Про затвердження Положення про Державну службу статистики України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 вересня 2014 р. № 481 Київ Про затвердження Положення про Державну службу статистики України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1138 від 27.12.2018 № 838 від 11.09.2019 № 1072 від 04.12.2019 № 1306 від 23.12.2020} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Положення про Державну службу статистики України, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 18 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481 ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу статистики України {У тексті Положення слова “Міністр економічного розвитку і торгівлі” в усіх відмінках замінено словами “Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1138 від 27.12.2018} {У тексті Положення слова “Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі” в усіх відмінках замінено словами “Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019} 1. Державна служба статистики України (Держстат) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики. {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019} 2. Держстат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основним завданням Держстату є забезпечення формування і реалізація державної політики у сфері статистики. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019} 4. Держстат відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінету Міністрів України; {Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} 2) розробляє за участю державних органів та інших заінтересованих юридичних осіб проекти довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень; {Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} 3) організовує виконання довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень; {Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} 4) затверджує статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації), а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення; 5) здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою переписів населення та сільськогосподарських переписів, забезпечує проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і використання їх результатів, розробляє та затверджує програми переписів і переписний інструментарій, календарний план підготовки та проведення переписів, методики переписів, Концепцію технології оброблення даних перепису населення, програми розроблення матеріалів переписів; 6) здійснює формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку, складає національні рахунки; 7) забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, готує звіти для користувачів щодо якості статистичних даних; 8) організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними явищами і процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств); 9) розробляє, вдосконалює та впроваджує науково обґрунтовану статистичну методологію; 10) забезпечує створення та ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та реєстрів респондентів статистичних спостережень; 11) розробляє, вдосконалює та впроваджує звітно-статистичну документацію, а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для проведення статистичних спостережень; 12) погоджує за поданням державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, методологію та звітну документацію, що пов'язані із збиранням і використанням адміністративних даних, даних банківської, митної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо; 13) забезпечує методологічне керівництво погосподарським обліком у сільських населених пунктах; 14) складає загальний табель (перелік) і альбом форм державних статистичних спостережень, а також типових форм первинної облікової документації, необхідних для проведення державних статистичних спостережень, перелік звітної документації, що пов'язана із збиранням і використанням адміністративних даних; 15) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень; 16) проводить моніторинг та оптимізацію звітного навантаження на респондентів; 17) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних; 18) надає державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України; 19) проводить моніторинг та задовольняє потреби користувачів у статистичній інформації; 20) забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації та оприлюднення основних положень статистичної методології; 21) забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності; 22) проводить фундаментальні дослідження та прикладні розробки в галузі статистики; 23) забезпечує розроблення та реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; 24) забезпечує функціонування та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики; 25) забезпечує запровадження та функціонування системи управління якістю в органах державної статистики; 26) забезпечує використання в практиці органів державної статистики міжнародних статистичних стандартів та рекомендацій; 27) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції, бере участь у підготовці та укладає в порядку, передбаченому законодавством, відповідні міжнародні договори, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання зобов'язань за міжнародними договорами України; 28) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо співробітництва з ЄС, розробляє пропозиції щодо адаптації законодавства України у сфері статистики до законодавства ЄС; 29) здійснює міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення; 30) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; 31) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації виробників і користувачів статистичної інформації з питань статистики, обліку, звітності та використання сучасних інформаційних технологій; 32) забезпечує здійснення соціального діалогу у питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці та соціального захисту; 33) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держстату, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; 34) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Держстат з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Держстату, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держстату; 2) здійснює добір персоналу в апарат Держстату та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери управління Держстату, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держстату; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 27.12.2018} 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держстату, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держстату, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за діяльністю Держстату; 6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Держстату відповідно до встановлених правил. 6. Держстат для виконання покладених на нього завдань має право: 1) отримувати безоплатно (крім проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупності таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію витрат часу) в установленому Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України “Про державну статистику”, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадські об'єднання, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них; 2) застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо; 3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 4) використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи та електронний документообіг із додержанням вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах; 5) проводити експертну оцінку та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології; 6) вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, застосовувати при цьому в установленому Держстатом порядку метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, що перебувають на території України, а також фізичних осіб - підприємців; 7) вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних; 8) подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України “Про державну статистику” посадових осіб та фізичних осіб - підприємців до відповідальності, передбаченої законом; 9) розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень, і накладати адміністративні стягнення; 10) коментувати неправильне використання або тлумачення статистичної інформації; 11) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Держстату; 12) залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень; 13) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Держстату; 14) надавати відповідно до законодавства статистичні дані міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін статистичною інформацією із статистичними органами ЄС, міжнародних організацій, а також статистичними службами іноземних держав. 7. Держстат здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи. 8. Держстат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями. 9. Держстат в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням. {Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} Нормативно-правові акти Держстату, видані у межах його повноважень, зокрема на виконання Законів України “Про державну статистику”, “Про Всеукраїнський перепис населення”, “Про сільськогосподарський перепис”, підлягають державній реєстрації в установленому порядку. {Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1306 від 23.12.2020} Накази Держстату, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими до виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. 10. Держстат очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. {Пункт 10 в редакції Постанов КМ № 1138 від 27.12.2018, № 1072 від 04.12.2019} 11. Голова Держстату: 1) очолює Держстат, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держстат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 2) в межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Держстату та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України; {Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} 3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Держстат; {Підпункт 3 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019} {Підпункт 4 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019} {Підпункт 5 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019} {Підпункт 6 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019} {Підпункт 7 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019} 8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; {Підпункт 8 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 27.12.2018} 9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держстату; 10) затверджує структуру територіальних органів Держстату; {Підпункт 10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} 11) затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів Держстату; {Підпункт 12 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1138 від 27.12.2018} 13) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держстату; 14) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держстату; 15) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції про утворення в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Держстату та коштів, передбачених на його утримання, а також про ліквідацію територіальних органів Держстату, що є юридичними особами публічного права; {Підпункт 15 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019} 16) призначає на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів Держстату; {Підпункт 16 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} 17) призначає на посаду і звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Держстату; {Підпункт 17 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} 18) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держстату; 19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держстату; 20) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Держстату; 21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держстату, керівників його територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців; 22) в установленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держстату, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України; 23) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держстату, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держстату; 24) утворює комісії, робочі та експертні групи; 25) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 26) підписує накази Держстату; 27) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держстату та його територіальних органів доручення; 28) здійснює інші повноваження, визначені законом. 12. Голова Держстату має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України. {Пункт 12 в редакції Постанов КМ № 1138 від 27.12.2018, № 1072 від 04.12.2019} 13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держстату може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держстату. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держстаті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держстату. 14. Граничну чисельність державних службовців і працівників Держстату затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Держстату затверджує Голова Держстату за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України. {Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019} Штатний розпис та кошторис апарату Держстату затверджує Голова Держстату за погодженням із Мінфіном. Держстат є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 924 “Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2122). 2. Пункт 25 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 416). 3. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 664 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1867).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси