Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

Фонд державного майна; Наказ, Положення від 14.03.2002 № 479

Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

Реєстрація: Мін'юст України від 28.03.2002 № 312/6600

Стан: Не визначено

Ідентифікатор: z0312-02

Текст документа від 01.08.2017:

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2002  № 479


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2002 р.
за № 312/6600

Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 402 від 24.03.2015 }

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 746 від 05.05.2003
№ 375 від 27.02.2004
№ 2324 від 08.08.2005
№ 805 від 14.06.2010
№ 1855 від 13.12.2010
№ 1083 від 18.07.2011
№ 554 від 23.04.2012 - Наказ втратив чинність на підставі
Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}

{Зміни до Наказу див. в Наказі Фонду державного майна № 771 від 30.05.2012 -
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012;
Наказ скасовано на підставі Наказу Фонду державного майна № 2965 від 15.06.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна
№ 3436 від 04.09.2012
№ 84 від 24.01.2013
№ 799 від 10.06.2013 - Наказ скасовано на підставі Постанови КМ № 358 від 21.08.2014
№ 402 від 24.03.2015
№ 1886 від 09.12.2015
№ 924 від 08.06.2017}

З метою реалізації Законів України "Про Фонд державного майна України", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013 }

1. Затвердити Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013 , № 402 від 24.03.2015 }

2. Управлінню оцінки майна та фінансово-господарського аналізу (Н.П.Лебідь): керуватися зазначеним Положенням під час здійснення заходів та прийняття рішення Фондом державного майна України щодо видачі суб'єктам господарювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності та подати вказаний документ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна № 805 від 14.06.2010 }

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Ю.П.Гришана.

В.о. Голови Фонду

М. Чечетов


ПОГОДЖЕНО
Наглядова рада з питань
оціночної діяльності
(протокол № 1 від 05.03.2002)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
14.03.2002  № 479
(у редакції наказу
Фонду державного майна України
24.03.2015 № 402 )


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2002 р.
за № 312/6600

ПОЛОЖЕННЯ
про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

{У тексті Положення слова "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них" замінено словами "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них" згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017 }

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене з метою реалізації вимог статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон), визначає форму сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, а також порядок видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.

2. Сертифікатом суб’єкта оціночної діяльності (далі - сертифікат) є документ, що засвідчує право суб’єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб’єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що в ньому зазначені.

Форма сертифіката наведена в додатку 1 до цього Положення.

3. Сертифікат видається Фондом державного майна України (далі - Фонд) суб’єктам господарювання, зареєстрованим в установленому законодавством порядку, фізичним особам - підприємцям, а також юридичним особам незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, відповідають вимогам Закону та у складі яких працює хоча б один оцінювач.

4. Сертифікат видається строком на три роки і може бути анульований з підстав та в порядку, що встановлені законодавством. Сертифікат підписується керівником Фонду та засвідчується печаткою.

Сертифікат видається за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів відповідно до напрямів і спеціалізацій кваліфікаційних документів оцінювачів, які заявлені суб’єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката.

5. Сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:

напрям 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності".

II. Розгляд питання про видачу сертифіката

1. Розгляд питання про видачу сертифіката здійснюється за ініціативою суб’єкта господарювання. З цією метою суб’єкт господарювання подає до Фонду такі документи:

заяву про видачу сертифіката за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

довідку про оцінювачів, які працюють у його штатному складі, за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення (далі - довідка про оцінювачів);

копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці про оцінювачів, засвідчені печаткою суб’єкта господарювання (за наявності);

копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.

2. У заяві про видачу сертифіката вказуються напрями оцінки майна та спеціалізації в межах напрямів, які зазначені у свідоцтві про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданому Фондом оцінювачам, заявленим у довідці про оцінювачів.

3. У довідці про оцінювачів зазначаються оцінювачі, що працюють у штатному складі суб’єкта господарювання.

4. Розгляд та перевірку документів, поданих суб’єктом господарювання, Фонд здійснює у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. Дата подання та перелік поданих документів фіксуються у журналі реєстрації видачі сертифікатів у день їх безпосереднього надходження до Фонду.

Документи, що подаються суб’єктом господарювання, повинні бути складені державною мовою.

5. Документи, подані суб’єктом господарювання для отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, зберігаються 5 років.

{Розділ II доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Фонду державного майна № 1886 від 09.12.2015 }

III. Прийняття рішення про видачу сертифіката

1. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Фонд приймає рішення про видачу сертифіката або відмову в його видачі. Рішення про відмову у видачі сертифіката з підстав, передбачених статтею 19 Закону, Фонд у двотижневий строк надсилає суб’єкту господарювання із зазначенням таких підстав. Рішення Фонду оформлюються шляхом прийняття наказу Фонду.

Сертифікат видається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі у двотижневий строк, про що здійснюється відповідний запис у журналі реєстрації видачі сертифікатів.

Інформація про суб’єкта оціночної діяльності, якому видано сертифікат, підлягає внесенню до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 924 від 08.06.2017 }

2. Спірні питання, пов’язані з видачею сертифіката, вирішуються у порядку, установленому законодавством.

IV. Інші положення

1. Суб’єкти господарювання, що подають документи для видачі сертифіката, забезпечують їх достовірність.

2. Суб’єкти оціночної діяльності - суб’єкти господарювання зобов’язані в тижневий строк письмово поінформувати Фонд про зміни у штатному складі оцінювачів суб’єкта з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до Закону.

3. У разі втрати або пошкодження суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання чинного сертифіката виготовлення дубліката цього сертифіката (далі - дублікат) здійснюється Фондом на підставі заяви суб’єкта господарювання, поданої за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення. У заяві зазначається причина виготовлення дубліката (втрата або пошкодження оригіналу чинного сертифіката).

4. На дублікаті в правій верхній частині робиться напис «ДУБЛІКАТ».

5. Виготовлення дубліката здійснюється безоплатно.

6. Розгляд заяви та виготовлення дубліката Фонд здійснює у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання заяви.

{Положення в редакції Наказу Фонду державного майна № 402 від 24.03.2015 }

Начальник Управління
оцінки майна
та фінансово-господарського
аналізу
Н. ЛебідьДодаток 1
до Положення про видачу сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу І)

СЕРТИФІКАТ
суб’єкта оціночної діяльності

{Додаток 1 в редакції Наказу Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012 , в редакції Наказу Фонду державного майна № 402 від 24.03.2015 }


Додаток 2
до Положення про видачу сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

{Додаток 2 в редакції Наказів Фонду державного майна № 375 від 27.02.2004 , № 805 від 14.06.2010 , № 1855 від 13.12.2010 , № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012 ; в редакції Наказів Фонду державного майна № 84 від 24.01.2013 , № 799 від 10.06.2013 , № 402 від 24.03.2015 }


Додаток 3
до Положення про видачу сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 1 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про оцінювачів, які працюють у штатному складі суб’єкта господарювання

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові оцінювача

Займана посада

Відомості про кваліфікаційний документ оцінювача*

Наказ про прийняття на роботу (номер та дата видачі відповідного документа)**

Робочий телефон

Домашня адреса, телефон

Підпис оцінювача

назва документа, номер, дата видачі

ким видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Керівник

___________________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року
(дата заповнення)__________
* Зазначаються окремо всі кваліфікаційні документи оцінювача.
** Додається копія наказу про зарахування оцінювача до штатного складу суб’єкта господарювання.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012 ; додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013 ; в редакції Наказів Фонду державного майна № 402 від 24.03.2015 , № 924 від 08.06.2017 }


Додаток 4
до Положення про видачу сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 3 розділу IV)

ЗАЯВА
про видачу дубліката чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

{Додаток 4 в редакції Наказу Фонду державного майна № 402 від 24.03.2015 }

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси