Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 24.12.2015 № 926 Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації {Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 4 від 16.01.2017 № 52 від 13.06.2017 № 150 від 22.12.2018 № 89 від 08.07.2019 № 125 від 25.08.2020 № 115 від 08.11.2021} Відповідно до статей 7, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою запровадження аутсорсингу в готівково-грошовому обігу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Затвердити Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додається). 2. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н.М.) розмістити цю постанову на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України та забезпечити в установленому порядку інформування громадськості через засоби масової інформації. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В. 4. Постанова набирає чинності з 01 січня 2016 року. Голова В.О. Гонтарева ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 24.12.2015 № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України 22.12.2018 № 150) ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації I. Загальні положення 1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України". 2. Це Положення встановлює загальний порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі - ліцензія), а також підстави, за яких Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії, зупинити (поновити) її дію або анулювати її. 3. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб, які мають намір надавати банкам послуги з інкасації. 4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 1) головний бухгалтер - бухгалтер, який очолює створену бухгалтерську службу, штатний бухгалтер юридичної особи, якщо в юридичній особі не створено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа-підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії, підприємства, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності; {Підпункт 1 пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021} 11) дата подання пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого в розділі III цього Положення; {Підпункт пункту 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021} 2) електронний реєстр ліцензій на інкасацію - електронний реєстр ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, який ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів; 3) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи; 4) кваліфіковане бюро кредитних історій - Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій; 5) керівники юридичної особи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) юридичної особи; 6) кінцевий власник істотної участі в юридичній особі - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в юридичній особі, визначених відповідно до вимог цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування; 7) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і якщо: юридична особа має більше 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими; однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи; 8) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої немає контролерів - фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином; 9) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином; 10) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи; 11) ліцензія на надання банкам послуг з інкасації (далі - ліцензія) - ліцензія, що надається Національним банком юридичній особі згідно з цим Положенням та засвідчує право такої юридичної особи надавати банкам послуги з інкасації; 12) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія; 121) підрозділ з оброблення та зберігання готівки - структурний підрозділ юридичної особи, до функцій якого віднесено здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; {Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 121 згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 13) підрозділ інкасації - структурний підрозділ юридичної особи, до функцій якого віднесено надання банкам послуг з інкасації; 14) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі; 15) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи - відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами; 16) структурні підрозділи - філії, інші відокремлені структурні підрозділи юридичної особи, створені відповідно до законодавства України; 17) суттєве порушення фінансових зобов'язань - невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 календарних днів; 18) трастова конструкція (траст) - заснований на правочині режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна; 19) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи; 20) уповноважена особа - фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, що надає відповідні повноваження); 201) уповноважена посадова особа Національного банку - Голова Національного банку, перший заступник Голови Національного банку, заступник Голови Національного банку, керівники підрозділів Національного банку та їх заступники, які забезпечують виконання функцій Національного банку, передбачених цим Положенням, керівник із ліцензування (керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за ліцензування, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їх обов'язки); {Пункт 4 розділу I доповнено новим підпунктом 201 згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 21) циклічна структура власності юридичної особи - структура власності, у якій: юридична особа є власником істотної участі в іншій юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в цій юридичній особі, та/або власники істотної участі юридичної особи одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами в сукупному розмірі не менше 25%; 22) юридична особа - будь-яка юридична особа, створена і зареєстрована в установленому законодавством України порядку, яка не є банком або фінансовою установою і здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та установчими документами. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку з питань готівкового обігу. 5. Правління Національного банку приймає рішення про: {Абзац перший пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 125 від 25.08.2020, № 115 від 08.11.2021} 1) надання ліцензії або відмову в її наданні, зупинення, поновлення, анулювання ліцензії; 2) погодження або відмову в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки; 3) скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки; 4) поновлення погодження або відмову в поновленні погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. Рішення про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію приймає уповноважена посадова особа Національного банку. {Абзац шостий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} Ліцензія набирає чинності з дати внесення облікового запису про надання ліцензії до електронного реєстру ліцензій на інкасацію. {Пункт 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} 6. Юридична особа має право розпочати надання банкам послуг з інкасації з дати внесення в електронний реєстр ліцензій на інкасацію облікового запису про надання ліцензії. Юридична особа має право розпочати здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки з дати внесення в електронний реєстр ліцензій на інкасацію облікового запису про надання погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. {Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} {Пункт 7 розділу I набирає чинності з 1 квітня 2019 року. Див. пункт 5 Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} 7. Юридична особа зобов'язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку. Юридична особа зобов'язана подати копію розрахункового документа, що підтверджує здійснення оплати за розгляд пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного розрахункового документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання. Повторне подання заявником пакета документів для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, який був повернутий Національним банком на доопрацювання згідно з пунктом 56 розділу VIII цього Положення, не потребує здійснення заявником повторної оплати, якщо повторне подання пакета документів здійснюється протягом трьох місяців із дня повернення попереднього пакета документів для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. {Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 125 від 25.08.2020} Національний банк повертає заявнику сплачені ним кошти за послугу з розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо заявником протягом трьох місяців із дня повернення на доопрацювання пакета документів для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки не було подано повторно пакет документів про видачу ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. {Пункт 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 125 від 25.08.2020} Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, є наданою і плата за розгляд відповідного пакета документів не підлягає поверненню, якщо за цим пакетом документів Національний банк прийняв рішення про: 1) надання або відмову в наданні ліцензії; {Підпункт 1 пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} 2) погодження або відмову в погодженні Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. {Підпункт 2 пункту 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} 8. Юридична особа має право звернутися до Національного банку із заявою про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію в разі зміни найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією). 9. Юридична особа зобов'язана в разі прийняття нею рішення про припинення надання банкам послуг з інкасації письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію (у разі її оформлення на спеціально виготовленому бланку Національного банку) протягом п'яти календарних днів із дати прийняття такого рішення. 10. Юридична особа зобов'язана: 1) припинити надання банкам послуг з інкасації та здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (за наявності погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки) не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку про анулювання (зупинення дії) ліцензії; 2) припинити здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку про скасування погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. Операції з надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки, які розпочалися до отримання повідомлень Національним банком, визначені в підпунктах 1, 2 пункту 10 розділу I цього Положення, юридична особа зобов'язана завершити не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного повідомлення Національного банку. {Пункт 10 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} II. Умови, за яких юридична особа має право отримати ліцензію та здійснювати діяльність з надання банкам послуг з інкасації 11. Національний банк надає ліцензію юридичній особі за умови дотримання нею таких вимог: 1) наявність та відповідність вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, затверджених внутрішніх документів (положення, інструкції, правила) юридичної особи, які визначають структуру юридичної особи, функції підрозділу з надання банкам послуг з інкасації та працівників цього підрозділу і установлюють порядок надання банкам послуг з інкасації; 2) наявність у юридичної особи підрозділу для надання банкам послуг з інкасації приміщення, оперативного автотранспорту, обладнання та дотримання юридичною особою вимог щодо забезпечення схоронності готівки, забезпечення працівників спорядженням та іншими засобами, передбаченими в розділі IV цього Положення; 3) відповідність фінансового стану юридичної особи вимогам розділу V цього Положення; 4) відповідність юридичної особи, власників істотної участі в ній вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі VI цього Положення; {Підпункт 4 пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 41) наявність в юридичної особи керівника, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним у розділі VI цього Положення; {Пункт 11 розділу II доповнено новим підпунктом 41 згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 5) відповідність структури власності юридичної особи вимогам розділу VII цього Положення. 12. Юридична особа, яка під час надання банкам послуг з інкасації має намір використовувати комерційне найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), що не містить найменування юридичної особи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про таку торговельну марку (фірмове найменування). 13. Юридична особа зобов'язана протягом строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України, цього Положення, нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, внутрішніх документів юридичної особи з питань надання банкам послуг з інкасації, виконувати вимоги і рішення Національного банку та надавати на вимогу Національного банку інформацію, звітність та інші документи в установлений Національним банком строк. {Пункт 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 14. Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана письмово повідомити Національний банк у разі: 1) унесення змін до статуту - протягом 30 днів із дня державної реєстрації цих змін із зазначенням їх короткого опису; 2) зміни керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації - протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну та подати документи щодо нового керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації, передбачені в підпункті 12 пункту 15 розділу III цього Положення. {Пункт 14 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} III. Порядок подання документів до Національного банку 15. Юридична особа для отримання ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи: 1) заяву юридичної особи про отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додаток 1); 2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, складений із урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення; 3) анкету юридичної особи (додаток 3); 4) копію статуту, засвідчену юридичною особою або нотаріально. Юридична особа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками; 5) документи щодо наявності оперативного автотранспорту, індивідуальних засобів захисту працівників, наявності в юридичної особи приміщення, обладнання, дотримання юридичною особою інших технічних вимог для надання банкам послуг з інкасації згідно з переліком, визначеним у пункті 23 розділу IV цього Положення; {Підпункт 5 пункту 15 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 6) фінансову звітність, що подається юридичною особою, перелік якої визначено в додатку 4 до цього Положення, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності: за попередній звітний рік (за наявності); станом на останню звітну дату, що передує даті подання пакета документів (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року). Юридична особа зобов'язана подати додатково до фінансової звітності: розшифрування дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке буде надане під час погашення у разі наявності в юридичної особи дебіторської заборгованості в розмірі, більшому, ніж 10% оборотних активів юридичної особи; детальну інформацію про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій, якщо поточні фінансові інвестиції юридичної особи становлять більше ніж 10% оборотних активів юридичної особи. Національний банк має право вимагати надання інформації та подання документів стосовно показників фінансової звітності, яка подана юридичною особою відповідно до цього Положення; 7) висновок аудитора (аудиторської фірми) про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для надання банкам послуг з інкасації згідно з бізнес-планом; 8) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках щонайменше за три останніх місяці (або з дати відкриття рахунку, якщо строк діяльності юридичної особи становить менше ніж три місяці), що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії; 9) довідку Державної податкової служби України (її територіальних органів/структурних підрозділів) про наявність або про те, що в юридичної особи немає заборгованості зі сплати податків та зборів, видану не раніше ніж за 10 днів до дати подання цієї довідки до Національного банку; {Підпункт 9 пункту 15 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 10) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо юридичної особи, її керівників та власників істотної участі, отримані не раніше, ніж за один місяць до дати подання пакета документів; 11) відомості про структуру власності юридичної особи, передбачені розділом VII цього Положення, станом на перше число місяця, у якому юридична особа подала заяву до Національного банку про видачу ліцензії; 12) документи, що підтверджують відповідність власників істотної участі, керівників юридичної особи, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації вимогам, передбаченим у розділі VI цього Положення, та документи, що підтверджують повноваження керівників, а саме: копію документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації; копію документа про здобуття керівником юридичної особи (крім членів ради), головним бухгалтером та керівником підрозділу інкасації вищої освіти; копію трудової книжки керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації (у разі роботи за сумісництвом та відсутності відповідного запису в трудовій книжці - документи з місця роботи за сумісництвом, що підтверджують наявність необхідного стажу роботи); копію документа, що підтверджує проходження керівником підрозділу інкасації підготовки (перепідготовки) з питань організації інкасації та перевезення цінностей у навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком; копії всіх сторінок паспорта керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, які містять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство; копію документа з інформацією про реєстрацію місця проживання особи, паспорт якої оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, - для керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації; копію документа, що може підтвердити адресу постійного місця проживання керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, якщо це іноземці, які не мають у паспорті інформації про місце проживання; інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання; довідку Міністерства внутрішніх справ України (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, щодо керівників юридичної особи, фізичних осіб - власників істотної участі в ній, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації; {Підпункт 12 пункту 15 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} 13) документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала від імені юридичної особи заяву про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (крім випадку, якщо зазначена заява підписана керівником юридичної особи, відомості про якого внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); {Підпункт 14 пункту 15 розділу III набирає чинності з 1 квітня 2019 року. Див. пункт 5 Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} 14) копію розрахункового документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для видачі ліцензії. 16. Юридична особа зобов'язана подати для внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію до Національного банку такі документи: 1) заяву про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію (додаток 5); 2) копії статуту та/або інших документів, засвідчених юридичною особою або нотаріально, що підтверджують зміну найменування юридичної особи. Юридична особа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками. 17. Юридична особа має право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з електронного реєстру ліцензій на інкасацію, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному пунктами 50, 51 розділу VIII цього Положення. 18. Документи, що подаються юридичною особою до Національного банку відповідно до цього Положення, повинні відповідати вимогам, установленим у додатку 6 до цього Положення. Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі - електронні копії). Електронні копії документів подаються до Національного банку на одному або кількох цифрових носіях інформації (компакт-дисках CD/DVD або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення юридичної особи до системи електронної пошти Національного банку). 19. Національний банк має право для уточнення/перевірки наданих відповідно до цього Положення документів/інформації та/або для підтвердження виконання юридичною особою встановлених цим Положенням вимог вимагати в юридичної особи подання додаткових документів, інформації та пояснень, необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення. 20. Юридична особа зобов'язана повідомляти Національний банк під час розгляду поданого нею пакета документів для отримання ліцензії (унесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію) про виникнення змін у відомостях, зазначених у документах, що додавалися до заяви про надання ліцензії (унесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію), протягом п'яти робочих днів із дня їх настання та подати оновлені документи. Юридична особа зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня настання змін до відомостей, зазначених у таблиці 1 пункту 1 розділу I, розділах II та III додатка 3 до цього Положення, у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлений додаток 3 до цього Положення. 21. Юридична особа несе відповідальність за достовірність відомостей та справжність документів (їх копій), що подаються нею до Національного банку. IV. Вимоги до матеріально-технічної бази юридичної особи та забезпеченості працівників підрозділу інкасації 22. Юридична особа зобов'язана забезпечити відповідність матеріально-технічної бази та оснащення працівників її підрозділу інкасації таким вимогам: 1) створено підрозділ для надання банкам послуг з інкасації чисельністю не менше трьох осіб, працівники якого повинні відповідати встановленим нормативно-правовими актами Національного банку вимогам щодо підготовки працівників підрозділів інкасації, їх кваліфікації, проходження навчання та складання заліків за фахом; {Підпункт 1 пункту 22 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 2) забезпечено схоронність готівки під час надання банкам послуг з інкасації з використанням вогнепальної зброї та/або спеціальних пристроїв для зберігання цінностей або залучення до охорони суб'єктів господарювання, які мають право надавати послуги, пов'язані з охороною майна та фізичних осіб, із використанням вогнепальної зброї; 3) є власний (або отриманий у фінансовий лізинг, або орендований на строк не менше одного року) у кількості не менше двох одиниць оперативний автотранспорт, що відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні; 4) є власне або орендоване на строк не менше трьох років адміністративне приміщення; {Підпункт 4 пункту 22 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 5) забезпечено працівників, які безпосередньо надають послуги з інкасації, форменим одягом (спецодягом), взуттям, індивідуальними засобами захисту (бронежилети), портативними засобами радіозв'язку (мобільного зв'язку) та спорядженням (у разі необхідності); 6) є комп'ютерне обладнання із відповідним програмним забезпеченням та комунікаційними засобами. 23. Юридична особа на підтвердження виконання вимог пункту 22 розділу IV цього Положення зобов'язана разом із документами, що передбачені в пункті 15 розділу III цього Положення, подати до Національного банку такі документи: 1) копію документа, що визначає організаційну структуру юридичної особи; 2) копію документа про створення підрозділу інкасації; 3) копію положення про підрозділ інкасації; 4) копії посадових інструкцій працівників підрозділу інкасації; 5) копію внутрішнього положення про порядок надання банкам послуг з інкасації коштів, розробленого з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні; 6) копії документів, що підтверджують наявність професійної підготовки (перепідготовки) працівників підрозділу інкасації в навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком, і складання ними заліків за місцем роботи щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, а також внутрішніх документів юридичної особи, що регламентують порядок надання банкам послуг з інкасації; 7) копію протоколу про прийняття комісією, створеною юридичною особою, заліків у працівників підрозділу інкасації щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку та внутрішніх документів банку з питань організації та здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 8) копії технічних паспортів на оперативний автотранспорт; 9) копії договорів купівлі-продажу (оренди, фінансового лізингу), що підтверджують право юридичної особи на володіння/користування оперативним автотранспортом; 10) копії сертифікатів відповідності, що підтверджують відповідність панцерованого захисту оперативного автотранспорту третьому класу захисту згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженим наказом Державного стандарту України від 07 липня 2000 року № 429; 11) копії сертифікатів відповідності депозитних систем, умонтованих в оперативний автотранспорт, вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (зі змінами), та/або копії сертифікатів відповідності сейфів, умонтованих в оперативний автотранспорт, вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (зі змінами) (на кожну одиницю автотранспорту); 12) копії документів, що підтверджують обладнання оперативного автотранспорту системою відстеження рухомих об'єктів; 13) копію договору про надання послуг системи відстеження рухомих об'єктів; 14) копії таких документів стосовно переобладнаного оперативного автотранспорту: висновку науково-технічної експертизи щодо можливості переобладнання транспортного засобу (обладнання панцерованим захистом); документа, що засвідчує відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного оперативного автотранспорту вимогам безпеки дорожнього руху, виданого організацією, уповноваженою відповідно до законодавства для видачі таких документів; 15) довідку про наявність у юридичної особи комп'ютерного обладнання, необхідного програмного забезпечення та комунікаційних засобів; 16) копії документів (паспортів, сертифікатів), що підтверджують забезпечення працівників підрозділу інкасації, які безпосередньо надаватимуть послуги з інкасації, форменим одягом, взуттям та за необхідності - спорядженням, індивідуальними засобами захисту та портативними засобами радіозв'язку та/або мобільного зв'язку; 17) копії індивідуальних дозволів (за наявності) на право використання працівниками підрозділу інкасації вогнепальної зброї або копії договорів про залучення до охорони цінностей під час їх перевезення суб'єктів господарювання, що мають право надавати охоронні послуги з використанням вогнепальної зброї; {Підпункт 18 пункту 23 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} 19) зобов'язання юридичної особи про укладання до початку надання послуг з інкасації договору страхування зі страховою компанією про повне відшкодування банкам та їх клієнтам збитків, що виникли внаслідок утрати готівки під час надання послуг з інкасації; 20) копії договорів купівлі-продажу (оренди), що підтверджують право юридичної особи на володіння/користування приміщенням строком не менше трьох років; {Підпункт 20 пункту 23 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 21) копії договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених з працівниками підрозділу інкасації. {Підпункт 22 пункту 23 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} V. Вимоги до фінансового стану юридичної особи 24. Юридична особа повинна забезпечити свій фінансовий стан відповідно до запланованих нею у бізнес-плані обсягів та характеру діяльності. Бізнес-план юридичної особи складається з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів і витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від юридичної особи подання документів, що обґрунтовують розрахунки, передбачені бізнес-планом. Національний банк має право визнати фінансовий стан юридичної особи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо з бізнес-плану та/або фінансової звітності вбачається те, що немає пропорційних запланованим обсягу та характеру діяльності юридичної особи ресурсів для належного здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації. 241. Юридичні особи зобов'язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу: 1) для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації - у сумі 2 мільйони гривень; 2) для отримання погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки - у сумі 3 мільйони гривень. {Розділ V доповнено новим пунктом 241 згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 242. Юридичні особи, які отримали ліцензію або ліцензію та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, зобов'язані протягом строку дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 241 розділу V цього Положення. {Розділ V доповнено новим пунктом 242 згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 25. Вартість чистих активів юридичної особи не повинна бути меншою, ніж статутний капітал юридичної особи. 26. Юридична особа зобов'язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат з надання банкам послуг з інкасації, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності. Юридична особа має право надати Національному банку інформацію та документи з метою підтвердження отримання майбутніх доходів у розмірі, достатньому для покриття таких витрат, якщо в юридичної особи немає грошових коштів у розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Національний банк має право визнати фінансовий стан заявника достатнім для здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки за умови підтвердження заявником інформації щодо отримання доходів у майбутньому, наведеної в бізнес-плані та інших документах (у разі їх надання). {Пункт 26 розділу V в редакції Постанов Національного банку № 89 від 08.07.2019, № 115 від 08.11.2021} 27. Юридична особа не повинна мати: {Абзац перший пункту 27 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 1) заборгованості зі сплати податків і зборів; 2) фінансових інвестицій у капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу юридичної особи. {Абзац четвертий пункту 27 розділу V виключено на підставі Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} Юридична особа, яка звертається за отриманням ліцензії, не повинна допускати суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи. {Пункт 27 розділу V доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} Юридична особа має право надати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення суттєвих порушень фінансових зобов'язань у разі їх наявності. Національний банк має право не відмовляти у видачі ліцензії, якщо фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями шляхом подання запевнення кредитора за таким зобов'язанням щодо того, що претензій до юридичної особи стосовно поточного стану виконання цього зобов'язання немає. VI. Вимоги до ділової репутації та професійної придатності {Заголовок розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 28. Юридична особа, її керівники та власники істотної участі, а також головний бухгалтер та керівник підрозділу інкасації, керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки, повинні відповідати вимогам щодо наявності у них бездоганної ділової репутації, установленим розділом VI цього Положення. {Пункт 28 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 29. Керівники юридичної особи (крім членів ради) є такими, що відповідають вимогам щодо професійної придатності, якщо вони мають: 1) вищу освіту (ступінь вищої освіти не нижче, ніж магістр); 2) стаж роботи на керівних посадах не менше ніж п'ять років. 30. Керівник підрозділу інкасації є таким, що відповідає вимогам щодо професійної придатності, якщо він має: 1) вищу освіту; 2) стаж роботи на керівних посадах у підрозділах інкасації, банківської безпеки, правоохоронних органів, воєнізованої охорони, Збройних Сил України, інших військових формувань не менше трьох років; 3) підготовку (перепідготовку) з питань організації інкасації та перевезення цінностей у навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком. {Підпункт 3 пункту 30 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 301. Керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки є таким, що відповідає вимогам щодо професійної придатності, якщо він: 1) отримав вищу освіту; 2) має стаж роботи на керівних посадах не менше одного року та касиром не менше одного року; 3) пройшов підготовку (перепідготовку) з питань організації касової роботи. {Розділ VI доповнено новим пунктом 301 згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 31. Головний бухгалтер юридичної особи є таким, що відповідає вимогам щодо професійної придатності, якщо він має: {Абзац перший пункту 31 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 1) вищу освіту (ступінь вищої освіти не нижче, ніж магістр); 2) стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю не менше трьох років. 32. Ділова репутація юридичної особи її керівників, власників істотної участі в ній, головного бухгалтера, керівника підрозділу інкасації, керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки (далі в пункті 32 розділу VI цього Положення - особа) є бездоганною, якщо немає таких ознак: {Абзац перший пункту 32 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 1) до особи державними органами України, іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями застосовано санкції (застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій); 2) особу включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку); 3) особою надано недостовірну інформацію Національному банку або іншим державним органам (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації); 4) особа має судимість за вчинення умисних злочинів, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку (до юридичної особи не застосовується); 5) особа володіла істотною участю в банку станом на будь-яку дату або обіймала в банку не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю та/або посаду головного бухгалтера або керівника підрозділу внутрішнього аудиту (не застосовується до юридичної особи), або мала право чи мала змогу надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, протягом одного року до дати прийняття Національним банком рішення про: відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком); віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком); віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком). {Пункт 32 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} VII. Порядок подання відомостей про структуру власності юридичної особи 33. Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності: 1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності юридичної особи, складене за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення (далі - повідомлення); 2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 8 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників); 3) відомості про власників істотної участі в юридичній особі, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі); 4) схематичне зображення структури власності юридичної особи (додатки 10, 14 до цього Положення) (далі - схема). Інформація, зазначена в схемі, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та про власників істотної участі. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі визначено в додатку 11 до цього Положення. Зразки схематичного зображення структури власності юридичної особи наведено в додатках 10, 14 до цього Положення, зразки заповнення відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи - в додатках 12, 15 до цього Положення, а зразки заповнення відомостей про власників істотної участі в юридичній особі - у додатках 13, 16 до цього Положення. 34. Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана подати до Національного банку протягом 10 робочих днів із дати настання змін у відомостях про структуру власності юридичної особи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в юридичній особі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у юридичній особі за умови, що зміни розміру участі в юридичній особі перевищують один відсоток статутного капіталу юридичної особи) передбачені пунктом 33 розділу VII цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або копією договору купівлі-продажу (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни у відомостях про структуру власності. У повідомленні, яке подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами у відомостях про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни. Юридична особа, яка отримала ліцензію, у разі зміни власників істотної участі одночасно з відомостями, зазначеними в абзаці першому пункту 34 розділу VII цього Положення, подає кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо нових власників істотної участі, а щодо нових власників істотної участі - фізичних осіб - також довідки Міністерства внутрішніх справ України, видані не раніше ніж за один місяць до дати їх подання до Національного банку, про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. 35. Документи про структуру власності підписує уповноважена особа юридичної особи. 36. Національний банк має право вимагати від юридичної особи подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності юридичної особи. 37. Структура власності юридичної особи повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VII цього Положення. 38. Структура власності юридичної особи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги: 1) відомості про структуру власності юридичної особи дають змогу визначити: усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи; усіх ключових учасників юридичної особи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи; характер взаємозв'язків між особами, зазначеними в абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 38 розділу VII цього Положення; 2) документи про структуру власності юридичної особи відповідають вимогам розділу VII цього Положення. Структура власності юридичної особи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним пунктом 38 розділу VII цього Положення, а також за наявності обставин/підстав, визначених у пунктах 39, 40 розділу VII цього Положення. 39. Структура власності юридичної особи є непрозорою: 1) якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в юридичній особі через наявність у структурі власності юридичної особи трастових конструкцій; 2) у разі її циклічності. 40. Національний банк за наявності нижчезазначених підстав уважає, що заявлена структура власності юридичної особи є недостовірною та має право додатково запитати документи для з'ясування прозорості структури власності юридичної особи, а також установити строк їх подання. Підставами, що заявлена структура власності юридичної особи є недостовірною, можуть бути наявність у складі десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи будь-якої особи, яка є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника. У цьому разі Національний банк має право додатково запитати документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи (крім особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, участь якої в юридичній особі не перевищує одного відсотка). Національний банк має право визнати структуру власності юридичної особи непрозорою, якщо вона не надала достатніх доказів того, що заявлена структура її власності є достовірною. Рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою приймає Правління Національного банку. {Абзац четвертий пункту 40 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 125 від 25.08.2020, № 115 від 08.11.2021} 41. Розмір участі особи в юридичній особі розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в юридичній особі за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в юридичній особі. 42. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі наведено в додатку 11 до цього Положення. Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі наведений у таблиці 2 додатків 12, 15 до цього Положення. 43. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі, визначений у пункті 42 розділу VII цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль за акціонерами (учасниками) юридичної особи. Розмір опосередкованої участі особи, яка прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) юридичної особи, в юридичній особі дорівнює розміру прямої участі в юридичній особі акціонера (учасника) юридичної особи, якого вона контролює. 44. Розмір опосередкованої участі в юридичній особі, яка набула істотну участь в юридичній особі за довіреністю акціонерів (учасників) юридичної особи, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі юридичної особи акціонерів (учасників) юридичної особи, які видали такі довіреності. 45. Розмір опосередкованої участі особи, якій передано в управління акції (частку у статутному капіталі) юридичної особи, дорівнює розміру частки, яку такі акції (частка) становлять у статутному капіталі юридичної особи. 46. Розмір опосередкованої участі в юридичній особі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність юридичної особи, прирівнюється до 10 відсотків. 47. Розмір опосередкованої участі в юридичній особі особи, яка незалежно від формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність юридичної особи, прирівнюється до 100 відсотків. VIII. Порядок розгляду документів, що подаються до Національного банку 48. Національний банк приймає рішення про надання ліцензії або відмову в її наданні протягом 30 робочих днів із дня отримання повного пакета документів. 49. Національний банк у разі прийняття рішення про надання ліцензії надає юридичній особі ліцензію шляхом унесення облікового запису до електронного реєстру ліцензій на інкасацію. Датою і номером надання ліцензії є дата і номер облікового запису в електронному реєстрі ліцензій на інкасацію про надання ліцензії. {Абзац третій пункту 49 розділу VIII виключено на підставі Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021} 50. Національний банк доводить до відома юридичної особи інформацію щодо надання ліцензії шляхом надання витягу з електронного реєстру ліцензій на інкасацію. Витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію оформляється на бланку Національного банку та підписується уповноваженою особою Національного банку. {Абзац другий пункту 50 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} Витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію складається за формою, наведеною в додатку 17 до цього Положення. {Абзац третій пункту 50 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 501. Національний банк оприлюднює на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку інформацію про видані ліцензії та погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. {Розділ VIII доповнено новим пунктом 501 згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 51. Національний банк надає юридичній особі витяг із електронного реєстру ліцензій на інкасацію протягом п'яти робочих днів із дня: 1) унесення облікового запису про надання ліцензії до електронного реєстру ліцензій на інкасацію; 2) отримання заяви юридичної особи про надання витягу з електронного реєстру ліцензій на інкасацію. 52. Національний банк надсилає юридичній особі витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію поштою з повідомленням про вручення. Національний банк має право надати витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію представникові юридичної особи на підставі належним чином оформленої довіреності. 53. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається для отримання ліцензії або погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі/про погодження або відмову в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 робочих днів. {Пункт 53 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 54. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням юридичної особи та встановити строк, на який продовжено строк розгляду. 55. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про зупинення (продовження строку) розгляду пакета документів у письмовій формі повідомити про таке рішення юридичну особу. 56. Національний банк має право повернути юридичній особі на доопрацювання пакет документів, поданий нею відповідно до цього Положення, із зазначенням обґрунтування у разі: 1) його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, вимогам цього Положення; 2) якщо за результатами обстежень приміщень юридичної особи, в яких здійснюватимуться операції з оброблення та зберігання готівки, виявлено їх невідповідність вимогам Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі - Правила № 63). 57. Юридична особа має право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для їх повернення. Повторне подання пакета документів здійснюється згідно з вимогами розділів II, III та X цього Положення. Документи, що повторно подаються до Національного банку, мають бути видані станом на дату, передбачену підпунктами 6, 8 - 11 пункту 15 розділу III цього Положення. 58. Національний банк має право надати пропозиції та зауваження до документів, поданих відповідно до цього Положення, якщо вони не відповідають вимогам цього Положення, законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, та встановити строк для їх усунення. Перебіг строку розгляду Національним банком пакета документів юридичної особи зупиняється в разі надання Національним банком зауважень до поданих документів відповідно до пункту 58 розділу VIII цього Положення, а також у разі надсилання Національним банком запиту про надання додаткової інформації відповідно до вимог пункту 19 розділу III цього Положення, та поновлюється після отримання всіх додаткових документів та інформації. 59. Національний банк має право відмовити юридичній особі у видачі ліцензії, якщо: 1) документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу; 2) фінансовий стан юридичної особи не відповідає вимогам, визначеним розділом V цього Положення; 3) юридична особа, хоча б один із її керівників, власників істотної участі та/або головний бухгалтер, керівник підрозділу інкасації не відповідають вимогам до ділової репутації або професійної придатності, установленим цим Положенням; {Підпункт 3 пункту 59 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 4) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам щодо прозорості, установленим цим Положенням; {Підпункт 4 пункту 59 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 5) юридичною особою, її керівниками та власниками істотної участі в ній не дотримані вимоги цього Положення. 60. Національний банк розглядає заяву юридичної особи про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію протягом 15 робочих днів із дати її надходження. Національний банк має право відмовити юридичній особі в унесенні змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію, якщо документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам цього Положення. 61. Національний банк не повертає юридичній особі пакет документів, якщо Національний банк прийняв рішення про відмову в наданні ліцензії або про відмову в погодженні на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дати прийняття рішення письмово повідомляє юридичну особу про відмову в наданні ліцензії, про відмову у внесенні змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію або про відмову в погодженні на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки із зазначенням підстав. 62. Національний банк має право здійснювати нагляд за дотриманням юридичною особою та її структурними підрозділами вимог, визначених цим Положенням, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації інкасації та перевезення валютних цінностей банків в Україні, шляхом проведення перевірок. Юридична особа та її структурні підрозділи зобов'язані сприяти проведенню цих перевірок уповноваженими представниками Національного банку. 63. Юридична особа зобов'язана в разі створення, ліквідації, початку/припинення діяльності підрозділу інкасації та/або структурного підрозділу з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки за місяць до створення, ліквідації, початку/припинення діяльності такого підрозділу надіслати до Національного банку: {Абзац перший пункту 63 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 1) лист, у якому зазначити місцезнаходження і дату створення, ліквідації, початку/припинення діяльності з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; {Абзац другий пункту 63 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 2) документи, що підтверджують виконання вимог пунктів 22 розділу IV, 30 розділу VI та 69 розділу X цього Положення. {Абзац третій пункту 63 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} {Пункт 63 розділу VIII в редакції Постанови Національного банку № 89 від 08.07.2019} IX. Анулювання, зупинення та поновлення дії ліцензії 64. Національний банк має право прийняти рішення про анулювання ліцензії за наявності таких підстав: 1) подання юридичною особою заяви про анулювання ліцензії. Не є підставою для анулювання ліцензії заява юридичної особи про анулювання її ліцензії, що подана після прийняття Національним банком рішення про проведення перевірки дотримання юридичною особою вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, а також до закінчення строку цієї перевірки та усунення виявлених порушень (у разі їх наявності); 2) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи; 3) невиконання юридичною особою вимог Національного банку про усунення виявлених порушень вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, вимог цього Положення; 4) не усунення юридичною особою протягом одного року після зупинення дії ліцензії порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні; 5) повторне порушення юридичною особою однієї з вимог, установлених цим Положенням (повторним порушенням є вчинення юридичною особою протягом двох років із дня видання Національним банком розпорядження про усунення порушень вимог цього Положення, порушення хоча б однієї з вимог цього Положення, щодо яких уже видавалося розпорядження); 6) виявлення недостовірності відомостей у документах, поданих юридичною особою разом із заявою про отримання ліцензії або невиконання взятих нею зобов'язань; 7) відмова юридичної особи в проведенні перевірки уповноваженими представниками Національного банку. Відмовою є недопущення уповноважених представників Національного банку до здійснення перевірки додержання ліцензійних умов, якщо немає передбачених для цього законом підстав (ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу уповноважених представників Національного банку, відмова їм у доступі до місць проведення діяльності, що підлягає ліцензуванню); 8) наявність документального підтвердження факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю юридичної особи осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України; 9) наявність підтвердженої інформації щодо порушення проти юридичної особи справи про банкрутство; 10) невідповідність структури власності юридичної особи вимогам щодо прозорості, установленим цим Положенням (у разі зміни структури власності юридичної особи); 11) невідповідність ділової репутації юридичної особи, її керівників, власників істотної участі, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації юридичної особи вимогам, установленим цим Положенням; {Підпункт 11 пункту 64 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 12) наявність підтвердженої інформації щодо порушення юридичною особою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 13) ненадання юридичною особою банкам послуг з інкасації протягом одного року з дня отримання ліцензії. 14) припинення надання банкам послуг з інкасації на строк більше ніж на 90 календарних днів та не відновлення надання банкам послуг з інкасації протягом 30 календарних днів із дня отримання від Національного банку попередження стосовно можливості анулювання ліцензії. {Пункт 64 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} Національний банк має право прийняти рішення про анулювання ліцензії за заявою юридичної особи про анулювання ліцензії протягом 30 робочих днів з дати її отримання. {Пункт 64 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2} 65. Національний банк має право прийняти рішення про зупинення дії ліцензії на строк до одного року, якщо в результаті перевірки встановлено факти порушення юридичною особою вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні. 66. Ліцензія анулюється (дія ліцензії зупиняється) з дня прийняття Національним банком рішення про її анулювання (зупинення її дії). Національний банк не пізніше ніж наступного робочого дня з дня прийняття рішення повідомляє про це юридичну особу, банки України та розміщує інформацію про анулювання (зупинення її дії) ліцензії такої юридичної особи на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Копія рішення надсилається юридичній особі рекомендованим листом або вручається під підпис. Національний банк анулює ліцензію шляхом унесення інформації до облікового запису до електронного реєстру ліцензій на інкасацію не пізніше наступного дня з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії. 67. Юридична особа після усунення порушень вимог цього Положення, нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, які стали підставою для прийняття Національним банком рішення про зупинення ліцензії, подає Національному банку документи, що свідчать про їх усунення. Рішення про поновлення дії ліцензії або відмову в поновленні ліцензії (якщо подані документи не підтверджують усунення порушень у повному обсязі) приймає Правління Національного банку протягом 30 робочих днів із дня отримання документів щодо усунення порушення. {Пункт 67 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 125 від 25.08.2020; в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021} X. Розширення діяльності юридичної особи на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки 68. Юридична особа, яка отримала ліцензію, має право розширити свою діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо її статутом передбачено надання юридичною особою такого виду діяльності, за умови отримання погодження Національного банку в порядку, передбаченому в розділі X цього Положення. Інформація про погодження Національним банком діяльності юридичної особи із здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки вноситься до облікового запису в електронний реєстр ліцензій на інкасацію. {Пункт 68 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 69. Юридична особа для здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки додатково до вимог, зазначених у розділах II, IV, V, VI цього Положення, повинна мати: 1) грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності для здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; 2) окремий підрозділ або кілька підрозділів, що забезпечуватимуть оброблення готівки на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки (сортування за категоріями придатні/зношені, виявлення сумнівних банкнот), ручне перерахування відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань ведення касових операцій в Україні; 3) працівників, які пройшли підготовку (перепідготовку) для роботи на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність; 4) власні або орендовані на строк не менше двох років приміщення для здійснення діяльності з оброблення та зберігання готівки, які відповідають вимогам щодо організації захисту приміщень юридичної особи, визначеним у Правилах № 63; 5) власне або орендоване на строк не менше двох років обладнання для: автоматизованого оброблення готівки, яке програмно адаптовано до банкнот національної валюти (гривні) та здатне забезпечити автоматизоване оброблення готівки (сортування на “придатні” та “зношені”) з урахуванням вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань ведення касових операцій в Україні. Забезпечення виконання зазначених вимог повинно відображатися у відповідному протоколі/акті компанією, яка здійснювала постачання або сервісне обслуговування зазначеного обладнання; перерахування монет; пакування готівки; 6) програмний комплекс для відображення процесів оброблення/переміщення готівки в системі електронного обліку; 7) сховища (сейфи) для зберігання готівки з класом опору, які відповідають вимогам Правил № 63; 8) місця під'їздів оперативних автомобілів, місця для завантаження/розвантаження готівки (бокс інкасації або відгороджена територія із забезпеченням захисту периметра зони проведення вантажних робіт охороною та виключенням можливості доступу сторонніх осіб до цієї зони та можливістю зовнішнього спостереження за процесом завантаження/розвантаження цінностей з автотранспорту), що обладнані системами відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією сигналу строком не менше 30 діб; 9) керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати вимогам щодо професійної придатності, установленим цим Положенням; 10) строк діяльності з надання послуг з інкасації не менше одного року з дати отримання ліцензії (крім юридичних осіб, створених банками для надання відповідних послуг); 11) перевищення власного капіталу над статутним капіталом: станом на останню звітну дату, що передує даті подання пакета документів; за попередній звітний рік. {Пункт 69 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021} 70. Юридична особа зобов'язана для отримання погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки подати до Національного банку: 1) клопотання в довільній формі про здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; 2) опис і дані про організаційну та управлінську структури та внутрішнє положення юридичної особи, що регулює здійснення нею операцій з оброблення та зберігання готівки; 3) інформацію про ділову репутацію юридичної особи, її керівників та/або власників істотної участі згідно з таблицею 4 розділу I додатка 3 до цього Положення; 4) інформацію про керівників підрозділів з оброблення та зберігання готівки згідно з таблицею 5 розділу II додатка 3 до цього Положення; 5) документи, що підтверджують відповідність керівників підрозділів з оброблення та зберігання готівки вимогам, передбаченим у розділі VI цього Положення, а саме: копію документа про призначення на посаду керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки; копію документа про здобуття керівником підрозділу з оброблення та зберігання готівки юридичної особи вищої освіти; копію трудової книжки керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки (у разі роботи за сумісництвом та відсутності відповідного запису в трудовій книжці - документи з місця роботи за сумісництвом, що підтверджують наявність необхідного стажу роботи); копію документа, що підтверджує проходження керівником підрозділу з оброблення та зберігання готівки підготовки (перепідготовки) з питань організації касової роботи; копії всіх сторінок паспорта керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, які містять його фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців за наявності), інформацію про громадянство, або копії обох сторін паспорта, якщо його оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій; копію документа з інформацією про реєстрацію місця проживання керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій; копію документа, що може підтвердити адресу постійного місця проживання керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, якщо це іноземець, який не має в паспорті інформації про місце проживання; інформацію про місце перебування керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання; довідки компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством країни постійного місця проживання та громадянства; кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки, отримані не раніше ніж за один місяць до дати подання пакета документів; 6) оновлений бізнес-план, складений на поточний рік (з початку року, у якому він подається до Національного банку) та на наступні три роки з урахуванням здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки та вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення; 7) документи, які засвідчують виконання юридичною особою вимог, визначених у підпунктах 1-7 пункту 69 розділу X цього Положення; 8) копію розрахункового документа, що підтверджує здійснення оплати за розгляд пакета документів, поданого для отримання погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки; 9) фінансову звітність, що подається юридичною особою, перелік якої визначено в додатку 4 до цього Положення, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності: за попередній звітний рік (за наявності); станом на останню звітну дату, що передує даті подання пакета документів (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року); 10) висновок аудитора (аудиторської фірми) про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності (з урахуванням здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки) згідно з бізнес-планом; 11) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках щонайменше за три останніх місяці (або з дати відкриття рахунку, якщо строк діяльності юридичної особи становить менше ніж три місяці), що передують даті подання пакета документів для отримання погодження і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання погодження; 12) зобов'язання юридичної особи про укладення до початку здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки договору страхування зі страховою компанією про повне відшкодування банкам та їх клієнтам збитків, що виникли внаслідок утрати готівки під час її оброблення та зберігання юридичною особою. {Пункт 70 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021} 71. Документи, визначені в пунктах 69, 70 розділу X цього Положення, подаються до Національного банку з урахуванням вимог пункту 18 розділу III цього Положення. 72. Національний банк протягом 30 робочих днів із дати отримання клопотання та пакета документів від юридичної особи перевіряє з виїздом на місце виконання вимог підпунктів 5-8 пункту 69 розділу X цього Положення та готує акт про результати проведеного обстеження в двох примірниках, один з яких залишається в юридичної особи. {Пункт 72 розділу X в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021} 73. Національний банк за результатом розгляду пакета документів, поданих юридичною особою, та проведеної відповідно до підпункту 2 пункту 72 розділу X цього Положення перевірки протягом 30 робочих днів приймає рішення про погодження або відмову в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. {Пункт 73 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 731. Національний банк має право відмовити юридичній особі в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо: 1) документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, цього Положення або нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу; 2) юридичною особою не виконано вимоги, визначені в пункті 69 розділу X цього Положення; 3) юридична особа відмовила уповноваженим представникам Національного банку в проведенні перевірки дотримання вимог підпунктів 5-8 пункту 69 розділу X цього Положення. {Розділ X доповнено новим пунктом 731 згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 4) керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки не відповідає вимогам щодо ділової репутації або професійної придатності, установленим цим Положенням. {Пункт 731 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 74. Національний банк у разі прийняття рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки протягом п'яти робочих днів із дня внесення відомостей про це до облікового запису в електронному реєстрі ліцензій на інкасацію надає юридичній особі витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію. 75. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається для отримання погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки відповідно до цього Положення, або продовжити строк його розгляду у випадках та порядку, визначених у пунктах 53, 54 та 55 розділу VIII цього Положення. 76. Національний банк має право для уточнення/перевірки поданих відповідно до розділу X цього Положення документів/інформації та/або для підтвердження виконання юридичною особою встановлених цим Положенням вимог вимагати в юридичної особи подання додаткових документів, надання інформації та пояснень щодо розширення діяльності на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, необхідні для прийняття Національним банком рішення про надання погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки відповідно до цього Положення. 77. Перебіг строку розгляду Національним банком пакета документів юридичної особи, для отримання погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, зупиняється в разі надання Національним банком пропозицій та зауважень до поданих документів відповідно до пункту 58 розділу VIII цього Положення, а також у разі надсилання Національним банком запиту про надання додаткової інформації відповідно до вимог пункту 76 розділу X цього Положення, та поновлюється після отримання всіх додаткових документів та інформації. 78. Юридична особа зобов'язана: 1) здійснювати операції з оброблення готівки на автоматизованих системах оброблення готівки з урахуванням вимог, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій в Україні; 2) зберігати готівку в приміщеннях, облаштованих відповідно до вимог Правил № 63; 3) здійснювати вивезення не придатних до обігу банкнот на знищення до Національного банку; 4) подати в разі відкриття нового підрозділу з оброблення та зберігання готівки, не менше ніж за місяць до початку його діяльності до Національного банку для ознайомлення інформацію щодо виконання за місцезнаходженням цього підрозділу вимог, визначених підпунктами 3-8 пункту 69 розділу X цього Положення. {Пункт 78 розділу X доповнено новим підпунктом 4 згідно з Постановою Національного банку № 125 від 25.08.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 79. Національний банк має право здійснювати плановий (не рідше одного разу на три роки) та позаплановий контроль за дотриманням юридичною особою вимог щодо оброблення та зберігання готівки. {Пункт 79 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 791. Національний банк має право скасувати рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо: 1) за результатами проведення планової або позапланової інспекційної перевірки встановлено, що: юридичною особою порушено вимоги, визначені в підпунктах 2-8 пункту 69 розділу X цього Положення; юридична особа здійснює діяльність з порушенням вимог Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами), Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 березня 2020 року № 28; 2) керівник підрозділу з оброблення та зберігання готівки не відповідає вимогам щодо ділової репутації або професійної придатності, установленим цим Положенням; 3) юридичною особою не надавалися послуги з оброблення та зберігання готівки протягом 90 календарних днів із дня отримання погодження Національного банку; 4) юридична особа припинила діяльність з оброблення та зберігання готівки на строк більше ніж 90 календарних днів та не відновила таку діяльність протягом 30 календарних днів із дня отримання від Національного банку попередження стосовно можливості скасувати рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки; 5) Національний банк прийняв рішення про анулювання ліцензії. Національний банк приймає рішення про скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки за наявності підстави, передбаченої в підпункті 5 пункту 791 розділу X цього Положення, одночасно з прийняттям рішення про анулювання ліцензії. {Розділ X доповнено новим пунктом 791 згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019; в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021} 792. Національний банк у разі прийняття рішення про скасування погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки інформує про це юридичну особу згідно з порядком, визначеним у пункті 66 розділу IX цього Положення, та розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. {Розділ X доповнено новим пунктом 792 згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} 793. Юридична особа після усунення порушень, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 791 розділу X цього Положення, має право подати до Національного банку документи, що свідчать про їх усунення, разом із клопотанням про поновлення погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. Зазначене клопотання подається до Національного банку не пізніше одного року після скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. Національний банк приймає рішення про поновлення (відмову в поновленні) здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки та повідомляє юридичну особу про прийняття відповідного рішення в порядку, передбаченому в пункті 66 розділу IX цього Положення, та розміщує відповідну інформацію на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. {Абзац другий пункту 793 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 115 від 08.11.2021} Національний банк приймає рішення про відмову в поновленні здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки в разі, якщо юридична особа не повністю усунула виявлені порушення. {Розділ X доповнено новим пунктом 793 згідно з Постановою Національного банку № 89 від 08.07.2019} 80. Юридична особа не має права здійснювати операції з оброблення та зберігання готівки, якщо в неї анульовано ліцензію. {Положення в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Директор Департаменту грошового обігу В.П. Зайвенко ПОГОДЖЕНО: Заступник Голови Національного банку України Я.В. Смолій Додаток 1 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 1 пункту 15 розділу III) ЗАЯВА юридичної особи про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації {Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 2 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 2 пункту 15 розділу III) БІЗНЕС-ПЛАН Загальні вимоги до бізнес-плану I. Загальна частина 1. Стислий опис (резюме). Зазначаються в стислій формі головні аспекти бізнес-плану (мета отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації). 2. Загальна інформація про юридичну особу. Зазначається офіційне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код), розмір статутного капіталу, види діяльності за Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами), опис організаційної структури юридичної особи, інформація про керівника юридичної особи. Зазначаються комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів та послуг), під якою юридична особа має намір надавати послуги з надання банкам послуг з інкасації. II. Опис економічного середовища 3. Правова база. Зазначається нормативно-правова база функціонування юридичної особи, внутрішні документи, що регламентують здійснення послуг з інкасації. 4. Маркетингове дослідження ринку. Зазначаються стан ринку послуг з інкасації та його динаміка, визначення потреб банків у послугах з інкасації і стан їх задоволення у територіальному розрізі, де юридична особа планує проводити свою діяльність. 5. Конкурентна позиція та переваги юридичної особи. Розкриваються місце юридичної особи на ринку послуг з інкасації, потенційні конкуренти та конкурентні переваги юридичної особи. III. Розвиток бізнесу юридичної особи 6. Мета створення та завдання юридичної особи. Відображаються довгострокове бачення ролі й місця юридичної особи на ринку послуг з інкасації, особливості позиціонування в ринковому середовищі. 7. Напрями діяльності юридичної особи. Розкриваються спеціалізація юридичної особи, напрями її діяльності в розрізі галузей, клієнтів, послуг, територіальний аспект діяльності. Зазначається банк/банки, яким юридична особа планує надавати послуги з інкасації. Визначаються обсяги діяльності за напрямами та цінова політика юридичної особи. 8. Прогнозний баланс юридичної особи. Подається прогнозний баланс юридичної особи на три роки. Подається опис операцій юридичної особи із зазначенням видів операцій, ліквідності, дохідності, витратності, структури активів і пасивів за строками їх погашення. 9. Засоби забезпечення безпеки. Зазначаються засоби, які планує використовувати юридична особа під час надання банкам послуг з інкасації (транспортні засоби, вогнепальна зброя, технічні засоби захисту цінностей). 10. Розвиток мережі юридичної особи. Зазначаються плани щодо відкриття філій юридичної особи або очікуваних місць надання послуг з інкасації. 11. Участь в об'єднаннях підприємств. Відображаються плани щодо участі юридичної особи в об'єднаннях із зазначенням їх типу, учасників об'єднання та сфери діяльності. 12. Інформація про працівників, які надаватимуть банкам послуги з інкасації. Зазначається кількість таких працівників, їх кваліфікація, місце проходження навчання. IV. Фінансово-економічні показники діяльності юридичної особи1 ____________ 1Усі фінансово-економічні показники розраховуються на три роки з урахуванням сприятливого і несприятливого розвитку подій. 13. Фінансовий план юридичної особи. Подається прогнозний розрахунок звіту про фінансовий результат діяльності юридичної особи. 14. Збільшення капіталу юридичної особи. Подається план збільшення капіталу юридичної особи із зазначенням відповідних джерел (за необхідності). V. Прогнозований розмір витрат та доходів впродовж одного року Таблиця 1 № з/п Рік Основні напрями витрат Сума прогнозованих витрат 1 2 3 4 Таблиця 2 № з/п Рік Основні джерела доходів Сума прогнозованих доходів 1 2 3 4 VI. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення юридичної особи 15. Система управління юридичної особи. Подаються схема управління юридичної особи, принципи розподілу управлінських функцій між органами управління і повноважень між керівництвом юридичної особи, підпорядкованість та функції підрозділів (із зазначенням їх назви і планової чисельності працівників підрозділів). 16. Матеріально-технічна база юридичної особи. Зазначається, чи забезпечена юридична особа приміщенням, офісною технікою та необхідним обладнанням відповідно до вимог пункту 22 розділу IV та за потреби пункту 69 розділу X Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. {Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 3 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 3 пункту 15 розділу III) АНКЕТА ____________________________________________________________________ (повне найменування юридичної особи) Розділ I. Інформація про юридичну особу 1. Загальна інформація Таблиця 1 № з/п Назва Інформація 1 2 3 1 Повне та скорочене найменування 2 Місцезнаходження 3 Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ідентифікаційний код) 4 Дата державної реєстрації 5 Орган, що здійснив державну реєстрацію 6 Інформація про ліцензії юридичної особи 7 Контактні дані (номери телефонів, електронна адреса) 2. Інформація про фінансовий стан (станом на останню звітну дату) Таблиця 2 № з/п Назва Інформація 1 2 3 1 Банки, у яких юридична особа має рахунки 2 Розмір очікуваних витрат за перший рік діяльності, грн 3 Розмір очікуваних доходів за перший рік діяльності, грн 4 Інформація за даними форми 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), грн, складена за формою додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі - Положення № 73), і приміток до фінансової звітності, що відповідають вимогам, установленим Положенням № 73 5 Розмір власного капіталу 6 Розмір грошових коштів та їх еквівалентів 7 Розмір оборотних активів 8 Розмір дебіторської заборгованості 9 Розмір поточних фінансових інвестицій 3. Інформація про фінансові зобов'язання та фінансовий стан Таблиця 3 № з/п Назва Інформація 1 2 3 1 Чи допускала юридична особа порушення своїх фінансових зобов'язань протягом останніх трьох років? Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, перед якою не виконано фінансове зобов'язання2 Сума невиконаного фінансового зобов'язання1, грн Строк порушення2, днів Так/ні 2 Чи має юридична особа заборгованість зі сплати податків та зборів? Так/ні 3 Чи є в юридичної особи фінансові інвестиції в капітал її ключових учасників першого чи кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу юридичної особи? (Зазначити найменування такої юридичної особи, ідентифікаційний код та розмір фінансових інвестицій) Так/ні 4 Чи перевищує частка фінансових інвестицій та/або дебіторської заборгованості, та/або векселів 50% активів юридичної особи? Так/ні 4. Інформація про ділову репутацію Таблиця 4 № з/п Назва Інформація 1 2 3 1 Чи застосовувалися до юридичної особи, її керівників та/або її власників істотної участі санкції іноземними державами, міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (протягом останніх трьох років)? Так/ні 2 Чи було включено юридичну особу, її керівників та/або власників істотної участі до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (протягом останніх трьох років)? Так/ні 3 Чи були факти надання юридичною особою, її керівниками та/або власниками істотної участі недостовірної інформації Національному банку України? Так/ні 4 Чи є у власників істотної участі юридичної особи та/або у її керівників судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством України порядку? Так/ні 5 Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі та/або керівники істотну участь у банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав істотну участь) Так/ні 6 Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у банках України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку обіймає/обіймав посаду) Так/ні 7 Чи мають/мали право керівники або власники істотної участі в юридичній особі незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іншого банку України? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якому банку має/мав право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії) Так/ні 8 Чи має/мала юридична особа, її власники істотної участі істотну участь в інших юридичних особах? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій юридичній особі має/мав істотну участь) Так/ні 9 Чи обіймають/обіймали керівники або власники істотної участі в юридичній особі посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконують/виконували обов'язки зазначених осіб у інших юридичних особах? (Зазначити хто, протягом якого часу та в якій юридичній особі обіймає/обіймав посаду) Так/ні Розділ II. Інформація про керівників юридичної особи, керівника підрозділу інкасації2 Таблиця 5 № з/п Назва Інформація 1 2 3 1 Прізвище, ім'я та по батькові 2 Посада, дата вступу на посаду 3 Громадянство 4 Місце фактичного проживання 5 Місце реєстрації 6 Ідентифікаційний код 7 Дата народження 8 Місце народження 9 Документ, що посвідчує особу (тип документа, його серія, номер, дата та орган видачі) 10 Інформація про судимість (Зазначити інформацію, якщо є судимості за вчинення умисних злочинів, які не погашені та не зняті в установленому законодавством України порядку) Розділ III. Відносини юридичної особи з іншими особами 5. Перелік юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі (прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння) Таблиця 6 № з/п Найменування юридичної особи Місцезнаходження (країна, місто) Ідентифікаційний код Розмір участі, % Основний вид діяльності юридичної особи пряма опосередкована сукупна 1 2 3 4 5 6 7 8 1 6. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є власниками істотної участі (прямої або опосередкованої, незалежно від формального володіння) Таблиця 7 № з/п Керівник/ власник істотної участі Найменування юридичної особи Місцезнаходження (країна, місто) Ідентифікаційний код Розмір участі, % Основний вид діяльності юридичної особи пряма опосередкована сукупна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7. Перелік юридичних осіб, у яких керівники юридичної особи або власники істотної участі в юридичній особі є керівниками Таблиця 8 № з/п Керівник/ власник істотної участі Найменування юридичної особи Місцезнаходження (країна, місто) Ідентифікаційний код Посада Основний вид діяльності юридичної особи 1 2 3 4 5 6 7 1 Я, (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи), стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться, у тому числі, але не виключно, шляхом надання цієї інформації іншим державним органам України. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" підписанням цієї анкети я надаю Національному банку України згоду на збирання, зберігання, обробку та поширення моїх персональних даних у межах та у спосіб, що визначені законодавством України. _______________________ (дата підписання анкети) ________________________________ (підпис призначеного/рекомендованого керівника) ____________________ (ініціали, прізвище) _____________________________________________________________________________ (номер контактного телефону, адреса електронної пошти керівника) _____________________________________________________________________________ (ініціали, прізвище, номер контактного телефону, адреса електронної пошти контактної особи) ____________ 1 Інформація заповнюється щодо кожного порушеного фінансового зобов'язання. 2 Заповнюється окремо щодо кожного керівника. {Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 4 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 6 пункту 15 розділу III) ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, що подається юридичною особою 1. Форма № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"). 2. Форма № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"). 3. Форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів". 4. Форма № 4 "Звіт про власний капітал". 5. Фінансова звітність, зазначена в пунктах 1 - 4 додатка 4 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, складається за формою додатка 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (зі змінами) (далі - Положення № 73), і приміток до фінансової звітності, що відповідають вимогам, установленим Положенням № 73. 6. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, складений за формою додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами). {Додаток 4 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 5 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 1 пункту 16 розділу III) ЗАЯВА про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію {Додаток 5 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 6 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (пункт 18 розділу III) ВИМОГИ до документів, що подаються юридичною особою до Національного банку 1. Документи викладаються українською мовою, без закреслень, неточностей, виправлень, а також без пошкоджень. 2. Сторінки документів нумеруються, прошиваються та засвідчуються підписом уповноваженої особи. 3. Документи в електронному вигляді створюються у вигляді файлів, які містять скановані з паперових носіїв зображення документів. 4. Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог: 1) формат файла - pdf; 2) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл; 3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа; 4) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi. 5. Анкета юридичної особи подається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx. {Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 7 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 1 пункту 33 розділу VII) ПОВІДОМЛЕННЯ про подання відомостей про структуру власності юридичної особи {Додаток 7 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 8 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 2 пункту 33 розділу VII) ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи станом на ___________ 20__ року _____________________________________________________________________________________ (повне найменування та місцезнаходження юридичної особи) Таблиця 1 № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі Інформація про особу Участь особи в юридичній особі, % Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою пряма опосередкована сукупна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1): Таблиця 2 № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок, % 1 2 3 ___________________________ (посада уповноваженої особи) _______________ (підпис) ___________________ (ініціали, прізвище) _______________________ (дата) _____________________ (ініціали, прізвище виконавця) ______________________ (номер контактного телефону виконавця) Опис параметрів заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи. Особи повинні зазначатися в таблиці 1 згідно з порядком зменшення розміру сукупної участі в юридичній особі (колонка 8 таблиці 1). 2. У колонці 2 таблиці 1 зазначається: 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом; 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою; 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів; 4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою. 3. У колонці 3 таблиці 1 зазначається тип особи у вигляді літер: 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу); 2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи; 3) "ПК" - для публічної компанії; 4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); 5) "ФО" - для фізичної особи; 6) "ЮО" - для юридичної особи. 4. У колонці 4 таблиці 1 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в юридичній особі, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі. 5. У колонці 5 таблиці 1 зазначається: 1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс. 6. У колонці 6 таблиці 1 зазначається відсоток прямої участі особи в юридичній особі. 7. У колонці 7 таблиці 1 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в юридичній особі, який розраховується відповідно до вимог розділу VII Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації. 8. У колонці 8 таблиці 1 зазначається сума значень колонок 6, 7. 9. У колонці 9 таблиці 1 зазначається взаємозв'язок особи з юридичною особою: 1) якщо особа має тільки пряму участь в юридичній особі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи; 2) якщо особа має опосередковану участь в юридичній особі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у юридичній особі, щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в юридичній особі. 10. У таблиці 2 зазначається розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в юридичній особі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1. {Додаток 8 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 9 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 3 пункту 33 розділу VII) ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в юридичній особі станом на ____________ 20__ року _____________________________________________________________________________ (повне найменування та місцезнаходження юридичної особи) № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою 1 2 3 4 5 6 ___________________________ (посада уповноваженої особи) _______________ (підпис) ___________________ (ініціали, прізвище) _______________________ (дата) ______________________ (ініціали, прізвище виконавця) _______________________ (номер контактного телефону виконавця) Опис параметрів заповнення таблиці додатка 9 1. У колонці 2 зазначається: 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом; 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою; 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів; 4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою. 2. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер: 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу); 2) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи; 3) "ПК" - для публічної компанії; 4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); 5) "ФО" - для фізичної особи; 6) "ЮО" - для юридичної особи. 3. У колонці 4 зазначається тип істотної участі у вигляді літер: 1) "П" - пряма істотна участь; 2) "О" - опосередкована істотна участь; 3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь; 4) "О (Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням. 4. У колонці 5 зазначається: 1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків; 2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 3) щодо іноземних юридичних осіб - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс. 5. У колонці 6 зазначаються взаємозв'язки особи з юридичною особою та підстави, у зв'язку з якими особа є власником істотної участі в юридичній особі, а також: 1) якщо особа має пряму участь у юридичній особі, то зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи, та зазначається її частка в статутному капіталі юридичної особи; 2) якщо особа має опосередковану істотну участь в юридичній особі, то зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь в юридичній особі, щодо кожної ланки в ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі із зазначенням відсотка володіння корпоративними правами кожної з юридичних осіб у цьому ланцюгу; 3) якщо особа спільно з іншими особами як група осіб є власником істотної участі в юридичній особі, то зазначаються всі особи, які входять до такої групи, та підстави, у зв'язку з якими такі особи належать до однієї групи; 4) якщо особа є власником істотної участі незалежно від формального володіння, то зазначаються обставини, у зв'язку з якими особа має можливість значного або вирішального впливу на управління та діяльність юридичної особи; 5) якщо особа є власником істотної участі у зв'язку з передаванням їй права голосу за дорученням, то зазначається документ, яким оформлено таке доручення. Стосовно всіх документів, зазначених у колонці 6, зазначаються дати їх видачі і строк дії. {Додаток 9 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 10 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 4 пункту 33 розділу VII) Схематичне зображення структури власності юридичної особи {Додаток 10 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 11 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (пункт 33 розділу VII) ПОРЯДОК розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі Розмір опосередкованої участі особи в юридичній особі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюгу володіння корпоративними правами в юридичній особі за такою формулою: або де РОУ - розмір розрахункової опосередкованої участі в юридичній особі; У - розмір участі особи (групи осіб) в юридичній особі, у відсотках; п - кількість рівнів володіння корпоративними правами юридичної особи; П - знак множення; i - номер рівня володіння корпоративними правами юридичної особи. {Додаток 11 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 12 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (пункт 33 розділу VII) ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи станом на ____________ 20__ року _____________________________________________________________________________________ (повне найменування та місцезнаходження юридичної особи) [зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи, зазначеного в додатку 10 до Положення] Таблиця 1 № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі Інформація про особу Участь особи в юридичній особі, % Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою пряма опосередкована сукупна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Фізична особа 2 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 33 33 Через юридичну особу 3 (55%), ТОВ "Юридична особа 2", якому належить 33% акцій юридичної особи. Контролер юридичної особи 3 та ТОВ "Юридична особа 2" 2 Фізична особа 9 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 17 17 Через ПрАТ "Юридична особа 6" (51%). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій фізичної особи 9 у ПрАТ "Юридична особа 6". Є власником істотної участі як контролер ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17% акцій юридичної особи 3 Фізична особа 3 (individual 3) ФО Так Республіка Польща, інша інформація про особу - 14,1075 14,1075 Через юридичну особу 3 (45%) та ТОВ "Юридична особа 2" (95%), якому належить 33% акцій юридичної особи 4 Публічна компанія 1 (public company 1) ПК Так Велика Британія, інша інформація про особу 12,2 - 12,2 Акціонер юридичної особи 5 Фізична особа 1 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 11,65 11,65 Через ТОВ "Юридична особа 1" (100%), якому належить 10% акцій юридичної особи. Через ТОВ "Юридична особа 2" (5%), якому належить 33% акцій юридичної особи 6 Фізична особа 18 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 10,3 10,3 Представник за довіреністю фізичної особи 16 та фізичної особи 15 7 Фізична особа 8 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 9,33 9,33 Через ПрАТ "Юридична особа 6" (49%). Юридична особа 7 є номінальним утримувачем акцій фізичної особи 8 у ПрАТ "Юридична особа 6". Через ТОВ "Юридична особа 5" (50%), якому належить 20% у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10% акцій юридичної особи 8 Фізична особа 4 ФО Ні Україна, інша інформація про особу 5,2 - 5,2 Акціонер юридичної особи 9 Фізична особа 16 (individual 16) ФО Ні США, інша інформація про особу 5,2 - 5,2 Акціонер юридичної особи, має спільні економічні інтереси з фізичною особою 15 через фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю 10 Фізична особа 15 (individual 15) ФО Ні Республіка Кіпр, інша інформація про особу 5,1 - 5,1 Акціонер юридичної особи, має спільні економічні інтереси з фізичною особою 16 через фізичну особу 18, яка є їх спільним представником за довіреністю 11 Фізична особа 12 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 3,72 3,72 Через ПрАТ "Юридична особа 4" (35%), якому належить 10% акцій юридичної особи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (11%), якому належить 20% у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10% акцій юридичної особи 12 Фізична особа 11 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 2,5 2,5 Через ПрАТ "Юридична особа 4" (25%), якому належить 10% акцій юридичної особи 13 Фізична особа 13 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 2,28 2,28 Через ПрАТ "Юридична особа 4" (19%), якому належить 10% акцій юридичної особи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (19%), якому належить 20% у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10% акцій юридичної особи 14 Фізична особа 6 ФО Ні Україна, інша інформація про особу 1,54 - 1,54 Акціонер юридичної особи. Фізична особа 5 є дружиною фізичної особи 6 15 Фізична особа 14 ФО Ні Україна, інша інформація про особу - 0,5 0,5 Через ПрАТ "Юридична особа 4" (1%), якому належить 10 % акцій юридичної особи. Через ТОВ "Юридична особа 5" (20%), якому належить 20% у ПрАТ "Юридична особа 4", якому належить 10% акцій юридичної особи 16 Фізична особа 5 (individual 5) ФО Ні Федеративна Республіка Німеччина, інша інформація про особу 0,46 - 0,46 Акціонер юридичної особи. Фізична особа 6 є чоловіком фізичної особи 5 Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в юридичній особі (колонка 7 таблиці 1) Таблиця 2 № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок, % 1 2 3 1 Фізична особа 2 33 2 Фізична особа 9 17 3 Фізична особа 3 45 • 0,95 • 0,33 = 14,1075 4 Фізична особа 1 10 + 5 • 0,33 = 11,65 5 Фізична особа 18 5,1 + 5,2 = 10,6 6 Фізична особа 8 49 • 0,17 + 50 • 0,2 • 0,1 = 9,33 7 Фізична особа 12 35 • 0,1 + 11 • 0,2 • 0,1 = 3,72 8 Фізична особа 11 25 • 0,1 =2,5 9 Фізична особа 13 19 • 0,1 + 19 • 0,2 • 0,1 = 2,28 10 Фізична особа 14 1 • 0,1 + 20 • 0,2 • 0,1 = 0,5 ___________________________ (посада уповноваженої особи) _______________ (підпис) ___________________ (ініціали, прізвище) ___________ (дата) _______________________ (ініціали, прізвище виконавця) ______________________ (номер контактного телефону виконавця) {Додаток 12 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 13 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (пункт 33 розділу VII) ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в юридичній особі станом на ____________ 20__ року _____________________________________________________________________________ (повне найменування та місцезнаходження юридичної особи) [зразок заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи, зазначеного в додатку 10 до Положення] № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою 1 2 3 4 5 6 1 ТОВ "Юридична особа 2" ЮО П Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 33% акцій юридичної особи 2 ПрАТ "Юридична особа 6" ЮО П Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 17% акцій юридичної особи 3 Публічна компанія 1 (public company 1) ЮО П Велика Британія, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 12,2% акцій юридичної особи 4 ТОВ "Юридична особа 1" ЮО П Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 10% акцій юридичної особи 5 ПрАТ "Юридична особа 4" ЮО П Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 10% акцій юридичної особи 6 Юридична особа 3 (company 3) ЮО О Велика Британія, інша інформація про особу Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95%), якому належить 33% акцій юридичної особи 7 Фізична особа 1 ФО О Україна, інша інформація про особу Учасник (контролер) ТОВ "Юридична особа 1" (частка 100%), якому належить 10 % акцій юридичної особи. Учасник ТОВ "Юридична особа 2" (частка 5%), якому належить 33% акцій юридичної особи 8 Фізична особа 2 ФО О Україна, інша інформація про особу Учасник (контролер) юридичної особи 3 (company 3) (частка 55%), яка є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95%), якому належить 33% акцій юридичної особи 9 Фізична особа 9 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер (контролер) ПрАТ "Юридична особа 6", якому належить 17% акцій юридичної особи 10 Фізична особа 3 (individual 3) ФО О Республіка Польща, інша інформація про особу Учасник "Юридична особа 3 (company 3)" (частка 45%), яка є учасником ТОВ "Юридична особа 2" (частка 95%), якому належить 33% акцій юридичної особи 11 Фізична особа 18 ФО О (Д) Україна, інша інформація про особу Має право голосу на загальних зборах акціонерів юридичної особи за дорученням акціонерів юридичної особи: фізичної особи 15, якій належить 5,1% акцій юридичної особи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2020 року); фізичної особи 16, якій належить 5,2% акцій юридичної особи (довіреність від 01 січня 2017 року, термін дії - до 01 січня 2020 року) ___________________________ (посада уповноваженої особи) _______________ (підпис) ___________________ (ініціали, прізвище) ___________ (дата) _____________________ (ініціали, прізвище виконавця) ________________________ (номер контактного телефону виконавця) {Додаток 13 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 14 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (підпункт 4 пункту 33 розділу VII) Схематичне зображення структури власності юридичної особи {Додаток 14 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 15 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (пункт 33 розділу VII) ВІДОМОСТІ про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи станом на ___________ 20__ року ____________________________________________________________________________ (повне найменування та місцезнаходження юридичної особи) [зразок заповнення таблиць 1, 2 додатка 8 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи, зазначеного в додатку 14 до Положення] Таблиця 1 № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі Інформація про особу Участь особи в юридичній особі, % Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою пряма опосередкована сукупна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Федеральний уряд Німеччини Д Так Інша інформація про особу - 31,9 31,9 Через юридичну особу 4 (80%), якій належить 31,9% акцій юридичної особи. Контролер юридичної особи 4 2 Міжнародна фінансова установа МФУ Так Інша інформація про особу 12 6,39 18,39 Акціонер юридичної особи. Через юридичну особу 4 (49%), якій належить 31,9% акцій юридичної особи 3 Фізична особа 5 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 10,78 10,78 Через юридичну особу 3 (49%), якій належить 22% акцій юридичної особи 4 Фізична особа 7 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 7,7 7,7 Через юридичну особу 3 (35%), якій належить 22% акцій юридичної особи 5 Фізична особа 10 ФО Так Україна, інша інформація про особу 7,5 - 7,5 Акціонер юридичної особи 6 Фізична особа 2 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 6,29 6,29 Через юридичну особу 2 (37%), якій належить 17% акцій юридичної особи 7 Фізична особа 3 ФО Так Ізраїль, інша інформація про особу - 5,78 5,78 Через юридичну особу 2 (34%), якій належить 17% акцій юридичної особи 8 Фізична особа 1 ФО Так Україна, інша інформація про особу 5,5 - 5,5 Акціонер юридичної особи 9 Фізична особа 4 ФО Так США, інша інформація про особу - 4,93 4,93 Через юридичну особу 2 (29%), якій належить 17% акцій юридичної особи 10 Фізична особа 6 ФО Так Україна, інша інформація про особу - 3,52 3,52 Через юридичну особу 3 (16%), якій належить 22% акцій юридичної особи 11 Фізична особа 9 ФО Так Україна, інша інформація про особу 2,3 - 2,3 Акціонер юридичної особи Розрахунок участі (опосередкованої) особи в юридичній особі у відсотках (колонка 7 таблиці 1) Таблиця 2 № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розрахунок, % 1 2 3 1 Федеральний уряд Німеччини 31,9 2 Фізична особа 5 49 • 0,22 = 10,78 3 Міжнародна фінансова установа 20 • 0,319 = 6,39 4 Фізична особа 7 35 • 0,22 = 7,7 5 Фізична особа 2 37 • 0,17 = 6,29 6 Фізична особа 3 34 • 0,17 = 5,78 7 Фізична особа 4 29 • 0,17 = 4,93 8 Фізична особа 6 16 • 0,22 = 3,52 ___________________________ (посада уповноваженої особи) _______________ (підпис) ___________________ (ініціали, прізвище) ___________ (дата) _____________________ (ініціали, прізвище виконавця) _____________________ (номер контактного телефону виконавця) {Додаток 15 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 16 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (пункт 33 розділу VII) ВІДОМОСТІ про власників істотної участі в юридичній особі станом на ____________ 20__ року _____________________________________________________________________________ (повне найменування юридичної особи) [зразок заповнення таблиці додатка 9 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі - Положення) відповідно до схематичного зображення структури власності юридичної особи, зазначеного в додатку 14 до Положення] № з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип істотної участі Інформація про особу Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою 1 2 3 4 5 6 1 Юридична особа 4 (company 4) ЮО О Німеччина, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 31,9% акцій юридичної особи 2 Міжнародна фінансова установа МФ П, О Інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 12% акцій юридичної особи 3 Юридична особа 3 (company 3) ЮО П Кіпр, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 22% акцій юридичної особи 4 Юридична особа 2 (company 2) ЮО П Нідерланди, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи, якому належить 17% акцій юридичної особи 5 Федеральний уряд Німеччини Д О Інша інформація про особу Акціонер (контролер) юридичної особи 4 (частка 80%), якій належить 31,9% акцій юридичної особи 6 Фізична особа 1 ФО П Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи. Спільно з асоційованою особою - фізичною особою 10, є власником істотної участі в юридичній особі в розмірі 13% (фізична особа 1 є дружиною фізичної особи 10) 7 Фізична особа 10 ФО П Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи. Спільно з асоційованою особою - фізичною особою 1, є власником істотної участі в юридичній особі в розмірі 13% (фізична особа 10 є чоловіком фізичної особи 1) 8 Фізична особа 5 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи 3 (частка 49%), якій належить 22% акцій юридичної особи 9 Фізична особа 4 (individual 4) ФО О США, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи 2 (частка 29%), якій належить 17% акцій юридичної особи. Є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, яка складається також із фізичної особи 2 та фізичної особи 3. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями юридичної особи, які належать юридичній особі 2 10 Фізична особа 2 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи 2 (частка 37%), якій належить 17% акцій юридичної особи. Є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, яка складається також із фізичної особи 3 та фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями юридичної особи, які належать юридичній особі 2 11 Фізична особа 3 (individual 3) ФО О Ізраїль, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи 2 (частка 34%), якій належить 17% акцій юридичної особи. Є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, яка складається також із фізичної особи 2 та фізичної особи 4. Зазначені особи розглядаються як група на підставі положень акціонерної угоди від 01 січня 2015 року, відповідно до яких кожна з цих осіб має право блокуючого голосу у вищому органі управління юридичної особи 2 під час голосування з питань, що стосуються управління акціями юридичної особи, які належать юридичній особі 2 12 Фізична особа 7 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи 3 (частка 35%), якій належить 22% акцій юридичної особи. Спільно з фізичною особою 6 є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій фізичної особи 6 та фізичної особи 7 в юридичній особі 3 є одна й та сама особа - фізична особа 8 13 Фізична особа 6 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи 3 (частка 16%), якій належить 22% акцій юридичної особи. Спільно з фізичною особою 7 є власником істотної участі в юридичній особі в складі групи осіб, пов'язаних спільними економічними інтересами. Наявність спільних економічних інтересів підтверджується тим, що довірчим власником акцій фізичної особи 6 та фізичної особи 7 в юридичній особі 3 є одна й та сама особа - фізична особа 8 14 Фізична особа 9 ФО О Україна, інша інформація про особу Акціонер юридичної особи. Власник істотної участі в юридичній особі незалежно від формального володіння, оскільки представник фізичної особи 9 - фізична особа 11 - обраний членом Наглядової ради юридичної особи1 ___________________________ (посада уповноваженої особи) _______________ (підпис) ___________________ (ініціали, прізвище) ___________ (дата) _______________________ (ініціали, прізвище виконавця) ______________________ (номер контактного телефону виконавця) ____________ 1 Ця ознака наявності значного впливу на діяльність юридичної особи зазначається на схемі лише тоді, якщо немає формальних ознак визнання особи власником істотної участі. {Додаток 16 в редакції Постанови Національного банку № 150 від 22.12.2018} Додаток 17 до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (у редакції постанови Правління Національного банку України 08.11.2021 № 115 (пункт 50 розділу VIII) ВИТЯГ з електронного реєстру ліцензій на надання банкам послуг з інкасації {Додаток 17 в редакції Постанов Національного банку № 150 від 22.12.2018, № 89 від 08.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 125 від 25.08.2020; в редакції Постанови Національного банку № 115 від 08.11.2021}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси