Про насіння і садивний матеріал

ЗАКОН УКРАЇНИ Про насіння і садивний матеріал (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 13, ст.92) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 № 1759-VI від 15.12.2009, ВВР, 2010, № 9, ст.76} {В редакції Закону № 5397-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 42, ст.585} {Зміни до Закону див. в Законі № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80} {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 864-VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.39 № 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 2763-IX від 16.11.2022} Цей Закон визначає основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу, а також порядок здійснення державного контролю за ними. Дія цього Закону не поширюється на діяльність фізичних осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та/або використання насіння та садивного матеріалу для задоволення власних потреб, не пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, а також на обіг насіння і садивного матеріалу генетично модифікованих організмів (рослин), що регулюється спеціальним законодавством. {Абзац другий преамбули в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: насіння - рослинний матеріал, що використовується для сівби, включаючи власне насіння (насінину), плоди, супліддя, та не призначений для безпосереднього споживання людиною або твариною; {Термін частини першої статті 1 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} садивний матеріал - рослини та їхні вегетативні органи (частини), придатні для відтворення цілісного організму рослин; насінництво - галузь рослинництва, що забезпечує розмноження та виробництво насіння і садивного матеріалу сортів рослин; первинні ланки насінництва - посіви (насадження) розсадників добору і розмноження визнаного сорту добазового насіння; розсадництво - галузь рослинництва, що забезпечує виробництво, створення маточних насаджень; первинні ланки розсадництва - маточні насадження багаторічних рослин, створені з використанням вихідного садивного матеріалу визнаних сортів у базових розсадниках, і садивний матеріал, що з них отримується; категорія насіння і садивного матеріалу - насіння і садивний матеріал, отримані на певному етапі відтворення сорту. Категорії насіння і садивного матеріалу: добазове насіння - насіння первинних ланок насінництва, що використовують для подальшого його розмноження і отримання базового насіння; базове насіння - генерації насіння, отримані від послідовного розмноження добазового насіння; сертифіковане насіння - генерації насіння, отримані від послідовного розмноження базового насіння. До насіння категорій добазове, базове і сертифіковане належать насіннєва картопля та лікарські рослини; вихідний садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, створені внаслідок селекційної роботи для подальшого розмноження; базовий садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, отримані від послідовного розмноження вихідного садивного матеріалу і призначені для створення маточних насаджень; сертифікований садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини сортів, клонів, отримані від розмноження базового садивного матеріалу і призначені для закладення промислових насаджень. До садивного матеріалу категорій вихідний, базовий, сертифікований належать виноград, хміль, плодові, ягідні, горіхоплідні, малопоширені, декоративні та лісові рослини; пакування - процес затарювання (фасування) певної маси насіння або кількості садивного матеріалу в упаковку (контейнер); етикетка - ярлик, виготовлений із спеціального паперу чи іншого матеріалу і призначений для маркування насіння, який закріплюється ззовні та, за бажанням виробника, вкладається всередину упаковки (контейнера); маркування - нанесення на етикетку інформації про назву ботанічного таксону, сорт, номер партії, категорію, генерацію, рік та місяць пакування, а також іншої інформації згідно з вимогами законодавства у сфері насінництва та розсадництва; сортові якості насіння і садивного матеріалу - сукупність морфологічних ознак, за якими визначається належність рослини до відповідного сорту; посівні якості насіння - сукупність показників, що характеризують придатність насіння до сівби; товарні якості садивного матеріалу - сукупність біометричних показників садивного матеріалу, у тому числі санітарного стану, згідно з якими ведеться сортування і визначення господарської придатності садивного матеріалу; розсадники добору - ланка розмноження насіння, що відбирається від кращих рослин для подальшого закладення розсадників розмноження; розсадники розмноження - ланки розмноження насіння, отримані з розсадників добору; реалізація насіння або садивного матеріалу - діяльність юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців з продажу та/або постачання насіння або садивного матеріалу; кондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва; некондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого не відповідають вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва; генерація насіння - насіннєве покоління в межах певної категорії; система насінництва та розсадництва - комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнологічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу сортів рослин; Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі - Реєстр сортів рослин України) - офіційний перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Перелік сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - Перелік сортів рослин ОЕСР) - офіційний перелік сортів рослин, визнаних придатними для сертифікації країнами, що приєдналися до насіннєвих схем Організації економічного співробітництва та розвитку; Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва (далі - Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва) - перелік суб'єктів насінництва та розсадництва; {Термін частини першої статті 1 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} польове оцінювання - оцінювання стану та сортових якостей насіннєвих посівів, багаторічних насаджень, насіння і садивного матеріалу; державний нагляд (контроль) - діяльність відповідного центрального органу виконавчої влади у межах його повноважень щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва; сортовий контроль - комплекс заходів із визначення сортових якостей насіння, садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин; насіннєвий контроль - державний та внутрішньогосподарський контроль сортових і посівних якостей насіння, сортових і товарних якостей садивного матеріалу; ділянковий (ґрунтовий) сортовий контроль - оцінювання відповідності рослин, отриманих від насіння контрольної проби, рослинам, отриманим від насіння стандартного зразка, або офіційному опису сорту; лабораторний сортовий контроль - встановлення належності вегетативних та генеративних органів рослин до відповідного сорту; державний резервний насіннєвий фонд - запас базового та сертифікованого насіння; оновлення насіння і садивного матеріалу - періодична заміна сертифікованого насіння, маточних насаджень багаторічних рослин у порядку сортозаміни або сортооновлення; проба - необхідна кількість насіння або частин рослин (вегетативні та генеративні органи) відповідного сорту, відібраних із загальної кількості для обстеження та аналізу; контрольна проба - зразок, сформований з проби для безпосереднього висіву на контрольних ділянках для ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю; сільськогосподарські рослини - рослини, представлені сортами (гібридами), що використовуються для виробництва сільськогосподарської сировини і продуктів харчування; багаторічні рослини - рослини, розвиток яких відбувається понад два вегетаційні періоди; лісові рослини - лісові дерева і кущі, що використовуються в лісовому господарстві; декоративні рослини - квіти, газонні трави, цибулини, бульбоцибулини, сіянці і саджанці, живці, мікроживці та рослини-регенеранти, що використовуються в декоративних цілях; лікарські рослини - дикорослі та культурні рослини або їхні частини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), що використовуються в медицині для виготовлення лікарських препаратів; сертифікація насіння і садивного матеріалу - комплекс заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу з метою документального підтвердження відповідності вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва; сертифікат на насіння - документ про відповідність, що засвідчує сортові або посівні якості насіння; сертифікат на садивний матеріал - документ про відповідність, що засвідчує сортові або товарні якості садивного матеріалу; лісонасіннєва база - природні та штучно створені насадження з цінними спадковими ознаками, призначені для заготівлі лісового насіння; арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу - процедура, що проводиться шляхом аналізу проб, відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу, і встановлює відповідність посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва; насіннєві схеми Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - насіннєві схеми ОЕСР) - схеми сортової сертифікації ОЕСР або контролю за обігом насіння в міжнародній торгівлі; аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) - фізична особа, яка отримала свідоцтво аудитора з сертифікації (агронома-інспектора) та включена до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів); сертифікат на насіння Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - сертифікат ОЕСР) - сертифікат, виданий згідно з насіннєвими схемами ОЕСР; сертифікат на насіння Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (далі - сертифікат ISTA) - сертифікат, виданий згідно з правилами та в порядку, встановленими Міжнародною асоціацією з контролю за якістю насіння (ISTA); органи з оцінки відповідності - підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, акредитовані національним органом України з акредитації та уповноважені відповідним центральним органом виконавчої влади на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва; уповноваження - надання підприємствам, установам, організаціям чи їхнім підрозділам, акредитованим національним органом України з акредитації, права на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, а також є надання суб'єктам насінництва та розсадництва, які є виробниками та мають у своїй структурі лабораторію, акредитовану національним органом України з акредитації, права на визначення посівних якостей насіння; {Термін частини першої статті 1 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} введення в обіг насіння і садивного матеріалу - реалізація та будь-яка інша передача права власності на насіння і садивний матеріал для комерційного використання; зберігання з метою подальшої реалізації; пропозиція реалізації або будь-якого комерційного використання; платне або безоплатне постачання чи передача насіння і садивного матеріалу третім особам для комерційного використання; {Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} документ про якість насіння - сертифікат, свідоцтво, акт, виданий країною-експортером або країною походження чи країною виробництва насіння, який містить щонайменше інформацію про особу, яка його видала, ботанічний таксон, назву сорту, категорію, номер партії, кількість одиниць упаковки, масу партії, чистоту, схожість насіння, що ввозиться на територію України; {Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} документ про якість садивного матеріалу - сертифікат, свідоцтво, акт, виданий країною-експортером або країною походження чи країною виробництва садивного матеріалу, який містить щонайменше інформацію про особу, яка його видала, ботанічний таксон, назву сорту, категорію, кількість одиниць садивного матеріалу, що ввозиться на територію України; {Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} електронний кабінет користувача - персоніфікована веб-сторінка або інтерфейс авторизованого користувача, за допомогою яких він має можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією, документами та користуватися іншими функціональними можливостями реєстрів, передбачених цим Законом; {Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} стандартний зразок - посадковий матеріал, що надається для проведення ділянкового (ґрунтового) та/або лабораторного сортового контролю володільцем патенту, а за відсутності володільця патенту - власником майнового права на поширення сорту або підтримувачем, чи відбирається від офіційного зразка; {Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} фальсифіковане насіння та/або садивний матеріал - насіння та/або садивний матеріал, у маркуванні або пакуванні якого неправомірно використано торговельну марку, інше індивідуалізуюче позначення, зовнішнє оформлення пакування іншого виробника та/або які поширюються з неправдивою інформацією щодо сортових та/або посівних якостей насіння та/або садивного матеріалу. {Частину першу статті 1 доповнено терміном згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Термін "атестат про акредитацію" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності". Терміни "батьківські компоненти", "Державний реєстр патентів на сорти рослин", "Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні", "посадковий матеріал" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охорону прав на сорти рослин". {Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} {Стаття 1 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 2. Об'єкти насінництва та розсадництва До об'єктів насінництва та розсадництва належать: види рослин; сорти рослин (клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція); насіння і садивний матеріал; насіннєві посіви та насадження. {Стаття 2 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 3. Суб'єкти насінництва та розсадництва До суб'єктів насінництва та розсадництва належать: виробники - особи, які здійснюють виробництво насіння та/або садивного матеріалу для його реалізації відповідно до цього Закону; постачальники - особи, які здійснюють один із таких видів професійної діяльності щодо садивного матеріалу: розмноження, виробництво, збереження та/або обробка, введення в обіг, імпорт. {Стаття 3 в редакції Законів № 864-VIII від 08.12.2015, № 2763-IX від 16.11.2022} Стаття 4. Законодавство України у сфері насінництва та розсадництва Законодавство України у сфері насінництва та розсадництва базується на Конституції України і складається з цього Закону, законів України "Про охорону прав на сорти рослин", "Про карантин рослин", інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них. {Стаття 4 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Розділ II ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА {Назва розділу II в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 5. Органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва Державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва. {Стаття 5 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері насінництва та розсадництва До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері насінництва та розсадництва належать: забезпечення здійснення державної політики у сфері насінництва та розсадництва; визначення пріоритетних напрямів розвитку насінництва та розсадництва; координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, а також центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва; забезпечення розроблення і виконання державних цільових програм розвитку насінництва та розсадництва; прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у сфері насінництва та розсадництва; державна підтримка розвитку насінництва та розсадництва і державне регулювання ринку насіння; організація міжнародного співробітництва з питань насінництва та розсадництва; здійснення інших повноважень, визначених цим Законом. {Стаття 6 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у сфері насінництва та розсадництва До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у сфері насінництва та розсадництва належать: забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері насінництва та розсадництва; здійснення державного управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва; розроблення та організація виконання державних програм розвитку селекції, насінництва та розсадництва; прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону; затвердження форм документації на насіння і садивний матеріал, технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння; забезпечення формування державного резервного насіннєвого фонду і контроль за ефективним його використанням; забезпечення організації, здійснення підготовки та атестації осіб для отримання свідоцтва аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), видача та скасування свідоцтва аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів); забезпечення проведення визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу; встановлення переліків ботанічних таксонів за відповідними групами, на які поширюється дія цього Закону; встановлення вимог до маркування та пакування за відповідними групами ботанічних таксонів (культур); уповноваження підприємств, установ, організацій чи їхніх підрозділів, акредитованих національним органом України з акредитації, на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва і суб'єктів насінництва та розсадництва на визначення посівних якостей насіння; сприяння розвитку ринку насіння і садивного матеріалу; забезпечення ведення Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, а також забезпечення відкритості та загальнодоступності зазначених реєстрів; створення системи зонального лісового і декоративного насінництва та розсадництва; участь у міжнародному співробітництві з питань насінництва та розсадництва, а також виконання міжнародних договорів України у цій сфері; забезпечення видачі та скасування відповідних сертифікатів у сфері насінництва та розсадництва; здійснення інших повноважень, визначених цим Законом. {Стаття 7 в редакції Законів № 864-VIII від 08.12.2015, № 2763-IX від 16.11.2022} Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва належать: здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва; здійснення державного контролю за обігом насіння і садивного матеріалу на території України; видача підтверджень на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України, для селекційних, дослідних робіт і експонування та на вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не включених до Реєстру сортів рослин України; звернення до національного органу України з акредитації з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про тимчасове зупинення дії або скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності та притягнення органу з оцінки відповідності до відповідальності за порушення вимог законодавства; звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, з письмовим умотивованим клопотанням щодо розгляду питання про скасування свідоцтв аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів); участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері насіння і садивного матеріалу; здійснення інших повноважень, визначених цим Законом. {Стаття 8 в редакції Законів № 864-VIII від 08.12.2015, № 2763-IX від 16.11.2022} Розділ III СИСТЕМА НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА Стаття 9. Організація системи насінництва та розсадництва Система насінництва та розсадництва включає категорії добазового, базового і сертифікованого насіння, вихідного, базового та сертифікованого садивного матеріалу, державний резервний насіннєвий фонд, колекційні маточні насадження багаторічних рослин. {Стаття 9 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 10. Наукове забезпечення насінництва та розсадництва Наукове забезпечення насінництва та розсадництва здійснюють Національна академія аграрних наук України, Національна академія наук України, інші науково-дослідні установи, наукові організації та фізичні особи, які проводять наукові дослідження у сфері насінництва та розсадництва, а також наукові організації та їх дослідні господарства, що діють у системі вищої професійної освіти в цій сфері, відповідно до своїх повноважень (прав), а також інші організації, що проводять дослідження у сфері насінництва та розсадництва в установленому законом порядку, а саме: {Абзац перший статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015} провадять наукові дослідження з питань сортовивчення, насінництва та розсадництва; співпрацюють з науковими установами інших держав. Стаття 11. Державний резервний насіннєвий фонд Державний резервний насіннєвий фонд створюється в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України, для забезпечення насінням і садивним матеріалом районів, що не виробляють власного насіння і садивного матеріалу або мають обмежені можливості для його виробництва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження насінницьких посівів та насаджень внаслідок стихійного лиха, а також для забезпечення сортооновлення, сортозаміни та реалізації насіння і садивного матеріалу за міжнародними договорами України. Кабінет Міністрів України затверджує загальний обсяг формування державного резервного насіннєвого фонду в обсязі не менше п'яти відсотків потреби держави в насінні та садивному матеріалі. Заготівля насіння і садивного матеріалу до державного резервного насіннєвого фонду здійснюється в порядку, встановленому законом, що визначає засади здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. Формування партій насіння з товарного зерна забороняється. Стаття 12. Право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу Фізичні особи - підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння та/або садивного матеріалу, за умови додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Фізичні особи - підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння і садивного матеріалу для його реалізації, за умови їх включення до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених цим Законом. Фізичні особи - підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, мають право здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу лише за умови наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин. {Стаття 12 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 121. Вимоги до реєстрів системи насінництва та розсадництва Для належного функціонування системи насінництва та розсадництва центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує ведення в електронній формі та є держателем таких державних реєстрів: Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва; Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів); Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал; Реєстр органів з оцінки відповідності. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, може визначити державне підприємство, установу чи організацію, що належить до сфери його управління, адміністратором реєстрів, передбачених цією статтею. {Статтю 121 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Відомості, що містяться у зазначених державних реєстрах, є відкритими і загальнодоступними. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у зазначених реєстрах, через мережу Інтернет. Відомості державних реєстрів, передбачених частиною першою цієї статті, отримані шляхом доступу до них через мережу Інтернет: мають статус офіційної інформації центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику; не потребують будь-якого додаткового підтвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику; можуть використовуватися будь-якими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, юридичними особами. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, надає суб'єктам видачі сертифікатів на насіння та садивний матеріал право внесення відомостей до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал при здійсненні сертифікації насіння і садивного матеріалу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. {Закон доповнено статтею 121 згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 122. Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва Для включення до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва фізична особа - підприємець або юридична особа подає заяву до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, в якій, крім відомостей про таку особу, зазначається: наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи - підприємця (подається виключно виробником); {Абзац другий частини першої статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва; ботанічний таксон, назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми (подається виключно виробником); {Абзац четвертий частини першої статті 122 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту; дані про особу, яка надала право на використання сорту (у разі використання сорту за правочином). {Частину першу статті 122 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Підзаконні нормативно-правові акти не можуть встановлювати додаткові вимоги для включення до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва. Відповідальність за достовірність поданих відомостей несе заявник. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, має право перевіряти відомості, подані заявником, та подавати запити на відповідну інформацію до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрів. Форма заяви затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та не може передбачати подання фізичною особою - підприємцем або юридичною особою документів, що підтверджують заявлені відомості та одночасно є в розпорядженні будь-яких органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування чи містяться у державних реєстрах. Рішення про включення фізичної особи - підприємця або юридичної особи до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва або про відмову у включенні до цього реєстру приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви. {Частину шосту статті 122 виключено на підставі Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною п'ятою цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не прийме рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва, фізична особа - підприємець або юридична особа має право на виробництво насіння і садивного матеріалу для їх реалізації без включення до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва з останнього дня строку розгляду заяви, передбаченого частиною п'ятою цієї статті. Виключними підставами для відмови у включенні до Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва є: невідповідність поданих документів вимогам цього Закону; виявлення у поданих документах недостовірної інформації. У разі зміни інформації про ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право на використання сорту, особу, яка надала право на використання сорту, суб'єкт насінництва та розсадництва зобов'язаний подавати оновлені відомості до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. {Частина дев'ята статті 122 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Рішення про виключення суб'єкта насінництва та розсадництва з Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у разі: подання суб'єктом насінництва та розсадництва заяви про виключення з Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва; неподання суб'єктом насінництва та розсадництва оновлених відомостей про ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до його виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого ним набуто право на використання сорту; систематичного грубого порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва; припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Рішення про внесення, відмову у внесенні, виключення суб'єкта насінництва та розсадництва з Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва відображаються в електронному кабінеті користувача. {Статтю 122 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва містить такі відомості: найменування/прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта насінництва та розсадництва, його місцезнаходження/місце проживання; ботанічний таксон, назва сорту, який він виробляє; категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми; номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту. {Частину тринадцяту статті 122 виключено на підставі Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Порядок ведення Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва затверджується Кабінетом Міністрів України. {Закон доповнено статтею 122 згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 123. Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) Особа, яка отримала свідоцтво аудитора з сертифікації (агронома-інспектора), включається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, до Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) не пізніше наступного робочого дня з дня видачі їй свідоцтва аудитора з сертифікації (агронома-інспектора). Рішення про виключення особи з Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у разі скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про скасування свідоцтва. Оновлення інформації Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) здійснюється протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення, що має наслідком зміну відомостей, що містяться в Реєстрі аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), крім інформації про включення або виключення особи з Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), яка оновлюється у строки, встановлені цим Законом. Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) містить такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); дата видачі та номер свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); дата видачі та номер свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності); види робіт, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право здійснювати; дата скасування чи тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); посада аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), якщо аудитор провадить свою діяльність як працівник органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. {Абзац сьомий частини четвертої статті 123 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Порядок ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів) затверджується Кабінетом Міністрів України. {Закон доповнено статтею 123 згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 124. Реєстр органів з оцінки відповідності Підприємства, установи, організації чи їхні підрозділи, акредитовані та уповноважені у встановленому цим Законом порядку на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, включаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, до Реєстру органів з оцінки відповідності не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про уповноваження. Реєстр органів з оцінки відповідності містить відомості про юридичну особу, її матеріально-технічну базу, кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, наявність лабораторій. Оновлення інформації Реєстру органів з оцінки відповідності здійснюється протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про зміну відомостей, що містяться в Реєстрі органів з оцінки відповідності. Підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ виключається з Реєстру органів з оцінки відповідності та позбавляється права на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва у разі скасування атестата про акредитацію або рішення про уповноваження. Порядок ведення Реєстру органів з оцінки відповідності встановлюється Кабінетом Міністрів України. {Закон доповнено статтею 124 згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 125. Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал Відомості про видані сертифікати на насіння та/або садивний матеріал вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал суб'єктом видачі відповідного сертифіката не пізніше наступного робочого дня з дня видачі. Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал містить такі відомості: номер, дата видачі та строк дії відповідного сертифіката; найменування/прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта насінництва та розсадництва, якому видано сертифікат; ботанічний таксон, назва сорту, категорія (генерація), номер та маса партії, номери етикеток; інформація (відмітка) про скасування сертифіката. Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал встановлюється Кабінетом Міністрів України. {Закон доповнено статтею 125 згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 13. Права та обов'язки суб'єктів насінництва та розсадництва Суб'єкти насінництва та розсадництва мають право: на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками; вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів, встановленого цим Законом; звертатися до відповідних органів виконавчої влади або до суду в разі порушення прав, наданих їм цим Законом; брати участь у виконанні державних цільових програм щодо виробництва насіння і садивного матеріалу; брати участь у формуванні державного резервного насіннєвого фонду. Порядок узгодження розташування насіннєвих посівів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Суб'єкти насінництва та розсадництва зобов'язані: додержуватися майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин при виробництві та реалізації насіння і садивного матеріалу; додержуватися технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу; гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовим і посівним (товарним) якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння і садивний матеріал; зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифікатів на насіння або садивний матеріал; вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років; додержуватися встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу; відшкодовувати матеріальні збитки споживачу в разі реалізації йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу; здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу; у разі створення базових маточних насаджень формувати їх вихідним садивним матеріалом багаторічних рослин, отриманих від базових розсадників. Посадові особи суб'єкта насінництва та розсадництва в разі проведення заходів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва зобов'язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний контроль у сфері насінництва та розсадництва, у виконанні їхніх повноважень. Суб'єкти насінництва та розсадництва також можуть мати інші права та обов'язки, визначені законом. {Стаття 13 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 14. Використання насіння і садивного матеріалу сортів рослин суб'єктами насінництва та розсадництва Суб'єкти насінництва та розсадництва можуть використовувати сорти насіння і садивного матеріалу рослин відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин". Розділ IV ОБІГ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ Стаття 15. Введення в обіг насіння і садивного матеріалу Насіння і садивний матеріал вводяться в обіг шляхом реалізації виключно після їх сертифікації. Сертифікати на насіння, сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо: насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, щодо якого наявні відомості в Реєстрі сортів рослин України; насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва; садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва. Сертифікати на насіння культур, що використовуються як батьківські компоненти, можуть бути видані, якщо: насіння належить до сорту, щодо якого наявні відомості як про батьківський компонент у Державному реєстрі патентів на сорти рослин або Реєстрі сортів рослин України; насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва. Для окремих груп ботанічних таксонів Кабінет Міністрів України може встановлювати особливості сертифікації та окремі вимоги щодо введення їх в обіг. {Стаття 15 в редакції Законів № 864-VIII від 08.12.2015, № 2763-IX від 16.11.2022} Стаття 16. Вимоги щодо визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу При визначенні сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу використовуються єдині методи та лабораторно-технічні засоби і єдина термінологія. {Стаття 16 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019} Стаття 17. Визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється шляхом польового оцінювання. Після видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння, сортові якості, визначені шляхом польового оцінювання, підтверджуються ділянковим (ґрунтовим) та/або лабораторним сортовим контролем у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. {Частина перша статті 17 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Польове оцінювання садивного матеріалу, призначеного для реалізації, та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться щорічно, незалежно від обсягів виробництва, з метою визначення якості та видачі сертифіката. Якщо посів (насадження) за сортовими якостями не відповідає вимогам до заявленої категорії, одержане насіння та/або садивний матеріал може бути переведено в нижчу категорію, вимогам якої воно відповідає. У разі якщо посів (насадження) не відповідає вимогам заявленої категорії, аудитор з сертифікації (агроном-інспектор) знижує її до тієї категорії, вимогам якої він відповідає. У разі невідповідності посіву (насадження) вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва, він вилучається з числа насіннєвих (розсадницьких). Насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові або інші цілі, знищується під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника насіння. Садивний матеріал, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, знищується під наглядом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, за рахунок власника садивного матеріалу. Кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами, якщо інше не передбачено законодавством: {Абзац перший частини сьомої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} насіння - сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості; садивний матеріал - сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його товарні якості. За результатами визначення сортових якостей аудитор з сертифікації (агроном-інспектор) видає акт польового оцінювання, який є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та/або садивного матеріалу. Форма акта польового оцінювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. {Частина десята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу здійснюється органом з оцінки відповідності, а у визначених законом випадках - суб'єктом насінництва та розсадництва, шляхом аналізу проб, відібраних від партій насіння та/або садивного матеріалу, що проводиться аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами). {Частина одинадцята статті 17 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Якщо за результатами аналізу проб насіння та/або садивний матеріал відповідають вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, на таке насіння та/або садивний матеріал видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу. Взяття проб і визначення сортових та посівних якостей насіння або сортових і товарних якостей садивного матеріалу, що експортуються, здійснюються відповідно до міжнародних правил. {Стаття 17 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 18. Проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу Сертифікації підлягає: насіння і садивний матеріал сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України; насіння і садивний матеріал сорту, занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих рослин, до схем сертифікації яких приєдналася Україна та які вирощуються з метою експорту; насіння і садивний матеріал сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, у випадках, передбачених законом. {Частину першу статті 18 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Сертифікати видаються на платній основі. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, встановлює для органу з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління, перелік платних послуг, які надаються згідно з цим Законом. {Частина третя статті 18 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Оплата послуг з проведення сертифікації органами з оцінки відповідності приватної форми власності та аудиторами із сертифікації (агрономами-інспекторами), які провадять свою діяльність як незалежні експерти, здійснюється на договірних засадах. За результатами проведення сертифікації видаються сертифікати, що засвідчують сортові або посівні якості насіння, чи сертифікати, що засвідчують сортові або товарні якості садивного матеріалу. Суб'єктами видачі сертифікатів, що засвідчують сортові якості насіння та садивного матеріалу, і сертифікатів ОЕСР є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, чи орган з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління. {Частина шоста статті 18 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Суб'єктами видачі сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або органи з оцінки відповідності будь-якої форми власності. Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форма сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал затверджуються Кабінетом Міністрів України. {Стаття 18 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 181. Орган з оцінки відповідності Орган з оцінки відповідності має право здійснювати діяльність з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва лише за умови, що він уповноважений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Орган з оцінки відповідності: встановлює відповідність насіння і садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва шляхом визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу; здійснює лабораторний сортовий контроль насіння і садивного матеріалу; видає сертифікати на сортові і посівні якості насіння та сортові і товарні якості садивного матеріалу; здійснює інші функції, на виконання яких його уповноважено відповідно до цього Закону. Підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ може бути уповноважено рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, якщо таке підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ: є юридичною особою - резидентом України; може підтвердити відповідний рівень компетентності; має достатню кількість персоналу відповідної кваліфікації, який працює на постійній основі; {Абзац четвертий частини третьої статті 181 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} не використовує фінансові та матеріальні ресурси суб'єктів насінництва та розсадництва; має належне інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності; має у своїй структурі акредитовані лабораторії; {Абзац сьомий частини третьої статті 181 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} має систему управління якістю; {Абзац дев'ятий частини третьої статті 181 виключено на підставі Закону № 2763-IX від 16.11.2022} має належну матеріально-технічну базу та інші об'єкти інфраструктури; не має конфлікту інтересів щодо насіння та/або садивного матеріалу, оцінку відповідності якого буде здійснювати. {Абзац одинадцятий частини третьої статті 181 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Порядок підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, вимоги до акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Виключними підставами для відмови в уповноваженні є: невідповідність підприємства, установи, організації чи їхнього підрозділу вимогам, встановленим цією статтею; виявлення недостовірних відомостей у документах. Підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, прийнято рішення про відмову в уповноваженні, повторно подає заяву після усунення всіх виявлених недоліків. Рішення про скасування уповноваження приймається у разі: подання органом з оцінки відповідності заяви про скасування уповноваження; виявлення недостовірних відомостей у документах; скасування атестата про акредитацію органу з оцінки відповідності шляхом прийняття відповідного рішення; виявлення фактів порушення законодавства з питань оцінки відповідності. Рішення про скасування уповноваження приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який інформує про це у десятиденний строк орган з оцінки відповідності. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, здійснює постійний моніторинг діяльності органу з оцінки відповідності щодо дотримання вимог цього Закону та виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. {Частина дев'ята статті 181 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} У разі виявлення за результатами постійного моніторингу порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва орган з оцінки відповідності у десятиденний строк здійснює заходи для його усунення, про що інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. {Частина статті 181 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Якщо органом з оцінки відповідності не вжито заходів для усунення такого порушення протягом встановленого строку, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, скасовує рішення про уповноваження органу з оцінки відповідності. {Частина статті 181 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Органи з оцінки відповідності можуть додатково акредитуватися у відповідних системах сертифікації та/або оцінки відповідності міжнародних організацій, учасницею яких є Україна, або інших профільних організаціях та/або асоціаціях у сфері насінництва та розсадництва. {Закон доповнено статтею 181 згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 182. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) Для отримання свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) особа повинна: мати повну вищу агрономічну освіту та стаж роботи за спеціальністю не менше одного року; пройти атестацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту. Аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) не може бути особа з обмеженою дієздатністю або визнана недієздатною за рішенням суду. Особа, яка має намір скласти кваліфікаційний іспит, подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику: заяву встановленого зразка; копію документа про повну вищу освіту; документ, що підтверджує стаж роботи. Форма заяви на складання кваліфікаційного іспиту затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Під час проведення кваліфікаційного іспиту перевіряється та підтверджується рівень теоретичних і практичних знань та умінь особи у сфері насінництва та розсадництва. Особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора). У свідоцтві зазначається вид робіт, які аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) має право здійснювати. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, допускається до його повторного складання не раніше ніж через два місяці. Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) є безстроковим та видається безоплатно. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) зобов'язані не менше одного разу на чотири роки скласти повторний кваліфікаційний іспит. Невиконання вимоги щодо складення повторного кваліфікаційного іспиту у встановлений цим Законом строк є підставою для тимчасового зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) до моменту складення повторного кваліфікаційного іспиту. {Частина сьома статті 182 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Рішення про тимчасове зупинення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Дія свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) поновлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, протягом п'яти днів з дня одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації. Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) скасовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у таких випадках: за зверненням аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); за рішенням суду, у тому числі щодо обмеження дієздатності особи, яка є аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою; надання завідомо неправдивих відомостей, що призвели до прийняття рішення про видачу свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора); у разі встановлення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, факту систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва; на підставі свідоцтва про смерть. Порядок видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форма свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) встановлюються Кабінетом Міністрів України. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність у визначених законом випадках як: незалежний експерт; посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику; працівник органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику; службова особа суб'єкта насінництва та розсадництва. {Частина дванадцята статті 182 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право здійснювати у сфері насінництва та розсадництва: визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу та видачу актів польового оцінювання; відбір проб; брати участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу. Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить свою діяльність як службова особа суб'єкта насінництва та розсадництва, має право здійснювати виключно відбір проб та/або брати участь у маркуванні партій насіння і садивного матеріалу, вирощених на земельних ділянках, які належать на праві власності чи праві користування такому суб'єкту насінництва або розсадництва, та/або насіння, доведеного до стану кондиційного насіння на виробничих потужностях, що належать такому суб'єкту насінництва або розсадництва на праві власності чи праві користування. {Статтю 182 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Вибіркове оцінювання робіт з відбору проб насіння або садивного матеріалу, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, здійснюється аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є працівником органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у порядку, встановленому таким центральним органом виконавчої влади. {Статтю 182 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Роботи з визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу (польове оцінювання) категорій добазового і базового насіння та категорій вихідного і базового садивного матеріалу проводить виключно аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який є працівником органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Роботи з визначення сортових якостей інших категорій насіння і садивного матеріалу може проводити будь-який аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), за умови вибіркового оцінювання таких робіт аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який є посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або працівником органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у порядку, встановленому таким центральним органом виконавчої влади. {Частина шістнадцята статті 182 в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Акт польового оцінювання, виданий аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та/або садивного матеріалу, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, або органом з оцінки відповідності, що входить до сфери його управління. {Статтю 182 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори) несуть відповідальність за результати та якість своєї роботи у сфері насінництва та розсадництва згідно із законом. {Закон доповнено статтею 182 згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 183. Визначення посівних якостей насіння суб'єктами насінництва та розсадництва, які є виробниками Суб'єкти насінництва та розсадництва, які є виробниками, мають право здійснювати визначення посівних якостей насіння, за умови отримання уповноваження у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. У разі такого уповноваження суб'єкт насінництва та розсадництва може здійснювати визначення посівних якостей насіння сортів, право на використання яких належить такому суб'єкту насінництва та розсадництва, та виробленого під безпосереднім контролем такого суб'єкта насінництва та розсадництва. Насіння вважається виробленим під безпосереднім контролем суб'єкта насінництва та розсадництва у разі, якщо такому суб'єкту насінництва або розсадництва видано сертифікат, що засвідчує сортові якості такого насіння, та за умови забезпечення додержання принаймні однієї з таких умов: насіння вирощено на земельних ділянках, які належать на праві власності або праві користування такому суб'єкту насінництва та розсадництва; насіння доведено до стану кондиційного насіння на виробничих потужностях, що належать такому суб'єкту насінництва та розсадництва на праві власності або праві користування. Суб'єкт насінництва та розсадництва, який є виробником, може бути уповноважений рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, якщо він: є юридичною особою - резидентом України; може підтвердити відповідний рівень компетентності; має належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, достатню для визначення посівних якостей насіння; має у своєму штаті аудитора із сертифікації (агронома-інспектора), який має право здійснювати відбір проб та брати участь у маркуванні партій насіння; має належне інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу визначати посівні якості насіння; має у своїй структурі лабораторію, акредитовану національним органом України з акредитації на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 або інших стандартів, якими їх замінено; має систему управління якістю; має належну матеріально-технічну базу та інші об'єкти інфраструктури. Порядок підтвердження відповідного рівня компетентності, вимоги щодо кількості кваліфікованого персоналу, який працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику. Виключними підставами для відмови в уповноваженні є: невідповідність суб'єкта насінництва та розсадництва вимогам, встановленим цією статтею; виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. Суб'єкт насінництва, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, прийнято рішення про відмову в уповноваженні, має право повторно подати заяву про уповноваження після усунення всіх виявлених недоліків. Партії насіння, щодо яких суб'єктом насінництва та розсадництва здійснювалося визначення посівних якостей, підлягають вибірковому оцінюванню органом з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у порядку, затвердженому таким центральним органом виконавчої влади. Вибіркове оцінювання здійснюється в обсязі, визначеному рішенням про уповноваження, що має становити: не менше 50 відсотків загального обсягу партій насіння, щодо яких суб'єктом насінництва та розсадництва здійснено визначення посівних якостей, - у перший рік строку дії уповноваження; не менше 10 відсотків загального обсягу партій насіння, щодо яких суб'єктом насінництва та розсадництва здійснено визначення посівних якостей, - у другий та наступні роки строку дії уповноваження. Рішення про скасування уповноваження приймається у разі: подання суб'єктом насінництва та розсадництва заяви про скасування уповноваження на визначення посівних якостей насіння; виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; скасування атестата про акредитацію лабораторії, що знаходиться у структурі суб'єкта насінництва та розсадництва, шляхом прийняття відповідного рішення; виявлення фактів порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва; виявлення факту визначення посівних якостей насіння, не виробленого під безпосереднім контролем суб'єкта насінництва та розсадництва; виявлення, що розбіжність між показниками, визначеними суб'єктом насінництва та розсадництва, та показниками, визначеними під час вибіркового оцінювання, перевищує допустимі відхилення, встановлені вимогами законодавства у сфері насінництва та розсадництва, у трьох або більше партіях насіння, щодо яких суб'єктом насінництва та розсадництва здійснювалося визначення посівних якостей, протягом одного календарного року. Рішення про скасування уповноваження приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який у десятиденний строк інформує про це суб'єкта насінництва та розсадництва. Повторне уповноваження суб'єкта насінництва та розсадництва може бути здійснено не менш як через 12 місяців після скасування уповноваження на підставі виявлення фактів порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва. У разі визначення посівних якостей насіння суб'єктами насінництва та розсадництва відповідно до цієї статті видача сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння, здійснюється органом з оцінки відповідності, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі протоколів лабораторних досліджень з визначення посівних якостей такого насіння. {Закон доповнено статтею 183 згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} Стаття 19. Використання насіння і садивного матеріалу сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України Кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України, можуть використовуватися для посівних цілей лише у разі, якщо: розмноження насіння сорту, включеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, до насіннєвих схем сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюється для вивезення за межі України; заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу для набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього. {Стаття 19 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015 - зміна набирає чинності з 01.01.2016 в частині визнання сертифікатів ОЕСР та ISTAІ, див. пункт 1 розділу II Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу Ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу здійснюється, за умови належності його до сорту, щодо якого наявні відомості в Реєстрі сортів рослин України, а також в інших випадках, визначених цією статтею. Ввезення на територію України насіння сортів, що є батьківськими компонентами, здійснюється, якщо таке насіння належить до сорту: щодо якого наявні відомості як про батьківський компонент у Державному реєстрі патентів на сорти рослин або Реєстрі сортів рослин України; овочевих культур, щодо якого відсутні відомості як про батьківський компонент у Державному реєстрі патентів на сорти рослин або Реєстрі сортів рослин України, але наявна інформація, підтверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, що такий батьківський компонент є складовою частиною гібрида сорту, щодо якого наявні відомості в Реєстрі сортів рослин України, за умови ввезення насіння суб'єктом насінництва та розсадництва. Ввезення на територію України насіння сорту овочевих культур, щодо якого відсутні відомості у Реєстрі сортів рослин України, дозволяється, якщо щодо нього наявне погодження, передбачене статтею 38 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин". У разі відсутності такого погодження ввезення на територію України насіння сорту овочевих культур, щодо якого відсутні відомості у Реєстрі сортів рослин України, забороняється. Ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, може здійснюватися для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також в інших випадках, визначених законодавством. Ввезення насіння і садивного матеріалу здійснюється за наявності фітосанітарного сертифіката та: для садивного матеріалу - копії документа про якість садивного матеріалу; для насіння - копії документа про якість насіння або копій сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA. Насіння, що ввозиться на територію України на підставі копій сертифіката ОЕСР і сертифіката ISTA, не потребує додаткової перевірки показників, зазначених у таких сертифікатах. Насіння і садивний матеріал, що ввозяться для реалізації на території України, повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством у сфері насінництва та розсадництва. Ввезення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України, може здійснюватися для селекційних, дослідних робіт і експонування суб'єктами господарювання на основі підтвердження, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва. Вивезення за межі України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України, може здійснюватися на основі підтвердження, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва. Порядок видачі підтвердження або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання підтвердження та контролю за використанням зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин встановлюється Кабінетом Міністрів України. Видача підтверджень, їх переоформлення та анулювання здійснюються безоплатно. Для отримання підтвердження суб'єкт господарювання подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва, заяву в паперовій або електронній формі за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві, несе суб'єкт господарювання - заявник. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва, має право перевіряти відомості, зазначені у заяві. Для перевірки відомостей, зазначених у заяві, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва, має право запитувати відповідну інформацію в органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрів. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва, зобов'язаний прийняти рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову у його видачі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання заяви. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва, вносить видані підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у видачі підтвердження до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим підписом, у день їх видачі або прийняття, а також не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про видачу підтвердження або про обґрунтовану відмову у його видачі направляє (вручає) таке підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у видачі суб'єкту господарювання у будь-який спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого направлення (вручення). Виключними підставами для обґрунтованої відмови у видачі підтвердження є: перевищення дозволених кількісних обмежень на обсяг зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозиться на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування; встановлення факту подання недостовірних відомостей у заяві. У разі якщо через п'ять робочих днів з дня закінчення встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва, до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" не внесено підтвердження або рішення про обґрунтовану відмову у його видачі, суб'єкт господарювання має право на ввезення на митну територію України або вивезення з митної території України зразків насіння і садивного матеріалу без такого підтвердження, за умови: пред'явлення відповідному державному фітосанітарному інспектору копії заяви (з описом прийнятих документів) з відміткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва; проведення та дотримання всіх інших процедур фітосанітарного контролю, що вимагаються відповідно до закону. Підтвердження діє з дня його видачі до дня фактичного ввезення на територію України або вивезення з території України погодженого обсягу насіння або садивного матеріалу, але не більше одного року. Не підлягають обов'язковому визначенню сортових та посівних якостей насіння, сортових та товарних якостей садивного матеріалу зразки насіння і садивного матеріалу, які: ввозяться на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування; вивозяться з території України. Обсяг зразків насіння і садивного матеріалу одного сорту, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратний обсяг посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення одного року польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність для поширення в Україні. Для сортів рослин (родів і видів), рішення щодо придатності яких для поширення в Україні приймається за даними заявника, обсяг зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратний обсяг посадкового матеріалу, що подається разом із заявкою на сорт рослин. Суб'єкт господарювання, який отримав підтвердження, до 1 лютого року, наступного за роком, в якому здійснено ввезення на територію України зразків насіння і садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування, зобов'язаний у паперовій або електронній формі повідомити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва, про фактичний обсяг ввезених зразків насіння і садивного матеріалу та їх подальше використання (місце вирощування, обсяг отриманого врожаю та його використання). Врожай, отриманий від таких зразків насіння і садивного матеріалу, забороняється використовувати для сівби або посадки, крім випадків його використання для селекційних та дослідних робіт. Контроль за використанням зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування, а також за врожаєм, отриманим із таких зразків, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю), у сфері насінництва та розсадництва. Перевірка документів та інформації, передбачених цією статтею, та їх відповідності інформації, зазначеній у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, проводиться державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу, у тому числі за допомогою єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу державний фітосанітарний інспектор має право перевірити відповідність інформації, зазначеної на етикетках, інформації, зазначеній у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом. Інформація щодо наявності документів, передбачених цією статтею, може надаватися суб'єктом господарювання державному фітосанітарному інспектору у паперовій формі або за допомогою єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". У разі відсутності документів та інформації, передбачених цією статтею, або у разі невідповідності інформації, зазначеної на етикетках, інформації, зазначеній у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, такий вантаж підлягає затриманню державним фітосанітарним інспектором до надання необхідних документів та інформації. У разі неможливості надання документів та інформації, передбачених цією статтею, державний фітосанітарний інспектор приймає рішення про повернення насіння і садивного матеріалу за межі території України. За результатами перевірки документів та інформації, передбачених цією статтею, державний фітосанітарний інспектор складає акт за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, та приймає рішення відповідно до закону із внесенням відповідної інформації про прийняте рішення до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". {Стаття 20 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015 - зміна набирає чинності з 01.01.2016 в частині визнання сертифікатів ОЕСР та ISTAІ, див. пункт 1 розділу II Закону № 864-VIII від 08.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2530-VIII від 06.09.2018; в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Стаття 21. Маркування та пакування насіння і садивного матеріалу Насіння і садивний матеріал, що вводяться в обіг, обов'язково маркуються і пакуються згідно із законодавством у сфері насінництва та розсадництва. {Стаття 21 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015 - зміна набирає чинності з 01.01.2016 в частині визнання сертифікатів ОЕСР та ISTAІ, див. пункт 1 розділу II Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 22. Гарантії на насіння і садивний матеріал Суб'єкт насінництва гарантує відповідність сортових і посівних якостей насіння, а суб'єкт розсадництва - сортових і товарних якостей садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, що підтверджується відповідними сертифікатами. Умови гарантії на насіння і садивний матеріал діють протягом строку, визначеного в сертифікаті. У разі порушення умов гарантій суб'єктом насінництва та розсадництва такий суб'єкт несе відповідальність згідно із законом. {Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 864-VIII від 08.12.2015; в редакції Закону № 2763-IX від 16.11.2022} Стаття 23. Арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу Арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу може здійснюватися на вимогу споживача або суб'єкта насінництва та розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва. Порядок арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення відповідних заяв встановлюються Кабінетом Міністрів України. {Стаття 23 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Розділ V ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА Стаття 24. Державний орган нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва Державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, та його територіальні органи в порядку, встановленому законом. {Стаття 24 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 25. Посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва покладається на інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва. На посадових осіб, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва, поширюється дія Закону України "Про державну службу". {Стаття 25 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Стаття 26. Повноваження посадових осіб з питань нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва Посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва, у межах своїх повноважень при здійсненні заходів державного контролю мають право: контролювати додержання суб'єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва; давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва та розсадництва вказівки про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництва і визначати строк усунення виявлених порушень; безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до закону; ознайомлюватися з документацією щодо насінництва та розсадництва, відкривати будь-яку упаковку (контейнер) з насінням чи садивним матеріалом для відбору контрольних проб; накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону; звертатися до суду щодо застосування заходів реагування у вигляді зупинення або заборони реалізації насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їхніх якісних показників вимогам законодавства; виконувати інші повноваження, визначені законом. {Стаття 26 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Розділ VI ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА Стаття 27. Державна підтримка селекції, насінництва та розсадництва Державна підтримка селекції, насінництва та розсадництва здійснюється в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік. Розділ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва Особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно із законом. Суб'єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва. У разі систематичного грубого порушення аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) законодавства у сфері насінництва та розсадництва він позбавляється права провадити діяльність у сфері насінництва та розсадництва строком на п'ять років, а видане йому свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) скасовується. Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом. Умисне виробництво та/або заготівля, та/або пакування, та/або маркування, та/або затарювання, та/або пропонування до продажу, та/або зберігання фальсифікованого насіння та/або садивного матеріалу з метою продажу - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від однієї тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією фальсифікованої продукції, обладнання для вироблення фальсифікованого насіння та/або садивного матеріалу. {Статтю 28 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 2763-IX від 16.11.2022} {Стаття 28 в редакції Закону № 864-VIII від 08.12.2015} Розділ VIII МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА Стаття 29. Участь у міжнародному співробітництві у сфері насінництва та розсадництва Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері насінництва та розсадництва, зокрема на основі міжнародних договорів України. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері насінництва та розсадництва здійснюється в порядку, встановленому законом. У разі якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, застосовуються правила міжнародних договорів України. Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону. Президент України Л.КУЧМА м. Київ 26 грудня 2002 року № 411-IV
Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси