Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 28.10.2004 № 1454

Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації

Стан: Втратив чинність

Ідентифікатор: 1454-2004-п

Текст документа від 07.11.2018:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 28 жовтня 2004 р. N 1454 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 821 ( 821-2018-п ) від 10.10.2018 }

Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1122 ( 1122-2011-п ) від 02.11.2011 }

Відповідно до статті 14 Закону України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок обов'язкової передачі документованої інформації, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1454

ПОРЯДОК обов'язкової передачі документованої інформації

1. Цей Порядок визначає механізм обов'язкової передачі на зберігання центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру посилених сертифікатів відкритих ключів (далі - сертифікати), документованої інформації акредитованим центром сертифікації ключів (далі - акредитований центр) у разі припинення його діяльності.

Метою зазначеної передачі є забезпечення можливості перевірки електронного цифрового підпису, накладеного на електронний документ підписувачем, відкритий ключ якого засвідчений в акредитованому центрі, що припиняє діяльність.

2. Акредитований центр, що засвідчив свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі, здійснює передачу паперових та електронних документів (далі - документована інформація) центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру.

Електронні документи - сформовані акредитованим центром сертифікати, електронний реєстр сертифікатів, електронні документи, на підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані та поновлені сертифікати підписувачів (якщо такий спосіб передбачений регламентом роботи акредитованого центру), список відкликаних сертифікатів.

Паперові документи - договори, на підставі яких підписувачам надавалися послуги електронного цифрового підпису, документи, на підставі яких були сформовані, скасовані, блоковані та поновлені сертифікати підписувачів, а також засвідчені в установленому порядку копії рішень (ухвал) судів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок неналежного виконання акредитованим центром своїх обов'язків.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1122 ( 1122-2011-п ) від 02.11.2011 }

3. Електронні документи передаються у двох примірниках.

4. Електронний реєстр сертифікатів містить такі дані:

унікальний реєстраційний номер сертифіката;

основні дані (реквізити) підписувача, які внесено до сертифіката;

дата і час початку та закінчення строку чинності сертифіката;

дата, час та причина скасування, блокування і поновлення сертифіката.

5. На електронний реєстр сертифікатів з допомогою особистого ключа акредитованого центру накладається електронний цифровий підпис.

6. Формат електронного реєстру сертифікатів, вимоги до носіїв інформації та порядку запису на них електронних документів визначаються центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром, якому передається документована інформація.

7. Документи на папері, які передаються до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру, повинні бути зброшуровані. На зворотному боці останнього аркуша зазначається кількість сторінок, ставиться підпис керівника акредитованого центру, який скріплюється печаткою.

8. Акредитований центр:

повідомляє за три місяці до припинення своєї діяльності центральному засвідчувальному органові або засвідчувальному центру про рішення щодо припинення діяльності;

узгоджує не пізніше ніж за 30 днів до припинення діяльності з центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром умови передачі документованої інформації.

{ Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1122 ( 1122-2011-п ) від 02.11.2011 }

9. Акредитований центр зобов'язаний подати за 15 днів до припинення своєї діяльності разом із заявою, в якій зазначаються підстави і дата її припинення, на погодження до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру акт приймання-передачі документованої інформації. { Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1122 ( 1122-2011-п ) від 02.11.2011 }

Акт приймання-передачі, у якому зазначаються дата передачі, номери та назви документів, кількість аркушів у документі, типи та номери носіїв інформації, складається у трьох примірниках.

10. Документована інформація передається до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру нарочним чи рекомендованим поштовим відправленням.

11. Розгляд заяви центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром здійснюється не пізніше ніж за п'ять днів до припинення діяльності акредитованого центру.

Установлення відповідності документованої інформації переліку в акті приймання-передачі, приймання її центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром, а також підписання акта його керівником здійснюються протягом доби, визначеної як дата припинення діяльності акредитованого центру.

Під час передачі документованої інформації на зберігання центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру перший примірник акта приймання-передачі залишається в центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі, другий видається керівникові акредитованого центру, третій надсилається контролюючому органові.

{ Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1122 ( 1122-2011-п ) від 02.11.2011 }

12. Роботи, пов'язані з передачею документованої інформації, придбанням носіїв інформації, записом електронних документів на носії інформації, упаковуванням і транспортуванням, виконуються за рахунок акредитованого центру, що передає документовану інформацію.

13. Приймання документованої інформації проводиться центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром безоплатно.

14. Відомості про прийняття від акредитованого центру на зберігання документованої інформації публікуються на веб-сайті центрального засвідчувального органу.

Засвідчувальний центр, якому передано документовану інформацію, не пізніше ніж через три доби після підписання акта приймання-передачі подає центральному засвідчувальному органу для публікації на його веб-сайті відомості про прийняття на зберігання документованої інформації відповідного акредитованого центру.

15. У разі банкрутства акредитованого центру ліквідатор здійснює передачу документованої інформації центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру згідно з цим Порядком.

15-1. У разі скасування акредитації акредитований центр передає за актом приймання-передачі центральному засвідчувальному органу:

електронні документи протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішення про скасування акредитації;

паперові документи протягом 20 робочих днів з моменту прийняття рішення про скасування акредитації.

Акт приймання-передачі, в якому зазначаються дата передачі, номер і назва документа, кількість аркушів у документі, тип та номер носія інформації, складається в трьох примірниках.

Перший примірник акта залишається в центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі, другий видається керівникові акредитованого центру, акредитацію якого скасовано, третій надсилається контролюючому органові.

{ Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ N 1122 ( 1122-2011-п ) від 02.11.2011 }

16. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює контролюючий орган.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси