Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки

Держатомрегулювання України; Наказ, Умови, Порядок, Перелік, Форма типового документа від 27.02.2004 № 38

Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки

Реєстрація: Мін'юст України від 17.03.2004 № 331/8930

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0331-04

Текст документа від 27.02.2004:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2004 N 38

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 березня 2004 р. за N 331/8930

Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11.01.2000 N 1370-XIV ( 1370-14 ) та Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 березня 2001 року N 155 ( 155/2001 ), з метою визначення умов та порядку видачі окремих письмових дозволів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, що додаються.

2. Департаменту державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (Бережний М.С.) у п'ятиденний термін після підписання цього наказу забезпечити подання його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державному науково-технічному центру з ядерної та радіаційної безпеки (Васильченко В.М.) у місячний термін забезпечити тиражування Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови - Головного державного інспектора з ядерної безпеки України Дем'яненка А.І.

Голова В.В.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету ядерного регулювання України 27.02.2004 N 38

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 березня 2004 р. за N 331/8930

УМОВИ ТА ПОРЯДОК видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки

Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки (далі - Умови та порядок) розроблені відповідно до ст. 8 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) та Положення про Державний комітет ядерного регулювання України (далі - Держатомрегулювання), яке затверджене Указом Президента України від 06.03.2001 N 155 ( 155/2001 ).

Умови та порядок визначають загальні умови і порядок видачі окремих письмових дозволів на виконання визначених ліцензією робіт або операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки, установлюють правові та організаційні засади при видачі Держатомрегулюванням вищевказаних дозволів експлуатуючій організації (далі - ЕО).

Правила поширюються на ЕО при одержанні окремих письмових дозволів на виконання певних робіт або операцій на наступних етапах життєвого циклу ядерної установки: введення в експлуатацію, експлуатація та зняття з експлуатації.

1 Загальні положення

1.1 Окремі письмові дозволи Держатомрегулювання на виконання певних робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації і зняття з експлуатації ядерної установки надаються ЕО за наявності діючих ліцензій на відповідні етапи життєвого циклу.

1.2 Перелік робіт або операцій, виконання яких можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу, визначається Держатомрегулюванням в умовах дії ліцензії на здійснення діяльності ЕО на певному етапі життєвого циклу ядерної установки.

1.3 Перелік робіт або операцій, які виконуються на енергоблоках атомних електростанцій за окремими письмовими дозволами, що можуть бути визначені ліцензією, наведено в додатку 1 до Умов та порядку.

1.4 Терміни та визначення, що вживаються у цьому нормативно-правовому акті, відповідають термінам, визначеним у Законах України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ), "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" і в нормативно-правовому акті "Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій", затвердженому наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 09.12.99 N 63 ( z0132-00 ), зареєстрованому в Мін'юсті 06.03.2000 N 132/4353 ( далі - НП 306.1.02/1.034-2000).

2 Умови одержання окремого письмового дозволу

2.1 Для одержання окремого письмового дозволу на виконання заявлених робіт, операцій ЕО повинна документально підтвердити наявність таких складових системи забезпечення якості:

відповідної організаційної структури та кваліфікованого персоналу;

методик та процесів, що необхідні для виконання визначених робіт та операцій;

матеріально-технічних ресурсів відповідно до специфіки роботи або операції;

системи документування та контролю результатів виконання робіт або операцій.

2.2 ЕО відповідає за достовірність відомостей, які викладені в заяві на видачу окремого дозволу та в доданих до неї документах, а також за дотримання вимог правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки при виконанні робіт або операцій.

3 Порядок видачі окремого дозволу

3.1 При наявності умов, за якими необхідно одержання окремого письмового дозволу, ЕО до початку робіт подає до Держатомрегулювання заяву за формою, що встановлена в додатку 2 до Умов та порядку.

3.2 До заяви додаються документи, що підтверджують наявність у ЕО системи забезпечення якості, вимоги до якої встановлено пунктом 2.1 цих Умов та порядку, та додаткові документи відповідно до специфіки робіт, що підтверджують забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

3.3 Конкретні номенклатура і склад додаткових документів визначені в НП.306.1.02/1.034-2000. При відсутності регулюючих вимог номенклатура і склад додаткових документів установлюються ЕО за узгодженням з Держатомрегулюванням.

3.4 Держатомрегулювання перевіряє повноту та достовірність відомостей, які наведено в поданих документах, проводить інспекційне обстеження та робить висновок щодо спроможності заявника виконувати роботи або операції відповідно до встановлених вимог.

3.5 Проведення Держатомрегулюванням інспекційного обстеження здійснюється відповідно до статті 12 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ). Висновки інспекційного обстеження враховуються при видачі окремих письмових дозволів.

3.6 Термін розгляду заявних документів та інспекційного обстеження не повинен перевищувати 15 діб із дня отримання Держатомрегулюванням повного комплекту документів.

3.7 У разі потреби (великий обсяг заявних документів, необхідність проведення комплексного інспекційного обстеження тощо) терміни розгляду можуть бути подовжені Держатомрегулюванням, але не більше ніж на 10 робочих днів.

3.8 Термін дії окремого письмового дозволу на виконання окремих видів робіт або операцій встановлюється Держатомрегулюванням на підставі документованого обгрунтування ЕО строків виконання вказаних робіт або операцій, але не повинен перевищувати терміну дії ліцензії на відповідний етап життєвого циклу.

3.9 Окремий письмовий дозвіл оформлюється у вигляді документа за формою, що встановлена в додатку 3 до Умов та порядку, та надається ЕО в триденний термін після прийняття відповідного рішення.

3.10 Окремий письмовий дозвіл має облікову серію та номер, який включає номер відповідної ліцензії на етап життєвого циклу, оформлюється в одному примірнику та направляється ЕО (заявникові).

3.11 Копії окремого письмового дозволу надаються інспекційним підрозділам Держатомрегулювання, що здійснюють державний нагляд за дотриманням ЕО встановлених вимог, а також зберігаються у відповідній ліцензійній справі.

4 Відмова у видачі окремого письмового дозволу

4.1 Заявникові може бути відмовлено у видачі окремого письмового дозволу в разі:

відсутності або недостатності документів за встановленою номенклатурою;

відсутності або недостатності умов для ефективного функціонування складових системи забезпечення якості заявлених робіт або операцій;

виявлення за результатами інспекційного обстеження неспроможності заявника забезпечити дотримання вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час виконання заявленої роботи або операції;

виявлення недостовірної інформації у документах, наданих заявником для отримання окремого письмового дозволу.

4.2 Про рішення про відмову у видачі окремого письмового дозволу Держатомрегулювання повідомляє заявникові у триденний термін після його прийняття із зазначенням підстав відмови.

4.3 Рішення про відмову у видачі окремого письмового дозволу може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

5 Зупинення дії та анулювання окремого письмового дозволу

5.1 Держатомрегулювання має право зупинити дію окремого письмового дозволу у разі:

порушення умов ліцензії, на підставі якої надано окремий письмовий дозвіл;

порушення умов окремого письмового дозволу;

порушення вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки під час проведення роботи або операції, на виконання яких видано окремий письмовий дозвіл;

припинення дії або фактичного невиконання вимог документів, що використовуються при виконанні роботи або операції;

зупинення дії ліцензії.

5.2 Держатомрегулювання сповіщає ЕО в письмовій формі про зупинення дії окремого письмового дозволу, пояснює причини та визначає умови, за яких дія окремого письмового дозволу може бути відновлена, а також указує термін, протягом якого необхідно усунути порушення.

5.3 Рішення про відновлення дії окремого письмового дозволу приймається Держатомрегулюванням після перевірки виконання ЕО заходів щодо усунення порушень та забезпечення умов, за яких дію окремого письмового дозволу може бути відновлено. Після усунення в установлений термін заходів щодо усунення порушень та забезпечення умов приймається рішення про відновлення дії окремого дозволу.

5.4 У випадку анулювання ліцензії або невиконання ЕО заходів щодо усунення порушень та забезпечення умов, за яких дію окремого письмового дозволу було зупинено, приймається рішення про анулювання окремого письмового дозволу.

5.5 Одержання окремого письмового дозволу після його анулювання здійснюється на загальних підставах.

6 Контроль за дотриманням установлених вимог при виконанні робіт або операцій, що здійснюються на підставі окремого письмового дозволу

6.1 Контроль за дотриманням виконання роботи, що здійснюється на підставі окремого дозволу, виконується шляхом аналізу наданих документів та проведення інспекційних перевірок.

6.2 Порядок проведення інспекційних перевірок, їх періодичність і звітність встановлюються Держатомрегулюванням відповідно до статті 15 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ).

7 Облік і зберігання окремих письмових дозволів

7.1 Держатомрегулювання та ЕО ведуть облік та зберігають окремі письмові дозволи згідно з вимогами діловодства.

7.2 Після закінчення дії окремого письмового дозволу останній та документи, що визначені в пункті 3.1 Умов та порядку, передаються на зберігання.

7.3 Термін зберігання окремих письмових дозволів - 5 років від дня закінчення дії відповідного окремого дозволу. Дозволи на роботи після аварій та порушення меж безпечної експлуатації і/або критеріїв безпеки зберігаються протягом терміну дії ліцензії на відповідний етап життєвого циклу ядерної установки.

Директор Департаменту державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки М.С.Бережний

Додаток 1 до пункту 1.3 Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки

ПЕРЕЛІК робіт або операцій, які на атомних електростанціях виконуються за окремими письмовими дозволами

1 Етап введення в експлуатацію

1.1 Передпускові налагоджувальні роботи.

1.1.1 Індивідуальні випробування та функціональні випробування систем та обладнання (ІФО).

1.1.2 Випробування системи герметичного огородження та її елементів на міцність і щільність (СГЗ).

1.1.3 Гідравлічні випробування, циркуляційна промивка та обкатка ядерної пароутворювальної установки (холодна, гаряча обкатка).

1.1.4 Ревізія основного обладнання ядерної установки (ЯУ).

1.2 Перше завезення ядерного палива на майданчик атомної електростанції.

1.3 Фізичний пуск.

1.3.1 Транспортні операції з ядерним паливом при переміщенні його з вузла свіжого палива в центральний зал реакторного відділення.

1.3.2 Завантаження ядерного палива в реактор.

1.3.3 Збирання реактора, герметизація, гідравлічні випробування, підготовка до пуску реактора.

1.3.4 Вивід реактора на мінімально контрольований рівень (МКР) потужності і проведення нейтронно-фізичних вимірів та іспитів.

1.4 Енергетичний пуск і освоєння потужності.

1.5 Дослідно-промислова експлуатація.

2 Етап експлуатації

2.1 Пуск ЯУ після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони.

2.2 Експлуатація ЯУ після порушень меж безпечної експлуатації.

2.3 Експлуатація ЯУ після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищенням проектних експлуатаційних меж пошкодження ядерного палива.

2.4 Перше вивантаження відпрацьованого ядерного палива (перевірка проекту АЕС у частині транспортно-технологічних операцій поводження з ядерним паливом).

2.5 Відновлення експлуатації систем, важливих для безпеки після реконструкції.

2.6 Іспити енергоблока, установок, систем та елементів важливих для безпеки, які не передбачені технологічним регламентом.

2.7 Ядерно небезпечні роботи, які не передбачені проектом ЯУ та технологічним регламентом.

2.8 Перший пуск ЯУ після виконання заходів щодо подовження терміну експлуатації ЯУ.

2.9 Припинення експлуатації ЯУ.

2.9.1 Початок операції щодо вивантаження ядерного палива.

2.9.2 Початок операції щодо вивільнення існуючих об'єктів від рідких та твердих радіоактивних відходів.

2.9.3 Виведення з експлуатації захисних, керівних та забезпечувальних систем безпеки.

2.9.4 Передача свіжого ядерного палива іншим АЕС або юридичним особам.

3 Етап зняття з експлуатації

3.1 Остаточне закриття ЯУ.

3.2 Консервація ЯУ.

3.3 Витримка ЯУ.

3.4 Демонтаж ЯУ.

Додаток 2 до пункту 3.1 Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки

Бланк організації

ЗАЯВА про видачу окремого письмового дозволу

Експлуатуюча організація

__________________________________________________________________ (назва, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника)

організаційно-правова форма господарювання _______________________ ідентифікаційний код _____________________________________________

просить видати у зв'язку з

__________________________________________________________________

окремий письмовий дозвіл на виконання роботи або операції

__________________________________________________________________

Місце виконання роботи або операції

__________________________________________________________________

З НП 306.4.02/2.083-2003 "Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки" ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Додатки (згідно з пунктом 3.2 Умов та порядку)

Дата подання заяви "___"________ 200__ р. Підпис заявника _____

Дата реєстрації заяви "___"_________ 200_ р. N _________________

__________________________________________________________________ (посада особи, що прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток 3 до пункту 3.9 Умов та порядку видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ОКРЕМИЙ ДОЗВІЛ

Серія ОД N XXXXX / XXX (номер відповідної ліцензії / номер ОД)

Виданий _____________________________________________________ (повна назва ЕО)

на здійснення ____________________________________________________ (види робіт або операцій)

у рамках дії ліцензії ____________________________________________ (серія, номер, коли видана, термін дії, на який етап життєвого циклу видана)

Місце здійснення діяльності _________________________________

Умови виконання роботи \операції ____________________________

Термін дії з _________________ р. до ________________

Структурний підрозділ Держатомрегулювання України, який здійснює державний нагляд: _______________________________________

__________________________________________________________________ (Посада відповідальної особи) (підпис) (ПІБ)

М.П.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси