Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України; Закон від 24.12.2015 № 914-VIII

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 914-19

Текст документа від 24.12.2015:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 5, ст.52)

Верховна Рада України постановляє :

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. Частину першу статті 4 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"На нормативно-правові акти та рішення, прийняті на підставі і на виконання вимог цього Кодексу, не поширюється дія законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності".

2. Абзац тринадцятий частини четвертої статті 13 викласти в такій редакції:

"підгрупа 3 - кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти".

3. У статті 29:

1) пункти 11 та 15 частини другої виключити;

2) у частині третій:

пункт 5 доповнити словами "та надходження від звернення застави у дохід держави";

пункт 13 викласти в такій редакції:

"13) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ".

4. Пункти 5 і 12 частини четвертої статті 30 викласти в такій редакції:

"5) забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 частини третьої статті 29 цього Кодексу)";

"12) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".

5. У пункті 5 частини другої статті 41 слова "субвенції на підготовку робітничих кадрів, субвенції на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" виключити.

6. Текст статті 52 викласти в такій редакції:

"1. Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України від прогнозу, врахованого під час затвердження Державного бюджету України на відповідний бюджетний період;

2) перевиконання за підсумками трьох кварталів надходжень Державного бюджету України, врахованих у розписі Державного бюджету України на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків відповідно до частини першої статті 53 цього Кодексу;

3) недоотримання за підсумками кварталу надходжень загального фонду Державного бюджету України, врахованих у розписі Державного бюджету України на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків відповідно до частини другої статті 54 цього Кодексу;

4) необхідності збільшення обсягу коштів резервного фонду державного бюджету;

5) необхідності передачі коштів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету відповідно до частини сьомої статті 13 цього Кодексу;

6) перевищення очікуваного обсягу витрат на обслуговування та погашення державного боргу, витрат, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань держави, та видатків на виплати за державними деривативами над обсягом коштів, визначеним законом про Державний бюджет України на таку мету, відповідно до абзацу другого частини шостої статті 16, частини сьомої статті 17 та пункту 35 розділу VI цього Кодексу;

7) необхідності оптимізації структури витрат державного бюджету в межах загального обсягу видатків та надання кредитів, затвердженого законом про Державний бюджет України, для забезпечення ефективного виконання Державного бюджету України, крім випадків, передбачених частинами шостою - дев’ятою статті 23 цього Кодексу;

8) зміни обставин у процесі виконання Державного бюджету України, що вимагають менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів відповідно до частини третьої статті 23 цього Кодексу;

9) зарахування до загального чи спеціального фонду встановленого законом нового виду доходу державного бюджету на період до внесення відповідних змін до цього Кодексу відповідно до частини четвертої статті 29 цього Кодексу;

10) необхідності зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства відповідно до пункту 4 частини першої статті 117 цього Кодексу.

2. Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності надходжень державного бюджету показникам, встановленим Державним бюджетом України та розписом державного бюджету на відповідний період. Кабінет Міністрів України проводить щоквартальну оцінку відповідності основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим під час затвердження Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

3. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України може розглядатися у Верховній Раді України лише у разі наявності експертного висновку Міністерства фінансів України (крім поданих Кабінетом Міністрів України проектів законів, розробником яких є Міністерство фінансів України).

4. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України, що передбачає зміну граничного обсягу дефіциту державного бюджету, граничного обсягу державного боргу і гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій, а також у випадках, передбачених пунктами 1-3 і 6 частини першої цієї статті, може розглядатися Верховною Радою України лише у разі наявності експертного висновку Міністерства фінансів України (крім поданих Кабінетом Міністрів України проектів законів, розробником яких є Міністерство фінансів України) та рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо підтримки такого законопроекту.

5. Розгляд проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням вимог цієї статті".

7. У пункті 1 частини першої статті 67, пункті 5 частини другої статті 67 - 1, частині першій статті 70, частині другій статті 85 цифри "88" замінити цифрами "89".

8. В абзаці другому частини другої статті 77 слова "субвенція на підготовку робітничих кадрів" виключити, а слова "субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" замінити словами "субвенції на здійснення державних програм соціального захисту".

9. Перше речення частини першої статті 78, частину другу статті 84 та перше речення частини другої статті 85 після слова "сільські" доповнити словами "селищні, міські (міст районного значення)".

10. Статтю 88 виключити.

11. У частині першій статті 89:

1) пункт 2 доповнити підпунктом "е" такого змісту:

"е) професійно-технічну освіту з бюджетів міст обласного значення (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних та інших навчальних закладах державної та/або комунальної власності, які розташовані на території міст обласного значення)";

2) пункт 5 після слів "надано статус" доповнити словом "академічних".

12. У частині першій статті 90:

1) у підпункті "б" пункту 2 слова "та комунальної власності" замінити словами та цифрами "та/або комунальної власності (крім закладів, визначених у підпункті "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)";

2) у пункті 7 слова "заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт бюджетними установами ветеринарної медицини" замінити словами "заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій".

13. Пункти 7 та 9 частини першої статті 97 виключити.

14. Статтю 103 - 3 виключити.

15. Частину першу статті 103 - 4 викласти в такій редакції:

"1. Медична субвенція спрямовується на видатки місцевих бюджетів, передбачені у пункті 3 частини першої статті 89 та пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, і використовується закладами охорони здоров’я на оплату поточних видатків.

У разі забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок зазначеної субвенції та за умови відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров’я ця субвенція може спрямовуватися на їх капітальні видатки.

Зазначена субвенція може спрямовуватися на здійснення заходів з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я".

16. Статтю 103 - 5 виключити.

17. В абзаці другому частини другої та у третьому реченні частини шостої статті 108 слова "субвенції на підготовку робітничих кадрів" виключити.

18. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

1) в абзаці третьому пункту 1 цифри "2015" замінити цифрами "2017";

2) у пункті 4 - 1:

в абзаці другому слова "за погодженням з Міністерством фінансів України" виключити;

абзац третій виключити;

3) абзац другий пункту 11 після слів "Державного управління справами" доповнити словами "Національної академії наук України";

4) підпункт 1 - 1 пункту 14 виключити;

5) доповнити пунктом 15 - 1 такого змісту:

"15 - 1 . Дозволити Міністерству фінансів України, як виняток з положень статті 41 цього Кодексу, здійснювати у першому кварталі 2016 року державні запозичення у межах загального обсягу витрат на обслуговування та погашення державного боргу у відповідному періоді";

6) доповнити пунктом 17 - 1 такого змісту:

"17 - 1 . Установити, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2015 року, податкового боргу, повернення помилково або надміру сплачених сум з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності зараховуються (здійснюються) до/з державного бюджету у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2016 року";

7) у другому реченні абзацу п’ятого пункту 20 слова "районного бюджету" і "районних бюджетів" замінити відповідно словами "районного (міського) бюджету" і "районних (міських) бюджетів";

8) пункт 33 викласти в такій редакції:

"33. Установити, що з 1 вересня 2015 року до 1 січня 2017 року запроваджується експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення у Волинській, Львівській, Одеській і Чернівецькій областях та місті Києві.

Перелік об’єктів, щодо яких здійснюється реалізація зазначених заходів згідно з експериментом, затверджується відповідною обласною, Київською міською державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

На період проведення експерименту для реалізації зазначених заходів до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів та бюджету міста Києва, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69 - 1 , частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, спрямовуються 50 відсотків суми перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції)), що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідно Волинської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей та міста Києва, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Кабінету Міністрів України:

затвердити методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів у територіальному розрізі з урахуванням відповідних надходжень за три останні бюджетні періоди та інших факторів, що впливають на обсяги таких платежів;

погодити щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

щомісячно інформувати Верховну Раду України, Президента України та Рахункову палату про реалізацію експерименту (з наведенням відповідних щомісячних індикативних показників, фактичних надходжень та обсягів спрямування бюджетних коштів до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва, а також інформації про використання таких бюджетних коштів)";

9) доповнити пунктом 40 такого змісту:

"40. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Міністерство фінансів України має право отримувати інформацію, що містить банківську таємницю, персональні дані.

Для отримання та обробки таких персональних даних Міністерство фінансів України не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, якщо таку згоду надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання такої інформації".

19. У тексті Кодексу слова "(обов’язкові платежі)" у всіх відмінках виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 16, ст. 107) слова та цифри "з 1 січня 2016 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2017 року";

2) абзац другий пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) після слів "Державного управління справами" доповнити словами "Національної академії наук України".

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 грудня 2015 року
№ 914-VIII


Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси