Про внесення змін до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди

Фонд державного майна; Наказ від 28.08.2014 № 2200

Про внесення змін до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди

Реєстрація: Мін'юст України від 28.08.2014 № 1039/25816

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1039-14

Текст документа від 28.08.2014:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2014  № 2200


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2014 р.
за № 1039/25816

Про внесення змін до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди

Відповідно до статті 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 07 серпня 1997 року № 847, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 1997 року за № 446/2250, такі зміни:

1) у пункті 1 слово «орендодавцю» виключити;

2) у пункті 2:

слово «орендодавцю» виключити;

слова «орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств і організацій та їхніх структурних підрозділів» замінити словами «цілісних майнових комплексів державних підприємств та організацій, їх структурних підрозділів, цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (далі - орендовані підприємства)»;

3) доповнити Порядок після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Інвентаризація та оцінка майна орендованого підприємства здійснюються до дати закінчення договору оренди.».

У зв’язку з цим пункти 3 - 26 вважати відповідно пунктами 4 - 27;

4) в абзаці першому пункту 4:

доповнити абзац після слова «Порядком» словами «(якщо інше не передбачено актом Кабінету Міністрів України)»;

цифри та слово «10 днів» замінити словами «три місяці»;

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Повна інвентаризація майна орендованого підприємства проводиться інвентаризаційною комісією, утвореною орендодавцем, станом на останнє число місяця в період, що настає не раніше ніж за три місяці до дати закінчення строку дії договору оренди та завершується не пізніше зазначеної дати. Дата інвентаризації збігається з датою оцінки.»;

6) доповнити Порядок після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:

«11. У разі надіслання орендарю письмового повідомлення про непродовження або розірвання договору оренди та неможливості проведення інвентаризації і відповідно оцінки майна у зв’язку з ненаданням орендарем представників до складу інвентаризаційної комісії, відмовою утворювати робочі інвентаризаційні групи, допускати членів інвентаризаційної комісії на об’єкт оренди та надавати достовірну і в повному обсязі інформацію, а також настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) повернення (передача) майна здійснюється в такому порядку:

орендодавець приймає рішення про згоду на передачу орендованого цілісного майнового комплексу уповноваженому органу управління шляхом видання відповідного наказу та повідомляє про це уповноважений орган управління;

уповноважений орган управління, у тому числі визначений Кабінетом Міністрів України, визначає державне підприємство, у повне господарське відання якого буде передано цілісний майновий комплекс, що повертається з оренди;

орендодавець та уповноважений орган управління приймають рішення про передачу орендованого цілісного майнового комплексу зазначеному органу управління шляхом видання наказу, якщо інше не визначено Кабінетом Міністрів України;

уповноважений орган управління видає наказ щодо приймання зазначеним державним підприємством у повне господарське відання цілісного майнового комплексу, що повертається з оренди, та проведення державним підприємством інвентаризації самостійно протягом трьох місяців після прийняття ним майна на баланс;

на виконання наказу уповноваженого органу управління державне підприємство здійснює комплекс заходів щодо:

приймання цілісного майнового комплексу у повне господарське відання;

прийняття майна на баланс за даними останньої інвентаризації майна;

здійснення інвентаризації майна протягом трьох місяців після прийняття його на баланс».

У зв’язку з цим пункти 11 - 27 вважати відповідно пунктами 12 - 28;

7) у тексті Порядку слова «орендне підприємство» у всіх відмінках і числах замінити словами «орендоване підприємство» у відповідних відмінках і числах.

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

Виконувач обов’язків
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Анатолій МаксютаО.Ю. Потімков

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси