Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 липня 2014 р. № 294 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 960 від 15.09.2021} Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 408 від 07.06.2017 № 143 від 28.02.2018 № 898 від 25.09.2019 № 219 від 13.03.2020} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, що додається. 2. Державній архітектурно-будівельній інспекції забезпечити здійснення її територіальними органами, що ліквідуються, функцій та повноважень, покладених на ці органи, до утворення її територіальних органів як структурних підрозділів апарату Державної архітектурно-будівельної інспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 294 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2020 р. № 219) ПОЛОЖЕННЯ про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України 1. Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій (далі - Міністр) і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. 2. Держархбудінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основним завданням Держархбудінспекції є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме: підготовка і внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках. 4. Держархбудінспекція відповідно до покладених на неї завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру; 2) отримує повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, здійснює внесення змін до них, а також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення; 3) видає дозволи на виконання будівельних робіт, повідомлення про внесення змін до них, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт; 4) приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти (видає відповідні сертифікати або відмовляє у їх видачі, реєструє декларації про готовність об'єкта до експлуатації, вносить зміни до них, а також повертає такі декларації та скасовує їх реєстрацію); 5) веде єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів; 6) перевіряє на відповідність вимогам законодавства, будівельних норм, стандартів і правил рішення, прийняті територіальними органами Держархбудінспекції; 7) організовує проведення або проводить навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, обстеження та інших функцій, виконання яких належить до передбачених законом повноважень Держархбудінспекції; 8) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань державного архітектурно-будівельного контролю, укладає відповідно до законодавства міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції; 9) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Держархбудінспекція з метою організації своєї діяльності: 1) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держархбудінспекції та її територіальні органи, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держархбудінспекції; 2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням в апараті Держархбудінспекції, її територіальних органах; 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держархбудінспекції, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку; 4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм; 5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держархбудінспекції; 7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил. 6. Держархбудінспекція для виконання покладених на неї завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); 2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян та громадських об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань і функцій; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до її компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами; 5) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві; 6) проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів; 7) реалізувати інші права, визначені законом. 7. Держархбудінспекція здійснює свої повноваження безпосередньо через апарат та свої територіальні органи. 8. Держархбудінспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями. 9. Держархбудінспекція в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 10. Держархбудінспекцію очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. 11. Голова Держархбудінспекції: 1) очолює Держархбудінспекцію, здійснює керівництво її діяльністю; 2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті Держархбудінспекції та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств; 3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені Держархбудінспекцією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства; 4) подає на затвердження Міністру плани роботи Держархбудінспекції; 5) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату Держархбудінспекції; 6) забезпечує виконання Держархбудінспекцією наказів та доручень Міністра з питань, що належать до сфери компетенції Держархбудінспекції; 7) забезпечує взаємодію Держархбудінспекції із структурним підрозділом Мінрегіону, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з Держархбудінспекцією; 8) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і Держархбудінспекцією та вчасність її подання; 9) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Держархбудінспекції та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держархбудінспекції, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях; 10) розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держархбудінспекції; 12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держархбудінспекції (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України; 13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держархбудінспекції; 14) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держархбудінспекції і коштів, передбачених на утримання Держархбудінспекції, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держархбудінспекції як структурні підрозділи апарату; 15) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держархбудінспекції; 16) призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держархбудінспекції; 17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, виконує в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держархбудінспекції; 18) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держархбудінспекції; 19) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держархбудінспекції; 20) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву Держархбудінспекції, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держархбудінспекції та осіб, включених до кадрового резерву; 21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держархбудінспекції, керівників територіальних органів Держархбудінспекції, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом); 22) у встановленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держархбудінспекції, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України; 23) представляє в установленому порядку Держархбудінспекції у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами; 24) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держархбудінспекції, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції; 25) представляє Держархбудінспекцію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами; 26) утворює комісії, робочі та експертні групи; 27) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 28) підписує накази Держархбудінспекції; 29) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держархбудінспекції та її територіальних органів доручення; 30) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис апарату Держархбудінспекції; 31) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держархбудінспекція; 32) здійснює інші повноваження відповідно до закону. 12. Голова Держархбудінспекції може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. 13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держархбудінспекції може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держархбудінспекції. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держархбудінспекції можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держархбудінспекції. Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держархбудінспекції. 14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держархбудінспекції затверджується Кабінетом Міністрів України. Держархбудінспекція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства та фінансується за рахунок коштів державного бюджету. {Положення в редакції Постанов КМ № 408 від 07.06.2017, № 219 від 13.03.2020}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси