Питання Державної спеціальної служби транспорту

Президент України; Указ, Положення від 06.08.2004 № 873/2004

Питання Державної спеціальної служби транспорту

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 873/2004

Текст документа від 24.05.2013:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Державної спеціальної служби транспорту

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 4/2005 ( 4/2005 ) від 05.01.2005 N 60/2009 ( 60/2009 ) від 03.02.2009 N 1047/2011 ( 1047/2011 ) від 18.11.2011 N 243/2013 ( 243/2013 ) від 30.04.2013 }

1. Затвердити Положення про Державну спеціальну службу транспорту (додається).

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента N 60/2009 ( 60/2009 ) від 03.02.2009 }

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої рішення у відповідність із цим Указом;

подати пропозиції щодо приведення актів Президента України у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 серпня 2004 року N 873/2004

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 6 серпня 2004 року N 873/2004

ПОЛОЖЕННЯ про Державну спеціальну службу транспорту

{ У тексті Положення слова "Міністерство транспорту та зв'язку України", "Міністр транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Міністерство інфраструктури України", "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента N 1047/2011 ( 1047/2011 ) від 18.11.2011 }

{ У тексті Положення слова "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента N 243/2013 ( 243/2013 ) від 30.04.2013 }

1. Державна спеціальна служба транспорту (Держспецтрансслужба) є спеціалізованим державним органом транспорту в системі Міністерства інфраструктури України, який призначений для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану і діяльність якого координується зазначеним Міністерством.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 243/2013 ( 243/2013 ) від 30.04.2013 }

2. Держспецтрансслужба у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, наказами і директивами начальника Генерального штабу Збройних Сил України, прийнятими в межах його компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держспецтрансслужби є:

технічне прикриття, відбудова, встановлення загороджень на об'єктах національної транспортної системи України (далі - транспортні об'єкти) з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

будівництво та ремонт у мирний час і в умовах воєнного стану нових та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності діючих транспортних об'єктів;

відбудова транспортних комунікацій, порушених унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф;

охорона транспортних об'єктів у мирний час і в особливий період;

виконання інших завдань, пов'язаних із забезпеченням ефективного функціонування транспортних об'єктів.

4. Держспецтрансслужба має такі основні функції:

1) у мирний час:

організація і проведення роботи з технічного прикриття та відбудови транспортних об'єктів;

проведення планових робіт з будівництва нових та підвищення строків експлуатації і пропускної спроможності діючих транспортних об'єктів;

участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха на транспортних комунікаціях, проведення в разі необхідності аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру;

підтримання у стані постійної готовності свого потенціалу для виконання завдань в особливий період, у тому числі збереження, накопичення і своєчасна заміна спеціальної техніки та інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, створення резерву навчених людських ресурсів на особливий період та з метою виконання робіт з ліквідації аварій і катастроф, під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних з використанням транспортних об'єктів;

проведення розмінування вибухонебезпечних предметів на транспортних об'єктах із залученням у разі необхідності підрозділів Збройних Сил України і Міністерства надзвичайних ситуацій України; { Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1047/2011 ( 1047/2011 ) від 18.11.2011 }

2) в особливий період:

забезпечення постійної готовності своїх підрозділів до виконання покладених на них завдань;

технічне прикриття, відновлення та встановлення загороджень на найважливіших об'єктах залізниць;

розмінування вибухонебезпечних предметів на транспортних об'єктах із залученням у разі необхідності підрозділів Збройних Сил України та забезпечення експлуатації головних ділянок відновлюваних залізничних напрямків;

наведення, будівництво, експлуатація і ремонт (реконструкція) наплавних залізничних мостів та естакад;

підвищення пропускної спроможності діючих та будівництво нових доріг, залізничних колій, обходів, вузлів, тунелів та мостів;

виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного та надзвичайного стану.

5. Держспецтрансслужба має право:

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

утворювати в разі потреби в установленому порядку комісії та інші робочі органи;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради за участю представників органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

6. Держспецтрансслужба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також із відповідними органами інших держав.

Повноваження Міністерства інфраструктури України і Генерального штабу Збройних Сил України у взаємовідносинах із Держспецтрансслужбою визначені Законом України "Про Державну спеціальну службу транспорту" ( 1449-15 ).

7. Держспецтрансслужба має таку загальну структуру:

Адміністрація Держспецтрансслужби;

об'єднані загони, загони, окремі загони;

підрозділи охорони;

навчальний центр;

органи забезпечення;

заклади, підприємства та установи.

8. Адміністрація Держспецтрансслужби здійснює безпосереднє керівництво Службою в мирний час і в особливий період.

9. Відповідно до покладених на Держспецтрансслужбу завдань Адміністрація:

1) бере участь у створенні єдиної системи технічного прикриття транспортних об'єктів;

2) організовує підготовку об'єднаних загонів, загонів, окремих загонів, підрозділів охорони, навчального центру, органів забезпечення, закладів, підприємств та установ Служби до спільних зі Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями дій;

3) забезпечує постійну готовність Держспецтрансслужби до виконання покладених на неї завдань, організовує та контролює підготовку військовослужбовців до виконання завдань згідно зі штатним призначенням;

4) бере участь у розробленні проектів програм оперативного обладнання території України з метою підготовки транспортних об'єктів до забезпечення обороноздатності держави;

5) організовує розміщення, накопичення, зберігання і своєчасне оновлення озброєння, боєприпасів, техніки та інших матеріально-технічних засобів, а також тих, що перебувають у непорушному запасі та мобілізаційному резерві;

6) організовує матеріально-технічне забезпечення Служби;

7) контролює цільове використання бюджетних коштів структурними підрозділами Служби;

8) здійснює керівництво формуванням та розвитком Держспецтрансслужби;

9) розробляє тактико-технічні вимоги до засобів технічного озброєння, відновних матеріалів, конструкцій, типових проектів відбудови, а також нормативної, методичної і організаційно-технологічної документації;

10) організовує та контролює в установленому порядку оцінку технічного стану, залишкової вартості, списання, відчуження та утилізації майна Служби;

11) розробляє проекти програм переоснащення Служби новою спеціальною відновною, дорожньо-будівною технікою та технікою розмінування залізниць;

12) організовує виконання планових робіт із будівництва нових та підвищення ефективності діючих транспортних об'єктів;

13) організовує вивчення та проведення технічної розвідки об'єктів технічного прикриття;

14) впроваджує передові методи організації праці, створення виробничої і навчально-матеріальної бази, належних соціальних та побутових умов для особового складу;

15) організовує навчання і підготовку осіб, що перебувають у запасі та приписані для розгортання Служби в особливий період;

16) вносить Міністерству інфраструктури України пропозиції щодо визначення структури Служби і проведення організаційних заходів, складання планів її комплектування військовослужбовцями;

17) організовує прийом осіб на військову службу до Держспецтрансслужби та звільнення з неї, організовує роботу з добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом і укладення контрактів про проходження військової служби в Держспецтрансслужбі особовим складом відповідно до законодавства;

18) оформляє замовлення на розроблення та виготовлення спеціальної техніки для оснащення Служби;

19) затверджує норми експлуатації спеціальної техніки, спеціальних і мостових конструкцій і майна, а також норми забезпечення приміщеннями для зберігання спеціальної техніки;

20) забезпечує взаємодію з підрозділами Міністерства інфраструктури України, закладами, підприємствами та установами, що належать до сфери його управління, з питань технічного прикриття, охорони, відбудови і будівництва транспортних об'єктів, територіальної оборони;

21) налагоджує співробітництво в галузі транспорту з відповідними органами іноземних держав;

22) бере участь у зовнішньоекономічній діяльності та науково-технічному співробітництві;

23) проводить наукову та науково-технічну діяльність;

24) організовує розроблення планів бойової та спеціальної підготовки, навчальних програм;

25) здійснює замовлення на підготовку у навчальних закладах військових фахівців;

26) забезпечує охорону державної таємниці;

27) розробляє та подає Міністерству інфраструктури України проекти нормативно-правових актів з питань діяльності Служби;

28) організовує і здійснює контроль за підготовкою, укладенням та виконанням договорів підрозділами Служби;

29) складає програму проведення навчально-практичних робіт на транспортних об'єктах;

30) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

10. Адміністрацію Держспецтрансслужби очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Міністра інфраструктури України, погодженим з Прем'єр-міністром України, та звільняє з посади Президент України.

Голова Адміністрації Держспецтрансслужби має заступників, які призначаються на посаду за поданням Міністра інфраструктури України та звільняються з посади Президентом України. { Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 4/2005 ( 4/2005 ) від 05.01.2005; в редакції Указу Президента N 1047/2011 ( 1047/2011 ) від 18.11.2011 }

11. Голова Адміністрації Держспецтрансслужби:

1) здійснює керівництво Службою, спрямовує і координує фінансово-господарську, виробничу, наукову та науково-технічну діяльність її підрозділів, несе персональну відповідальність перед Міністром інфраструктури України за виконання Службою функцій і покладених на неї завдань;

2) забезпечує належний рівень готовності Служби до виконання покладених на неї завдань;

3) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури України структуру, а за погодженням з Міністром інфраструктури України і Міністерством фінансів України - штатний розпис та кошторис доходів і видатків Адміністрації Держспецтрансслужби;

4) затверджує положення про підрозділи Служби;

5) здійснює в межах своєї компетенції укладення контрактів, призначення на посади, звільнення з посад та звільнення з військової служби особового складу Служби; ( Підпункт п'ятий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 4/2005 ( 4/2005 ) від 05.01.2005 )

6) видає в межах своїх повноважень накази і розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

7) присвоює в установленому порядку військовослужбовцям Служби військові звання до полковника включно та вносить Міністру інфраструктури України подання про присвоєння військових звань вищому офіцерському складу;

8) представляє в установленому порядку військовослужбовців, працівників Служби, а також інших осіб, які особливо виявили себе у виконанні покладених на Службу завдань, до нагородження державними нагородами та іншими відзнаками;

9) несе відповідальність за повне і своєчасне фінансове забезпечення підрозділів Служби в межах установлених норм, а також за цільове використання коштів та організацію фінансово-господарського контролю;

10) вживає заходів до матеріально-технічного забезпечення Служби;

11) видає відповідно до законодавства інспекторські посвідчення на техніку, матеріально-технічні засоби;

12) укладає та надає дозвіл керівникам об'єднаних загонів на укладення договорів з питань виробничо-господарської діяльності;

13) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

12. Для погодженого вирішення окремих питань, що належать до компетенції Держспецтрансслужби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Держспецтрансслужбі утворюється військова рада у складі Голови Адміністрації, його заступників та керівників структурних підрозділів.

Персональний склад військової ради затверджується Міністром інфраструктури України. Рішення військової ради проводяться в життя наказами Держспецтрансслужби.

13. Органом оперативного управління Адміністрації Держспецтрансслужби є головний штаб, який очолює начальник головного штабу - перший заступник Голови Адміністрації Держспецтрансслужби.

Штаб організовує свою діяльність на підставі наказів і розпоряджень Голови Адміністрації Держспецтрансслужби.

У разі ліквідації аварій і катастроф в Адміністрації Держспецтрансслужби розгортається Центр оперативного реагування, положення про який затверджується Головою Адміністрації Держспецтрансслужби.

14. Загальна чисельність Держспецтрансслужби та гранична чисельність Адміністрації Держспецтрансслужби затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства інфраструктури України, погодженим із Генеральним штабом Збройних Сил України та Міністерством фінансів України.

15. Комплектування Держспецтрансслужби військовослужбовцями здійснюється за участю Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до закону та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а працівниками - згідно із законодавством про працю.

16. Особовий склад Держспецтрансслужби виконує основні обов'язки і користується правами, що визначені Законом України "Про Державну спеціальну службу транспорту" ( 1449-15 ).

17. Військовослужбовці Держспецтрансслужби забезпечуються в установленому порядку військовою формою одягу і знаками розрізнення.

18. Військовослужбовці Держспецтрансслужби, звільнені з військової служби, зараховуються в запас Збройних Сил України.

19. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особового складу здійснюються у навчальному центрі Держспецтрансслужби, навчальних закладах Міністерства інфраструктури України, Міністерства оборони України, інших навчальних закладах України та інших держав на замовлення Служби, погоджене з Міністерством інфраструктури України.

20. Підготовка органів управління Держспецтрансслужби для підтримання готовності до виконання покладених на них завдань здійснюється в ході навчань, маневрів, тренувань.

Держспецтрансслужба бере участь у проведенні відповідних спільних командно-штабних та інших навчань за узгодженими планами Міністерства інфраструктури України і Міністерства оборони України.

21. Медичне забезпечення особового складу Держспецтрансслужби здійснюється закладами охорони здоров'я Міністерства інфраструктури України і Міністерства оборони України.

Проходження військово-лікарської експертизи військовослужбовцями Держспецтрансслужби здійснюється у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України.

22. Призначення та виплата пенсій військовослужбовцям Держспецтрансслужби здійснюється через органи пенсійного забезпечення Міністерства оборони України.

23. Забезпечення Держспецтрансслужби засобами захисту інформації, допоміжним обладнанням, запасними частинами та ремонтними комплектами, ремонт і утилізація техніки спеціального зв'язку, підготовка відповідних фахівців здійснюються на основі договорів, укладених з Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади.

24. Адміністрація, Держспецтрансслужби, об'єднані загони, загони, окремі загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи Держспецтрансслужби є юридичними особами, мають рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатки і штампи із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1047/2011 ( 1047/2011 ) від 18.11.2011 }

Глава Адміністрації Президента України В.МЕДВЕДЧУК

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси