Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів

Держатомрегулювання; Наказ від 20.08.2014 № 118

Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів

Реєстрація: Мін'юст України від 09.09.2014 № 1102/25879

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1102-14

Текст документа від 20.08.2014:

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2014 р.
за № 1102/25879

Про внесення змін до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 403, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Державного комітету ядерного регулювання України від 22 жовтня 2002 року № 110 «Про затвердження Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2002 року за № 874/7162 (зі змінами), слова і цифри «з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002)» замінити словами «у сфері поводження з радіоактивними відходами».

2. Унести зміни до Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002), затверджених наказом Держатомрегулювання України від 22 жовтня 2002 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2002 року за № 874/7162 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Управлінню безпеки поводження з радіоактивними відходами (Кілочицька Т.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Макаровську О.А.

Голова

С. Божко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології
та природних ресурсів України

Голова Державного агентства України
з управління зоною відчуження

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Міністр охорони здоров'я України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
А.В. Мохник


В.І. Холоша


Ю.В. Продан

О. МусійМ.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
ядерного регулювання України
22.10.2002 № 110
(у редакції наказу Державної
інспекції ядерного регулювання
України
20.08.2014 № 118)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2014 р.
за № 1102/25879

УМОВИ І ВИМОГИ
безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами

І. Загальні положення

1.1. Ці Умови і вимоги встановлюють вимоги безпеки до провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами (далі - РАВ), а саме провадження суб’єктами діяльності у сфері поводження з РАВ: діяльності з переробки РАВ, діяльності із зберігання РАВ та діяльності експлуатуючої організації (оператора) на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ.

1.2. У цих Умовах і вимогах терміни та визначення вживаються у таких значеннях:

експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ - призначена державою юридична особа, яка провадить діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення РАВ, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, фізичний захист сховища для захоронення РАВ на всіх етапах його життєвого циклу і несе відповідальність за ядерну шкоду;

об’єкт з переробки РАВ - споруда, оснащена технологічним обладнанням, або установка (мобільна, стаціонарна, збірно-розбірна), призначена для переробки РАВ шляхом здійснення послідовних технологічних операцій з переведення РАВ у стан, прийнятний для їх безпечного зберігання та/чи захоронення у сховищах РАВ, подальшої переробки, звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення;

суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ - суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ, спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ, який провадить або заявив про намір провадити діяльність у сфері поводження з РАВ, які передані від виробників РАВ у власність держави, та/або з РАВ, які утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи (крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС).

Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», Технічному регламенті щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1099), Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

1.3. Діяльність у сфері поводження з РАВ включає:

діяльність з переробки РАВ - діяльність, пов’язана з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації об’єкта з переробки РАВ та всіх об’єктів, що розміщені на майданчику об’єкта і технологічно з ним пов’язані, а також з розробкою, виготовленням, експлуатацією (застосуванням), зняттям з експлуатації установки для переробки РАВ;

діяльність із зберігання РАВ - діяльність, пов’язана з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, зняттям з експлуатації сховища для зберігання РАВ та всіх об’єктів, що розміщені на майданчику сховища і технологічно з ним пов’язані;

діяльність із захоронення РАВ - діяльність експлуатуючої організації (оператора) сховища для захоронення РАВ, пов’язана з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення РАВ та всіх об’єктів, що розміщені на майданчику сховища і технологічно з ним пов’язані.

1.4. Суб’єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ, планує та провадить діяльність у сфері поводження з РАВ з метою реалізації завдань та заходів, передбачених Законом України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами», Стратегією поводження з радіоактивними відходами в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 990-р, іншими актами у сфері поводження з РАВ та використання ядерної енергії.

1.5. Згідно зі статтями 6 - 8 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ліцензії у сфері поводження з РАВ видаються:

експлуатуючій організації (оператору) сховища для захоронення РАВ на: будівництво сховища для захоронення РАВ, експлуатацію сховища для захоронення РАВ, закриття сховища для захоронення РАВ;

суб’єкту діяльності у сфері поводження з РАВ на провадження окремого виду діяльності - переробки РАВ;

суб’єкту діяльності у сфері поводження з РАВ на провадження окремого виду діяльності - зберігання РАВ.

1.6. Діяльність з переробки РАВ, яка підлягає ліцензуванню, включає діяльність з переробки РАВ, які передані від виробників РАВ у власність держави, та/або РАВ, які утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи (крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС), а саме роботи з:

будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації об’єкта з переробки РАВ;

експлуатації (застосування), зняття з експлуатації установки для переробки РАВ.

Експлуатація (застосування) об’єкта з переробки РАВ включає здійснення на цьому об’єкті технологічних операцій, в результаті яких змінюються характеристики РАВ (радіаційні, фізичні, хімічні), відбувається переведення РАВ у більш безпечний та стабільний стан. Такі технологічні операції включають: попередню обробку РАВ (збирання, вилучення, сортування, фрагментація, дезактивація), обробку РАВ (технологічні операції із зменшення об’єму РАВ, зміни радіонуклідного складу), кондиціонування РАВ (розміщення РАВ у пакувальний комплект (контейнер), іммобілізація).

1.7. Діяльність із зберігання РАВ, яка підлягає ліцензуванню, включає роботи з будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації сховища для зберігання РАВ, які передані від виробників РАВ у власність держави, та/або РАВ, які утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи (крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС).

1.8. Умови і вимоги безпеки при провадженні переробки та зберігання РАВ виробниками РАВ до моменту передачі РАВ спеціалізованим підприємствам з поводження з РАВ встановлюються нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки, а також ліцензійними умовами на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті якої утворюються РАВ (експлуатація та зняття з експлуатації ядерних установок, використання та виробництво джерел іонізуючого випромінювання).

Дотримання умов і вимог безпеки при проведенні робіт з будівництва, реконструкції, модернізації, ремонту, зняття з експлуатації об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, із залученням підрядних організацій забезпечується суб’єктами діяльності у сфері поводження з РАВ, які користуються послугами підрядних організацій під час провадження ліцензованої діяльності.

1.9. Ці Умови і вимоги рекомендовані для врахування в роботі проектними організаціями, які здійснюють проектування об’єктів, призначених для поводження з РАВ, на замовлення органу державного управління у сфері поводження з РАВ або спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ.

ІІ. Загальні умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері поводження з РАВ

2.1. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ забезпечує наявність:

відповідної організаційної структури та кваліфікованого персоналу, який пройшов навчання і перевірку знань з питань ядерної та радіаційної безпеки, не має медичних протипоказань для роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;

фінансових, матеріальних та інших ресурсів для забезпечення рівня безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, передбаченого нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту, а також умовами провадження діяльності, зазначеними у ліцензії, умовами виконання робіт чи операцій, зазначеними в окремому письмовому дозволі;

фінансових ресурсів для відшкодування збитків від радіаційних аварій, що можуть статися під час провадження ліцензованої діяльності, власними коштами або за рахунок коштів страхових компаній (організацій).

2.2. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ відповідно до затверджених політики та цілей суб’єкта діяльності розробляє, впроваджує, оцінює та постійно поліпшує систему управління діяльністю, розробляє та підтримує в актуальному стані настанову щодо системи управління (настанову з якості), здійснює періодичне проведення незалежної оцінки системи управління діяльністю та її складових відповідно до Загальних вимог до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19 грудня 2011 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за № 17/20330.

Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ своїми наказами:

призначає підрозділ (чи окремих осіб) та посадову особу з числа  найвищого керівництва, до компетенції яких належать розробка, впровадження та аналіз ефективності системи управління діяльністю, здійснення незалежної оцінки, а також розробка заходів щодо поліпшення системи управління діяльністю;

визначає та підтримує в актуальному стані перелік законів України, інших нормативно-правових актів України з ядерної та радіаційної безпеки, якими він керується при провадженні своєї діяльності.

2.3. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ здійснює заходи з навчання, підтримки і підвищення кваліфікації та перевірки знань персоналу, а саме:

розробляє та погоджує з Держатомрегулюванням України положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, включаючи критерії успішності проходження персоналом перевірки знань, у порядку, передбаченому пунктами 2.5 та 2.6 розділу ІІ Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 18 жовтня 2012 року № 188, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1817/22129;

визначає кваліфікаційні вимоги до персоналу;

створює екзаменаційну комісію з перевірки знань, члени якої проходять перевірку знань в органі державного управління у сфері поводження з РАВ в установленому ним порядку;

здійснює планування та проведення заходів з навчання, підтримки і підвищення кваліфікації персоналу;

забезпечує ведення та збереження документації про результати перевірки знань.

2.4. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ проводить всебічну оцінку та аналіз рівня безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, з метою обґрунтування того, що під час провадження ліцензованої діяльності забезпечується рівень радіаційної безпеки персоналу, населення та навколишнього природного середовища не нижчий, ніж передбачено нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки. Оцінка та аналіз безпеки документуються у звіті про аналіз безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та документах, що засвідчують рівень безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ. Вимоги щодо оформлення та змісту звіту про аналіз безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ (об’єкта з переробки РАВ, сховища для зберігання РАВ, сховища для захоронення РАВ), та порядку його подання встановлюються Держатомрегулюванням України.

Матеріали, які містять обґрунтування безпеки, зміни вимог та лімітів безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, підлягають обов’язковій державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки згідно із вимогами статті 40 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

2.5. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ забезпечує інформування населення, громадськості, органів місцевого самоврядування про рівень безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, можливий негативний вплив провадженої діяльності з поводження з РАВ на населення та навколишнє природне середовище, засоби і заходи з його попередження.

2.6. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ у документах, що засвідчують рівень безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, які подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері поводження з РАВ, вказує: місце розміщення, розміри та межі майданчика об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, включаючи об’єкти інфраструктури, технологічно пов’язані з об’єктом, розміри та межі санітарно-захисної зони та зони спостереження навколо об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначені в установленому законодавством порядку.

Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність лише у межах майданчика, в місці та на території, які визначені в установленому законодвством порядку, обґрунтовані у проекті і оцінках безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та зазначені у ліцензії.

2.7. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ провадить діяльність на підставі затвердженого в установленому порядку проекту будівництва, виготовлення, реконструкції, модифікації, зняття з експлуатації або закриття об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

2.8. За результатами оцінки безпеки при проектуванні об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробляється та надається до Держатомрегулювання України для проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки у складі експертизи проекту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, звіт про аналіз безпеки об’єкта на етапі проектування. Цей звіт є одним з документів, що засвідчують рівень безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та подаються:

експлуатуючою організацією сховища для захоронення РАВ для отримання ліцензії на будівництво сховища для захоронення РАВ;

суб’єктом діяльності у сфері поводження з РАВ для отримання ліцензії на провадження діяльності з переробки (зберігання) РАВ, а саме робіт з будівництва та введення в експлуатацію об’єкта з переробки РАВ (сховища для зберігання РАВ).

2.9. Ліцензіат забезпечує наявність та врахування в повному обсязі висновків передбачених законодавством експертиз проекту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, включаючи державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки проекту, конструкторської документації, документів, які засвідчують рівень безпеки об’єкта.

2.10. Ліцензіат на етапі будівництва об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, надає на погодження до Держатомрегулювання України технічні умови (технічні специфікації - для імпортних поставок) (далі - технічні умови) на системи та обладнання, важливі для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, у тому числі конструкторську (робочу) документацію.

Системи та обладнання, важливі для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, визначаються у проекті об’єкта, вимоги до них обґрунтовуються у звіті про аналіз безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, на етапі проектування з урахуванням функціонального призначення та технологічних процесів, які забезпечуються відповідними системами та обладнанням. 

2.11. Ліцензіат на етапі будівництва об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, проводить приймальні випробування систем та обладнання об’єкта, призначеного для поводження з РАВ. З цією метою ліцензіат розробляє та надає до Держатомрегулювання України програми проведення приймальних випробувань систем та обладнання, важливих для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

Оцінка Держатомрегулюванням України програм проведення приймальних випробувань систем та обладнання, важливих для безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, здійснюється під час узгодження технічних умов на ці системи та обладнання.

До проведення приймальних випробувань можуть залучатись представники Держатомрегулювання України або експертної організації.

2.12. Ліцензіат після завершення будівельно-монтажних робіт на об’єкті, призначеному для поводження з РАВ, виготовлення установки для переробки РАВ, приймальних випробувань систем та обладнання об’єкта проводить комплексні випробування об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, під час введення його в експлуатацію. З цією метою ліцензіат розробляє та надає на погодження до Держатомрегулювання України програму комплексних випробувань об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

2.13. За результатами оцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, з урахуванням виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення установки для переробки РАВ та комплексних випробувань об’єкта розробляється звіт про аналіз безпеки на етапі експлуатації об’єкта, який є одним з документів, що засвідчують рівень безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та подаються:

суб’єктом діяльності у сфері поводження з РАВ для отримання ліцензії на провадження діяльності з переробки (зберігання) РАВ, а саме робіт з експлуатації об’єкта з переробки РАВ (сховища для зберігання РАВ);

експлуатуючою організацією сховища для захоронення РАВ для отримання ліцензії на експлуатацію сховища для захоронення РАВ.

2.14. Ліцензіат провадить діяльність відповідно до проектного призначення об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та із дотриманням розроблених на підставі проекту та оцінки безпеки об’єкта критеріїв приймання РАВ на об’єкт, технологічних регламентів експлуатації (зняття з експлуатації/закриття), інструкцій з радіаційної безпеки та інших документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері поводження з РАВ.

2.15. Ліцензіат під час провадження ліцензованої діяльності придбаває та використовує пакувальні комплекти (контейнери) для зберігання та захоронення РАВ та збірники-контейнери для зберігання РАВ, для яких підтверджена відповідність вимогам Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 939 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1099). Оцінка відповідності пакувальних комплектів (контейнерів) здійснюється у порядку, встановленому цим Технічним регламентом.

Технічні умови на пакувальні комплекти (контейнери) підлягають узгодженню з Держатомрегулюванням України з урахуванням результатів проведення оцінки відповідності.

2.16. Ліцензіат забезпечує ведення радіаційно-дозиметричного контролю, моніторингу навколишнього природного середовища та індивідуального дозиметричного контролю персоналу під час провадження ліцензованої діяльності.

Ліцензіат з урахуванням проекту та оцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробляє та надає до Держатомрегулювання України у складі документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері поводження з РАВ, узгоджену в установленому законодавством порядку програму (регламент, обсяги) радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища.

Ліцензіат забезпечує ведення бази даних результатів радіаційно-дозиметричного контролю, моніторингу навколишнього середовища та індивідуального дозиметричного контролю персоналу, збереження відповідних даних, а також аналіз отриманих результатів. Аналіз отриманих результатів враховують при переоцінках безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, розробці і впровадженні заходів з підвищення безпеки діяльності та оптимізації радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

Ліцензіат своїми наказами:

призначає з числа керівництва особу, відповідальну за ведення радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу, збереження та аналіз отриманих результатів;

затверджує положення про службу радіаційної безпеки (особу або підрозділ, відповідальну(ий) за радіаційний контроль);

встановлює контрольні рівні радіаційно-гігієнічних показників.

При здійсненні радіаційно-дозиметричного контролю та моніторингу навколишнього природного середовища застосовуються вимірювальні лабораторії, засоби вимірювальної техніки, методики виконання вимірювань, атестовані у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

2.17. Ліцензіат під час провадження ліцензованої діяльності впроваджує організаційні заходи та технічні засоби з обліку РАВ та контролю за їх місцезнаходженням і переміщенням.

Ліцензіат забезпечує облік та збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ (упаковок РАВ):

для сховищ РАВ - прийнятих та розміщених на зберігання або захоронення РАВ (упаковок РАВ);

для об’єктів з переробки РАВ - прийнятих на переробку та перероблених РАВ, продукту переробки РАВ (упаковок РАВ);

вторинних РАВ, що утворюються при провадженні діяльності.

Ліцензіат під час провадження ліцензованої діяльності проводить щорічні інвентаризації РАВ.

Ліцензіат своїм наказом призначає з числа персоналу категорії «А» особу, відповідальну за облік, контроль РАВ, збереження інформації щодо кількості та характеристик РАВ, проведення щорічної інвентаризації РАВ.

2.18. Ліцензіат під час провадження ліцензованої діяльності відповідно до норм та правил з фізичного захисту забезпечує безперервне функціонування системи фізичного захисту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, впроваджує організаційно-правові та інженерно-технічні заходи та засоби з метою недопущення несанкціонованого проникнення до об’єктів, призначених для поводження з РАВ, та доступу до РАВ.

Ліцензіат своїм наказом призначає з числа керівництва особу, відповідальну за стан та функціонування системи фізичного захисту.

2.19. Ліцензіат під час провадження ліцензованої діяльності забезпечує організаційні заходи і технічні засоби з метою попередження радіаційних аварій, обмеження їх впливу і ліквідації їх наслідків.

Ліцензіат розробляє з урахуванням аналізу аварій та аварійних ситуацій і їх наслідків, проведеного при оцінці безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та надає до Держатомрегулювання України у складі документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері поводження з РАВ, узгоджені в установленому законодавством порядку план аварійних заходів та інструкції з дій персоналу у випадку радіаційних аварій.

У разі якщо ліцензіат залучається в установленому порядку до ліквідації радіаційних аварій, обмеження і ліквідації їх наслідків на інших об’єктах та територіях, ліцензіат розробляє та надає до Держатомрегулювання України плани аварійних заходів та інструкції, які застосовуються у цих випадках.

2.20. Ліцензіат у випадку радіаційної аварії або у разі виникнення аварійної ситуації під час провадження ліцензованої діяльності:

протягом години інформує Держатомрегулювання України, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, орган державного управління у сфері поводження з РАВ;

розпочинає належні дії, передбачені планом аварійних заходів та аварійними інструкціями.

2.21. Ліцензіат у разі виникнення ситуації або обставин під час провадження ліцензованої діяльності, які призвели до порушень норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, перевищення допустимих або встановлених контрольних рівнів радіаційно-гігієнічних показників:

протягом семи робочих днів інформує про виникнення та суть порушень Держатомрегулювання України, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та орган державного управління у сфері поводження з РАВ;

розпочинає належні дії з усунення виявлених порушень;

проводить службове розслідування причин та обставин, які призвели до порушень та погіршення радіаційної обстановки під час провадження ліцензованої діяльності, і у місячний строк подає до Держатомрегулювання України звіт про його результати.

2.22. Ліцензіат подає до Держатомрегулювання України звіти за результатами провадження ліцензованої діяльності.

Держатомрегулювання України встановлює вимоги щодо строків подання та змісту звітів в умовах ліцензій, окремих дозволів, приписах, актах інспекційних обстежень та відповідно до Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 16 жовтня 2006 року № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2006 року за № 1268/13142.

2.23. Ліцензіат здійснює контроль за діяльністю підрядних організацій, які він залучає до робіт з поводження з РАВ в рамках своєї ліцензованої діяльності, та забезпечує дотримання підрядними організаціями норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту, а саме:

здійснює допуск до робіт персоналу підрядних організацій, який пройшов відповідне навчання, перевірку знань, не має медичних протипоказань до робіт з джерелами іонізуючого випромінювання та має допуск до особливих робіт відповідної категорії;

організовує забезпечення радіаційно-дозиметричного контролю та фізичного захисту при провадженні підрядними організаціями робіт;

проводить оцінку системи забезпечення якості підрядних організацій у частині, що стосується виконання тих робіт, до яких залучені ці організації;

здійснює приймання виконаних підрядними організаціями робіт.

Ліцензіат у складі річного звіту про результати провадження ліцензованої діяльності подає до Держатомрегулювання України звіт про діяльність підрядних організацій, включаючи інформацію про види і результати робіт, для виконання яких залучаються підрядні організації, строки, на які укладені відповідні договори, кваліфікацію персоналу підрядних організацій, результати радіаційно-дозиметричного контролю при провадженні підрядними організаціями робіт, результати оцінки ліцензіатом системи забезпечення якості підрядних організацій.

2.24. Ліцензіат періодично, не рідше ніж раз на 10 років, проводить переоцінку безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, з урахуванням досвіду провадження ліцензованої діяльності, впроваджених модифікацій та модернізацій, отриманих висновків державних експертиз ядерної та радіаційної безпеки, набрання чинності новими нормативно-правовими актами або частіше на вимогу Держатомрегулювання України у разі змін технології при провадженні ліцензованої діяльності, які можуть вплинути на рівень безпеки, чи коли досвід провадження ліцензованої діяльності свідчить про недоліки попередньої оцінки.

Ліцензіат за результатами проведення періодичної переоцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, або переоцінки безпеки, що проводиться на вимогу Держатомрегулювання України, розробляє та надає до Держатомрегулювання України звіт про переоцінку безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ. Звіт про переоцінку безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, підлягає державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

2.25. Ліцензіат за результатами оцінки та переоцінки безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, та державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки планує, узгоджує з Держатомрегулюванням України та впроваджує заходи із модифікації, модернізації, ремонту, вдосконалення технічних та технологічних рішень. Проекти та проектно-технічні документи щодо модифікації, модернізації, ремонту, а також зміни вимог та лімітів безпеки об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, підлягають державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

2.26. Ліцензіат у разі прийняття нових норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки та фізичного захисту або змін і доповнень до них, які змінюють умови та межі безпеки провадження ліцензованої діяльності, встановлені в ліцензії або окремому дозволі, розробляє і погоджує з Держатомрегулюванням України організаційно-технічні заходи, спрямовані на усунення виявлених невідповідностей, згідно із статтею 30 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

2.27. Ліцензіат забезпечує збереження інформації стосовно проектування, випробування, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття, реконструкції, модернізації, ремонту об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, результатів аналізу, оцінки та переоцінки безпеки об’єкта.

2.28. Ліцензіат у 20-денний строк подає до Держатомрегулювання України відомості про зміни у документах, на підставі яких була видана ліцензія.

2.29. Зупинення дії або анулювання ліцензії відбувається у порядку, встановленому статтею 16 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

2.30. Зупинення дії або анулювання ліцензії, окремого дозволу не звільняє ліцензіата від відповідальності за безпеку об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, за збереженість та захищеність РАВ до моменту передачі об’єкта, призначеного для поводження з РАВ, іншому суб’єкту діяльності, який отримав ліцензію на провадження відповідної діяльності, або отримання нової ліцензії. Ліцензіат у разі зупинення дії або анулювання ліцензії (окремого дозволу) забезпечує збереженість, повноту та достовірність проектної, звітної і облікової документації щодо об’єкта, призначеного для поводження з РАВ.

2.31. У разі прийняття Держатомрегулюванням України рішення про зупинення дії чи анулювання ліцензії ліцензіат зобов’язаний негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності, повідомити про це Держатомрегулювання України і вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров’я персоналу, охорони навколишнього природного середовища, а в разі прийняття рішення про анулювання ліцензії - протягом 10 днів з дня його надходження надіслати оригінал ліцензії до Держатомрегулювання України.

ІІІ. Умови і вимоги безпеки провадження діяльності експлуатуючої організації (оператора) на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ

3.1. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ для отримання ліцензії, внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища подає до Держатомрегулювання України заяву і документи, що засвідчують рівень безпеки сховища для захоронення РАВ, та документи, що підтверджують спроможність експлуатуючої організації (оператора) дотримуватись умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

3.2. Якщо експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ провадить або планує провадити діяльність на окремих етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ, що входять до складу комплексу із декількох сховищ для захоронення РАВ та інших об’єктів, призначених для поводження з РАВ, розташованих у межах одного майданчика, проводиться загальна оцінка безпеки такого комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, що включає оцінку безпеки під час експлуатації об’єктів та оцінку довгострокової безпеки після закриття сховищ для захоронення РАВ.

Загальна оцінка безпеки комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, розташованих у межах одного майданчика, проводиться перед проектуванням нових об’єктів, призначених для поводження з РАВ, та періодично переглядається з урахуванням досвіду експлуатації об’єктів у разі появи нових даних щодо характеристик майданчика, зміни стратегії поводження з РАВ.

За результатами загальної оцінки безпеки комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ складає звіт, що підлягає державній експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

Результати загальної оцінки безпеки комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ, враховуються експлуатуючою організацією при проведенні оцінки безпеки конкретних об’єктів, що входять до складу комплексу.

3.3. Діяльність посадових осіб експлуатуючої організації (оператора) сховища для захоронення РАВ, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки і перелік яких визначений у ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення РАВ, згідно із Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» може провадитись лише на підставі ліцензії Держатомрегулювання України, виданої відповідно до Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 28 грудня 2011 року № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2012 року за № 113/20426.

3.4. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ отримує окремі письмові дозволи Держатомрегулювання України на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів відповідно до Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19 листопада 2007 року № 161, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2007 року за № 1352/14619.

3.5. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ розробляє та подає на затвердження до органу державного управління у сфері поводження з РАВ положення про експлуатуючу організацію (оператора) сховища для захоронення РАВ.

3.6. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ організовує та провадить свою діяльність відповідно до річних планів, складених з урахуванням завдань та заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.

3.7. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ здійснює приймання упаковок РАВ від виробників (постачальників) РАВ відповідно до критеріїв приймання РАВ на захоронення, узгоджених з Держатомрегулюванням України, та згідно із процедурами передачі-приймання упаковок РАВ на захоронення, узгодженими з виробниками (постачальниками) РАВ.

3.8. З метою забезпечення передачі-приймання упаковок РАВ на захоронення відповідно до критеріїв приймання РАВ, встановлених для сховища для  захоронення РАВ, експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ та виробник (постачальник) РАВ узгоджують між собою та впроваджують:

програму забезпечення якості виготовлення упаковок РАВ та перевірки упаковок РАВ на відповідність критеріям приймання при виготовленні упаковок РАВ, включаючи методи та методики, необхідну точність визначення кількісних характеристик упаковок РАВ, відповідно до технічних специфікацій упаковок РАВ;

процедуру передачі-приймання упаковок РАВ на захоронення;

програму перевірки упаковок РАВ на відповідність критеріям приймання з боку експлуатуючої організації (оператора) при прийманні упаковок РАВ до сховища для захоронення РАВ, включаючи перевірки системи якості виробника (постачальника) РАВ з виготовлення упаковок РАВ.

3.9. Експлуатуюча організація (оператор) сховища для захоронення РАВ не пізніше ніж за рік до закінчення окремого етапу життєвого циклу сховища для захоронення РАВ (якщо інший строк не передбачений умовами ліцензії або окремого дозволу) заявляє про намір провадити діяльність, пов’язану з наступним етапом життєвого циклу сховища для захоронення РАВ, і надає до Держатомрегулювання України заяву та документи, що засвідчують рівень безпеки сховища, а також підтверджують спроможність експлуатуючої організації (оператора) дотримуватись умов провадження заявленої діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

IV. Умови і вимоги безпеки провадження діяльності з переробки РАВ

4.1. Діяльність з переробки РАВ провадиться на підставі ліцензії Держатомрегулювання України:

спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ, у тому числі експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення РАВ,

або

суб’єктом діяльності у разі, якщо такий суб’єкт провадить діяльність з попередньої обробки та переробки РАВ, утворених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім РАВ, розміщених на майданчику Чорнобильської АЕС), має на балансі або є орендаторем відповідних об’єктів, призначених для поводження з РАВ. Такі об’єкти розміщені у зоні відчуження і в пунктах зберігання відходів дезактивації та пунктах санітарної обробки транспорту за межами зони відчуження.

4.2. Суб’єкт діяльності у сфері поводження з РАВ для отримання ліцензії, внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження окремого виду діяльності - переробки РАВ - подає до Держатомрегулювання України заяву та документи, що засвідчують рівень безпеки об’єкта з переробки РАВ, а також підтверджують спроможність суб’єкта діяльності дотримуватись умов провадження заявленої діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

4.3. Ліцензіат, який в результаті провадження діяльності з експлуатації об’єкта з переробки РАВ отримує РАВ (упаковки РАВ), які підлягають передачі спеціалізованому підприємству з поводження з РАВ для зберігання/захоронення або подальшої переробки, забезпечує передачу РАВ (упаковок РАВ) відповідно до критеріїв приймання РАВ на відповідний об’єкт, призначений для поводження з РАВ, та згідно із процедурами передачі-приймання РАВ, узгодженими зі спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ, якому передаються РАВ (упаковки РАВ).

Для упаковок РАВ, вироблених на об’єкті з переробки РАВ, які підлягають передачі спеціалізованому підприємству з поводження з РАВ для захоронення або довгострокового зберігання у сховищах РАВ, ліцензіат розробляє та узгоджує із спеціалізованим підприємством технічні специфікації упаковок РАВ. Зміст технічних специфікацій упаковок РАВ включає інформацію щодо процедур переробки РАВ, характеристик отримуваних упаковок РАВ, методів та методик вимірювань та досліджень, які підтверджують відповідність упаковок РАВ при їх виготовленні критеріям приймання РАВ на захоронення або довгострокове зберігання. Технічні специфікації розробляються для кожного типу упаковок РАВ.

4.4. На упаковку (партію упаковок) РАВ, що направляються на зберігання, захоронення або подальшу переробку, складається паспорт, в який включають дані, що засвідчують відповідність упаковки (партії упаковок) РАВ критеріям приймання на об’єкт та технічним специфікаціям упаковок РАВ відповідного типу.

4.5. Ліцензіат, який в результаті провадження діяльності з переробки (дезактивації) РАВ, отримує РАВ, які підлягають звільненню від регулюючого контролю шляхом припинення, забезпечує звільнення РАВ від регулюючого контролю відповідно до Порядку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 01 липня 2010 року № 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за № 718/18013.

V. Умови і вимоги безпеки провадження діяльності із зберігання РАВ

5.1. Окремий вид діяльності зберігання РАВ провадиться на підставі ліцензії Держатомрегулювання України спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ, у тому числі експлуатуючою організацією (оператором) сховища для захоронення РАВ.

5.2. Спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ для отримання ліцензії, внесення змін до ліцензії чи переоформлення ліцензії на провадження окремого виду діяльності - зберігання РАВ - подає до Держатомрегулювання України заяву та документи, які засвідчують рівень безпеки сховища для зберігання РАВ, а також підтверджують спроможність спеціалізованого підприємства дотримуватись умов провадження заявленої діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

5.3. З метою забезпечення передачі-приймання РАВ (упаковок РАВ) на зберігання відповідно до критеріїв приймання РАВ, встановлених для сховища для зберігання РАВ, спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ (ліцензіат) та виробник (постачальник) РАВ узгоджують між собою:

процедуру передачі-приймання РАВ (упаковок РАВ) на зберігання;

програму перевірки РАВ (упаковок РАВ) на відповідність критеріям приймання, яка здійснюється спеціалізованим підприємством з поводження з РАВ, якому передаються РАВ, включаючи методи та методики визначення паспортних даних щодо кількісних характеристик РАВ (упаковок РАВ).

5.4. З метою забезпечення передачі-приймання упаковок РАВ на зберігання у сховище для довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ (з проектним строком зберігання понад 30 років) відповідно до критеріїв приймання РАВ, встановлених для такого сховища, спеціалізоване підприємство з поводження з РАВ (ліцензіат) та виробник (постачальник) упаковок РАВ узгоджують між собою та впроваджують:

програму забезпечення якості виготовлення упаковок РАВ та перевірки упаковок РАВ на відповідність критеріям приймання при виготовленні упаковок, включаючи методи та методики, необхідну точність визначення кількісних характеристик упаковок РАВ, відповідно до технічних специфікацій упаковок РАВ;

процедуру передачі-приймання упаковок РАВ на довгострокове зберігання;

програму перевірки упаковок РАВ на відповідність критеріям приймання РАВ з боку спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ, включаючи перевірки системи якості виробника (постачальника) упаковок РАВ з виготовлення упаковок РАВ.

Начальник Управління
безпеки поводження з РАВ -
державний інспекторТ.П. Кілочицька

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси