Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 26.12.2003 № 2037

Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 2037-2003-п

Текст документа від 23.07.2014:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 26 грудня 2003 р. N 2037 Київ

Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 38

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2037

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади

1. Структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (далі - структурний підрозділ з контролю) утворюється керівником відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (далі - керівник центрального органу виконавчої влади) з метою здійснення контролю за виконанням законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України, наказів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (далі - центральний орган виконавчої влади) і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади (далі - акти законодавства, накази і доручення керівництва центрального органу виконавчої влади). Структурний підрозділ з контролю підпорядковується керівнику центрального органу виконавчої влади та заступнику керівника цього органу відповідно до розподілу обов'язків. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

Координацію заходів із забезпечення контролю та перевірки виконання актів Президента України, методичне забезпечення діяльності структурного підрозділу з контролю здійснює Головне контрольне управління Адміністрації Президента України, а щодо актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України - Секретаріат Кабінету Міністрів України. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

2. Структурний підрозділ з контролю у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами відповідного центрального органу виконавчої влади та цим Положенням.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }

3. Структурний підрозділ з контролю провадить свою діяльність на основі річних і місячних планів, які затверджуються заступником керівника центрального органу виконавчої влади відповідно до розподілу обов'язків.

4. Основними завданнями структурного підрозділу з контролю є:

здійснення контролю за виконанням актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади, а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади;

інформування керівника центрального органу виконавчої влади, заступника керівника центрального органу виконавчої влади відповідно до розподілу обов'язків про стан виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади структурними підрозділами апарату цього центрального органу виконавчої влади, його територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління;

проведення випереджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади та своєчасне інформування керівника центрального органу виконавчої влади, заступника керівника центрального органу виконавчої влади відповідно до розподілу обов'язків у разі неможливості їх виконання у визначені строки;

підготовка проектів наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу з контролю.

5. Структурний підрозділ з контролю відповідно до покладених на нього завдань:

веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена актами законодавства, наказами і дорученнями керівництва центрального органу виконавчої влади, контроль за виконанням яких покладено на підрозділ;

перевіряє стан виконання структурними підрозділами апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади;

забезпечує своєчасне надходження інформаційних, довідкових та інших матеріалів від структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, про хід виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади:

готує і систематично надає структурним підрозділам апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальним органам, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, інформаційні матеріали щодо строків виконання вимог актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади;

готує аналітичні та інформаційні матеріали для керівництва центрального органу виконавчої влади про хід виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади, вносить пропозиції керівнику центрального органу виконавчої влади про притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за їх невиконання або неналежне виконання;

розробляє та подає в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Структурний підрозділ з контролю має право:

проводити в структурних підрозділах апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, перевірки з виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади;

одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби - відповідні документи від структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками;

одержувати від структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час перевірки виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади;

залучати в установленому порядку спеціалістів структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, науковців та інших спеціалістів для проведення перевірки та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення порушень у виконанні актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади.

7. Структурний підрозділ з контролю під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальними органами, а також із структурними підрозділами з контролю інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій.

8. Структурний підрозділ з контролю очолює керівник, якого в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади керівник центрального органу виконавчої влади.

9. Керівник структурного підрозділу з контролю:

здійснює керівництво діяльністю підрозділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань;

забезпечує в межах своєї компетенції збереження у підрозділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

організовує разом з кадровою службою центрального органу виконавчої влади роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування кадрового резерву підрозділу;

готує і вносить керівнику центрального органу виконавчої влади подання про присвоєння працівникам підрозділу рангів державних службовців відповідно до законодавства, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи підрозділу;

забезпечує додержання працівниками підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку, здійснює розподіл обов'язків між працівниками;

визначає права та обов'язки працівників підрозділу;

виконує інші завдання, покладені на нього керівником центрального органу виконавчої влади.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси