Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 03.08.2005 № 315-р

Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 315-2005-р

Текст документа від 03.08.2005:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 серпня 2005 р. N 315-р Київ

Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки

1. Схвалити Концепцію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подати в місячний строк Держфінмоніторингу пропозиції щодо реалізації схваленої цим розпорядженням Концепції.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 31

СХВАЛЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 315-р

КОНЦЕПЦІЯ розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки

1. Загальні положення

Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - легалізація незаконних доходів), і фінансуванням тероризму є невід'ємною складовою боротьби із злочинністю, що набула сьогодні особливої актуальності.

Глобалізація світових господарських зв'язків та впровадження у фінансову сферу новітніх технологій одночасно з розвитком суспільства підвищують уразливість міжнародної фінансової системи, що дає змогу злочинцям у різних державах легалізувати незаконні доходи і фінансувати тероризм.

Легалізація незаконних доходів відбувається переважно у банківській сфері, системі страхування, на ринку капіталів, а також в індустрії розваг, зокрема з використанням казино. Крім того, як головні канали відмивання грошей використовуються ті галузі економіки, де можна без труднощів і в широкому масштабі застосовувати підроблені рахунки, накладні тощо. Варто виділити такі способи відмивання грошей, як використання процедур приватизації державних підприємств, визнання банкрутом і ліквідації юридичних осіб - суб'єктів господарювання.

Після трагічної події у США у вересні 2001 року одним з основних пріоритетів національної безпеки держав світу є боротьба з тероризмом, і у зв'язку з цим особливо небезпечними для суспільства стали дії, пов'язані з фінансуванням тероризму, у тому числі міжнародного.

Метою розвитку системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму є:

забезпечення прозорості фінансової системи;

підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземних інвесторів;

покращення міжнародного іміджу України;

подолання бар'єрів на шляху визнання України державою з ринковою економікою;

декриміналізація і детінізація економічних відносин;

розширення кореспондентських відносин українських банків з фінансовими установами держав - членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

сприяння наповненню дохідної частини державного бюджету.

Виявлення та руйнування схем легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму, у тому числі переміщення з цією метою коштів територією України, повинно стати основою спільної та цілеспрямованої роботи Держфінмоніторингу та інших заінтересованих органів виконавчої влади.

2. Аналіз ситуації

З початку 2003 року відбулися кардинальні позитивні зміни у підходах до розв'язання проблеми запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.

Використання слабких сторін фінансової системи з метою легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму загрожує національній безпеці, становить серйозну небезпеку для розвитку національної економіки, ставить під загрозу відносини з іншими державами, а також негативно впливає на міжнародний імідж України.

Боротьба з цим небезпечним явищем перебуває в центрі уваги таких міжнародних організацій, як ООН, Рада Європи, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) тощо. Із зазначеного питання прийнято ряд міжнародних правових актів, зокрема Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму ( 995_518 ), Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом ( 995_029 ), Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року ( 995_096 ), Конвенцію ООН проти корупції ( 995_c16 ), Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ), Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах ( 995_036 ), Європейську конвенцію про боротьбу з тероризмом ( 994_331 ), Резолюцію 1373 (2001) ( 995_854 ), прийняту Радою Безпеки ООН на 4385-му засіданні, Директиву 91/308/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств щодо запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей від 10 червня 1991 року ( 994_148 ), Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (1990, 1996 та 2003 роки) ( 1124-2001-п, 835_001 ). Дев'ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму.

Незважаючи на те, що Україна не мала достатнього досвіду та досконалого законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, а її фінансова система перебувала на етапі розвитку, державою було вжито ряд заходів для підтримки міжнародних зусиль у цьому напрямі і протягом 2002-2004 років створено систему запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.

Так, з метою впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму Верховною Радою України прийнято базовий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), якими встановлено адміністративну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації незаконних доходів, зміни до Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), якими збільшено кількість кваліфікуючих ознак відповідного злочину.

Постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 644 ( 644-2003-п ) і N 646 ( 646-2003-п ) затверджено відповідно Порядок реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу та Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Держфінмоніторингом видано ряд нормативно-правових актів, якими встановлено вимоги до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у зазначеній сфері, а також форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, інструкції щодо їх заповнення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1565 ( 1565-2003-п ) утворено міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

В Україні створено дворівневу систему фінансового моніторингу. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є банки, професійні учасники ринку цінних паперів, фінансові установи тощо, суб'єктами державного, фінансового моніторингу - Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг та Держфінмоніторинг.

Водночас нерозв'язаними залишаються проблеми оперативного одержання Держфінмоніторингом з відповідних баз даних органів виконавчої влади інформації, необхідної для проведення аналізу та оцінки ефективності заходів, що вживаються для запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.

Удосконалення системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму сприятиме становленню та розвитку України як демократичної, правової держави, забезпеченню захисту її національних інтересів, удосконаленню соціально-економічних відносин та формуванню засад громадянського суспільства, прискорить процеси інтеграції України до Європейського Союзу.

3. Основні напрями розвитку

Розвиток системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму є важливою складовою стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та посилення її ролі у побудові єдиної світової мережі запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.

Для забезпечення запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму передбачається здійснення невідкладних заходів на коротко- та довгостроковий період усіма суб'єктами фінансового моніторингу, заінтересованими правоохоронними та іншими органами виконавчої влади з дотриманням принципів:

верховенства права;

пріоритету захисту прав людини;

системності;

комплексності;

відповідності потребам часу та орієнтації на кінцевий результат;

наукової обґрунтованості;

активного співробітництва з іноземними державами.

Розвиток системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму повинен здійснюватися за такими напрямами:

запобігання виникненню передумов для легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму;

запобігання використанню слабких сторін фінансової системи з метою легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму;

удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів;

створення ефективної системи взаємодії між заінтересованими органами виконавчої влади;

підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів і рівня їх технічного забезпечення;

участь у міжнародному співробітництві;

формування у населення усвідомлення необхідності запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.

Відповідно до напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму передбачається здійснення таких заходів:

для запобігання виникненню передумов для легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму

проведення роботи, спрямованої на подальше впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, шляхом прийняття нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів, у тому числі на підставі типологій легалізації незаконних доходів. Обов'язковим є прийняття законодавчих актів з питань легалізації та повернення в Україну вивезених за кордон коштів некримінального походження для надання можливості їх інвестування в національну економіку, а також внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) в частині впровадження механізму запобігання внесенню іноземних інвестицій готівковими коштами, джерела походження яких неможливо підтвердити;

затвердження та виконання Державної програми розвитку системи безготівкових платежів під час проведення розрахунків з населенням у сфері надання послуг фінансовими установами (пенсійними фондами, банками, страховими компаніями, кредитними спілками, інвестиційними фондами тощо);

проведення аналізу тенденцій, методів та схем фінансування тероризму;

затвердження та виконання програми співробітництва у сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму між органами виконавчої влади України та компетентними органами іноземних держав;

забезпечення складення та оновлення переліку осіб і організацій, причетних до фінансування тероризму;

звернення до Верховного Суду України щодо надання судам роз'яснень про застосування законодавства з питань протидії фінансуванню тероризму під час узагальнення судової практики та аналізу судової статистики у кримінальних справах стосовно злочинів, пов'язаних із вчиненням терористичного акту;

для запобігання використанню слабких сторін фінансової системи з метою легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму

запобігання внесенню коштів кримінального походження до статутних фондів фінансових установ та підприємств інвестиційно привабливих галузей економіки, насамперед підприємств паливно-енергетичного комплексу;

забезпечення запровадження банками стандартів Базельського комітету з питань банківського нагляду "Належне ставлення банків до клієнтів";

виявлення нових банківських та фінансових технологій, що можуть використовуватися для легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму, та вжиття заходів до запобігання їх використанню;

недопущення внесення іноземних інвестицій готівковими коштами, джерела походження яких неможливо підтвердити;

проведення постійного моніторингу зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються через офшорні зони;

забезпечення регулювання та нагляду за благодійними організаціями з метою запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

залучення саморегулівних організацій до запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму з метою опосередкованого впливу на суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

недопущення до участі в конкурсах (відкритих торгах) з продажу державних пакетів акцій, насамперед об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації до групи Г, покупців, які не надали інформацію про особу, в інтересах якої буде придбано пакет акцій, а також про усіх суб'єктів господарювання, які контролюватимуть діяльність відкритих акціонерних товариств за умови продажу їм зазначених пакетів акцій;

для удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу

забезпечення здійснення функцій регулювання та нагляду, спрямованих на підвищення ефективності суб'єктами первинного фінансового моніторингу діяльності із запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

забезпечення проведення суб'єктами державного фінансового моніторингу, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, аналізу заходів, які вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу з метою запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, зокрема у сфері діяльності гральних закладів, ломбардів, пунктів обміну валюти, підприємств поштового зв'язку, членів міжнародних платіжних систем (Western Union, Money Gram, Anelik тощо);

недопущення провадження діяльності фізичних і юридичних осіб, що надають послуги з переказування коштів без отримання відповідної ліцензії та без державної реєстрації як суб'єктів господарювання;

залучення правоохоронними органами до проведення дослідчих перевірок з питань запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму представників суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

забезпечення розроблення суб'єктами державного фінансового моніторингу методичних рекомендацій з питань запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму та надання відповідної інформації суб'єктам первинного фінансового моніторингу, іншим заінтересованим особам;

для підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів

подальше вивчення та узагальнення типологій легалізації незаконних доходів в Україні на основі типологій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), які розробляються щороку;

впровадження ефективних форм і методів оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства, що відповідатимуть міжнародним стандартам;

підвищення на регіональному рівні ефективності роботи правоохоронних органів щодо викриття злочинів, пов'язаних з легалізацією незаконних доходів і фінансуванням тероризму;

забезпечення виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, визначення їх справжнього характеру і джерел одержання, місцезнаходження і переміщення, а також напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій);

впровадження ефективних механізмів розшуку коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, для їх арешту та конфіскації в установленому порядку;

здійснення заходів щодо виявлення фактів фіктивного підприємництва та діяльності конвертаційних центрів;

виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп та злочинних організацій, що причетні до наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю, людьми, контрабандних операцій, організації каналів нелегальної міграції, терористичної діяльності, переміщення через митний кордон та транзиту територією України викрадених автотранспортних засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також здійснюють операції з легалізації незаконних доходів;

підвищення ефективності роботи з виявлення організованих злочинних груп та злочинних організацій, які провадять злочинну діяльність у фінансовій та зовнішньоекономічній сфері, займаються легалізацією незаконних доходів і фінансуванням тероризму;

запобігання зловживанням та їх припинення у процесі приватизації великих промислових підприємств з метою отримання контрольних пакетів акцій з використанням доходів, одержаних злочинним шляхом;

розроблення типових програм діяльності органів дізнання та досудового слідства щодо розкриття і розслідування відповідних злочинів та забезпечення створення і функціонування єдиної бази даних типових способів їх вчинення на підставі результатів узагальнення та аналізу практики виявлення, документування і розслідування злочинів, передбачених статтями 209, 209-1, 306 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), та судового розгляду кримінальних справ за такими злочинами;

для створення ефективної системи взаємодії між заінтересованими органами виконавчої влади

удосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів та Держфінмоніторингу, в тому числі в рамках порушених кримінальних справ;

використання можливостей Національного центрального бюро "Інтерполу" у провадженні діяльності щодо запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і протидії фінансуванню тероризму;

удосконалення механізму взаємодії між правоохоронними та іншими органами виконавчої влади у боротьбі з торгівлею людьми, наркобізнесом, фінансуванням тероризму, незаконною міграцією, а також забезпечення проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування кримінальних справ;

забезпечення вдосконалення функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, що дасть можливість:

- об'єднати інформаційні ресурси заінтересованих органів виконавчої влади;

- створити цілісну систему інформаційної взаємодії заінтересованих органів виконавчої влади, інших суб'єктів системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

- створити єдиний інформаційний простір для забезпечення проведення комплексного аналізу інформації про доходи, одержані злочинним шляхом, виявлення механізмів їх легалізації, запобігання відмиванню таких доходів і фінансуванню тероризму;

- забезпечити розвиток системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, виконання вимог Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п, 835_001 );

для підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів і рівня їх технічного забезпечення

організація методичного забезпечення, проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади і суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

забезпечення ефективного функціонування навчально-методичного центру з перепідготовки спеціалістів системи фінансового моніторингу;

проведення щорічних регіональних і міжвідомчих нарад-семінарів спеціалістів у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

упровадження нових інформаційно-аналітичних систем для забезпечення запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

забезпечення суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу належними фінансовими та технічними ресурсами;

для забезпечення участі у міжнародному співробітництві

продовження роботи з вивчення, проведення порівняльного аналізу та узагальнення досвіду із запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, набутого іноземними державами - членами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), інших подібних до неї організацій, та забезпечення його практичного використання у межах законодавства України;

забезпечення на постійній основі участі України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, а також у робочих комітетах Егмонтської групи та Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму;

інформування заінтересованих міжнародних організацій, зокрема Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL) та Управління 00Н з наркотиків та злочинності (UNODC), Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD), Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку про заходи, що вживаються Україною для запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, подолання корупції та боротьби з організованою злочинністю;

продовження роботи із залучення міжнародної технічної допомоги для здійснення заходів щодо посилення протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, організація проведення робочих зустрічей представників заінтересованих органів виконавчої влади України та держав - членів ЄС для обговорення проблемних питань діяльності, обміну практичним досвідом, узгодження механізму взаємодії;

організація взаємодії та інформаційного обміну з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

продовження роботи із створення та забезпечення функціонування Міждержавної Інформаційно-Аналітичної Системи (МІАС) ГУУАМ і Віртуального Центру ГУУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів;

продовження роботи, пов'язаної з підготовкою та укладенням міжнародних договорів про:

співробітництво центральних органів виконавчої влади України з компетентними органами іноземних держав з питань запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

взаємне визнання і використання переліків терористичних організацій та осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю;

співробітництво з питань передачі доходів, одержаних злочинним шляхом, конфіскованих на основі рішення суду, враховуючи положення відповідної типової угоди, розробленої в рамках засідання міжнародної експертної групи під егідою Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), яке відбулося 26-28 січня 2005 р. у м. Відні (Австрія);

для формування у населення усвідомлення необхідності протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму

забезпечення об'єктивного та неупередженого висвітлення у засобах масової інформації заходів, що здійснюються органами державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, та їх результатів;

забезпечення спрямування інформаційної політики у зазначеній сфері на висвітлення фактичних здобутків і позитивних зрушень, підтримання впевненості населення в незмінності визначеного цією Концепцією напряму у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, сприяння формуванню у суспільстві негативного ставлення до проявів злочинності та криміналізації економіки, зокрема процесів легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму.

4. Реалізація Концепції

Положення Концепції необхідно враховувати під час:

формування та реалізації державної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів та рекомендацій щодо запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, парламентських слухань;

розроблення щорічних загальнодержавних та відомчих планів заходів із запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

розроблення показників оцінки діяльності системи запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, забезпечення постійного моніторингу цієї системи.

Положення Концепції необхідно враховувати відповідно у планах роботи та навчальних планах спеціалізованих наукових установ і навчальних закладів.

5. Очікувані результати

У результаті реалізації основних напрямів державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, визначених цією Концепцією, очікується забезпечити:

завершення процесу імплементації нової редакції Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 1124-2001-п, 835_001 ) та Дев'яти спеціальних рекомендацій зазначеної Групи щодо боротьби з фінансуванням тероризму;

ефективне функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

підвищення ефективності нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу у частині додержання ними вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

удосконалення взаємодії, а також інформаційного обміну між суб'єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними органами та компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями шляхом переходу до принципово нового рівня інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму;

проведення всебічного аналізу фінансових операцій, стосовно яких виникає підозра, що вони здійснюються з метою легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму;

підвищення ефективності дослідження методів та фінансових схем легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму;

поліпшення роботи з виявлення, документування та розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією незаконних доходів і фінансуванням тероризму;

досягнення належного рівня фінансового, кадрового та технічного забезпечення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу;

зміцнення кадрового потенціалу контролюючих і регуляторних органів, завданнями яких є запобігання та протидія легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму, та правоохоронних органів;

підвищення ефективності міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму;

формування у громадськості належного розуміння ролі у суспільстві органів виконавчої влади, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси