Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 серпня 2014 р. № 341 Київ Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 213 від 29.03.2017 № 442 від 24.05.2017 № 885 від 16.10.2019 № 561 від 01.07.2020 № 889 від 28.09.2020 № 113 від 07.02.2023 № 778 від 28.07.2023} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 ПОЛОЖЕННЯ про Державний комітет телебачення і радіомовлення України {У тексті Положення слова “Міністр культури, молоді та спорту” в усіх відмінках замінено словами “Міністр культури та інформаційної політики” у відповідному відмінку; слово “МКМС” замінено словом “МКІП” згідно з Постановою КМ № 561 від 01.07.2020} 1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики. {Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019} Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що бере участь у забезпеченні формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері. {Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 885 від 16.10.2019, № 889 від 28.09.2020} 2. Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МКІП, іншими актами законодавства. {Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019} 3. Основними завданнями Держкомтелерадіо є участь у забезпеченні формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері. {Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 885 від 16.10.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 889 від 28.09.2020} 4. Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення зазначеного законодавства та вносить в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Міністра культури та інформаційної політики; 2) надає пропозиції щодо проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження МКІП від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 3) виконує за дорученням Міністра культури та інформаційної політики за участю інших державних органів завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки; 4) готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній, видавничій сфері та поліграфії; 5) сприяє розвитку вітчизняних засобів масової інформації; 6) забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері; 61) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності; {Пункт 4 доповнено підпунктом 61 згідно з Постановою КМ № 778 від 28.07.2023} 7) вживає за дорученням Міністра культури та інформаційної політики за участю інших органів державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, із захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі; 8) забезпечує підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії; 9) сприяє діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовлення; 10) забезпечує єдність вимірювань, здійснення метрологічного контролю та нагляду у сфері державного телебачення і радіомовлення; 11) готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому законодавством порядку; 12) бере участь у розробленні державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення; 13) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо; 14) забезпечує впровадження сучасних цифрових технологій у державних телерадіоорганізаціях; 15) проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями; 16) вносить в установленому порядку Міністрові культури та інформаційної політики пропозиції щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій та інформаційних агентств; 17) проводить аналіз та здійснює прогнозування розвитку ринку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній, видавничій сфері та поліграфії; 18) вживає за участю інших органів державної влади заходів щодо обмеження доступу до видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із законодавством; 19) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України; 20) приймає (на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб) рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без відповідного дозволу; 21) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу; 22) розробляє та затверджує критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена до розповсюдження на території України; 23) веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних; 24) вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, видані дозволи, а також інформацію про їх анулювання в день видачі таких дозволів чи прийняття рішення про їх анулювання; 25) є замовником на випуск видавничої продукції (крім книжкової продукції), замовляє проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації та інформаційно-бібліографічної діяльності; 26) веде Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції; 27) видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідки про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою; 271) видає (відмовляє у видачі, анулює) розповсюджувачу книговидавничої продукції свідоцтво про відповідність, що підтверджує використання розповсюджувачем книговидавничої продукції об'єкта оренди виключно як спеціалізованого магазину для торгівлі книгами; {Пункт 4 доповнено підпунктом 271 згідно з Постановою КМ № 113 від 07.02.2023} 28) веде реєстрацію (облік), наукову систематизацію та отримання обов'язкових примірників книжкових та періодичних друкованих видань, здійснює контроль за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника; 29) забезпечує державну стандартизацію у видавничій сфері, організацію та здійснення контролю за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, за їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах даних; 30) забезпечує в установленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо призначення премій і стипендій в інформаційній та видавничій сфері; 31) здійснює організаційне забезпечення роботи Комітету зі щорічної премії Президента України “Українська книжка року”; 32) вживає заходів до надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформації; 33) надає методичну та практичну допомогу державним та комунальним засобам масової інформації; 34) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України, забезпечує їх виконання; 35) бере участь у наданні методичної та практичної допомоги структурним підрозділам центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації, сприяє їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації; 36) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; 37) здійснює інші повноваження, визначені законом. {Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 889 від 28.09.2020} 5. Держкомтелерадіо з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління; 2) здійснює добір кадрів в апарат Держкомтелерадіо та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держкомтелерадіо; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017} 3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; 4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів; 6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті Держкомтелерадіо; 7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Держкомтелерадіо, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держкомтелерадіо; 9) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил. 6. Держкомтелерадіо для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 5) засновувати в установленому порядку офіційні засоби масової інформації. 7. Держкомтелерадіо у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями. 8. Держкомтелерадіо в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МКІП видає накази, організовує та контролює їх виконання. {Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019} Накази Держкомтелерадіо, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Нормативно-правові акти Держкомтелерадіо підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази Держкомтелерадіо, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами. 9. Держкомтелерадіо очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України. Голова має двох заступників, у тому числі першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. 10. Голова Держкомтелерадіо: 1) очолює Держкомтелерадіо, здійснює керівництво його діяльністю, представляє в установленому порядку Держкомтелерадіо у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 2) затверджує за погодженням з Міністром культури та інформаційної політики пріоритети роботи Держкомтелерадіо та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи, звіти про їх виконання; {Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019} 3) подає в установленому порядку на розгляд Міністра культури та інформаційної політики проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробниками яких є Держкомтелерадіо; {Підпункт 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 885 від 16.10.2019} 4) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Міністра культури та інформаційної політики в апараті Держкомтелерадіо; {Підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019} 5) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів України; {Підпункт 6 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017} 61) призначає та звільняє керівника апарату Держкомтелерадіо відповідно до Закону України “Про державну службу”; {Пункт 10 доповнено підпунктом 61 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017} {Підпункт 7 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017} {Підпункт 8 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017} {Підпункт 9 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017} 10) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 11) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо; 12) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 13) підписує в межах своїх повноважень накази Держкомтелерадіо; {Підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017} 14) організовує роботу колегії Держкомтелерадіо і головує на її засіданнях; 15) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо; 16) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держкомтелерадіо; 161) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх статути (положення про них), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо; {Пункт 10 доповнено підпунктом 161 згідно з Постановою КМ № 889 від 28.09.2020} 17) здійснює інші повноваження, визначені законом. 101. Керівник апарату Держкомтелерадіо: 1) організовує планування роботи з персоналом Держкомтелерадіо, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об'єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України “Про державну службу”; 2) забезпечує планування службової кар'єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі; 3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу НАДС інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється; 4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад відповідно до Закону України “Про державну службу”; 5) присвоює ранги державним службовцям Держкомтелерадіо, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”; 6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Держкомтелерадіо; 7) здійснює планування навчання персоналу Держкомтелерадіо з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов'язковим відповідно до Закону України “Про державну службу”; 8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Держкомтелерадіо; 9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”; 10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”; 11) виконує функції роботодавця стосовно працівників Держкомтелерадіо, які не є державними службовцями; 12) створює належні для роботи умови та здійснює матеріально-технічне забезпечення державних службовців та інших працівників Держкомтелерадіо; 13) видає у межах повноважень обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Держкомтелерадіо накази організаційно-розпорядчого характеру та доручення, контролює їх виконання; 14) здійснює інші повноваження, визначені законом. {Положення доповнено пунктом 101 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017} 102. На час відсутності керівника апарату Держкомтелерадіо чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо відповідно до наказу керівника апарату Держкомтелерадіо. {Положення доповнено пунктом 102 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017} 11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держкомтелерадіо може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держкомтелерадіо. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держкомтелерадіо можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою. 12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держкомтелерадіо затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура апарату Держкомтелерадіо затверджується його Головою за погодженням з Міністром культури та інформаційної політики. {Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019} Штатний розпис апарату, кошторис Держкомтелерадіо затверджуються Головою Держкомтелерадіо за погодженням з Мінфіном. 13. Держкомтелерадіо є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси