Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності

МОН України; Наказ, Форма, Інструкція від 04.05.2005 № 273

Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності

Реєстрація: Мін'юст України від 27.05.2005 № 588/10868

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0588-05

Текст документа від 11.11.2011:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.05.2005 N 273

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2005 р. за N 588/10868

Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1177 ( z1235-11 ) від 11.10.2011 }

Відповідно до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" ( 1587-14 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року N 369 ( 369-2004-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі:

форму заяви про одержання контрольних марок;

форму переліку назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

форму рішення про видачу контрольних марок;

форму рішення про відмову у видачі контрольних марок;

Інструкцію з оформлення матеріалів перевірок додержання суб'єктами господарювання законодавства у сфері інтелектуальної власності;

Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення ( z0589-05 ), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 2 березня 2001 року N 101 ( z0275-01 ) "Про затвердження Порядку продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня 2001 р. за N 275/5466.

4. Державному департаменту інтелектуальної власності забезпечити видачу контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

5. Надати право Державному департаменту інтелектуальної власності залучати на договірних засадах до видачі контрольних марок державне підприємство "Інтелзахист" Міністерства освіти і науки України, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України і входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр C.М.Ніколаєнко

{ У формах документів щодо питань видачі контрольних марок

імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних

програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного

контролю за дотриманням законодавства у сфері

інтелектуальної власності слова "Державний департамент

інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки

України", "Держдепартамент" і "Міністерство освіти і науки

України Державний департамент інтелектуальної власності" в

усіх відмінках замінено словами "Державна служба

інтелектуальної власності України", "Державна служба" і

"Державна служба інтелектуальної власності України"

відповідно згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту N 1177 ( z1235-11 ) від 11.10.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 04.05.2005 N 273

Форма

Державна служба інтелектуальної власності України

ЗАЯВА N _______ про одержання контрольних марок

Дата звернення _____________ Заявник _____________________________________________________ (для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,

_________________________________________________________________ для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія,

_________________________________________________________________ номер паспорта, коли та ким виданий,

_________________________________________________________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті))

_________________________________________________________________

Місцезнаходження заявника - юридичної особи або місце проживання заявника - фізичної особи

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ Телефон ___________________

Кількість примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, право на відтворення та розповсюдження яких передано заявнику за договорами ___________

_________________________________________________________________ (цифрами та літерами)

Кількість контрольних марок, необхідних заявнику для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних:

серії "А" ___________________________________________________ (цифрами та літерами)

серії "В" ___________________________________________________ (цифрами та літерами)

серії "К" ___________________________________________________ (цифрами та літерами)

Посадова особа заявника - юридичної особи

_________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________

__________________ (підпис) М. П.

Заявник - фізична особа або його уповноважений представник

_________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта,

_________________________________________________________________ коли та ким виданий)

__________________ (підпис)

Примітка. Заява та додані до неї документи подаються посадовою особою заявника - юридичної особи або заявником - фізичною особою чи його уповноваженим представником з пред'явленням документів, що посвідчують особу та її повноваження.

{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1177 ( z1235-11 ) від 11.10.2011 }

Начальник Управління контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 04.05.2005 N 273

Форма

ПЕРЕЛІК назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (до заяви N ______ від ________________ на одержання контрольних марок)

------------------------------------------------------------------

|N |Кіль-|Серія |Назви |Назви творів,|Автори|Вико- |Вироб-|

|з/п|кість|кон- |примірників |зафіксованих |(прі- |навці |ники |

| |при- |троль-|аудіовізу- |на примір- |звище,|(пріз-|фоно- |

| |мір- |них |альних |никах |ім'я, |вище, |грам, |

| |ників|марок |творів, |аудіовізу- |мовою |ім'я, |відео-|

| | | |фонограм, |альних |оригі-|мовою |грам |

| | | |відеограм, |творів, |налу) |оригі-| |

| | | |комп'ютерних|фонограм, | |налу) | |

| | | |програм, баз|відеограм, | | | |

| | | |даних |комп'ютерних | | | |

| | | | |програм, баз | | | |

| | | | |даних (мовою | | | |

| | | | |оригіналу | | | |

| | | | |твору) | | | |

|---+-----+------+------------+-------------+------+------+------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |

|---+-----+------+------------+-------------+------+------+------|

| | | | | | | | |

|---+-----+------+------------+-------------+------+------+------|

| | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Посадова особа заявника - юридичної особи ___________________ (підпис) М. П .

_________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Заявник - фізична особа або його уповноважений представник

__________________ (підпис)

_________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта,

_________________________________________________________________ коли та ким виданий)

Примітки:

1. Перелік назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (далі - Перелік) разом із копіями документів, зазначених в абзацах восьмому - одинадцятому пункту 14 Порядку виробництва, зберігання, видачі, контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. N 1555 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 369), прошиваються, нумеруються і скріплюються печаткою та підписом посадової особи заявника - юридичної особи чи її уповноваженого представника або підписом заявника - фізичної особи чи її уповноваженого представника.

2. Перелік подається у паперовій та електронній формах (на дискеті). Текст Переліку повинен бути підготовлений у редакторі WORD, формат RTF або DOC, з використанням одного із шрифтів: Times New Roman, Arial Cyr, розмір не менше 12.

Начальник Управління контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 04.05.2005 N 273

Форма

"ЗАТВЕРДЖЕНО" Перший заступник Голови Державної служби інтелектуальної власності України

_________________ (підпис) М. П.

____________________________ (прізвище, ініціали)

РІШЕННЯ про видачу контрольних марок

до заяви N ______________ від ______________________

реєстраційний N _________ від ______________________ (дата занесення до Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок)

Одержувач ___________________________________________________ (для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,

_________________________________________________________________ для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові

_________________________________________________________________ одержувача, серія та номер паспорта, коли та ким виданий,

_________________________________________________________________ реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті))

Місцезнаходження одержувача - юридичної особи або місце проживання одержувача - фізичної особи ___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кількість контрольних марок, які одержувач отримав для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних:

серії "А" ___________________________________________________ (цифрами та літерами)

серії "В" ___________________________________________________ (цифрами та літерами)

серії "К" ___________________________________________________ (цифрами та літерами)

------------------------------------------------------------------

|N з/п |Назви примірників |Кількість |Серія |Номери |

| |аудіовізуальних |контрольних | |контрольних |

| |творів, фонограм, |марок | |марок (з N - |

| |відеограм, | | |по N) |

| |комп'ютерних | | | |

| |програм, баз даних| | | |

|-------+------------------+------------+----------+-------------|

|1 |2 |3 |4 |5 |

|-------+------------------+------------+----------+-------------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

Усього найменувань:

Рішення та подані разом із заявою про одержання контрольних марок оригінали документів отримав

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, коли та ким виданий заявника - фізичної особи чи його уповноваженого представника)

________________________________ (підпис, дата)

Контрольні марки отримав

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, коли та ким виданий заявника - фізичної особи чи його уповноваженого представника)

________________________________ (підпис, дата)

Проект рішення про видачу контрольних марок підготовлено

_________________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали працівника, який перевірив

_________________________________________________________________ подані для одержання контрольних марок документи)

__________________ (підпис)

Керівник структурного підрозділу органу, що підготував проект рішення про видачу контрольних марок

_________________________________________________________________ (прізвище, ініціали)

__________________ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник (заступник) органу, що підготував проект рішення про видачу контрольних марок

_________________________________________________________________ (прізвище, ініціали)

__________________ (підпис)

{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1177 ( z1235-11 ) від 11.10.2011 }

Начальник Управління контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 04.05.2005 N 273

Форма

"ЗАТВЕРДЖЕНО" Перший заступник Голови Державної служби інтелектуальної власності України

_________________ (підпис) М. П.

____________________________ (прізвище, ініціали)

РІШЕННЯ про відмову у видачі контрольних марок

до заяви N ____ від _______________

_________________________________________________________________ (для юридичних осіб - повне найменування,

_________________________________________________________________ для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові заявника)

відмовлено у видачі контрольних марок у зв'язку з ___________

_________________________________________________________________ (причини відмови)

_________________________________________________________________

Рішення та подані разом із заявою на одержання контрольних марок оригінали документів отримав, з причинами відмови ознайомлений

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові заявника - фізичної особи чи його уповноваженого представника)

________________________________ (підпис, дата)

Проект рішення про відмову у видачі контрольних марок підготовлено

_________________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали працівника, який перевірив подані для одержання контрольних марок документи)

__________________ (підпис)

Керівник структурного підрозділу органу, що підготував проект рішення про відмову у видачі контрольних марок

___________________________________________________ _____________ (прізвище, ініціали) (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник (заступник керівника) органу, що підготував проект рішення про відмову у видачі контрольних марок

___________________________________________________ _____________ (прізвище, ініціали) (підпис)

{ Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 1177 ( z1235-11 ) від 11.10.2011 }

Начальник Управління контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 04.05.2005 N 273

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2005 за N 588/10868

ІНСТРУКЦІЯ з оформлення матеріалів перевірок додержання суб'єктами господарювання законодавства у сфері інтелектуальної власності

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України і застосовується державним інспектором з питань інтелектуальної власності (далі - державний інспектор) Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) для оформлення матеріалів перевірок додержання суб'єктами господарювання законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2. Акт перевірки

2.1. За результатами перевірки незалежно від того, чи були виявлені правопорушення, державний інспектор складає акт перевірки.

2.2. Акт перевірки складається з двох частин: вступної та описової.

2.2.1. Вступна частина акта перевірки повинна містити такі відомості:

- дату та номер акта перевірки (дату підписання акта державним інспектором);

- місце проведення перевірки;

- повне найменування суб'єкта господарювання, що перевіряється;

- прізвище, ім'я, по батькові державного інспектора, що проводив перевірку;

- підставу для перевірки (посилання на затверджений в установленому порядку план перевірок, яким передбачено проведення зазначеної перевірки в разі, якщо перевірка планова);

- дату початку та закінчення перевірки (при цьому початком перевірки є момент пред'явлення керівнику або іншій особі, уповноваженій діяти від імені суб'єкта господарювання, посвідчення державного інспектора, а датою закінчення перевірки є дата підписання акта перевірки державним інспектором та усіма особами, які брали участь у проведенні перевірки);

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду керівника або іншої особи, уповноваженої діяти від імені суб'єкта господарювання, а також інших осіб, які брали участь у перевірці.

2.2.2. Описова частина акта перевірки повинна містити лаконічний і систематизований виклад виявлених у результаті перевірки фактів, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарювання, а також відповідати таким вимогам:

- за кожним відображеним в акті перевірки фактом необхідно чітко викласти його зміст. По змозі зазначити документ(и) або матеріали, що підтверджують факт порушення, та додати його(їх) до акта перевірки, при цьому в акті перевірки робиться запис про вилучення документів або матеріалів.

Якщо через громіздкість матеріалів або інші причини вони не можуть бути додані до акта перевірки, державним інспектором складається довідка довільної форми, що містить докладний опис цих предметів та інформацію про їх місцезнаходження. Довідка підписується керівником або іншою особою, уповноваженою діяти від імені суб'єкта господарювання, та додається до акта перевірки.

Не допускаються включення до акта перевірки різного роду висновків, пропозицій та непідтверджених даних, суб'єктивних припущень, які не мають обґрунтованих доказів;

- у разі виявлення порушення відображені факти повинні бути викладені в акті перевірки об'єктивно, повно, з посиланням на докази, якими є фактичні дані, на основі яких установлюється наявність порушення законодавства, та на інші обставини, у тому числі на документи, письмові пояснення посадових осіб та інших працівників суб'єкта господарювання, який перевіряється, письмові висновки фахівців, залучених державним інспектором (при необхідності) для перевірки, речові докази (документи, товари, матеріали або інші речі, що є безпосередніми предметами порушення).

2.3. Акт перевірки складається у двох примірниках згідно з формою (додаток 1).

2.4. Акт перевірки повинен бути складений на паперовому носії українською мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

2.5. Акт перевірки підписується державним інспектором та особами, що брали участь у перевірці (посадовими особами органів контролю, іншими особами, залученими до перевірки, керівником суб'єкта господарювання або іншою особою, уповноваженою діяти від імені суб'єкта господарювання).

2.6. Після підписання акта перевірки перший примірник акта перевірки (з додатками) залишається у державного інспектора, а другий примірник (з копіями додатків) передається керівнику суб'єкта господарювання або іншій особі, уповноваженій діяти від імені суб'єкта господарювання. На останній сторінці першого примірника акта перевірки робиться запис про одержання примірника акта перевірки (із зазначенням кількості додатків) за підписом особи, яка одержала акт перевірки, а також зазначається дата його одержання. При відмові особи від підпису, державний інспектор робить про це відповідний запис на першому примірнику акта перевірки та протягом трьох днів з дня перевірки пересилає другий примірник акта перевірки (з копіями додатків) суб'єкту господарювання рекомендованим листом з поштовим повідомленням про одержання. У цьому випадку до першого примірника акта перевірки, що залишається в державного інспектора, повинні додаватися документи, що підтверджують факт поштового відправлення та одержання акта адресатом.

2.7. Складені акти перевірок не пізніше наступного дня після їх складання реєструються державним інспектором у журналі обліку актів перевірок (додаток 2), сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою загального відділу Державної служби інтелектуальної власності України.

Зазначений журнал оформляється та ведеться державним інспектором.

Копії актів перевірок щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, передаються державним інспектором до Державної служби.

Начальник Управління контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

Додаток 1 до пункту 2.3 Інструкції з оформлення матеріалів перевірок додержання суб'єктами господарювання законодавства у сфері інтелектуальної власності

АКТ ПЕРЕВІРКИ

"___"______________ 200___ року N ________

Керуючись Законом України "Про авторське право і суміжні права" та Положенням про державного інспектора з питань інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 674, мною, державним інспектором з питань інтелектуальної власності

________________________________________________________________, (П.І.Б.)

за участю

_________________________________________________________________ (П.І.Б., посада інших учасників перевірки - посадових осіб

_________________________________________________________________ органів контролю, суб'єктів авторських і / або суміжних прав

_________________________________________________________________ або їх представників, інших осіб, залучених до перевірки)

_________________________________________________________________

________________________________________________________________,

у присутності

_________________________________________________________________ (П.І.Б., посада особи,

_________________________________________________________________ уповноваженої діяти від імені суб'єкта господарювання)

з "___"____________ 200__ р. до "___"_____________ 200__ р. проведено перевірку дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності суб'єктом господарювання

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, (повне найменування суб'єкта господарювання)

місцезнаходження:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Підстава для перевірки - посилання на затверджений в установленому порядку план перевірок, яким передбачено проведення зазначеної перевірки (у разі проведення планової перевірки):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

У результаті перевірки ВСТАНОВЛЕНО:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Акт перевірки складено у двох примірниках.

Державний інспектор

з питань інтелектуальної власності: ______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Інші учасники перевірки

(у разі участі): ______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

______________________________

______________________________

______________________________

З актом перевірки ознайомлений, один примірник отримав

_________________________________________________________________ (підпис, прізвище, ініціали особи, уповноваженої діяти від імені суб'єкта господарювання, у присутності якої проведено перевірку)

Начальник Управління контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

Додаток 2 до пункту 2.7 Інструкції з оформлення матеріалів перевірок додержання суб'єктами господарювання законодавства у сфері інтелектуальної власності

ЖУРНАЛ обліку актів перевірок

------------------------------------------------------------------

|N |Дата |Дата |Суб'єкт |Результати|Примітка|

|з/п |реєстрації|проведення|господарювання, |перевірки | |

| |та номер |перевірки |який | | |

| |акта | |перевірявся | | |

| |перевірки | |(повне | | |

| | | |найменування, | | |

| | | |сфера | | |

| | | |діяльності, | | |

| | | |місцезнаходження)| | |

|----+----------+----------+-----------------+----------+--------|

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

------------------------------------------------------------------

Начальник Управління контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності ДДІВ МОН України С.Г.Нікулеско

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси