Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.10.2014 № 492

Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 492-2014-п

Текст документа від 18.07.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 492
Київ

Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 887 від 16.11.2016
№ 540 від 11.07.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє :

Затвердити Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 492

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство з питань електронного урядування України

1. Державне агентство з питань електронного урядування України (далі - Агентство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну політику у сферах інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Агентства є:

1) реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у зазначеній сфері.

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 }

4. Агентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

2) організовує проведення прогнозно-аналітичних досліджень стану розвитку інформаційного суспільства, електронного урядування та сфери інформатизації;

3) виконує функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації, зокрема:

здійснює моніторинг у сфері інформатизації;

погоджує галузеві, регіональні програми та проекти інформатизації, програми та проекти інформатизації органів місцевого самоврядування, здійснює їх координацію і вносить подання Кабінетові Міністрів України щодо зупинення виконання таких програм та проектів;

забезпечує методологічну, нормативно-правову, інформаційну та організаційну підтримку процесів формування і виконання Національної програми інформатизації;

доповідає щороку Кабінетові Міністрів України про стан інформатизації в Україні;

подає щороку Кабінетові Міністрів України завдання Національної програми інформатизації на наступні три роки і проект програми завдань (робіт) на наступний бюджетний рік;

вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Національної програми інформатизації;

4) здійснює державну реєстрацію електронних інформаційних ресурсів державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права, доступ до яких здійснюється через телекомунікаційні мережі загального користування, та видає відповідні свідоцтва;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, розвиток Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України з можливістю інтеграції інформаційних ресурсів центральних та місцевих органів виконавчої влади, що розміщені в Інтернеті;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 540 від 11.07.2018 }

{Підпункт 6 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 540 від 11.07.2018 }

7) координує діяльність органів виконавчої влади, пов’язану із створенням та інтеграцією електронних інформаційних систем і ресурсів в Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та наданням інформаційних та інших послуг;

{Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 540 від 11.07.2018 }

8) координує та контролює роботи, пов’язані із створенням, веденням і забезпеченням функціонування Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, визначає правила користування ним;

9) затверджує:

вимоги до форматів даних електронного документообігу в державних органах;

методику визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації;

методику формування індикаторів розвитку інформаційного суспільства;

{Підпункт 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

10) розробляє пропозиції щодо:

визначення цілей і завдань державної інформаційної політики, шляхів її реалізації;

забезпечення загальної координації діяльності державних органів з питань розвитку інформаційного суспільства;

встановлення стандартів, норм, правил, порядків, класифікаторів у сфері інформатизації, електронного урядування та розвитку інформаційного суспільства;

визначення порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади; порядку функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади;

11) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо:

розвитку електронного урядування;

{ Абзац третій підпункту 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 540 від 11.07.2018 }

{Абзац четвертий підпункту 11 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

встановлення вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування;

{Підпункт 11 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 ; в редакції Постанови КМ № 540 від 11.07.2018 }

створення та забезпечення функціонування:

{Підпункт 11 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 ; в редакції Постанови КМ № 540 від 11.07.2018 }

- інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

{Абзац підпункту 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 540 від 11.07.2018 }

- єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

{Абзац підпункту 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 540 від 11.07.2018 }

- єдиного веб-порталу електронного урядування;

{Абзац підпункту 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 540 від 11.07.2018 }

- інтегрованої системи електронної ідентифікації;

{Абзац підпункту 11 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 540 від 11.07.2018 }

здійснення інших повноважень у сфері електронної ідентифікації, визначених законом;

{Підпункт 11 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 540 від 11.07.2018 }

12) розробляє і здійснює разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи щодо розвитку інформаційного суспільства;

13) створює та забезпечує функціонування автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”;

14) координує адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернету;

15) забезпечує:

функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства;

проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів);

16) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо функціонування електронного документообігу;

17) бере участь у здійсненні заходів із застосування електронного цифрового підпису;

18) визначає у межах повноважень, передбачених законом, особливості захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

19) бере участь у:

визначенні пріоритетних напрямів інформатизації та забезпеченні інформаційної безпеки держави;

створенні, впровадженні та забезпеченні функціонування інформаційних систем, необхідних для функціонування загальнодержавної інформаційної системи;

створенні Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

розробленні норм, стандартів у сфері електронної ідентифікації;

{Підпункт 19 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 540 від 11.07.2018 }

20) сприяє залученню інвестицій, впровадженню новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сфері інформатизації, електронного урядування, користування національними інформаційними ресурсами;

21) бере участь в організації навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформатизації, електронного урядування;

22) інформує громадськість про стан розвитку інформаційного суспільства та пропагує переваги його побудови;

23) сприяє впровадженню у державних органах та органах місцевого самоврядування технологій електронного урядування;

24) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

25) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Агентства, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Агентство з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Агентства, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Агентства та на керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Агентства;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 }

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Агентства, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Агентство для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії, робочі та експертні групи, проводити наукові конференції, семінари, виставки в Україні та за її межами з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати нагляд і контроль за формуванням та виконанням Національної програми інформатизації.

7. Агентство під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Агентство в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Агентства, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Агентства підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Агентства, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

9. Агентство очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Агентства за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

10. Голова Агентства:

1) очолює Агентство, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) організовує та контролює виконання в апараті Агентства Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 }

3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розроблені Агентством;

{Підпункт 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

4) визначає пріоритети роботи Агентства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Агентства, звіти про їх виконання;

{Підпункт 4 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

{Підпункт 5 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

6) звітує перед Кабінетом Міністрів України про виконання планів роботи Агентства та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Агентства, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

{Підпункт 6 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 }

7) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Агентства;

8) заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Агентства;

{Підпункт 9 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

{Підпункт 10 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

11) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Агентства (якщо інше не передбачено законом);

12) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Агентства;

13) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців і працівників апарату Агентства до відзначення державними нагородами;

14) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців і працівників апарату Агентства, присвоює їм ранги державних службовців;

15) встановлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання про нагородження ними;

16) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Агентства;

{Підпункт 16 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 }

{Підпункт 17 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

18) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

19) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Агентства;

20) утворює комісії, робочі та експертні групи;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

22) підписує накази Агентства;

23) дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Агентства доручення;

24) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Агентство;

{Підпункт 24 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 }

25) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Агентства;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Голова Агентства має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники Голови Агентства звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 887 від 16.11.2016 }

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Агентства, обговорення основних питань діяльності в Агентстві може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Агентства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Агентстві можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Агентства.

Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Агентства.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Агентства затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Агентства затверджує його Голова за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 887 від 16.11.2016 }

Штатний розпис, кошторис апарату Агентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Агентство є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси