Про затвердження Типового положення про службу охорони праці. (НПАОП 0.00-4.35-04)

Держнаглядохоронпраці України; Наказ, Положення, Форма від 15.11.2004 № 255

Про затвердження Типового положення про службу охорони праці. (НПАОП 0.00-4.35-04)

Реєстрація: Мін'юст України від 01.12.2004 № 1526/10125

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1526-04

Текст документа від 14.04.2017:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

15.11.2004 N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за N 1526/10125

Про затвердження Типового положення про службу охорони праці

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 236 ( z1191-07 ) від 02.10.2007 Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про службу охорони праці (далі - Типове положення), що додається.

2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.):

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

внести відповідні зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці;

розмістити цей наказ на веб-сайті Держнаглядохоронпраці України;

спільно з Головним навчально-методичним центром Держнаглядохронпраці (Баженов О.К.), загальним відділом (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після реєстрації у Міністерстві юстиції України розробити та забезпечити реалізацію заходів щодо впровадження Типового положення.

3. Загальному відділу (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці.

4. Редакції журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 N 73 ( z0140-93 ) "Про Типове положення про службу охорони праці", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.09.93 за N 140.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Семка О.П.

Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за N 1526/10125

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04

{ У тексті слово "устатковання" замінено словом "устаткування" згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

1. Загальні положення

1.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності.

{ Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

1.2. На основі Типового положення про службу охорони праці (далі - Типове положення) з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

{ Абзац другий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

{ Абзац третій пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

Об'єднання підприємств у разі виконання ними делегованих функцій в галузі охорони праці розробляють і затверджують Положення про службу охорони праці відповідно до статті 36 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та цього Типового положення.

1.3. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

1.4. Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. { Абзац другий пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. { Абзац третій пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

1.5. Назви посад (професій) установлюються відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 N 327 ( v0327609-10 ), а кваліфікаційні вимоги - відповідно до розділу 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуск 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 ( v0336203-04 ).

{ Пункт 1.5 в редакції Наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 236 ( z1191-07 ) від 02.10.2007; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

1.7. Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

1.8. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

2. Основні завдання служби охорони праці

2.1. В разі відсутності впровадженої системи якості відповідно до ISO 9001 опрацювання ефективної системи управління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

2.4. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

2.5. Інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

3. Функції служби охорони праці

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

3.2. Підготовка проектів наказів (розпоряджень) з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

{ Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

3.3. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці.

{ Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій на виробництві, заподіяної ними шкоди.

{ Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

3.8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

3.10. Розгляд:

питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

3.11. Організація:

забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами з охорони праці та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань; { Абзац другий пункту 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці;

пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

3.12. Участь у:

розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232 ( 1232-2011-п ); { Абзац другий пункту 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

складанні санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівників, які проходять обстеження щодо наявності професійних захворювань (отруєнь); { Абзац третій пункту 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

розробленні положень, інструкцій, розділу "Охорона праці" колективного договору, інших актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах підприємства; { Абзац шостий пункту 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

організації навчання з питань охорони праці;

роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

3.13. Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці підприємства.

3.14. Контроль за:

виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань та аварій на виробництві; { Абзац другий пункту 3.14 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

наявністю в структурних підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін; { Абзац четвертий пункту 3.14 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та поданням страхового експерта з охорони праці;

проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

4. Права працівників служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників; { Абзац третій глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;

залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

5. Організація роботи служби охорони праці

5.1. Робота служби охорони праці підприємства повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених роботодавцем.

5.2. Робочі місця працівників служби охорони праці мають розміщуватись (як правило) в окремому приміщенні, забезпечуватись належною оргтехнікою, технічними засобами зв'язку і бути зручними для приймання відвідувачів.

5.3. Для проведення навчання, інструктажів, семінарів, лекцій, виставок може створюватись кабінет з охорони праці.

{ Пункт 5.3 глави 5 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

5.4. Роботодавець забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці.

5.5. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій і завдань, не передбачених Законом України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) і цим Типовим положенням та системою управління охороною праці на підприємстві.

{ Пункт 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 148 ( z0236-17 ) від 31.01.2017 }

5.6. Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами, службами, фахівцями підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності - з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці.

Заступник начальника управління нормативно-правового та юридичного забезпечення М.Кубієвич

Додаток до Типового положення про службу охорони праці

Форма 1-ОП

СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (найменування підприємства, установи, організації, якій належить служба охорони праці)

ПРИПИС

N ______________ від "_____" _______________ 20___ року

Кому ____________________________________________________________ (П.І.Б., посада особи, якій видається припис)

__________________________________________________________________

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", з метою створення належних безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки:

-------------------------------------------------------------------

| N |Виявлені |Нормативно- |Запропонова-|Відмітка про |

|з/п|порушення |правовий акт, |ний термін |виконання |

| |(зазначається |пункт, абзац, |усунення |(зазначається |

| |сутність |вимоги яких |порушень |дата |

| |правопорушення,|порушено |(зазнача- |фактичного |

| |а також |(зазначається |ється дата, |виконання |

| |недоліки |конкретно пункт, |місяць та |заходів, і |

| |системи |абзац та |рік усунення|підписується |

| |управління) |найменування |порушень) |особою, що |

| | |порушених | |видала припис,|

| | |нормативно- | |і особою, що |

| | |правових актів з | |отримала |

| | |охорони праці) | |припис) |

|---+---------------+-----------------+------------+--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

-------------------------------------------------------------------

Порушення, що вказані в пунктах ____________ припису, призвели до створення виробничої ситуації, що загрожує життю (здоров'ю) працюючих.

Керуючись статтею 15 Закону України "Про охорону праці", забороняю з _____ годин "______" ___________ 20____ року експлуатацію (виконання робіт)

__________________________________________________________________ (вказати назву об'єкта, дільниці, цеху, виробництва, машини, механізму, устаткування)

__________________________________________________________________

Зупинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового дозволу після усунення вказаних порушень.

Про виконання припису із закінченням вказаних в ньому термінів прошу письмово повідомити мене.

Припис видав

______________________________ _____________________ (П.І.Б., посада) (підпис)

Припис одержав

______________________________ _____________________ (П.І.Б.) (підпис)

(В разі відмови від підпису в одержанні припису робиться запис: "Від підпису відмовився" та вказується дата).

Заступник начальника управління нормативно-правового та юридичного забезпечення М.Кубієвич

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси