездіяльність суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) чи належить задовольнити кожну з вимог скаржника або відмовити в їх задоволенні;

4) чи можливо поновити порушені права або законні інтереси скаржника іншим способом, ніж визначено ним у своїй скарзі (зокрема внесення шляхом виправлення технічних помилок у записах реєстрів взамін скасування рішення державного реєстратора);

5) які рішення підлягають скасуванню або які дії, що випливають з факту скасування рішення або з факту визнання оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, підлягають вчиненню.

9. Під час розгляду скарги по суті обов’язково запрошується скаржник та / або його представник (за умови якщо ним зазначено про це у скарзі), суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів. Неприбуття таких осіб, яким було належним чином повідомлено про розгляд скарги, а також неотримання такими особами повідомлень про час та місце розгляду скарги з причин, що не залежать від суб’єкта розгляду скарги, не перешкоджає її розгляду.

10. Суб’єкт розгляду скарги своєчасно, але не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги по суті, повідомляє особам, запрошеним до розгляду скарги по суті, про час і місце розгляду скарги в один з таких способів:

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 18.04.2018 }

1) телефонограмою (якщо номер телефону зазначено у скарзі);

2) шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту;

3) засобами електронної пошти (якщо адресу електронної пошти зазначено у скарзі та/або інших документах, що додаються до скарги).

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 345 від 01.06.2016 }

11. Копії скарги та доданих до неї документів надаються особам, запрошеним до розгляду скарги по суті (крім скаржника), не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги по суті. Суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів, мають право подавати письмові пояснення по суті скарги, які обов’язково приймаються комісією до розгляду.

У разі повідомлення скаржником та/або його представником, іншими особами, які беруть участь у розгляді скарги по суті, про наявність судового спору між тими самими сторонами, з того ж предмета, з тих же підстав, про які зазначено у скарзі, вони подають комісії засвідчену копію відповідного рішення суду.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 286 від 18.04.2018 }

12. За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні з підстав, передбачених Законами, у формі наказу.

13. Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, комісія надає правову оцінку кожній із них, яка включається до висновку комісії.

14. Висновок комісії, на підставі якого суб’єктом розгляду скарги приймається рішення про задоволення скарги, обов’язково містить інформацію про те, що:

1) рішення, дії або бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації;

2) скарга підлягає задоволенню в повному обсязі чи частково (з обов’язковим зазначенням у якій частині) шляхом прийняття суб’єктом розгляду скарги рішень, передбачених пунктом 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та пунктом 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

15. Рішення, передбачені підпунктами “а” - “в” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпунктами “а” - “в” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, виконуються суб’єктом розгляду скарги у межах компетенції, визначеної Законами.

Рішення, передбачені підпунктами “г” і “ґ” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпунктами “г” і “ґ” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, виконуються технічними адміністраторами реєстрів.

Рішення, передбачені підпунктом “е” пункту 2 частини шостої статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та підпунктом “е” пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, виконуються керівником органу, в якому працює посадова особа, відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 345 від 01.06.2016 }

16. Якщо комісія під час розгляду скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, суб’єкт розгляду скарги надсилає відповідні відомості правоохоронним органам для здійснення перевірки таких відомостей та вжиття в межах їх компетенції відповідних заходів реагування щодо припинення порушення законодавства.

Якщо комісія під час розгляду скарги по суті виявляє адміністративне правопорушення у сфері державної реєстрації, відповідальність за вчинення якого передбачена статтями 166 - 11 та 166 - 23 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суб’єкт розгляду скарги складає протокол про адміністративне правопорушення у порядку, визначеному Мін’юстом.

{Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 345 від 01.06.2016 }

17. Копії рішення, прийнятого за результатом розгляду скарги, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику, суб’єкту оскарження, а також заінтересованим особам, які брали участь у розгляді скарги по суті, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 345 від 01.06.2016 , № 286 від 18.04.2018 }

18. Скарга, документи, подані під час її розгляду, документи, отримані суб’єктом розгляду скарги, а також рішення, прийняте за результатом її розгляду, зберігаються суб’єктом розгляду скарги відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах.

Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть надаватися виключно скаржнику, суб’єкту оскарження та заінтересованим особам, права та законні інтереси яких порушено, у разі їх звернення, а іншим особам - виключно на підставі судового рішення.

{Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 990 від 21.12.2016 }

19. Рішення, дії або бездіяльність суб’єкта розгляду скарги можуть бути оскаржені до суду.

У разі скасування судом рішення Мін’юсту про задоволення скарги або про відмову у задоволенні скарги, у тому числі без розгляду її по суті, Мін’юст не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження рішення суду приймає рішення про скасування відповідного власного рішення у формі наказу.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1025 від 20.12.2017 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 18.04.2018 }

Рішення Мін’юсту у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, у разі скасування рішення про відмову у задоволенні скарги, у тому числі без розгляду її по суті, виконується суб’єктом розгляду скарги не пізніше наступного робочого дня з дати його прийняття шляхом повторного розгляду скарги відповідно до Законів.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1025 від 20.12.2017 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 18.04.2018 }

Рішення Мін’юсту у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, у разі скасування рішення про задоволення скарги виконується державним реєстратором шляхом внесення відповідних записів до реєстрів відповідно до Законів. У разі коли після задоволення Мін’юстом скарги та внесення відповідного запису до реєстрів у таких реєстрах проведено інші реєстраційні дії, внесення відповідних записів до реєстрів здійснюється державним реєстратором виключно за наявності судового рішення, яким вирішується питання щодо правового статусу таких реєстраційних дій.

{Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1025 від 20.12.2017 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси