Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2001 р. № 1756 Київ Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 957 від 14.09.2011 № 998 від 13.12.2017 № 496 від 12.06.2019 № 916 від 06.11.2019 № 1315 від 23.12.2020} На виконання Закону України "Про авторське право і суміжні права" Кабінет Міністрів України постановляє: {Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1315 від 23.12.2020} 2. Затвердити такі, що додаються: Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір; розміри та порядок сплати зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір. 3. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 р. № 532 "Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва" (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 247), із збереженням розміру збору за оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію прав автора на твір; постанову Кабінету Міністрів України від 23 листопада 1998 р. № 1849 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 р. № 532 "Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 47, ст. 1727). Прем'єр-міністр України А.КІНАХ Інд. 28 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 ПОРЯДОК державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір {У тексті Порядку слова "Державний департамент" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 957 від 14.09.2011} {У тексті Порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ № 998 від 13.12.2017} {У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} I. Загальні положення 1. Порядок визначає процедуру подання заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється Національним органом інтелектуальної власності. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 957 від 14.09.2011, № 998 від 13.12.2017, № 1315 від 23.12.2020} 2. Поняття, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення: заявка - сукупність документів, необхідних для державної реєстрації (далі - реєстрація) авторського права або договору, який стосується права автора на твір; заявник - суб'єкт авторського права або його довірена особа, що подає заявку на реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір; відхилена заявка - заявка про реєстрацію авторського права на твір, за якою Національний орган інтелектуальної власності у визначений термін не одержано документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва; {Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} свідоцтво - документ, що засвідчує авторство (авторське право) на оприлюднений чи неоприлюднений твір, а також факт і дату оприлюднення твору (за наявності); настанова - вказівка або порада діяти певним чином; твори, що вимагають спеціальних умов зберігання, - оригінали аудіовізуальних творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці та відеоносіях); суб'єкти авторського права - автори творів, зазначених у частині першій статті 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон), їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права; Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір - сукупність офіційних відомостей про реєстрацію авторського права на твір та факт і дату оприлюднення твору (за наявності), що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях; Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір, - сукупність офіційних відомостей про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях. 3. Опрацювання та зберігання оригіналу та копії аудіовізуального твору, що вимагає спеціальних умов зберігання, забезпечується Мінкультури на базі державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Порядок подання зазначеного твору до державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" визначається Мінкультури. 4. Заявку на реєстрацію до Національного органу інтелектуальної власності подає заявник. {Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 5. Національний орган інтелектуальної власності: а) приймає заявки, подані на реєстрацію, та розглядає їх з метою визначення відповідності вимогам розділів II і III цього Порядку; б) приймає рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації договору, який стосується права автора на твір; в) вносить відомості про реєстрацію авторського права на твір та відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, до Державного реєстру про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, відповідно; г) надсилає за зазначеною в заяві адресою рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації договору, який стосується права автора на твір; ґ) видає свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; д) готує та публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір; е) вносить зміни до заявки за ініціативою заявника; є) видає дублікат свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір; ж) вносить зміни до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору; з) вносить зміни до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи особи, яка має авторське право. {Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1315 від 23.12.2020} II. Документи, потрібні для реєстрації авторського права та договору, який стосується права автора на твір 6. Заявка на реєстрацію авторського права на твір обов'язково повинна містити: а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Мінекономіки; б) примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі, визначеній пунктом 15 цього Порядку; в) документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору; г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору; ґ) документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва. Зазначений документ подається до Національного органу інтелектуальної власності після одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір; {Підпункт “ґ” пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} д) довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідченої відповідно до законодавства; е) документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора); є) інші документи згідно з переліком, наведеним у пунктах 8, 9 і 10 цього Порядку. 7. Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, обов'язково повинна містити: а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Мінекономіки; б) примірник твору у матеріальній формі, визначеній пунктом 14 цього Порядку; в) примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору відповідно до статей 16, 31 і 32 Закону та відповідає вимогам, передбаченим статтею 33 Закону. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір; г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору; ґ) довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені суб'єкта авторського права подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідчену відповідно до законодавства. 8. До заяви на реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму, крім документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, додається настанова щодо використання програми. 9. До заяви на реєстрацію авторського права на базу даних, крім документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних. 10. До заяви на реєстрацію авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, крім документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, додається анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення. 11. Заява підписується автором або особою, яка має авторське право. Заява від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. 12. У разі коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, ім'я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в укладеній між ними угоді. Право на підписання документів, що подаються до Національного органу інтелектуальної власності, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів. {Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 13. Документи, що додаються до заяви, оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати і зберігати протягом строку дії авторського права. Автор або особа, яка має авторське право, несе відповідальність за достатність і достовірність інформації, наведеної у заявці на реєстрацію авторського права на твір. За достовірність інформації, наведеної у заявці про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, відповідальність несе автор або особа, яка має авторське право. Автор або особа, яка має авторське право, самостійно вирішує, який обсяг твору потрібно подати у складі заявки на реєстрацію для його ідентифікації, тобто для того, щоб відрізнити цей твір від інших творів. 14. Заявник має право з власної ініціативи подати клопотання про внесення змін до поданої ним заявки (крім примірника твору). Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Національного органу інтелектуальної власності після винесення рішення про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника змін до заявки сплачується відповідний збір. {Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} III. Вимоги до оформлення матеріальної форми твору 15. Залежно від того, щодо якого об'єкта авторського права подано заявку на реєстрацію, примірник твору подається у такій матеріальній формі: 1) літературні письмові твори (оприлюднені чи неоприлюднені) - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії; 2) усні твори - в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапису; 3) комп'ютерні програми - у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати; 4) музичні твори з текстом і без тексту - у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії; 5) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу, - у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії; 6) аудіовізуальні твори - подається довідка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" про передані на зберігання оригінали творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці чи відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання; 7) твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів чи на електронному носії, або у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті; 8) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів, чи у вигляді копій основних креслень проекту, передусім генерального плану, планів поверхів, фасадів, розрізів, інших креслень (на власний вибір), фотографій або слайдів моделей збудованих будівель і споруд на електронному носії чи у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті; 9) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності, - у вигляді фотографій (за потреби - кольорових), розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів чи слайдів, або на електронному носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті; 10) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами українських та іноземних аудіовізуальних творів - у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому чи електронному носії, або у вигляді звукозапису; 11) похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторського права на твори, які входять до них як складові частини, - у формі, визначеній у підпунктах 1-10 пункту 15 цього Порядку; 12) бази даних - у формі, визначеній для подання відповідного об'єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних. 16. Документи, зазначені у розділі II цього Порядку, подаються комплектно в одному пакеті. У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі, визначеній у пункті 15 цього Порядку, заявка до розгляду не приймається. У разі відсутності одного із зазначених у розділі II цього Порядку документів або неправильного оформлення документів заявки Національний орган інтелектуальної власності повідомляє про це заявника. Заявник протягом двох місяців від дати одержання повідомлення повинен надіслати відсутні і/або правильно оформлені документи заявки. Якщо у встановлений строк документи до Національного органу інтелектуальної власності не надійшли, заявка повертається заявнику із зазначенням мотивованих підстав її повернення. {Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} IV. Розгляд заявки щодо реєстрації авторського права і договору, який стосується права автора на твір 17. Заявка про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір, приймається до розгляду після одержання Національним органом інтелектуальної власності усіх документів, визначених пунктами 6 і 7 цього Порядку. Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір та реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до Національного органу інтелектуальної власності правильно оформлених документів заявки. Під час розгляду заявки Національний орган інтелектуальної власності не проводить експертизу твору і не встановлює факт виникнення авторства. Національний орган інтелектуальної власності може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту. {Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 18. Якщо заявка відповідає вимогам розділів II і III цього Порядку, заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обгрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються. Форма і зміст зазначених рішень визначаються Мінекономіки. 19. Заявник має право у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір подати до Національного органу інтелектуальної власності документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва. {Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір Національний орган інтелектуальної власності не одержав документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою і реєстрація авторського права та публікація відомостей про реєстрацію авторського права Національним органом інтелектуальної власності не проводяться. {Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір 20. На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Мінекономіки. На підставі рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Мінекономіки. Після здійснення реєстрації Національний орган інтелектуальної власності публікує в своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про реєстрацію авторського права на твір та про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір. {Абзац третій пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 21. Запис про реєстрацію авторського права на твір, що заноситься до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, містить такі відомості: номер заявки на реєстрацію авторського права на твір; дату подання заявки на реєстрацію авторського права на твір; номер реєстрації авторського права, який є номером свідоцтва; дату реєстрації авторського права на твір; дату публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер офіційного бюлетеня; відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір; об'єкт авторського права, до якого належить твір, відповідно до статті 8 Закону; вид і повну назву твору (скорочену, якщо така є); альтернативну назву твору (за наявності); дані про походження твору (похідний, не похідний); дані про створення твору (за службовим завданням, за договором, з власної ініціативи); прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, дату його (їх) народження, повну поштову адресу; дані про те, як автор буде згадуватися в офіційних публікаціях Національного органу інтелектуальної власності (під власним ім'ям, анонімно чи під псевдонімом); вихідні дані оприлюдненого твору (за наявності). {Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 22. Автор твору має право заборонити згадувати своє ім'я в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності і каталозі державних реєстрацій авторського права, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом. Автор твору має право вимагати зазначення в офіційному бюлетені Національного органу інтелектуальної власності і каталозі державних реєстрацій авторського права псевдоніма замість справжнього імені. {Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 23. Запис про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, що заноситься до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, містить такі відомості: номер заявки на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір; дату подання заявки на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір; номер реєстрації договору, який стосується права автора на твір, який є номером рішення; дату реєстрації договору, який стосується права автора на твір; дату публікації відомостей про видачу рішення та номер офіційного бюлетеня; відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір; об'єкт авторського права, до якого належить твір, відповідно до статті 8 Закону; вид та повну назву твору (скорочену, якщо така є); прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, дату його (їх) народження, повну поштову адресу; назву договору, який стосується права автора на твір; номер договору, який стосується права автора на твір; дату підписання договору, який стосується права автора на твір; прізвище, ім'я та по батькові фізичної (фізичних) особи (осіб) або повне офіційне найменування юридичної (юридичних) особи (осіб) - сторін договору та їх коди згідно з ЄДРПОУ, повну поштову адресу; обсяг переданих прав; строк дії договору, який стосується права автора на твір; вказівку про територію дії договору, який стосується права автора на твір. 24. У процесі ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, до них можуть бути занесені відомості щодо: зміни прізвища, ім'я та по батькові автора (авторів) твору; зміни складу авторів; зміни прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси; визнання реєстрації недійсною; передачі (відчуження) майнових прав на твір; зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав; надання дозволу на використання твору; зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору; видачі дубліката свідоцтва; виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо). 25. Підставою для занесення до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір відомостей, зазначених у пункті 24 цього Порядку, є: рішення суду; клопотання автора або його довіреної особи. 26. Підставою для занесення до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, зазначених у пункті 24 цього Порядку, є: рішення суду; клопотання сторін договору. 27. У разі необхідності внесення змін, зазначених у пункті 24 цього Порядку, автор або особа, яка має авторське право на твір, може з власної ініціативи подати до Національного органу інтелектуальної власності клопотання про внесення відповідної зміни. У разі зміни прізвища, ім'я та по батькові автора та/або його адреси, зміни складу авторів клопотання подається автором (авторами). Клопотання викладається українською мовою, повинне стосуватися однієї заявки і містити: номер свідоцтва або номер рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір; номер заявки; дату подання заявки; дату реєстрації; назву твору; повне ім'я або повне офіційне найменування суб'єкта (суб'єктів) авторського права та його (їх) адресу; адресу для листування. Клопотання підписується автором (авторами) або особою, яка має авторське право. Клопотання від імені юридичної особи підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. До клопотання додаються: документ про сплату збору за внесення змін до відповідного Державного реєстру або за виправлення очевидних помилок; документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби). У разі зміни прізвища, ім'я та по батькові автора (авторів) твору, зміни прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір, та/або її адреси, автор або особа, яка має авторське право, повинна повідомити про це Національний орган інтелектуальної власності. Публікація відомостей про внесення змін та виправлення очевидних помилок здійснюється Національним органом інтелектуальної власності в її офіційному бюлетені. {Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} VI. Видача свідоцтва 28. Видача свідоцтва здійснюється Національним органом інтелектуальної власності у місячний строк від дати реєстрації. Свідоцтво видається за зразком згідно з додатком до цього Порядку. Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред'явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва. За клопотанням автора Національний орган інтелектуальної власності видає або надсилає на адресу, зазначену в клопотанні, дублікат свідоцтва. Клопотання подається в порядку, передбаченому пунктом 27 цього Порядку. {Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} VII. Видача рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір 29. Видача рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється Національним органом інтелектуальної власності у місячний строк від дати державної реєстрації договору, який стосується права автора на твір. Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, видається безпосередньо заявнику або надсилається на адресу, зазначену в заяві. {Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} VIII. Порядок розв'язання спорів 30. Спори, пов'язані з реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, розв'язуються згідно із законодавством. Додаток до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1315) СВІДОЦТВО про реєстрацію авторського права на твір {Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 957 від 14.09.2011, № 998 від 13.12.2017, № 916 від 06.11.2019; в редакції Постанови КМ № 1315 від 23.12.2020} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 РОЗМІРИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір {У тексті розмірів та порядку слова "Державний департамент" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 957 від 14.09.2011} {У тексті розмірів та порядку слова "Державна служба" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою КМ № 998 від 13.12.2017} {У тексті розмірів та порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} 1. За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори. Види зборів та їх розміри наведено в таблиці. Вид збору Розмір збору, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб для юридичних осіб 1. За підготовку до державної реєстрації авторського права 15 30 2. За підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір 30 60 3. За внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки 3 6 4. За внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору 3 6 5. За внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, або виправлення очевидних помилок з ініціативи сторін договору 3 6 6. За видачу дубліката свідоцтва 7 15 {Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 496 від 12.06.2019} 2. Сума збору, що підлягає сплаті, визначається виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день сплати збору, у гривнях. Іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності мають однакові з громадянами України права, передбачені цим Порядком. Сума збору не включається до вартості послуг, пов'язаних з його сплатою. 3. Сплата зборів провадиться через банківські установи. 4. Кошти від сплати зборів зараховуються до бюджету у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України. {Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 957 від 14.09.2011; в редакції Постанови КМ № 998 від 13.12.2017} 5. Національний орган інтелектуальної власності веде облік документів про сплату зборів та про результати перевірки їх відповідності установленим вимогам. {Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 6. Документом про сплату збору є копія розрахункового документа на паперовому носії з відміткою банківської установи (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо), де зазначаються платник, вид та сума сплаченого збору, прізвище, ім'я, по батькові автора та назва твору (стисла назва твору). {Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 496 від 12.06.2019} Документ про сплату збору повинен надійти до Національного органу інтелектуальної власності разом із заявою (клопотанням) про вчинення відповідної дії, пов'язаної з державною реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, і є дійсним: {Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у цей термін розмір відповідного збору залишався незмінним; протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору. 7. Сума збору повертається платникові: частково - у разі сплати збору в більшому розмірі, ніж передбачено цим Порядком; повністю - у разі, коли заявка не приймається до розгляду відповідно до цього Порядку. Сума збору повертається за умови, що заяву про повернення подано до Національного органу інтелектуальної власності протягом одного року від дня зарахування зазначеної суми до бюджету, з урахуванням відшкодування витрат на її повернення. Кошти, що підлягають поверненню, за клопотанням платника можуть бути зараховані в рахунок збору, який платник повинен внести за вчинення Національним органом інтелектуальної власності іншої дії. Порядок зарахування коштів визначається Мінекономіки. {Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1315 від 23.12.2020} 8. Обчислення термінів подання до Національного органу інтелектуальної власності документа про сплату збору проводиться у такому порядку: {Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 1) якщо термін становить один рік, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного року, у місяць і день, що мають ту ж назву і число, які мали місяць і день вчинення дії. Якщо відповідний місяць наступного року не має дня з таким числом, термін закінчується в останній день цього місяця; 2) якщо термін становить один місяць чи певну кількість місяців, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного місяця і дня, що має те ж число, яке мав день вчинення дії. Якщо наступний місяць не має дня з таким же числом, термін закінчується в останній день цього місяця; 3) якщо останній день закінчення терміну збігається з вихідним, святковим, неробочим чи іншим днем, коли Національний орган інтелектуальної власності не працює, термін закінчується в перший робочий для Національного органу інтелектуальної власності день, який настає за вихідним, святковим, неробочим чи іншим зазначеним днем. {Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1315 від 23.12.2020} 9. Пільги із сплати зборів надаються громадянам України відповідно до законодавства. 10. Громадянам держав - членів Співдружності Незалежних Держав надаються пільги зі сплати зборів, передбачені законодавством України, згідно з Угодою про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців, ратифікованою Законом України від 26 квітня 1996 року. Зазначені пільги надаються громадянам держав - членів Співдружності Незалежних Держав, які офіційно визнали дію на своїй території Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців і надають відповідно до цієї Угоди пільги громадянам України.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси