Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 жовтня 2015 р. № 878 Київ Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 47 від 27.01.2016 № 663 від 30.08.2017 № 790 від 21.08.2019 № 534 від 26.05.2021} Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Положення про Міністерство внутрішніх справ України, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII “Про Національну поліцію”. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 72 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство внутрішніх справ України 1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах: забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. 2. МВС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. 3. Основними завданнями МВС є забезпечення формування державної політики у сферах: 1) охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також надання поліцейських послуг; 2) захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні; 3) цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 4) міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. 4. МВС відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України; 2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції; 3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України; 5) розробляє проекти державних програм з питань забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, безпеки дорожнього руху, охорони державного кордону, захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, а також з питань міграції; 6) забезпечує міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання укладених міжнародних договорів України; 7) організовує в межах повноважень, передбачених законом, організаційно-управлінське та науково-методичне забезпечення судово-експертної діяльності; 8) організовує та забезпечує проведення судової експертизи в кримінальному та виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення; 9) організовує в порядку, визначеному законодавством, провадження науково-дослідної діяльності у сфері судової експертизи; 10) у разі потреби забезпечує в установленому порядку участь працівників Експертної служби МВС як спеціалістів під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду; 11) організовує роботу Експертно-кваліфікаційної комісії МВС з проведення атестації, присвоєння особам та позбавлення осіб кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судового експерта, а також роботу з надання та позбавлення права участі як спеціаліста в проведенні слідчих дій, надання, позбавлення та підтвердження права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт та видає відповідні свідоцтва; 12) веде базу даних реєстру атестованих судових експертів Експертної служби МВС, передає в установленому порядку інформацію до державного Реєстру атестованих судових експертів; 13) забезпечує функціонування криміналістичного обліку та обліку знарядь кримінальних правопорушень, інших об'єктів; {Підпункт 13 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 534 від 26.05.2021} 14) проводить відповідно до закону оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність; 15) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами; 16) організовує і забезпечує виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, пристроїв, що використовуються в терористичних цілях; 17) забезпечує належне функціонування єдиної інформаційної системи МВС, формує та підтримує в актуальному стані інформаційні ресурси, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, здійснює обробку персональних даних у межах повноважень, передбачених законом, забезпечує режим доступу до інформації, надає інформаційні та кваліфіковані електронні довірчі послуги, забезпечує здійснення повноважень з питань цифрового розвитку; {Підпункт 17 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 790 від 21.08.2019} 18) здійснює інформаційну взаємодію з іншими державними органами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями; 19) бере участь в межах повноважень, передбачених законом, у стандартизації, метрологічному забезпеченні, підтвердженні відповідності встановленим вимогам продукції спеціального призначення (робіт, послуг), яка надходить до МВС; 20) забезпечує у випадках, передбачених законом, ліцензування окремих видів господарської діяльності та здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання відповідних ліцензійних умов; {Підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 21) організовує у випадках, передбачених законом, надання адміністративних та інших платних послуг; 211) здійснює у випадках, передбачених законом, державну реєстрацію (перереєстрацію) та облік транспортних засобів, приймає іспити для отримання права керування транспортними засобами і видає відповідні документи; {Пункт 4 доповнено підпунктом 211 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 212) створює та веде реєстр закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також здійснює державний контроль за додержанням ними вимог законодавства в зазначеній сфері; {Пункт 4 доповнено підпунктом 212 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 213) веде облік торговельних організацій, підприємств-виробників та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, що реалізують транспортні засоби або номерні складові частини до них; {Пункт 4 доповнено підпунктом 213 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 214) веде автоматизований облік, здійснює накопичення, обробку та використання відомостей про транспортні засоби, що підлягають державній і відомчій реєстрації, та про їх власників; {Пункт 4 доповнено підпунктом 214 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 215) веде реєстр суб'єктів здійснення обов'язкового технічного контролю, а також здійснює державний контроль за додержанням такими суб'єктами вимог законодавства в зазначеній сфері; {Пункт 4 доповнено підпунктом 215 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 216) формує в установленому порядку загальнодержавну базу даних про результати обов'язкового технічного контролю транспортних засобів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 216 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 217) перевіряє у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність транспортних засобів та обладнання з видачею відповідного свідоцтва про допущення до перевезення небезпечних вантажів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 217 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 218) здійснює контроль за забезпеченням організації підготовки водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, приймає іспити та видає відповідні свідоцтва установленого зразка; {Пункт 4 доповнено підпунктом 218 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 22) організовує діяльність територіальних органів з надання сервісних послуг МВС (далі - територіальні органи); {Підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 23) вживає заходів до забезпечення силами і засобами Національної гвардії охорони: ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів, спеціальних вантажів і органів державної влади; дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні; 24) організовує спеціальні та військові перевезення в межах України в інтересах Національної гвардії, а також на підставі рішень Кабінету Міністрів України та міжвідомчих угод - в інтересах відповідних органів державної влади; 25) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, приймання-передачу осіб, які перебувають під вартою на державному кордоні України або за її межами; 26) затверджує порядок придбання, видачі громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону України спеціальних засобів індивідуального захисту та самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої і подразнюючої дії, та їх зберігання; 27) організовує та здійснює відбір, підготовку і навчання кандидатів для направлення до складу національного контингенту та національного персоналу з числа поліцейських Національної поліції, військовослужбовців Національної гвардії та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС, а також забезпечує їх участь у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; {Підпункт 27 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 47 від 27.01.2016} 271) забезпечує функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в діяльності Національної поліції, Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС та Національної гвардії; {Пункт 4 доповнено підпунктом 271 згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 28) організовує та забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність та мобілізацію Національної гвардії; 29) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, ефективне використання сил і засобів Національної гвардії під час проведення антитерористичних операцій; 30) організовує систему психологічного забезпечення державних службовців МВС та ДМС, поліцейських та державних службовців Національної поліції, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та державних службовців ДСНС, військовослужбовців та державних службовців Національної гвардії та Адміністрації Держприкордонслужби, забезпечує її функціонування; {Підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 663 від 30.08.2017, № 534 від 26.05.2021} 301) організовує та здійснює медичне обстеження, у тому числі психофізіологічне, з метою визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку придатність кандидатів на службу в поліцію, поліцейських, кандидатів на навчання у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, курсантів і слухачів таких закладів освіти, а також придатність до військової служби кандидатів на військову службу за контрактом та військовослужбовців Національної гвардії; {Пункт 4 доповнено підпунктом 301 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 31) взаємодіє в межах повноважень, передбачених законом, з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення працівників МВС, військовослужбовців Національної гвардії та членів їх сімей, а також працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; 32) вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів до забезпечення правового і соціального захисту працівників МВС, військовослужбовців та працівників Національної гвардії, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їх сімей, розробляє пропозиції із зазначених питань і вносить їх на розгляд відповідних органів; 321) утворює комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни, організовує її роботу та видає відповідні документи працівникам МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також колишнім працівникам органів внутрішніх справ; {Пункт 4 доповнено підпунктом 321 згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 33) веде військовий реєстр працівників, пенсіонерів із числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців Національної гвардії, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та членів їх сімей; 34) визначає основні напрями розвитку освітньої, наукової та науково-технічної діяльності з питань функціонування МВС; {Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 35) бере участь у формуванні та забезпеченні наукової і науково-технічної політики держави у сфері охорони суспільних відносин, пов'язаних із захистом та охороною прав і свобод людини, забезпеченням публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, безпеки дорожнього руху, а також охорони державного кордону, цивільного захисту та міграції (імміграції та еміграції); 36) бере участь у проведенні наукових, кримінологічних, соціологічних і психологічних досліджень, а також у розробленні за їх результатами науково-практичних пропозицій, методичних рекомендацій тощо в інтересах системи МВС; 37) бере участь у проведенні науково-технічних досліджень та розробок із створення нових технічних засобів в інтересах Національної гвардії та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; 38) організовує розроблення нових видів засобів спеціальної техніки, озброєння, засобів зв'язку, технічних засобів захисту інформації, спеціальних технічних засобів для оперативної діяльності, спеціального транспорту, пожежної та бронетанкової техніки, спеціальних засобів самозахисту та активної оборони, засобів індивідуального бронезахисту, криміналістичної та комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, форменого одягу тощо; 39) організовує і координує роботу з упровадження в практику результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок в інтересах Національної гвардії та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; 40) бере участь у формуванні державної політики у сфері технічного регулювання та стандартизації, забезпечує розроблення технічних регламентів, державних стандартів, технічних умов та інших нормативно-правових актів; 41) забезпечує проведення комплексу робіт із сертифікації та випробування продукції у сфері технічного регулювання МВС; 42) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, захист державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 43) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд за охороною праці у МВС; 44) організовує та забезпечує експлуатацію, розвиток, координацію та функціонування системи зв'язку МВС, управління і моніторинг єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС та закріпленого радіочастотного ресурсу України; 45) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом; 46) здійснює контроль та вживає заходів до забезпечення протипожежної безпеки в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також на територіях, на яких вони розташовані; 47) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності; 48) веде і формує автоматизовану електронну базу даних Єдиного реєстру об'єктів державної власності, що належать до сфери управління МВС; 49) затверджує у випадках, передбачених законом, правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку; 50) організовує в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності апарату МВС та територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери його управління, Національної гвардії, зокрема приміщеннями, полігонами, засобами зв'язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, обмундируванням, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань; 51) організовує: ремонт, обслуговування транспортних засобів, засобів зв'язку, приміщень, що надані МВС для виконання покладених на нього завдань, контролює правильність використання матеріально-технічних ресурсів територіальними органами, Національною гвардією, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС; будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів, що належать до сфери управління МВС; 52) розробляє, організовує і здійснює комплекс профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС; здійснює управління закладами охорони здоров'я, що належать до сфери управління МВС; {Підпункт 52 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 663 від 30.08.2017} 521) здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд на підпорядкованих територіях, у військових частинах і підрозділах; {Пункт 4 доповнено підпунктом 521 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 53) в межах повноважень, передбачених законом, надає правову допомогу громадянам, сприяє державним органам, закладам, установам та підприємствам у виконанні покладених на них законом обов'язків; 54) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також стосовно актів, які ним видаються; 55) забезпечує формування пропозицій до обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та післядипломну освіту фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів для МВС, Національної гвардії та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; 56) забезпечує на базі закладів освіти, що належать до сфери управління МВС, підготовку та професійне навчання кадрів для МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та Національної гвардії; {Підпункт 56 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 57) установлює порядок добору, направлення та зарахування на навчання до закладів освіти, що належать до сфери управління МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; {Підпункт 57 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 58) установлює порядок організації та строку професійного навчання працівників МВС, Національної поліції та Національної гвардії; 59) здійснює організаційно-методичне супроводження освітнього процесу в закладах освіти, що належать до сфери управління МВС; {Підпункт 59 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 591) проводить моніторинг ефективності та успішності професійної діяльності випускників закладів освіти, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; {Пункт 4 доповнено підпунктом 591 згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 592) вивчає, аналізує та узагальнює результати освітньої та наукової діяльності закладів та установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, розробляє пропозиції із зазначених питань і вносить їх на розгляд відповідних органів; {Пункт 4 доповнено підпунктом 592 згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 593) установлює: вимоги до кандидатів на посади ректорів (начальників) вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, їх структурних підрозділів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та порядку їх призначення; порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; {Пункт 4 доповнено підпунктом 593 згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 594) визначає порядок забезпечення обов'язковим для носіння форменим одягом у закладах освіти, що належать до сфери управління МВС; {Пункт 4 доповнено підпунктом 594 згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 60) організовує та здійснює поточне і перспективне планування, розроблення планів основних організаційних заходів МВС, роботи колегії МВС, нарад керівництва МВС; 61) проводить моніторинг стану публічної безпеки та правопорядку в державі; вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність реалізації центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, державної політики у відповідних сферах; 62) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у державі, які впливають на виконання завдань, віднесених до сфери відповідальності МВС; 63) у порядку та способи, передбачені законом, інформує органи державної влади і громадськість про результати своєї діяльності; 64) здійснює інші повноваження, визначені законом. 5. МВС з метою організації своєї діяльності: 1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх реалізацією в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС; 2) здійснює добір кадрів в апарат МВС, територіальні органи, заклади, установи і на підприємства, що належать до сфери управління МВС, організовує роботу з підготовки та професійного навчання працівників МВС, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії; 3) контролює діяльність територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС; 4) організовує планово-фінансову роботу в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку; 5) здійснює функцію головного розпорядника бюджетних коштів, забезпечує її ефективне і цільове використання; 6) відкриває рахунки в установах банків; 7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Міністерства, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери його управління; 8) організовує діловодство та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил. 6. МВС для виконання покладених на нього завдань має право: 1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції МВС; 2) отримувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали; 3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції; 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами. 7. МВС здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи, а також заклади та установи. 8. МВС у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями. 9. МВС в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, здійснює організацію і контроль за їх виконанням. Накази МВС, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Нормативно-правові акти МВС підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Накази МВС, прийняті в межах повноважень, передбачених законом, обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами. 10. МВС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра. {Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 11. Міністр: 1) очолює МВС, здійснює керівництво його діяльністю; 2) спрямовує та координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МВС; 3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема: забезпечує формування державної політики у сферах, визначених цим Положенням, та контролює її реалізацію; погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади; вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції стосовно кандидатур на посади керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, крім посад керівників центральних органів виконавчої влади, які віднесені до посад державної служби категорії “А”; {Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 663 від 30.08.2017} вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур на посади заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, за пропозицією керівників зазначених органів, крім посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади, які віднесені до посад державної служби категорії “А”, та заступників керівника Національної поліції; {Абзац підпункту 3 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 663 від 30.08.2017} призначає на посаду та звільняє з посади першого заступника та заступників керівника Національної поліції за поданням керівника Національної поліції; погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, а також структуру територіальних органів Національної поліції; погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, щодо утворення, реорганізації та ліквідації їх територіальних органів, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні подання; визначає структурний підрозділ апарату МВС, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; установлює порядок обміну інформацією між МВС та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання; ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апаратів таких органів та їх територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери їх управління; видає обов'язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів; погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників та заступників керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, крім заступників керівників територіальних органів Національної поліції; порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині; порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників; ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери їх управління; приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів; заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи; визначає посадових осіб МВС, які включаються до складу колегій центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині; забезпечує контроль за станом виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, покладених на них завдань і функцій; вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр; 4) визначає пріоритети роботи МВС та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МВС, звіти про їх виконання; 5) організовує та контролює виконання у МВС Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; {Підпункт 5 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 663 від 30.08.2017} 6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МВС; 7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МВС та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МВС, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України; 8) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень; 9) представляє МВС у відносинах з іншими органами, закладами, установами і підприємствами в Україні та за її межами; 10) утворює, реорганізовує і ліквідує оперативно-територіальні об'єднання Національної гвардії, їх органи військового управління, з'єднання, військові частини і підрозділи, навчальні військові частини (центри), бази, установи та заклади Національної гвардії в межах загальної чисельності та виділених коштів на їх утримання; 11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МВС, визначає персональний склад патронатної служби Міністра; {Підпункт 11 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 663 від 30.08.2017} 12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря МВС; {Підпункт 12 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} {Підпункт 13 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 663 від 30.08.2017} 14) затверджує положення про органи військового управління оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії, військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів, військові частини і підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, з'єднання, військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку, підрозділи (загони) спеціального призначення, військові частини оперативного призначення, авіаційні військові частини, військові частини і підрозділи зв'язку, органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії; 15) затверджує за пропозицією командувача Національної гвардії структуру головного органу військового управління Національної гвардії, територіальних управлінь Національної гвардії, з'єднань, військових частин і підрозділів, вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії; {Підпункт 15 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 16) затверджує положення про територіальні органи МВС; {Підпункт 16 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 17) відповідно до законодавства присвоює спеціальні звання поліції до полковника поліції включно керівнику Національної поліції; 18) установлює відомчі заохочувальні відзнаки, інші види заохочень та вирішує питання про нагородження ними; {Підпункт 18 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 19) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, військовослужбовців, резервістів Національної гвардії та Адміністрації Держприкордонслужби, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, а також зазначених осіб після виходу на пенсію та пенсіонерів із числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ до нагородження державними нагородами, відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; {Підпункт 19 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017; в редакції Постанови КМ № 534 від 26.05.2021} 20) утворює, реорганізовує і ліквідує заклади, установи і підприємства, що належать до сфери управління МВС, затверджує їх положення (статути); {Підпункт 20 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 201) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Пункт 11 доповнено підпунктом 201 згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} {Підпункт 21 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 663 від 30.08.2017} 22) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МВС; {Підпункт 22 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 23) визначає обов'язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності; {Підпункт 23 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 24) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 25) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МВС; 26) підписує накази МВС; 27) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату МВС доручення; 28) здійснює інші повноваження, визначені законом. 111. Повноваження керівника державної служби у МВС здійснює державний секретар МВС. Державний секретар МВС є вищою посадовою особою з числа державних службовців МВС. Державний секретар МВС підзвітний і підконтрольний Міністру. Державний секретар МВС призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. {Абзац третій пункту 111 в редакції Постанови КМ № 534 від 26.05.2021} {Положення доповнено пунктом 111 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 112. Державний секретар МВС відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує роботу апарату МВС; 2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МВС та подає їх на розгляд Міністру; 3) організовує та контролює виконання апаратом МВС Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів МВС та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання; 4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МВС, звітує про їх виконання; 5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МВС; 6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МВС завдань; 7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МВС, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; {Підпункт 7 пункту 112 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 534 від 26.05.2021} 8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МВС, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 9) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів та їх заступників; 10) призначає на посаду працівників патронатної служби Міністра за поданням Міністра; звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра; {Підпункт 11 пункту 112 виключено на підставі Постанови КМ № 534 від 26.05.2021} {Підпункт 12 пункту 112 виключено на підставі Постанови КМ № 534 від 26.05.2021} 13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МВС; 14) представляє МВС як юридичну особу в цивільно-правових відносинах; 15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МВС доручення; 16) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання; 17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців, інших працівників апарату МВС, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України. {Положення доповнено пунктом 112 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 113. На час відсутності державного секретаря МВС чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МВС відповідно до наказу державного секретаря МВС. {Положення доповнено пунктом 113 згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МВС може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу МВС. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МВС можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймається Міністром. Кількісний та персональний склад постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджуються Міністром. 13. МВС дозволяється використовувати транспортні засоби спеціалізованого призначення, у тому числі із символікою МВС, обладнані спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями. 14. Гранична чисельність державних службовців та працівників апарату МВС затверджується Кабінетом Міністрів України. Структура апарату МВС затверджується Міністром. Штатний розпис та кошторис МВС затверджуються державним секретарем МВС за погодженням з Мінфіном. {Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 663 від 30.08.2017} 15. МВС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 401 “Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 72, ст. 2026). 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 315 “Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 42, ст. 1311). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 366 “Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 46, ст. 1484). 4. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 551 (Офіційний вісник України, 2015 p., № 64, ст. 2119).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси