Про затвердження Змін до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

МОН України; Наказ від 14.04.2005 № 223

Про затвердження Змін до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Реєстрація: Мін'юст України від 29.04.2005 № 460/10740

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0460-05

Текст документа від 14.04.2005:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2005 N 223

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2005 р. за N 460/10740

Про затвердження Змін до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ) "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року N 22 ( z0173-01 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року за N 173/5364 (із змінами), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 14.04.2005 N 223

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2005 р. за N 460/10740

ЗМІНИ до Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( z0173-01 )

1. Розділ 5 після пункту 5.1 доповнити новим пунктом 5.2 такого змісту:

"5.2. У графі, що розташована у верхній частині заяви (без зазначення коду), заявник зазначає порядковий номер заявки, визначений ним. При цьому реквізит "дата одержання" заповнюється Укрпатентом під час одержання заявки".

У зв'язку з цим пункти 5.2-5.15 вважати відповідно пунктами 5.3-5.16.

2. У розділі 17:

назву розділу виключити.

У зв'язку з цим пункти 17.1-17.4 та розділи 18 і 19 вважати відповідно пунктами 16.7-16.10 та розділами 17 та 18;

пункт 16.7 викласти в такій редакції:

"16.7. За подання заявки сплачується збір у порядку та розмірі, установлених Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ) (далі - Порядок). Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунку Укрпатенту, яка дає можливість ідентифікувати заявку.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунку зазначення номера заявки, а також у разі сплати збору в іншій валюті, ніж установлена для заявника згідно з графою 3 чи 4 додатка до Порядку ( 1716-2004-п ), документом про сплату збору є розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки, відповідає вимогам Порядку та засвідчений в установленому порядку відповідальним виконавцем банку.

Датою надходження документа про сплату збору вважається дата зарахування суми збору на поточний рахунок Укрпатенту. У зв'язку з цим зарахування збору за подання заявки повинно бути здійснено до надходження заявки до Установи або протягом двох місяців від дати подання заявки, якщо клопотання про продовження цього строку не було подано.

У разі зарахування суми збору до надходження заявки, клопотання до Укрпатенту датою надходження документа про сплату збору вважається дата надходження до Укрпатенту цієї заяви, якщо вона надійшла:

протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору за умови, що в цей період розмір відповідного збору залишився незмінним;

протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

У разі, якщо дата зарахування збору на поточний рахунок Укрпатенту є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору вважається дата, зазначена в розрахунковому документі на паперовому носії, що відповідає вимогам, установленим Порядком ( 1716-2004-п ).

Документ про сплату збору вважається таким, що відповідає встановленим вимогам, якщо він оформлений відповідно до цього пункту та пункту 5 Порядку ( 1716-2004-п ), а сплачена сума збору відповідає розміру встановленого збору за подання заявки з урахуванням:

складу заявників;

кількості пунктів формули;

наявності електронного примірника змісту заявки на дискеті чи компакт-диска CD-R.

Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки або звільнення від такої сплати, то до заявки додаються клопотання про надання пільги з копією документа, що підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору".

3. У розділі 17:

абзаци шостий і сьомий пункту 17.2 та абзац другий пункту 17.3 виключити;

після пункту 17.3 додати новий пункт такого змісту:

"17.4. За подання заявки сплачується збір згідно з пунктом 16.7 цих Правил".

У зв'язку з цим пункт 17.4 вважати відповідно пунктом 17.5.

4. У додатку 1 до пункту 5.1 та додатку 3 до пункту 17.2 Правил:

перед графою зі словами "(22) Дата подання заявки" додати нову графу такої форми та змісту:

------------------------------------------------------------------

|Порядковий номер заявки, |Дата одержання |

|визначений заявником | |

------------------------------------------------------------------

слова та цифри "вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119" замінити словами та цифрами "вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601".

Начальник управління правового забезпечення Л.А.Цибенко

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси