Про утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії

Кабінет Міністрів України; Постанова, Склад колегіального органу, Положення, Перелік від 23.09.2014 № 530

Про утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 530-2014-п

Текст документа від 11.08.2017:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2014 р. № 530
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 559 від 09.08.2017 }

Про утворення Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 539 від 30.06.2015}

На виконання пункту 2 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційний центр із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний центр із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії, що додається.

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, врахувати в кошторисі підприємства, що здійснює оптове постачання електричної енергії, кошти, необхідні для матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності Координаційного центру, утвореного цією постановою.

4. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 530

СКЛАД
Координаційного центру із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії

Прем’єр-міністр України, голова Координаційного центру

Міністр енергетики та вугільної промисловості, перший заступник голови Координаційного центру

Голова НКРЕКП, заступник голови Координаційного центру (за згодою)

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра юстиції

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови ДРС

Державний уповноважений Антимонопольного комітету (за згодою)

Член НКРЕКП (за згодою)

Заступник Голови Держенергоефективності

Представник Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (за згодою)

Народний депутат України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор державного підприємства “Енергоринок” (за згодою)

Директор державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)

Голова Ради оптового ринку електричної енергії України (за згодою)

Представник Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України (за згодою)

{Склад в редакції Постанови КМ № 539 від 30.06.2015 }


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 530

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії

1. Координаційний центр із забезпечення впровадження нової моделі ринку електричної енергії (далі - Координаційний центр) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою узгодження дій органів виконавчої влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання із запровадження повномасштабного ринку електричної енергії відповідно до Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”.

2. У своїй діяльності Координаційний центр керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:

1) координація роботи органів виконавчої влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання з питань впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

2) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо виконання заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

3) здійснення контролю за станом виконання заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

4) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань функціонування ринку електричної енергії, у тому числі у перехідний період.

4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує підготовку плану заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії, схвалює плани-графіки його виконання;

2) заслуховує інформацію, що надійшла від органів виконавчої влади, установ, організацій та суб’єктів господарювання, про стан виконання заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

3) готує пропозиції щодо актуалізації плану заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії в частині заходів та строків їх виконання;

4) проводить аналіз стану впровадження нової моделі ринку електричної енергії та причин виникнення проблем у процесі її впровадження та в разі потреби готує відповідні пропозиції;

5) здійснює моніторинг стану виконання органами виконавчої влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання покладених на них завдань щодо впровадження нової моделі ринку електричної енергії та у разі невиконання ними таких завдань звертається до Кабінету Міністрів України стосовно прийняття відповідних рішень;

6) забезпечує координацію розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

7) розглядає проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та в разі потреби надає відповідні пропозиції;

8) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

9) надає пропозиції та рекомендації щодо виконання органами виконавчої влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

10) взаємодіє з органами виконавчої влади, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, іноземними та міжнародними організаціями, а також їх представництвами в Україні, з громадськими об’єднаннями з питань, що належать до його компетенції.

5. Координаційний центр має право:

1) приймати у вигляді пропозицій та рекомендацій рішення щодо виконання органами виконавчої влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії;

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання, зокрема енергетичних компаній (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

4) утворювати в разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійно діючі робочі групи, а також спеціальні робочі групи для розроблення проектів окремих нормативно-правових актів;

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

6) ініціювати проведення семінарів, навчальних курсів з питань функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”, у тому числі із залученням міжнародних експертів.

6. Посадовий склад Координаційного центру затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Координаційного центру є Прем’єр-міністр України.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 539 від 30.06.2015 }

Голова Координаційного центру затверджує персональний склад Координаційного центру та вносить у разі потреби до нього зміни.

7. До участі у роботі Координаційного центру можуть залучатися за згодою народні депутати України, представники Ради національної безпеки та оборони України, представники Секретаріату Енергетичного Співтовариства, представники міжнародних фінансових організацій (зокрема Світового Банку та Європейського банку реконструкції та розвитку).

8. Формою роботи Координаційного центру є засідання. Скликання засідання Координаційного центру здійснює його секретаріат.

Засідання Координаційного центру є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів. Члени Координаційного центру повинні бути присутніми на кожному засіданні Координаційного центру особисто або направити для участі повноважного представника з правом голосу.

Засідання Координаційного центру веде голова, а за його відсутності - перший заступник або заступник голови (головуючий).

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру забезпечує його секретаріат.

9. На засіданнях Координаційний центр розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції, затверджує регламент своєї роботи та роботи його робочих груп.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. У разі коли головуючий на засіданні утримався, рішення вважається неприйнятим.

10. Рішення Координаційного центру у вигляді пропозицій або рекомендацій щодо виконання органами виконавчої влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії вноситься до протоколу засідання, який підписується головуючим та відповідальним секретарем, і є обов’язковим для виконання. Протокол надсилається всім членам Координаційного центру та Кабінетові Міністрів України.

У разі потреби пропозиції та рекомендації Координаційного центру можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить відповідний орган виконавчої влади згідно із своїми повноваженнями.

11. Координаційний центр використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, протокольне та інформаційне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснює його секретаріат.

Функції секретаріату Координаційного центру виконує:

центральний апарат НКРЕКП у частині:

- здійснення поточного моніторингу та проведення аналізу стану виконання заходів з впровадження нової моделі ринку електричної енергії і реалізації пропозицій та рекомендацій Координаційного центру;

- координації роботи робочих груп Координаційного центру;

- скликання засідань Координаційного центру;

підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії, в частині:

- підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру;

- виконання протокольних функцій;

- організаційного забезпечення роботи робочих груп Координаційного центру.

Для виконання своїх функцій секретаріат Координаційного центру має право запитувати та одержувати від органів виконавчої влади, установ, організацій, суб’єктів ринку електричної енергії інформацію, документи і матеріали, що стосуються впровадження нової моделі ринку електричної енергії.

13. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Координаційного центру здійснює підприємство, що здійснює оптове постачання електричної енергії, в межах витрат, передбачених кошторисом, який затверджується НКРЕКП.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 530

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р. № 25 “Про утворення Міжвідомчої комісії з підготовки концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1789 “Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2164).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 328 “Про утворення Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 11, ст. 666).

4. Пункт 66 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 147 “Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 7, ст. 360).

5. Пункт 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1379 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 40, ст. 2683).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. № 1056 “Про схвалення плану заходів щодо реалізації положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України”.

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 328 та від 17 червня 2009 р. № 599, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. № 983 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 82, ст. 2882).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 935 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 328” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3125).

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси