Про затвердження Положення про Міністерство культури України

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 03.09.2014 № 495

Про затвердження Положення про Міністерство культури України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 495-2014-п

Текст документа від 04.07.2017:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2014 р. № 495
Київ

Про затвердження Положення про Міністерство культури України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 420 від 17.06.2015
№ 442 від 24.05.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє :

Затвердити Положення про Міністерство культури України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2014 р. № 495

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство культури України

{Текст Положення після слова “кінематографії” доповнено словами “, відновлення та збереження національної пам’яті” згідно з Постановою КМ № 420 від 17.06.2015 }

1. Міністерство культури України (Мінкультури) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінкультури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті.

Мінкультури є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин.

2. Мінкультури у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінкультури є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті.

4. Мінкультури відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті;

6) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті;

7) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінкультури;

8) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин, всіх видів мистецтв, мистецького аматорства, осередків традиційної культури, народних художніх промислів та нематеріальної культурної спадщини;

9) здійснює заходи щодо підтримки видань аудіовізуальної, відеопродукції з творами мистецтва;

10) вживає заходів до забезпечення соціального захисту професійних творчих працівників і працівників культури;

11) забезпечує роботу з проведення гастрольних заходів вітчизняних гастролерів, формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;

12) сприяє діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших громадських об’єднань, що функціонують у сферах культури, мистецтв;

13) організовує провадження виставкової діяльності, проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, культурно-мистецьких проектів, концертів, мистецьких аукціонів, виставок, виставок-продажів та інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

14) організовує конкурси на кращі ескізні проекти пам’ятників і монументів державного значення, забезпечує їх ескізне проектування;

15) вживає заходів до забезпечення захисту об’єктів права інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав з питань, що належать до компетенції Мінкультури;

16) формує, встановлює та затверджує в установленому порядку за участю і погодженням з іншими сторонами соціального партнерства державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури, здійснює відповідно до законодавства постійний державний моніторинг застосування та фінансового забезпечення зазначених нормативів та контроль за їх додержанням;

17) порушує в установленому порядку клопотання про надання закладам (установам) культури статусу національного, надає статус академічного професійним творчим колективам;

18) організовує відповідно до законодавства і бере участь у проведенні конгресів, форумів, конференцій, семінарів, нарад, організовує підготовку, публікацію, розповсюдження і тиражування нотно-мистецької літератури, творів літератури та мистецтва, а також каталогів образотворчого мистецтва, методичної, мистецтвознавчої і культурологічної літератури;

19) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно відзначення державними нагородами, присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками;

20) організовує роботу з надання грантів Президента України молодим діячам культури і мистецтв для створення і реалізації творчих проектів, присудження премій та галузевих відзнак за видатні досягнення у галузі культури, ініціює заснування нових грантів для реалізації творчих проектів;

21) забезпечує нормативне регулювання ведення квиткового господарства у сферах, що належать до компетенції Мінкультури;

22) сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, здійснює координацію робіт з об’єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;

23) здійснює відповідно до законодавства координацію діяльності бібліотек, а також контроль за діяльністю бібліотек, що перебувають у державній та комунальній власності, збереження ними бібліотечного фонду України;

24) організовує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх кваліфікації;

25) проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення;

25 - 1 ) встановлює порядок та критерії формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25 - 1 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

25 - 2 ) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до:

забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою в перекладі на українську мову на різних носіях, у тому числі адаптованих для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

створення умов для функціонування електронних бібліотек, у тому числі аудіокниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;

розвитку вітчизняного напряму з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;

розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25 - 2 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

25 - 3 ) розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25 - 3 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

25 - 4 ) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення Українським інститутом книги функцій з виконання програм підтримки книговидавничої справи;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25 - 4 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

25 - 5 ) здійснює заходи державної підтримки виробників в окремих галузях діяльності у сферах культури та мистецтв у порядку, передбаченому законом та довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25 - 5 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

25 - 6 ) затверджує порядок виконання бюджетної програми випуску книжкової продукції та критерії обрання книжкової продукції, що підтримується відповідно до зазначеної програми;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25 - 6 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

25 - 7 ) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних книжкових виставках, ярмарках, форумах;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 25 - 7 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

26) погоджує рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно реорганізації та ліквідації бібліотек, що перебувають у державній та комунальній власності;

27) встановлює порядок створення страхових копій документів та колекцій, які внесені та/або підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;

28) погоджує рішення органів виконавчої влади щодо передачі іншим бібліотекам документів, внесених до Державного реєстру національного культурного надбання, якщо бібліотека не забезпечує створення необхідних умов для їх зберігання та використання;

29) визначає порядок передачі маловживаних, але цінних у науковому та художньому сенсі документів у бібліотеки-депозитарії, порядок вилучення з бібліотечних фондів документів, у тому числі ветхих та тих, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність або мають дефект, дублетних;

30) затверджує правила обліку, зберігання і використання документів, що перебувають у бібліотечних фондах, а також типові правила користування бібліотекою;

31) формує вимоги до ведення державного статистичного обліку театрів стосовно їх діяльності;

32) здійснює координацію діяльності театрів;

33) організовує навчання та фахову перепідготовку артистичного і художнього персоналу театрів;

34) здійснює контроль за діяльністю театрів, заснованих на державній та комунальній формі власності;

35) визначає порядок обліку театрів, створених у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів; погоджує зміну жанрового спрямування, мовного статусу театру;

36) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування переліку професійних творчих працівників театрів і переліку посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій;

37) здійснює заходи щодо виявлення, обстеження, ведення обліку і охорони осередків народних художніх промислів та заповідних територій народних художніх промислів;

38) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження переліку видів виробництв і груп виробів народних художніх промислів;

39) визначає порядок ведення обліку, зберігання і використання типових зразків виробів народних художніх промислів та унікальних виробів народних художніх промислів;

40) визначає за поданням місцевих органів виконавчої влади та за погодженням з Національною академією наук і відповідними творчими спілками осередки народних художніх промислів;

41) складає перелік об’єктів нематеріальної культурної спадщини;

42) сприяє збереженню та розвитку культурної інфраструктури села, культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості, традиційної культури регіонів;

43) здійснює формування державної частини Музейного фонду України, контроль за станом ведення обліку, зберіганням, охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності, сприяє розвитку сучасної інфраструктури музейної справи та музейної мережі, сприяє проведенню реставрації музейних предметів, предметів музейного значення недержавної частини Музейного фонду України у державних реставраційних закладах;

44) формує і веде Державний реєстр національного культурного надбання;

45) встановлює критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер;

46) визначає разом з Мінфіном порядок встановлення оціночної та страхової вартості музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань Музейного фонду України та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України, які тимчасово вивозяться за межі України для експонування на виставках, реставрації або проведення наукової експертизи;

47) затверджує:

порядок віднесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання та умови їх зберігання;

форми облікових документів на музейні предмети та предмети музейного значення;

положення про атестаційну комісію з питань проведення атестації реставраторів та її персональний склад;

48) визначає:

вимоги до умов зберігання та ведення обліку музейних предметів, музейних колекцій;

порядок консервації і реставрації музейних предметів Музейного фонду України;

порядок ведення обліку музеїв, створених у складі підприємств, установ, організацій, навчальних закладів;

порядок проведення атестації працівників музеїв;

49) приймає рішення про обмін музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України;

50) приймає рішення щодо вилучення музейних предметів, що належать до державної частини Музейного фонду України, з фондово-облікової документації у разі їх втрати або руйнування;

51) формує вимоги до ведення державного статистичного обліку музеїв, створених на території України;

52) здійснює координацію робіт із створення єдиної інформаційної системи музеїв;

53) здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та комунальній формі власності;

54) порушує перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання щодо поліпшення умов їх зберігання;

55) сприяє у разі потреби передачі музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, на тимчасове зберігання до державних музеїв;

56) затверджує правила встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їх територій, затвердження зразків таких дощок, знаків, написів, позначок;

57) видає розпорядження і приписи щодо охорони пам’яток національного значення, припинення робіт на таких пам’ятках, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо зазначені роботи виконуються за відсутності затверджених або погоджених з відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законом, дозволів або з відхиленням від них;

58) визначає необхідність проведення охоронних заходів щодо збереження пам’яток національного значення та їх територій у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або виконання будь-яких робіт;

59) здійснює відповідно до закону нагляд за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації пам’яток та інших робіт на пам’ятках, об’єктах археологічної спадщини і в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

60) здійснює координацію та контроль за паспортизацією нерухомих об’єктів культурної спадщини;

61) веде, забезпечує публікацію Державного реєстру нерухомих пам’яток України, вносить об’єкти культурної спадщини місцевого значення до зазначеного Реєстру та зміни до нього щодо пам’яток місцевого значення, подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та змін до нього щодо пам’яток національного значення;

62) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження Списку історичних населених місць України та внесення до нього змін;

63) оголошує топографічно визначені території або водні об’єкти, в яких містяться об’єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, охоронюваними археологічними територіями;

64) визначає межі територій археологічних пам’яток національного значення, затверджує зони їх охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць та встановлює режим їх використання;

65) видає власникам нерухомих об’єктів культурної спадщини або уповноваженим ними органам свідоцтва про реєстрацію таких об’єктів як пам’яток;

66) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переміщення (перенесення) пам’ятки національного значення;

67) видає дозволи на:

переміщення (перенесення в інше місце) пам’яток місцевого значення;

проведення робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт у межах території, на якій розташовані архітектурні пам’ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;

відновлення земляних робіт, зупинених у зв’язку з виявленням знахідки археологічного або історичного характеру;

68) у межах повноважень, передбачених законом, погоджує:

відчуження або передачу пам’яток національного значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

охоронні договори на пам’ятки національного значення;

науково-проектну документацію на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення;

програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини;

розміщення реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони таких пам’яток, історичних ареалів населених місць;

документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України “Про землеустрій”, у частині відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони культурної спадщини;

порядок подальшого використання музейних зібрань у разі ліквідації музеїв, що засновані на державній або комунальній формі власності;

рішення про вилучення приміщення музею, що є пам’яткою культурної спадщини;

тимчасове вивезення музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, за межі України для експонування на виставках, реставрації або проведення наукової експертизи;

69) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель історико-культурного призначення;

70) забезпечує проведення експертизи з питань консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування нерухомих пам’яток;

71) організовує проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на збереження нерухомих пам’яток, традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць;

72) розробляє разом з Українським національним комітетом Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС) пропозиції щодо внесення пам’яток до Списку всесвітньої спадщини;

73) затверджує:

державні норми і правила з питань охорони культурної спадщини;

методики і правила дослідження об’єктів культурної спадщини;

порядок обліку об’єктів культурної спадщини;

положення про історико-культурні заповідники, що належать до сфери управління Мінкультури, історико-культурну заповідну територію;

плани організації території історико-культурних заповідників, що належать до сфери управління Мінкультури, а також плани організації території історико-культурної заповідної території;

типове положення про консультативні ради для погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на територіях областей, мм. Києва та Севастополя, інших населених пунктів;

форми дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території, на якій розташовані пам’ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;

порядок передачі на постійне зберігання до профільних державних сховищ предметів і колекцій, знайдених під час проведення археологічних розвідок, розкопок, польової документації та звіту про проведені розвідки, розкопки;

порядок оформлення звіту про роботи, виконані відповідно до дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території, на якій розташовані пам’ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць;

зразок облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини;

форму акта технічного стану пам’ятки;

форму звітності (адміністративні дані) про пам’ятки і об’єкти культурної спадщини та інструкцію про її заповнення;

порядок розроблення плану організації території історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної території;

порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток та внесення змін до них;

74) здійснює відповідно до законодавства контроль за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

75) вживає відповідно до законодавства заходів до повернення власникам їх незаконно вивезених (ввезених) культурних цінностей;

76) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення виконання міжнародних угод з питань культурних цінностей, переміщених з території України під час та внаслідок Другої світової війни, та запобігання їх незаконному переміщенню і сприяння поверненню державам, яким вони належать;

77) разом з відповідними організаціями України та інших держав розробляє та виконує програми і плани скоординованих дій з виявлення, ведення обліку та повернення в Україну культурних цінностей;

78) забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) та у разі їх повернення після тимчасового вивезення, а також обернених в дохід держави;

{Підпункт 79 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

80) видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;

81) складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлює режим їх вивезення; веде бази даних щодо переміщених культурних цінностей;

82) вирішує питання щодо безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

{Підпункт 82 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

83) налагоджує контакти з українською діаспорою з метою пошуку культурних цінностей, створення умов для повернення їх в Україну;

84) організовує роботу, пов’язану з виявленням та веденням обліку на території України культурних цінностей інших держав, сприяє вирішенню питань про їх повернення відповідно до законодавства України;

85) оприлюднює інформацію в Україні та за її межами про факти втрати або крадіжки культурних цінностей;

86) затверджує:

зразки паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та перелік державних установ, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків;

порядок оформлення права на вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей та здійснення контролю за їх переміщенням через державний кордон України;

перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей;

{Абзац п'ятий підпункту 86 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

87) здійснює заходи, спрямовані на популяризацію культурних надбань Українського народу за межами України і світової культури в Україні (у тому числі проведення днів, тижнів, років культури);

88) залучає представників української діаспори до участі в культурно-мистецьких проектах та інших видах культурної діяльності; підтримує міжнародний культурний обмін і сприяє співробітництву державних установ, громадських організацій та приватного сектору у сфері міжнародного культурно-мистецького співробітництва;

89) сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

90) сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах з міжнародними релігійними центрами і зарубіжними релігійними організаціями, здійснює контакти і координаційні зв’язки з відповідними органами інших держав з відповідних питань;

91) здійснює офіційне погодження питання щодо можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні;

92) здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, зазначених у частині другій статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, а також змін до них;

93) забезпечує проведення релігієзнавчої експертизи за участю представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів;

94) вживає заходів до забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України;

95) забезпечує дотримання мовних прав українців;

96) забезпечує реалізацію прав осіб, які належать до національних меншин;

97) сприяє збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

98) розробляє заходи щодо збереження і забезпечення розвитку культурного та мовного розвитку національних меншин;

99) здійснює заходи щодо формування толерантності в українському суспільстві та запобігання розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до осіб за ознаками раси, етнічного походження, мовними ознаками;

100) здійснює заходи щодо реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у сфері культурної діяльності;

101) сприяє діяльності громадських об’єднань, які створені національними меншинами, щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв’язків громадських об’єднань, які створені національними меншинами, з відповідними громадськими об’єднаннями за межами України;

102) забезпечує захист гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;

103) сприяє розширенню міжнародного співробітництва з державами, що мають в Україні етнічно споріднені спільноти;

104) створює спеціалізовані організаційні структури для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення театрів та музеїв;

105) визначає перспективи і напрями розвитку, зміст спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;

106) надає пропозиції щодо формування, розміщує та забезпечує виконання державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів працівників закладів культури і мистецтв;

{Підпункт 107 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

108) сприяє науковим дослідженням з питань, що належать до компетенції Мінкультури;

109) здійснює організаційно-методологічне забезпечення у сферах, що належать до компетенції Мінкультури;

110) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінкультури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

111) здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

112) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінкультури з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінкультури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінкультури та на керівні посади підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Мінкультури;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінкультури, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінкультури;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінкультури, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Мінкультури;

8) засновує в установленому порядку засоби масової інформації з метою висвітлення питань, що належать до компетенції Мінкультури;

9) провадить в установленому порядку інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;

10) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. Мінкультури для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Мінкультури;

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Мінкультури;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Мінкультури в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. Мінкультури у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням.

Накази Мінкультури, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Накази Мінкультури нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінкультури, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

9. Мінкультури очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників Міністра, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

10. Міністр:

1) очолює Мінкультури, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінкультури;

3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування повністю або в окремій частині актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мінкультури, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб Мінкультури, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок здійснення обміну інформацією між Мінкультури та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані з координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

4) визначає пріоритети роботи Мінкультури та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінкультури, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює в межах компетенції виконання Мінкультури Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 5 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінкультури;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінкультури та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінкультури, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

9) представляє Мінкультури у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

10) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду першого заступника і заступників Міністра та звільнення зазначених осіб з посади;

{Підпункт 10 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

11) визначає обов’язки першого заступника та заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють за його відсутності;

{Підпункт 11 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, державного секретаря Мінкультури;

{Підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

{Підпункт 13 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

14) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінкультури;

{Підпункт 14 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

{Підпункт 15 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури, до відзначення державними нагородами;

{Підпункт 16 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управляння Мінкультури, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;

{Підпункт 17 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017 }

18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінкультури;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

20) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінкультури доручення;

21) підписує накази Мінкультури;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10 - 1 . Повноваження керівника державної служби в Мінкультури здійснює державний секретар Мінкультури.

Державний секретар Мінкультури є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінкультури. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінкультури призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Положення доповнено пунктом 10 - 1 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

10 - 2 . Державний секретар Мінкультури відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінкультури;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінкультури та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінкультури Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінкультури та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Мінкультури, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінкультури;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінкультури завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінкультури, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінкультури, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури;

11) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури;

12) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінкультури;

13) представляє Мінкультури як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінкультури доручення;

15) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінкультури до відзначення державними нагородами України;

17) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра.

{Положення доповнено пунктом 10 - 2 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

10 - 3 . На час відсутності державного секретаря Мінкультури чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінкультури відповідно до наказу державного секретаря Мінкультури.

{Положення доповнено пунктом 10 - 3 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінкультури, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінкультури може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінкультури.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінкультури можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром культури.

12. Граничну чисельність державних службовців і працівників апарату Мінкультури затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Мінкультури затверджує Міністр культури.

Штатний розпис і кошторис Мінкультури затверджує державний секретар Мінкультури за погодженням з Мінфіном.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017 }

13. Мінкультури є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси