Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного

Держкоменергозбереження; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 10.12.2004 № 183

Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного

Реєстрація: Мін'юст України від 27.12.2004 № 1647/10246

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1647-04

Текст документа від 05.11.2013:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

НАКАЗ

10.12.2004 N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 р. за N 1647/10246

Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1149 ( z1785-13 ) від 27.09.2013 }

Відповідно до Закону України "Про альтернативні види рідкого та газового палива" ( 1391-14 ) та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 N 1307 ( 1307-2004-п ) "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного (додається).

2. Установити форму Реєстру альтернативних видів палива Держенергоефективності України (додаток до наказу).

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007, Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1149 ( z1785-13 ) від 27.09.2013 }

3. Управлінню науки та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (Щокін А.Р.) та Юридичному управлінню (Малая М.В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Григоровського В.В.

Голова Комітету В.Петренко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкоменергозбереження України 10.12.2004 N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2004 р. за N 1647/10246

ПОРЯДОК проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного

{ У тексті та додатках до Порядку слово "НАЕР" замінено словами "Держенергоефективності України" згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1149 ( z1785-13 ) від 27.09.2013 }

1. Порядок проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного (далі - Порядок) розроблений з метою реалізації пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 N 1307 ( 1307-2004-п ) "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного".

2. Порядок установлює механізм проведення експертизи з метою визначення ознак палива, наданого зацікавленими юридичними та фізичними особами, що виробляють (видобувають) або постачають це паливо (далі - заявники), для подальшого підтвердження його належності до альтернативного.

3. Проведення експертизи наданого заявником палива здійснюється з метою перевірки відповідності палива ознакам, визначеним у статті 3 Закону України "Про альтернативні види рідкого та газового палива" ( 1391-14 ), а також обов'язковим для кожного виду палива технічним показникам.

4. Експертизу палива проводять випробувальні лабораторії (далі - лабораторії), що мають атестат акредитації в Системі сертифікації УкрСЕПРО (сертифіковані) на проведення робіт у сфері експертизи різних видів (тверде, рідке чи газове/газоподібне) палива та можуть надавати заявникам експертні висновки щодо дослідженого палива для передачі його у Держенергоефективності України.

Лабораторії повинні проводити експертизу згідно з положеннями чинного законодавства та чинної нормативно-технічної документації. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

5. Для проведення експертизи палива заявник подає до лабораторії заяву про проведення експертизи палива для підтвердження його належності до альтернативного (додаток 1), ідентичні між собою зразки цього палива (з метою проведення експертизи та для зберігання лабораторією як контрольних у випадку виникнення спірних ситуацій) та, у разі потреби, супровідні документи на це паливо (технічні умови, паспорт, відомості щодо екологічної та пожежної безпеки).

6. Результати експертизи викладаються в експертному висновку щодо наявності в палива ознак альтернативного палива (додаток 2), який лабораторія видає заявнику для подання до Держенергоефективності України. Цей висновок разом з поданою до Держенергоефективності України відповідною заявою є підставою для розгляду Держенергоефективності України питання про видачу (на безоплатній основі) свідоцтва про належність палива до альтернативного або про відмову в його видачі.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

7. При видачі заявнику свідоцтва про належність наданого ним палива до альтернативного Держенергоефективності України заносить відомості про це паливо до Реєстру альтернативних видів палива Держенергоефективності України.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

8. Контрольні зразки палива, на яке видано свідоцтво про належність палива до альтернативного, повинні зберігатись лабораторією, що проводила експертизу, протягом терміну дії свідоцтва про належність палива до альтернативного.

9. Експертиза палива проводиться на підставі договору, укладеного заявником з однією із лабораторій, що мають атестат акредитації в Системі сертифікації УкрСЕПРО (сертифіковані) на проведення робіт у сфері експертизи різних видів (тверде, рідке чи газове/газоподібне) палива та можуть надавати заявникам експертні висновки щодо дослідженого палива. При цьому заявник сплачує всі витрати, пов'язані з проведенням експертизи палива та зберіганням лабораторією контрольних зразків цього палива протягом терміну дії виданого на нього свідоцтва про належність палива до альтернативного.

Начальник Управління науки та нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії А.Р.Щокін

Додаток 1 до пункту 5 Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного

До ______________________________________________________________ (назва випробувальної лабораторії, сертифікованої на проведення

__________________________________________________________________ експертизи відповідного типу палива,

__________________________________________________________________ її відомча належність та адреса, номер і дата реєстрації

__________________________________________________________________ атестата акредитації в органі сертифікації, його назва)

__________________________________________________________________ (у разі відсутності в заявника необхідних відомостей заповнюється

__________________________________________________________________ самою лабораторією)

ЗАЯВА N _____ про проведення експертизи палива для підтвердження його належності до альтернативного

1. __________________________________________________________ (назва підприємства-виробника, постачальника

__________________________________________________________________ (далі - заявник), адреса, код за ЄДРПОУ)

в особі __________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові керівника та його посада)

заявляє, що ______________________________________________________ (назва, марка палива та (за наявності) код у

__________________________________________________________________ Державному класифікаторі промислової продукції (ДКПП))

надано у вигляді партії в кількості _____________________________, (кг, т, куб.м та ін.)

виробляється серійно (видобувається)* за _________________________ (назва та позначення

__________________________________________________________________ нормативного документа виробника)

__________________________________________________________________

згідно з вимогами ________________________________________________ (позначення та назви нормативних документів)

2. Просимо провести експертні дослідження з метою перевірки відповідності зразків цього палива вимогам існуючих нормативних документів щодо визначення ознак альтернативних видів палива і надати експертний висновок щодо наявності в палива ознак альтернативного палива.

3. Заявник зобов'язується:

- виконувати вимоги лабораторії щодо проведення експертизи палива;

- сплатити на договірних умовах усі витрати за проведення експертизи палива та зберігання його контрольних зразків протягом терміну дії виданого свідоцтва.

Керівник підприємства __________ _________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __________ _________________________ (підпис) (ініціали та прізвище)

Печатка Дата

_______________ * Уноситься потрібне.

Додаток 2 до пункту 6 Порядку проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного

__________________________________________________________________ (назва та відомча належність випробувальної лабораторії,

__________________________________________________________________ що склала експертний висновок, її адреса, номер і дата реєстрації

__________________________________________________________________ атестата акредитації в органі сертифікації, його назва)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ________________________ (код за типом палива, N)

щодо наявності в палива (за заявкою N ____ від "___" ________200 р.) ознак альтернативного палива

Рідке (тверде, газове/газоподібне)* паливо __________________ (назва палива,

__________________________________________________________________ тип, вид, марка і т.ін.)

__________________________________ ____________________________, (код ДКПП за наявності)

що виробляється серійно (видобувається)* за ______________________ (назва та позначення

__________________________________________________________________ нормативного документа виробника)

і надане у вигляді партії в кількості ____________________________ (кг, т, куб.м та ін.)

для проведення експертизи з метою визначення наявності в нього ознак альтернативного палива _____________________________________ (назва підприємства -

__________________________________________________________________ виробника (постачальника), його адреса)

___________________________________ ___________________________, (код за ЄДРПОУ)

у період від _____ до ______ було досліджене у випробувальній(их) (дата) (дата)

лабораторії(ях) на відповідність вимогам технічних умов та/або стандартів _______________________________________________________ (позначення та назва нормативних документів)

За результатами досліджень (випробувань та визначення наявності ознак і технічних показників (характеристик) альтернативного палива), проведених щодо наданих зразків палива в лабораторії(ях):

--------------------------------------------------------------------

|Назва випробувальної|Галузь акредитації ВЛ| Номер протоколу |

|лабораторії (ВЛ), її |згідно з атестатом |випробувань, дата його|

| адреса | акредитації | затвердження у ВЛ |

|---------------------+---------------------+----------------------|

|Наводяться дані щодо:| | |

| основної ВЛ - |(Відповідні дані, при| (Відповідні дані) |

|виконавця | їх наявності) | |

| | | |

| ВЛ - співвиконавця | | |

|(однієї чи | | |

|декількох, при | | |

|виникненні потреби в | | |

|залученні до | | |

|експертних | | |

|досліджень палива) | | |

--------------------------------------------------------------------

______________ * Уноситься потрібне.

у даного палива (не) визначені* характерні ознаки і технічні показники (характеристики), установлені

в ________________________________________________________________ (позначення та назви технічних умов на паливо та/або стандартів,

_________________________________________________________________, за необхідності наводяться пункти)

що (не) дає* змогу визначити паливо належним до альтернативного.

Даний експертний висновок є підставою для розгляду Держенергоефективності України питання про видачу свідоцтва про належність палива до альтернативного.

Керівник випробувальної лабораторії __________ ______________________ (підпис) (ініціали та прізвище)

"____"_______________ 200 року

Печатка

_______________ * Уноситься потрібне.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

Додаток до пункту 2 наказу Держкоменергозбереження України 10.12.2004 N 183

РЕЄСТР альтернативних видів палива Держенергоефективності України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Код, N |Назва |Норматив- | Код | Назва | Код | N |Ким видано |Примітки|

|з/п |свідоцтва,|палива|ний доку- |палива|підприємства-|підприєм-|експертно-|експертний вис-| |

|за |дата | |мент на | за | виробника | ства за | го | новок (назва | |

|розді-|видачі | |виробництво| ДКПП |(видобувача) |ЄДРПОУ |висновку, |випробувальної | |

|лами | | |(видобуток)| | палива, | | дата |лабораторії, | |

| | | | палива | |його адреса | | видачі | адреса, під- | |

| | | | | | | | | порядкування) | |

|------+----------+------+-----------+------+-------------+---------+----------+---------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Розділ 1. Тверде паливо (код ТП) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | | | | | | | | | |

| ... | | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Розділ 2. Рідке паливо (код РП) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | | | | | | | | | |

| ... | | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Розділ 2.1. Рідке паливо, сумішеве (код РП-См) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | | | | | | | | | |

| ... | | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Розділ 2.2. Рідке паливо, суспензія (код РП-С) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | | | | | | | | | |

| ... | | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Розділ 2.3. Рідке паливо, емульсія (код РП-Е) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | | | | | | | | | |

| ... | | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Розділ 2.4. Рідке паливо, дисперсія (код РП-Д) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | | | | | | | | | |

| ... | | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Розділ 3. Газове/газоподібне паливо (код ГП) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | | | | | | | | | |

| ... | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток до пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів N 92 ( z0940-07 ) від 15.06.2007 }

Інформація
Розділи
Класіфікатори
Регуляторні кейси