Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 липня 2014 р. № 220 Київ Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 7 від 13.01.2016 № 152 від 18.02.2016 № 37 від 25.01.2017 № 909 від 01.12.2017 № 568 від 11.07.2018 № 73 від 06.02.2019 № 181 від 06.02.2019 № 246 від 20.03.2019 № 296 від 15.04.2020 № 240 від 24.03.2021 № 78 від 02.02.2022 - зміни опрацьовуються} Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про Міністерство молоді та спорту України, що додається. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство молоді та спорту України 1. Міністерство молоді та спорту України (Мінмолодьспорт) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання. {Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} Мінмолодьспорт є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань. {Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 2. Мінмолодьспорт у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями Мінмолодьспорту є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, участь у формуванні та реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності. {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 4. Мінмолодьспорт відповідно до покладених на нього завдань: 1) визначає перспективи, пріоритетні напрями та прогнози розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання; {Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 7 від 13.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 11) координує заходи, що здійснюються органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання; {Пункт 4 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 2) забезпечує нормативно-правове регулювання у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, а також бере участь у здійсненні нормативно-правового регулювання у сфері волонтерської діяльності; {Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 7 від 13.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 21) розробляє проекти державних цільових програм та забезпечує їх виконання у межах своїх повноважень; {Пункт 4 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 22) здійснює моніторинг програм, проектів і заходів з питань, що належать до його компетенції; {Пункт 4 доповнено підпунктом 22 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 23) організовує проведення соціологічних досліджень, опитувань та забезпечує проведення аналізу інформаційно-аналітичних і наукових документів, виконує роботу з метою підготовки щорічних доповідей Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України та організаційно-методологічного забезпечення у сферах, що належать до його компетенції; {Пункт 4 доповнено підпунктом 23 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 24) організовує роботу з видання методичних, інформаційно-просвітницьких матеріалів та проводить інформаційно-просвітницьку роботу з питань, що належать до його компетенції; {Пункт 4 доповнено підпунктом 24 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України; 4) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи; 5) провадить в установленому порядку міжнародну діяльність у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання; {Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 7 від 13.01.2016} 51) забезпечує організацію та проведення інформаційних заходів, спрямованих на підтримку національно-патріотичного виховання, молоді, популяризацію здорового способу життя, фізичної культури і спорту, рівня правової культури молоді; {Пункт 4 доповнено підпунктом 51 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 6) розробляє разом з іншими органами виконавчої влади і подає на затвердження Кабінету Міністрів України соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді; 7) вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань; {Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 7 від 13.01.2016} 71) сприяє в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в Україні, у тому числі здійснює управління державною установою “Всеукраїнський молодіжний центр”; {Пункт 4 доповнено підпунктом 71 згідно з Постановою КМ № 246 від 20.03.2019} 72) сприяє створенню центрів національно-патріотичного виховання та національно-патріотичному вихованню у молодіжних центрах; {Пункт 4 доповнено підпунктом 72 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 8) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян; 81) здійснює обміни молоддю в межах України та у партнерстві з іншими державами, зокрема обмін молоддю України та Польщі, України і Литовської Республіки; {Пункт 4 доповнено підпунктом 81 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 82) організовує і проводить міжнародні та загальнодержавні заходи, забезпечує виконання програм і проектів з питань, що належать до його компетенції, зокрема шляхом неформальної освіти; {Пункт 4 доповнено підпунктом 82 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 83) у межах повноважень, передбачених законом, вживає заходів для формування у молоді відповідального ставлення та культури планування сім'ї, підготовки молоді до сімейного життя, формування в неї розуміння важливості ролі сім'ї, виховання дітей для розвитку держави та забезпечення соціальної злагоди; {Пункт 4 доповнено підпунктом 83 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 84) сприяє в установленому порядку: професійній орієнтації, працевлаштуванню молоді, її самозайнятості, підвищенню рівня її конкурентоспроможності та професійного розвитку, отриманню відповідних компетентностей; виконанню програм, спрямованих на ознайомлення молоді з діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, процесами державотворення, впровадженню програм стажування молоді в органах виконавчої влади, популяризації професії державного службовця; створенню умов для інтелектуального самовдосконалення, самореалізації, творчого і особистісного розвитку молоді; розвитку пластового, скаутського, молодіжного та дитячого громадського рухів в Україні і співпраці з центральними та місцевими органами виконавчої влади; розвитку громадянської освіти та підвищенню рівня соціальної інтеграції молоді, формування її готовності та вміння діяти самостійно, нести відповідальність за свої дії, адекватно оцінювати і реагувати на процеси, що відбуваються в державі та світі; створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання; формуванню і розвитку у молоді громадянських компетентностей, спрямованих на утвердження і захист державності та демократії, здатності відстоювати свої права, відповідально ставитися до громадянських обов'язків, брати відповідальність за власне життя, налагодження гармонійних стосунків між членами своєї сім'ї та життя територіальної громади; залученню молоді до процесу ухвалення рішень на всеукраїнському, регіональному і місцевому рівні; утворенню і розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів учнівського і студентського самоврядування; підвищенню рівня толерантності і солідарності молоді, забезпеченню рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобіганню стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками; {Пункт 4 доповнено підпунктом 84 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 85) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, зокрема з молодіжними та дитячими громадськими організаціями та їх спілками; сприяє залученню їх до виконання загальнодержавних програм, заходів стосовно дітей, молоді, діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; {Пункт 4 доповнено підпунктом 85 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 86) сприяє розвитку і ефективній взаємодії інститутів громадянського суспільства, їх участі у формуванні і реалізації державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, а також активної участі у суспільному житті та розвитку України; {Пункт 4 доповнено підпунктом 86 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 9) надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 778 “Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 56, ст. 2241; 2016 р., № 21, ст. 828); {Підпункт 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 296 від 15.04.2020} 91) надає в установленому порядку державну підтримку громадським об'єднанням на здійснення заходів щодо національно-патріотичного виховання; {Пункт 4 доповнено підпунктом 91 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 92) виконує програму “Молодіжний працівник”, здійснює підготовку і підвищення кваліфікації фахівців (спеціалістів, волонтерів, активістів, тренерів і мультиплікаторів) у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання; {Пункт 4 доповнено підпунктом 92 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 10) сприяє розвитку волонтерської діяльності у молодіжній сфері, у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних заходів; {Підпункт 10 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 7 від 13.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 11) здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді та присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України; 12) координує заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді, а також розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, службово-прикладного та військово-прикладного спорту, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів; {Підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 568 від 11.07.2018, № 296 від 15.04.2020} 13) вживає разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності; {Підпункт 13 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 73 від 06.02.2019} 14) встановлює порядок надання дитячо-юнацьким спортивним школам вищої, першої, другої категорій; 141) встановлює порядок затвердження правил безпечної експлуатації баз для стоянки спортивних суден; {Пункт 4 доповнено підпунктом 141 згідно з Постановою КМ № 240 від 24.03.2021} 15) засновує в установленому порядку державні центри олімпійської підготовки; 16) надає в установленому порядку дитячо-юнацьким спортивним школам вищу категорію, статус спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, закладам освіти - статус закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, закладам фізичної культури і спорту - статус центру олімпійської підготовки; {Підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 568 від 11.07.2018, № 73 від 06.02.2019} 17) затверджує: положення про школу вищої спортивної майстерності; положення про центр фізичного здоров'я населення; умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування; правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні; положення (регламент) про проведення всеукраїнських спортивних змагань; {Абзац шостий підпункту 17 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} порядок складення календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання; Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України; {Абзац восьмий підпункту 17 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} п'ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту та проводить аналіз їх виконання; положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні; порядок присвоєння спортивними федераціями кваліфікаційних категорій спортивним суддям; Положення про Єдину спортивну класифікацію України, порядок видачі посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду, затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної, суддівської кваліфікації, а також установлює перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань; перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту; порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників; {Підпункт 17 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} порядок ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту; {Підпункт 17 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 171) бере участь у реалізації інвестиційної, антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і спорту; {Пункт 4 доповнено підпунктом 171 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 172) організовує відповідно до закону в установленому порядку проведення державної спортивної лотереї; {Пункт 4 доповнено підпунктом 172 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 18) забезпечує в установленому порядку діяльність спеціалізованого державного закладу - Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю; {Підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 568 від 11.07.2018} 19) визначає нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту; 20) сприяє національним спортивним федераціям України та фізкультурно-спортивним товариствам у забезпеченні розвитку олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, спорту ветеранів, національним спортивним федераціям осіб з інвалідністю з нозологій - у розвитку видів спорту осіб з інвалідністю, поліпшенню їх матеріально-технічної бази, надає іншу підтримку; {Підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 909 від 01.12.2017, № 568 від 11.07.2018} 21) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, штатних спортивних команд резервного спорту; {Підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 73 від 06.02.2019} 22) організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, погоджує проведення міжнародних змагань на території України; 23) комплектує в установленому порядку національні збірні команди України з визнаних в Україні олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, з видів спорту осіб з інвалідністю для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях; {Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 909 від 01.12.2017, № 568 від 11.07.2018} 24) комплектує окремі офіційні делегації національних збірних команд України для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях; 25) формує на конкурсній основі штатну команду національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту; {Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 909 від 01.12.2017} 26) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту; {Підпункт 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 909 від 01.12.2017} 27) забезпечує розвиток спортивної медицини, провадить діяльність, пов'язану із запобіганням використанню допінгу у спорті; 28) визначає в установленому порядку потребу у фахівцях у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у молодіжній сфері, у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, визначенні основних напрямів наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цих сферах; {Підпункт 28 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 7 від 13.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 281) здійснює підготовку громадських активістів (організаторів, вихователів, волонтерів) для організації виховної роботи у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі “Сокіл” (“Джура”), забезпечує їх участь у відповідних масових заходах; {Пункт 4 доповнено підпунктом 281 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 29) встановлює порядок атестації тренерів та спортивних суддів; 30) приймає рішення про надання громадському об'єднанню фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національного або відмову в його наданні; {Підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 240 від 24.03.2021} 31) визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення; 311) сприяє розвитку видів спорту; {Пункт 4 доповнено підпунктом 311 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 312) визначає суб'єктів сфери фізичної культури та спорту, які мають право на використання у своїй діяльності спортивної вогнепальної зброї; {Пункт 4 доповнено підпунктом 312 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 313) взаємодіє з громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості; {Пункт 4 доповнено підпунктом 313 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 240 від 24.03.2021} 314) взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування у сфері фізичної культури і спорту; {Пункт 4 доповнено підпунктом 314 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 32) видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання; 33) готує пропозиції щодо призначення державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам, видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту; 34) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку; {Підпункт 34 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 296 від 15.04.2020} 341) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки; {Пункт 4 доповнено підпунктом 341 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 35) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд; 36) організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд; 361) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; {Пункт 4 доповнено підпунктом 361 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 37) сприяє діяльності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, надає їм відповідно до закону фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету; 38) забезпечує розвиток напрямів фізичної культури за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центрів фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”; {Підпункт 38 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 381) координує заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України; {Пункт 4 доповнено підпунктом 381 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 39) організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг; 40) забезпечує відповідно до закону збирання адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту; 41) проводить інформаційно-пропагандистську роботу з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя та національно-патріотичного виховання; {Підпункт 41 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 42) сприяє в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає йому фінансову, організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського руху, забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри; {Підпункт 42 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 06.02.2019} 43) сприяє в установленому порядку Національному комітетові спорту інвалідів у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності, фізкультурно-спортивній реабілітації осіб з інвалідністю, надає йому фінансову та організаційну допомогу в забезпеченні розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, паралімпійського та дефлімпійського руху, зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю; {Підпункт 43 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 568 від 11.07.2018} 44) сприяє в установленому порядку діяльності Спортивного комітету України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, надає йому фінансову та організаційну допомогу з підготовки і участі національних збірних команд України у Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях; 441) вживає заходів, передбачених законом, для підтримки олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фізичними особами; {Пункт 4 доповнено підпунктом 441 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 45) визначає на конкурентних засадах в установленому Кабінетом Міністрів України порядку всеукраїнське громадське об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яке представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України; {Підпункт 45 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 296 від 15.04.2020, № 240 від 24.03.2021} 46) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінмолодьспорту; 47) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 48) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Мінмолодьспорті; 481) взаємодіє з організаціями, установами, громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямована на поліпшення національно-патріотичного виховання; {Пункт 4 доповнено підпунктом 481 згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 482) бере участь у розробленні та впровадженні методологій національно-патріотичного виховання, що базуються на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях, з метою консолідації української нації, популяризації традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови, героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України, шанобливого ставлення до пам'яті жертв окупаційних режимів в Україні, протидії антиукраїнським проявам; {Пункт 4 доповнено підпунктом 482 згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 483) бере участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, науково-методичних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів) щодо національно-патріотичного виховання, спрямованих на: формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості; підвищення рівня знань громадян про видатних особистостей українського державотворення; збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також готова до виконання конституційного обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України; збільшення чисельності молоді, залученої до проведення за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції заходів з національно-патріотичного виховання; сприяння підготовці фахівців національно-патріотичного виховання та розвиток системи підготовки активістів, волонтерів, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання; {Абзац шостий підпункту 483 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 296 від 15.04.2020} популяризацію української мови; проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних молодіжних друкованих видань національно-патріотичного змісту; залучення національно-патріотичної активної молоді до формування та реалізації державної політики, а також діяльності органів місцевого самоврядування; збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах громадських об'єднань національно-патріотичного спрямування; ушанування героїв - учасників боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України; популяризацію національної духовно-культурної спадщини; збільшення кількості відвідувань молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців; {Пункт 4 доповнено підпунктом 483 згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 484) бере участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи з питань національно-патріотичного виховання; {Пункт 4 доповнено підпунктом 484 згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 485) проводить аналіз та моніторинг програм і заходів із національно-патріотичного виховання, взаємодії з науковими та науково-дослідними установами у зазначеному напрямі; {Пункт 4 доповнено підпунктом 485 згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 486) бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення програм і заходів із національно-патріотичного виховання за рахунок коштів державного бюджету; {Пункт 4 доповнено підпунктом 486 згідно з Постановою КМ № 7 від 13.01.2016} 487) враховує під час розроблення та затвердження нормативних актів щодо організації і проведення офіційних спортивних змагань конфлікт інтересів спортсменів, інших осіб, які провадять діяльність у сфері спорту, як передумову впливу корупційних правопорушень на результати змагань, запобігає організаційно-нормативним передумовам такого впливу та усуває їх, встановлює відповідальність і санкції за корупційні правопорушення; {Пункт 4 доповнено підпунктом 487 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 488) вживає у разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке корупційне правопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу заходів до припинення правопорушення та невідкладно інформує про його вчинення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в необхідних випадках - правоохоронні органи; {Пункт 4 доповнено підпунктом 488 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 489) усуває у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спортивних змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в порядку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних організацій; {Пункт 4 доповнено підпунктом 489 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 4810) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, передбаченої законом; {Пункт 4 доповнено підпунктом 4810 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 4811) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне правопорушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного змагання; {Пункт 4 доповнено підпунктом 4811 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 4812) інформує в установленому порядку відповідні міжнародні спортивні організації, правоохоронні органи про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно до закону; {Пункт 4 доповнено підпунктом 4812 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 4813) надає необхідну допомогу правоохоронним органам під час розгляду ними матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули або могли вплинути на результати офіційних спортивних змагань; {Пункт 4 доповнено підпунктом 4813 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 4814) проводить через засоби масової інформації просвітницьку та роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань; {Пункт 4 доповнено підпунктом 4814 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 49) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. Мінмолодьспорт з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції і контроль за їх виконанням в апараті Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту; 2) здійснює добір кадрів, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Мінмолодьспорту; {Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 4) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил; 5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм. 6. Мінмолодьспорт для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); 2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; 5) перевіряти факти впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи отриману інформацію про корупційне правопорушення, проводити за власною ініціативою перевірку зазначених фактів порушень, утворювати з цією метою відповідні комісії; {Пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 6) отримувати від спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу письмові пояснення щодо фактів впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань; {Пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 7) залучати до участі в проведенні перевірки фактів корупційних правопорушень, що вплинули на результати офіційних спортивних змагань, чи інформації про такі правопорушення представників громадськості та фахівців у відповідній сфері; {Пункт 6 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 8) запитувати у суб'єктів, які провадять діяльність у сфері спорту, інформацію, необхідну для належного виконання обов'язків, визначених законом; {Пункт 6 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 9) приймати за результатами перевірок, визначених законом, обов'язкові для виконання рішення; {Пункт 6 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 10) здійснювати співробітництво з питань запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань з відповідними міжнародними та національними спортивними організаціями. {Пункт 6 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 7. Мінмолодьспорт під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями. 8. Мінмолодьспорт в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання. Накази Мінмолодьспорту нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази Мінмолодьспорту, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Накази Мінмолодьспорту, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами. 9. Мінмолодьспорт очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Верховна Рада України. Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра. {Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 10. Міністр: 1) очолює Мінмолодьспорт, здійснює керівництво його діяльністю, є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань; {Підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 152 від 18.02.2016} 2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту; 3) визначає пріоритети роботи Мінмолодьспорту та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання; 4) представляє Мінмолодьспорт у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 5) організовує та контролює відповідно до компетенції виконання Мінмолодьспортом Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України; {Підпункт 5 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 37 від 25.01.2017} 6) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра, заступників Міністра; {Підпункт 6 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 7) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінмолодьспорт; 8) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України; 9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства; {Підпункт 9 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 91) визначає персональний склад патронатної служби Міністра; {Пункт 10 доповнено підпунктом 91 згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} {Підпункт 10 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 37 від 25.01.2017} {Підпункт 11 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 37 від 25.01.2017} 12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінмолодьспорту; {Підпункт 12 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 37 від 25.01.2017} 13) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мінмолодьспорту; {Підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} {Підпункт 14 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 37 від 25.01.2017} {Підпункт 15 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 37 від 25.01.2017} 16) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту; {Підпункт 16 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 37 від 25.01.2017} 161) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Пункт 10 доповнено підпунктом 161 згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 17) дає обов'язкові до виконання державними службовцями та працівниками апарату Мінмолодьспорту доручення; 18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінмолодьспорт; 19) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 20) підписує накази Мінмолодьспорту; 21) визначає обов'язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; {Підпункт 21 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 37 від 25.01.2017} 22) організовує роботу колегії Мінмолодьспорту і головує на її засіданнях; 221) залучає за згодою керівників державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту; {Пункт 10 доповнено підпунктом 221 згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 222) утворює комісії, робочі та експертні групи; {Пункт 10 доповнено підпунктом 222 згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 23) здійснює інші повноваження, визначені законом. 101. Повноваження керівника державної служби у Мінмолодьспорті здійснює державний секретар Мінмолодьспорту. Державний секретар Мінмолодьспорту є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінмолодьспорту, підзвітний і підконтрольний Міністру. Державний секретар Мінмолодьспорту призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу. {Абзац третій пункту 101 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} {Положення доповнено пунктом 101 згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 102. Державний секретар Мінмолодьспорту відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує роботу апарату Мінмолодьспорту; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінмолодьспорту та подає їх на розгляд Міністра; 3) організовує та контролює виконання апаратом Мінмолодьспорту Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мінмолодьспорту та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітує про їх виконання; 4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінмолодьспорту, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінмолодьспорту; 6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінмолодьспорт завдань; 7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінмолодьспорту, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Підпункт 7 пункту 102 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 296 від 15.04.2020} 8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінмолодьспорту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра; 10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; {Підпункт 11 пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 296 від 15.04.2020} {Підпункт 12 пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 296 від 15.04.2020} 13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінмолодьспорту; 14) представляє Мінмолодьспорт як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; 15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінмолодьспорту доручення; 16) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінмолодьспорту до відзначення державними нагородами України. {Положення доповнено пунктом 102 згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 103. На час відсутності державного секретаря Мінмолодьспорту чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінмолодьспорту відповідно до наказу державного секретаря Мінмолодьспорту. {Положення доповнено пунктом 103 згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} 11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінмолодьспорту. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінмолодьспорті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром. 12. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату Мінмолодьспорту затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура апарату Мінмолодьспорту затверджується Міністром. Штатний розпис та кошторис Мінмолодьспорту затверджуються державним секретарем Мінмолодьспорту за погодженням з Мінфіном. {Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 37 від 25.01.2017} Мінмолодьспорт є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси