Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА 23.12.2015 № 920 {Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 90 від 30.06.2020} Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Відповідно до статей 3, 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також з метою підвищення ефективності здійснення Національним банком України нагляду за дотриманням банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів) (далі - фінансові установи), вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ: 1. Унести до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590 (у редакції постанови Правління Національного банку України 31 липня 2015 року № 499) (далі - Положення), такі зміни: 1) у розділі II: у пункті 14 цифри "20" замінити цифрами "30"; в абзаці другому пункту 19 цифри "20" замінити цифрами "30"; в абзаці першому пункту 24 слово "п'ятого" замінити словом "десятого"; 2) у розділі IV: підпункт 3 пункту 31 після слів "(їх копій та/або витягів з них)" доповнити словом "звітів"; доповнити розділ після пункту 32 новим пунктом 321 такого змісту: "321. З метою здійснення Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму банки щоквартально складають, підписують та надають Національному банку Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу (далі - звіти) за формами та в порядку, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до цього Положення відповідно. Керівник банку зобов'язаний забезпечити своєчасне подання звітів, надання повної та достовірної інформації у звітах за формами, у порядку і в терміни, визначені в додатках 1 та 2 до цього Положення. Звіти підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм, або особи, які виконують їх обов'язки. Файли з даними звітів засвідчують електронним цифровим підписом. Перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ НБУ - Інформаційний"; пункт 33 після слова "отриманих" доповнити словом "звітів,", після слів "свідчити про" - словами "наявність ознак", після слів "ризикової діяльності" - словами "неподання звітів"; 3) доповнити Положення новими додатками 1 та 2, що додаються. 2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків та фінансових установ і забезпечити її розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України. 3. Департаменту інформаційних технологій (Нагорнюк В.В.) розробити структуру файлів для подання банками звітів за формами, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до Положення, і надіслати банкам для використання в роботі. 4. Уперше звіти за формами, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до Положення, подаються банками за IV квартал 2015 року не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду. 5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О.В. 6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування. Голова В.О. Гонтарева ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби фінансового моніторингу України Міністр фінансів України І.Б. Черкаський Н. Яресько Додаток 1 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у редакції постанови Правління Національного банку України 23.12.2015 № 920 (пункт 321 розділу IV) Подається щоквартально електронною поштою банками - юридичними особами (в цілому по банку) Центральній розрахунковій палаті не пізніше десятого робочого дня місяця, після звітного періоду ЗВІТ з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу станом на ______________ 20__ року _____________________________________________________________________ (найменування банку) № з/п № питання Назва показника Відповідь* 1 2 3 4 1 I Корпоративне управління та роль органів управління банку 2 1 Чи наявні в банку належним чином затверджені внутрішні документи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи) 001, 002 3 2 Скільки часу минуло з моменту затвердження останніх внутрішніх документів (змін до них) 000, 003, 004, 005, 006 4 3 Чи наявна належним чином затверджена окрема програма з управління комплаєнс-ризиками з питань фінансового моніторингу 001, 002 5 4 Чи проводяться керівництвом банку зустрічі з відповідними співробітниками або підрозділами банку та чи забезпечується ефективне впровадження програм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму) 000, 007, 008, 009, 010 6 5 Як часто здійснюється перегляд внутрішніх документів 000, 011, 012, 013, 014 7 6 Чи виділило керівництво банку достатні фінансові, людські та інші ресурси для виконання функції у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ПВК/ФТ) 001, 002 8 7 Чи затверджує Спостережна рада (Наглядова рада) банку (інші органи управління банку) та/або чи затверджується на рівні банківської групи програма (політика) банку з питань ПВК/ФТ 001, 002 9 8 Зазначте роль Спостережної ради (Наглядової ради) банку (інших органів управління банку) та/або Групи (банківської групи) в організації внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ 091 10 II Управління інформаційними системами 11 9 Чи закріплені в програмах та процедурах банку вимоги до інформаційних систем щодо управління ризиками використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ризик ВК/ФТ) 001, 002 12 10 Чи включають програми та процедури банку такі вимоги до інформаційних систем (відповідь надається у відсотках): 000, 015, 016, 017, 018 13 10.1 фіксацію відповідної інформації щодо всіх клієнтів, у тому числі інформації про встановлені їм рівні ризики 14 10.2 фіксацію встановлення нових відносин з клієнтами 15 10.3 фіксацію випадків розірвання відносин з клієнтами 16 10.4 фіксацію випадків завершення відносин з клієнтами 17 10.5 фіксацію випадків, коли відносини з клієнтом не були встановлені або були розірвані на підставі вимог, установлених законодавством з питань фінансового моніторингу 18 10.6 перевірку клієнтів за наявними в банку базами даних (базами даних, доступ до яких банк має відповідно до укладених угод), що містить інформацію відносно ризиків ВК/ФТ клієнтів, а також з використанням інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою) 19 10.7 визначення випадків відсутності (необхідності уточнення) інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів 20 10.8 збереження інформації в такий спосіб, що легко дозволяє відновлювати її та відслідковувати всі фінансові операції 21 10.9 здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, що дозволяє визначати незвичайну діяльність 22 10.10 інформування в разі здійснення незвичної або підозрілої діяльності 23 10.11 інформування, якщо фінансова операція здійснюється на значну суму 24 III Управління ризиками 25 11 Чи наявна у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ функція управління ризиками 000, 019, 020, 021, 022 26 12 Чи займається підрозділ управління ризиками питаннями у сфері ПВК/ФТ 001, 002 27 13 Чи наявний у банку порядок аналізу ризику ВК/ФТ 000, 023, 024, 025, 026 28 14 Якщо так, то як часто він проводиться 000, 027, 028, 029, 030 29 15 Чи наявна в банку класифікація окремих видів та категорій продуктів, клієнтів або географічних регіонів/ринків, що визначаються як високоризикові 001, 002 30 16 Скільки таких видів було визначено для кожної нижченаведеної категорії 091 31 16.1 продукти/послуги банку 32 16.2 клієнти банку 33 16.3 географічне розташування 34 16.4 канали надання банком послуг 35 17 Скільки власних критеріїв високого рівня ризику за типом клієнта, видом товарів, послуг, географічним розташуванням установлено банком, крім тих, що визначені законодавством України 091 36 18 Чи приймає керівництво банку до уваги ризики ВК/ФТ під час затвердження рішення щодо розширення бізнесу, наприклад нові філії, ринки (внутрішній та закордонний), нові продукти 001, 002 37 19 Якщо так, то хто бере участь в оцінюванні ризиків ВК/ФТ 000, 031, 032, 033, 034 38 20 Чи інформується керівництво банку про зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 001, 002 39 21 Якщо так, то яким чином це впливає на прийняття керівництвом банку рішень щодо управління ризиками ВК/ФТ 000, 035, 036, 037, 038 40 IV Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта 41 22 Чи наявний у банку належним чином затверджений порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів 001, 002 42 23 Чи впровадив банк основні вимоги законодавства з питань ПВК/ФТ у порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів щодо (відповідь надається у відсотках): 000, 015, 016, 017, 018 43 23.1 фізичних осіб-резидентів, які відкривають рахунки 44 23.2 фізичних осіб-нерезидентів, які відкривають рахунки 45 23.3 фізичних осіб-підприємців, які відкривають рахунки 46 23.4 юридичних осіб-резидентів, які відкривають рахунки 47 23.5 юридичних осіб-нерезидентів, які відкривають рахунки 48 23.6 кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) 49 23.7 кореспондентських відносин з банками-нерезидентами 50 23.8 публічних діячів, близьких та/або пов'язаних з ними осіб 51 23.9 неприбуткових організацій 52 23.10 осіб, які здійснюють фінансові операції без відкриття рахунку 53 23.11 інше 54 24 Чи застосовується під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів такі процедури: 000, 039, 040, 041, 042 55 24.1 установлення ділових відносин з новим клієнтом або відмови в обслуговуванні, уключаючи розірвання наявних ділових відносин 56 24.2 класифікація ризиків клієнтів 57 24.3 поглиблена перевірка та вивчення високоризикових клієнтів, продуктів, фінансових операцій тощо 58 24.4 моніторингу клієнтських рахунків та фінансових операцій 59 25 Чи передбачена процедурами банку диференціація порядку вивчення клієнтів залежно від рівня їх ризиків 001, 002 60 26 Якщо варіант відповіді на 25 питання "Так", то зазначається опис порядку 091 61 27 Чи застосовуються вимоги ПВК/ФТ до порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів у частині (відповідь надається у відсотках): 000, 015, 016, 017, 018 62 27.1 фіксації інформації щодо мети та характеру ділових відносин/фінансових операцій 63 27.2 установлення окремого порядку здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів-публічних діячів, банків-кореспондентів та інших високоризикових клієнтів та фінансових операцій тощо 64 27.3 оновлення інформації щодо клієнтів 65 28 Для яких категорій клієнтів порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів вимагає зазначення такої інформації (відповідь надається у відсотках): 000, 015, 016, 017, 018 66 28.1 сфера діяльності/професія/зміст діяльності 67 28.2 мета відкриття рахунку 68 28.3 джерела походження коштів 69 28.4 джерела походження активів 70 29 Чи включають процедури ідентифікації та вивчення для всіх клієнтів здійснення таких дій (відповідь надається у відсотках): 000, 015, 016, 017, 018 71 29.1 перевірку чинності/достовірності документів 72 29.2 особисту зустріч з потенційним клієнтом (представником клієнта) 73 29.3 здійснення поглибленої перевірки клієнтів, віднесених до категорії високого ризику, які пов'язані з високоризиковою діяльністю та/або походженням з країни, у якій не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі - FATF) та інших міжнародних організацій, що провадять діяльність у сфері ПВК/ФТ 74 29.4 стосовно юридичних осіб отримання інформації щодо роду діяльності, розташування, фінансового стану, характеру очікуваних фінансових операцій тощо 75 30 Якщо банк є посередником або отримувачем під час здійснення міжнародних платежів, чи наявні в банку такі вимоги (відповідь надається у відсотках): 000, 015, 016, 017, 018 76 30.1 здійснення ідентифікації ініціатора платежу та за необхідності зупинення чи відмова в здійсненні платежу в разі недостатньої інформації щодо його ініціатора або бенефіціара 77 30.2 перевірка міжнародних платежів відповідно до санкційних списків, закріплених у Резолюціях Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 1267 та 1373 78 30.3 здійснення ідентифікації особи, яка звернулася до банку для отримання переказу 79 31 Чи передбачена в банку адміністративна відповідальність співробітників у разі здійснення порушень ними процедури ідентифікації та вивчення клієнтів 001, 002 80 32 Чи притягувалися до відповідальності співробітники банку за порушення ними процедури ідентифікації та вивчення клієнтів за останні три роки 001, 002 81 33 Чи здійснюється аналіз фінансових операцій пов'язаних між собою клієнтів 001, 002 82 V Моніторинг та звітування про фінансові операції 83 34 Чи присутні вимоги щодо моніторингу фінансових операцій клієнта та здійснення аналізу загальної поведінки клієнта на наявність незвичних/підозрілих дій 001, 002 84 35 Яким чином здійснюється моніторинг фінансових операцій клієнта та аналіз загальної поведінки клієнта на наявність незвичних/підозрілих дій: безпосередньо працівниками або автоматично 091 85 36 Чи наявні у внутрішніх документах вимоги щодо здійснення моніторингу клієнта та його фінансових операцій залежно від рівня його ризику 001, 002 86 37 Чи наявні вимоги проведення посиленого моніторингу фінансових операцій клієнтів з високим рівнем ризику 001, 002 87 38 Чи наявна в банку система моніторингу та звітування щодо незвичної та підозрілої діяльності клієнтів банку, у тому числі клієнтів його філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній 001, 002 88 39 Яка процедура застосовується у випадку, якщо рахунок, фінансова операція або діяльність клієнта визнані банком незвичними або підозрілими 091 89 40 Зазначена в питанні 39 процедура банку задокументована/регламентована 001, 002 90 41 Які посадові особи банку здійснюють аналіз виявленої незвичної або підозрілої діяльності клієнта 091 91 42 Опис процедур, які проводяться для визначення необхідності віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу 091 92 43 Яка посадова особа банку приймає рішення про внесення інформації до реєстру фінансових операцій та чи документується процес їх прийняття 091 93 44 Чи передбачена в банку адміністративна відповідальність співробітників банку за недотримання порядку моніторингу фінансових операцій та звітування про фінансові операції 001, 002 94 45 Чи притягувалися до відповідальності співробітники банку за недотримання порядку моніторингу фінансових операцій та звітування про фінансові операції протягом останніх трьох років 001, 002 95 VI Збереження документів та інформації 96 46 Чи наявні в банку процедури, які передбачають фіксацію отримання документів та збереження інформації 001, 002 97 47 Якщо варіант відповіді на питання 46 "Так", то зазначається перелік процедур, які передбачають фіксацію отримання документів та збереження інформації 091 98 48 Який термін зберігання документів та інформації щодо ідентифікації клієнта, його фінансових операцій, звітів про підозрілі фінансові операції/незвичну діяльність тощо 000, 043, 044, 045, 046 99 49 Форма збереження інформації: на папері, в електронному вигляді, у приміщенні банку чи в зовнішніх зберігачів 000, 047, 048, 049, 050 100 50 Наявність вимог до записів про те, що вони мають бути вичерпними, детальними та зберігатися з можливістю відновлення інформації про фінансові операції 001, 002 101 51 Опис процедури отримання доступу до інформації, пов'язаної з ПВК/ФТ 091 102 52 Час, протягом якого можливим є отримання інформації та/або документів щодо конкретного клієнта (його фінансових операцій) п'ятирічної давності 091 103 53 Наявність проведення процедури, передбаченої в питанні 52 001, 002 104 54 Наявність запитів від правоохоронних органів щодо інформації про клієнта протягом звітного періоду 001, 002 105 55 У разі надходження запитів, передбачених у питанні 54, зазначити інформацію про їх виконання 091 106 VII Внутрішній контроль, а також внутрішній та зовнішній аудити 107 56 Періодичність проведення в банку внутрішніх аудиторських перевірок з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ 000, 051, 052, 053, 054 108 57 Дата останньої внутрішньої аудиторської перевірки в банку з питань ПВК/ФТ 091 109 58 Наявність виявлених Національним банком України (далі - Національний банк) у діяльності підрозділу внутрішнього аудиту банку за останні три роки недоліків 001, 002 110 59 Механізм здійснення контролю за усуненням виявлених Національним банком недоліків у роботі внутрішнього аудиту банку 091 111 60 Наявність функції внутрішнього аудиту з урахуванням рівня виявлених ризиків ВК/ФТ 001, 002 112 61 Наявність аудиторських перевірок відповідності дій банку щодо клієнтів, продуктів/послуг та географічних регіонів, яким притаманний високий ризик, внутрішнім документам 001, 002 113 62 Опис порядку надання керівництву банку результатів аудиторських звітів та подальшого контролю за усуненням виявлених зауважень та недоліків 091 114 63 Чи включають такі звіти питання ПВК/ФТ? Якщо так, то описати які саме 091 115 64 Чи здійснюються відповідальним працівником банку перевірки підрозділів банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів 000, 051, 052, 053, 054 116 65 Чи були вжиті заходи за результатами виявлених останньою аудиторською перевіркою банку порушень з питань ПВК/ФТ (відповідь надається у відсотках) 000, 015, 016, 017, 018 117 66 Наявність відповідних механізмів для розподілу функцій та уникнення конфлікту інтересів відносно управління ризиків ВК/ФТ 001, 002 118 67 Чи включала остання перевірка банку, яку здійснювали зовнішні аудитори, аналіз внутрішньобанківської системи з питань ПВК/ФТ 001, 002 119 68 Якщо так, то які були результати зовнішніх аудиторських перевірок банку та форма повідомлення про їх результати керівництва банку 091 120 69 Чи були встановлені під час здійснення Національним банком останньої перевірки банку порушення вимог законодавства з питань ПВК/ФТ 055, 056, 057, 058, 059 121 VIII Комплаєнс 122 70 Чи передбачає внутрішньобанківська система банку з питань ПВК/ФТ ефективну взаємодію відповідального працівника із структурними підрозділами в процесі управління ризиками 000, 060, 061, 062, 063 123 71 Чи погоджений Національним банком відповідальний працівник банку 001, 002 124 72 Надати відомості про відповідального працівника банку (його прізвище, ім'я, по батькові, посадові обов'язки та місце в організаційній структурі банку) 091 125 73 Досвід роботи відповідального працівника у сфері ПВК/ФТ 000, 064, 065, 066, 067 126 74 Надайте відомості щодо останньої дати навчання відповідального працівника 000, 067, 068, 069, 070 127 75 Наявність у банку механізму відстеження змін у законодавстві з питань ПВК/ФТ та їх впровадження до внутрішніх документів 000, 071, 072, 073, 074 128 76 Чи є відповідальний працівник у кожному відокремленому підрозділі банку 001, 002 129 77 Якщо так, то описати взаємовідносини відповідального працівника відокремленого підрозділу банку з відповідальним працівником у головному офісі 091 130 78 Чи виконує відповідальний працівник інші функції, крім ПВК/ФТ? Якщо так, то які саме 091 131 79 Частка робочого часу відповідального працівника, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках) 000, 075, 076, 077, 078 132 80 Якими фінансовими, людськими (кількість співробітників підрозділу фінансового моніторингу) та іншими ресурсами розпоряджається відповідальний працівник для виконання покладених на нього завдань? Чи є ці ресурси достатніми? Надати розгорнуту відповідь 091 133 IX Навчання та підбір персоналу 134 81 Який порядок проведення навчання передбачає затверджена в банку програма навчання з питань ПВК/ФТ 000, 079, 080, 081, 082 135 82 Скільки складав бюджет зовнішнього навчання з питань ПВК/ФТ минулого та цього року 091 136 83 Частота проведення навчань з питань ПВК/ФТ 000, 083, 084, 085, 086 137 84 Зазначити, коли навчання з питань ПВК/ФТ проводилися в останнє 091 138 85 Який відсоток працівників банку зобов'язаний брати участь у навчанні з питань ПВК/ФТ 000, 015, 016, 017, 018 139 86 Чи брали участь у навчаннях з питань ПВК/ФТ голова та члени правління банку 001, 002 140 87 Перелік питань, вивчення яких відбувається під час навчання з питань ПВК/ФТ (наприклад, законодавство України, міжнародні стандарти, рекомендації FATF тощо) 091 141 88 Наявність спеціальних навчальних програм з питань ПВК/ФТ, розроблених та впроваджених відповідно до посадових обов'язків працівників 001, 002 142 89 Форми проведення навчання з питань ПВК/ФТ: 000, 087, 088, 089, 090 143 89.1 семінари та практичні заняття 144 89.2 самостійні заняття 145 89.3 заняття на комп'ютерах 146 89.4 інше 147 90 Чи здійснює банк документування та фіксування результатів навчання з питань ПВК/ФТ 001, 002 148 91 Чи перевіряє внутрішній аудит банку якість навчальних програм та чи оцінює їх ефективність 001, 002 149 92 Опис інших механізмів забезпечення ефективності навчальних програм з питань ПВК/ФТ у разі їх наявності 091 150 93 Чи наявна в банку внутрішня кадрова політика та процедури, що контролюють ділову репутацію фахівців/працівників банку 001, 002 151 94 Чи здійснює банк перевірку осіб, які претендують на працевлаштування в банку (наприклад, на наявність/відсутність відповідного досвіду, судимості тощо) 001, 002 152 95 Якщо відповідь на питання 94 "Так", то зазначити які ще перевірки осіб, які претендують на працевлаштування в банку, здійснює банк 091 __________ * Відповідно до каталогів. "___" ________________ 20__ року Голова правління ____________ (підпис) ____________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) Відповідальний працівник Банку ____________ (підпис) Каталог відповідей № з/п Код Варіанти відповідей До яких питань застосовується Пояснення 1 2 3 4 5 1 000 Немає даних/не застосовується 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 48, 49, 56, 64, 65, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 89 Якщо обрано цей варіант відповіді, то необхідно надати пояснення 2 001 Так 1, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 67, 71, 76, 86, 88, 90, 91, 93, 94 3 002 Ні 1, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 58, 60, 61, 66, 67, 71, 76, 86, 88, 90, 91, 93, 94 4 003 Менше ніж три місяці 2 5 004 Від трьох до шести місяців 2 6 005 Від шести місяців до одного року 2 7 006 Більше ніж один рік 2 8 007 Зв'язок між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами постійний, зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться регулярно 4 9 008 Зустріч між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами, а також зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться в разі виникнення необхідності 4 10 009 Зв'язок між керівництвом банку та відповідними працівниками або підрозділами відсутній, зустрічі з питань упровадження програм з питань ПВК/ФТ проводяться нерегулярно 4 11 010 Керівництво банку не проводить зустрічей з питань Програми ПВК/ФТ та не бере активної участі в упровадженні програм з питань ПВК/ФТ 4 12 011 Кожен квартал та/або частіше в разі виникнення необхідності 5 13 012 Кожні півроку та/або частіше в разі виникнення необхідності 5 14 013 Раз у рік та/або частіше в разі виникнення необхідності 5 15 014 Раз у рік без регулярних переглядів у разі виникнення необхідності 5 16 015 100% 10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85 17 016 Від 76% до 99% 10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85 18 017 Від 50% до 75% 10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85 19 018 До 49% включно 10, 23, 27, 28, 29, 30, 65, 85 20 019 У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками. У банку є окремий підрозділ з управління ризиками 11 21 020 У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками. Але в банку відсутній окремий підрозділ з управління ризиками 11 22 021 У програмі з питань ПВК/ФТ є функція управління ризиками, але вона неефективна 11 23 022 У програмі з питань ПВК/ФТ відсутня функція управління ризиками 11 24 023 У банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ 13 25 024 У банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ, але він охоплює не всі послуги, які надає банк 13 26 025 Так, у банку є порядок аналізу ризику ВК/ФТ, але він неефективний 13 27 026 У банку відсутній порядок аналізу ризику ВК/ФТ 13 28 027 Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться частіше ніж один раз у три місяці 14 29 028 Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться один раз у три місяці 14 30 029 Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться один раз у дев'ять місяців 14 31 030 Аналіз ризику ВК/ФТ проводиться рідше ніж один раз у дев'ять місяців 14 32 031 Підрозділ фінансового моніторингу активно бере участь, зокрема, забезпечує співпрацю з бізнес-підрозділами протягом усього процесу (уключає визначення потенційних ВК/ФТ ризиків) для всіх нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань 19 33 032 Підрозділ фінансового моніторингу активно бере участь та забезпечує керівництво протягом процесу в разі такої потреби з боку бізнес-підрозділів у більшості випадків розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань 19 34 033 Підрозділ фінансового моніторингу бере участь на всіх стадіях процесу (наприклад, матриця ризиків розробляється бізнес-підрозділами із залученням підрозділу фінансового моніторингу тільки на стадії затвердження) для більшості нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань 19 35 034 Підрозділ фінансового моніторингу не задіяний у процесі затвердження, розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинань 19 36 035 Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками завжди ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 21 37 036 Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками в більшості випадків ураховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 21 38 037 Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками рідко враховуючи зміни у рівнях ризику ВК/ФТ 21 39 038 Керівництво банку приймає рішення щодо управління ризиками не враховуючи зміни в рівнях ризику ВК/ФТ 21 40 039 Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів містить задокументовану процедуру з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації 24 41 040 Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів містить опис процедури з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації. Однак деякі вимоги не чітко визначені та потребують оновлення 24 42 041 Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів не містить опис окремих процедур з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації 24 43 042 Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів не містить опис процедури з чіткими вимогами щодо отримання відповідної інформації, здійснення верифікації клієнтів з використанням ризик-орієнтованого підходу та відповідності вимогам фіксації й зберігання інформації 24 44 043 Перелічена інформація зберігається сім або більше років 48 45 044 Перелічена інформація зберігається від п'яти до семи років 48 46 045 Перелічена інформація зберігається п'ять років 48 47 046 Перелічена інформація зберігається менше п'яти років 48 48 047 Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку 49 49 048 Інформація зберігається в електронному вигляді з одночасним збереженням паперових носіїв у приміщенні банку чи в зберігача 49 50 049 Інформація зберігається в первісному вигляді в приміщенні банку або в зберігача 49 51 050 Інформація частково/повністю втрачена 49 52 051 Частіше ніж один раз на рік 56, 64 53 052 Не рідше одного разу на рік 56, 64 54 053 Не рідше одного разу на два роки 56, 64 55 054 За необхідністю 56, 64 56 055 Порушення не виявлені 69 57 056 За виявлені (вчинені) порушення заходи впливу Національним банком не застосовувалися 69 58 057 За виявлені (вчинені) порушення до банку надсилалася письмова вимога Національного банку 69 59 058 За виявлені (вчинені) порушення до банку застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження та/або відсторонення посадової особи банку від посади та/або надсилалася письмова вимога Національного банку 69 60 059 За виявлені (вчинені) порушення до банку застосовано заходи впливу: письмове застереження та/або штраф та/або зупинення фінансових операцій на визначений період та/або відсторонення посадової особи банку від посади та/або надсилалась письмова вимога Національного банку 69 61 060 Забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів. Зустрічі проводяться на постійній основі, їх результати доводяться до всіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями 70 62 061 Забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів. Зустрічі проводяться за необхідності, їх результати доводяться до відома усіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями 70 63 062 Не забезпечено ефективне співробітництво між керівниками банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) та особами, які виконують обов'язки відповідальних працівників підрозділів. Зустрічі проводяться нерегулярно, їх результати доводяться до відома усіх працівників банку. Програма ПВК/ФТ розповсюджується з регулярними оновленнями 70 64 063 Керівники банку (голова правління банку, заступники голови правління банку) не проводять зустрічі на постійній основі та/або не беруть участі в підготовці та затвердженні програми ПВК/ФТ 70 65 064 Більше п'яти років 73 66 065 Від трьох до п'яти років 73 67 066 Від одного до трьох років 73 68 067 До одного року 73, 74 69 068 Від одного до двох років 74 70 069 Від двох до трьох років 74 71 070 Більше ніж три роки 74 72 071 У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та Державної служби фінансового моніторингу України (далі - ДСФМУ) 75 73 072 У банку проводиться моніторинг змін законодавства України, внутрішні документи приводяться відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ. Однак є деякі недоліки в цьому процесі, які виявлені та усунені/усуваються 75 74 073 У банку проводиться моніторинг змін законодавства України. Однак були виявлені недоліки в процесі приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ, які на сьогодні ще не усунені 75 75 074 Моніторинг змін законодавства України та приведення внутрішніх документів у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного банку та ДСФМУ є неефективним 75 76 075 Від 76% до 100% 79 77 076 Від 50% до 75% 79 78 077 Від 25% до 49% 79 79 078 До 24% включно 79 80 079 Забезпечується проведення повноцінного та постійного навчання з питань ПВК/ФТ для працівників банку. Навчання відповідає рівню посад та відповідальності, для цього виділяються (надаються) достатні ресурси (кошти) 81 81 080 Забезпечується проведення навчання з питань ПВК/ФТ для працівників банку, для цього виділяються (надаються) достатні ресурси (кошти). Однак необхідні незначні зміни для покращення цього процесу 81 82 081 Забезпечується проведення навчання з питань ПВК/ФТ працівників банку. Однак деякі питання ПВК/ФТ не охоплені цим навчанням. Необхідні значні зміни для покращення цього процесу 81 83 082 Не систематичне проведення навчання з питань ПВК/ФТ, які не охоплюють окремі регулятивні питання 81 84 083 Навчання проводяться не рідше одного разу на три місяці 83 85 084 Навчання проводяться не рідше одного разу на шість місяців 83 86 085 Навчання проводяться не рідше одного разу на дев'ять місяців 83 87 086 Навчання проводяться один раз на рік або рідше 83 88 087 Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться у всіх формах 89 89 088 Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах семінарів, практичних занять та занять на комп'ютерах 89 90 089 Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах семінарів та практичних занять 89 91 090 Навчання з питань ПВК/ФТ проводяться тільки у формах самостійних занять 89 92 091 Коментарі 8, 16, 17, 26, 35, 39, 41, 42, 43, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 62, 63, 68, 72, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 92, 95 1. Питання 1 - 7, 9, 10 - 15, 18 - 25, 27 - 34, 36 - 38, 40, 44 - 46, 48 - 50, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 64 - 67, 69 - 71, 73 - 76, 79, 81, 83, 85, 86, 88 - 91, 93, 94 - повинні містити лише одну відповідь. Якщо вибрано відповідь "Немає даних/не застосовується", то банк у колонці "Відповідь" обов'язково має надати пояснення (текст до 254 символів). Питання 8, 16, 17, 26, 35, 39, 41 - 43, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 62, 63, 68, 72, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 92, 95 у колонці "Відповідь" обов'язково мають містити пояснення (текст до 254 символів). 2. Якщо текст пояснення містить більше 254 символів, то банк надсилає до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку лист, у якому наводить питання, яке потребує пояснення, та повний варіант пояснення до цього питання. Додаток 2 до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у редакції постанови Правління Національного банку України 23.12.2015 № 920 (пункт 321 розділу IV) Подається щоквартально електронною поштою банками - юридичними особами (у цілому по банку) Центральній розрахунковій палаті не пізніше десятого робочого дня місяця після звітного періоду ЗВІТ з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу станом на ______________ 20__ року _____________________________________________________________________ (найменування банку) Розділ I. Кількість клієнтів (кількісні показники) № з/п Найменування показника Кількість 1 2 3 1 Загальна кількість клієнтів 2 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб 3 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб 4 Кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб 5 Кількість клієнтів з низьким ризиком 6 Кількість клієнтів з середнім ризиком 7 Кількість клієнтів з високим ризиком, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику 8 із них кількість клієнтів з неприйнятно високим ризиком 9 Кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику Розділ II. Обсяги фінансових операцій (копійки) № з/п Найменування показника Фізична особа Юридична особа Національні публічні діячі Іноземні публічні діячі Діячі, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях У межах України Поза межами України Загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів без попередньої ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) Національна валюта Іноземна валюта/банківські метали резидент нерезидент резидент нерезидент м. Київ та Київська область Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська області інші області (не зазначені в колонках 10, 11) країни, визначені FATF, які мають стратегічні недоліки країни, які перебувають під моніторингом FATF країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом та банком як високоризикові країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України інші країни (не зазначені у колонках 13 - 16) у безготівковій формі у готівковій формі у безготівковій формі у готівковій формі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Обсяг (сума) фінансових операцій за вкладними (депозитними) рахунками клієнтів та рахунками на вимогу 2 Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку 3 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти х х х х 4 Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти х х х х 5 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі у банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку 6 Обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку 7 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти х х х х х 8 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти х х х 9 Обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів з рахунків клієнтів х х х х х 10 Обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів х х х х х 11 Обсяг (сума) фінансових операцій з переказу в межах та за межі України коштів з рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки х х 12 Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки х х 13 Обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування х х 14 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти х х х х х 15 Обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти х х х Розділ III. Кількість фінансових операцій (кількісні показники) № з/п Найменування показника Кількість 1 2 3 1 Загальна кількість фінансових операцій 2 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу 3 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу 4 Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до Спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу "___" ________________ 20__ року Голова правління ____________ (підпис) ________________________ (ініціали, прізвище) ____________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) Головний бухгалтер ____________ (підпис) ________________________ (ініціали, прізвище) Відповідальний працівник банку ____________ (підпис) ________________________ (ініціали, прізвище) Пояснення щодо заповнення форми "Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" 1. Звіт передбачає надання банками - юридичними особами інформації за звітний квартал у розрізі кодів валют та банківських металів у еквіваленті національної валюти, резидентності, типів клієнтів, установлених їм рівнів ризику, місця проведення відповідних фінансових операцій/місця реєстрації чи місця проживання контрагента-нерезидента (для операцій у межах України - згідно з Довідником регіонів України, для операцій за межами України - у розрізі країн). Дані щодо договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи (спільна діяльність юридичних осіб), а також щодо фізичних осіб-підприємців відображаються за типом клієнта "юридична особа". Дані щодо фізичних осіб, які відкривають поточні рахунки для провадження незалежної професійної діяльності, яким відкриваються рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.6 глави 4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами), відображаються за типом клієнта "фізична особа". 2. Опис параметрів заповнення розділу I форми: Зазначається інформація про кількість клієнтів, які станом на звітну дату мають відкриті в банку вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340), рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655), а також інформація про клієнтів, яким банк надав кредити (відкрив рахунки 20 - 22 розділів) та які не мають відкриті в банку інших перерахованих у цьому абзаці рахунків. У цьому розділі зазначається розподіл клієнтів за рівнем ризику, здійснений банком відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб, до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних з ними осіб. Рядок 1 - зазначається загальна кількість клієнтів. Дані цього рядка є сумою рядків 5 - 7 та 9. Рядок 2 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб. Рядок 3 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб. Рядок 4 - зазначається кількість клієнтів банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб. Рядок 5 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено низький рівень ризику. Рядок 6 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено середній рівень ризику. Рядок 7 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено високий рівень ризику, у тому числі, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику. Рядок 8 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено неприйнятно високий рівень ризику. Рядок 9 - зазначається кількість клієнтів, яким установлено інші рівні ризику (відмінні від зазначених у рядках 5 - 8). 3. Опис параметрів заповнення розділу II форми: У формі надається інформація щодо фінансових операцій із зарахування та переказу (списання) коштів за відповідними рахунками; за виданими кредитами під окремі види застави; про обсяг (суму) операцій з купівлі/продажу кредитно-грошових інструментів; іноземної валюти та банківських металів за готівкові/безготівкові кошти тощо. Колонка 7 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до національних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів. Колонка 8 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до іноземних публічних діячів, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів. Колонка 9 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених клієнтами банку, щодо яких банком установлено факт їх належності до діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб та пов'язаних із ними осіб/за рахунками таких клієнтів. Колонки 10 - 17 - зазначається сума відповідних фінансових операцій, здійснених за рахунками клієнтів за місцем проведення фінансових операцій/місцем ініціювання проведення фінансових операцій/місцем реєстрації чи місцем проживання контрагента-нерезидента. Країни, які мають стратегічні недоліки, - країни, визначені FATF як такі, чиї національні системи протидії відмиванню коштів мають значні зі стратегічної точки зору недоліки і які не розробили план щодо їх усунення. Країни, які перебувають під моніторингом FATF, - країни, визначені FATF як такі, що мають недоліки в національних режимах і які висловили намір їх удосконалювати (водночас FATF здійснює моніторинг цього процесу). Країни, які визначені Спеціально уповноваженим органом (далі - СУО) та банком як високоризикові, - країни, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також ті, які визначені банком самостійно. Країни, віднесені до офшорних зон, та країни, визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України, - затверджений Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ) перелік офшорних зон, а також перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим Податковим кодексом України (відповідно до розпорядження КМУ). Колонка 18 - відображається загальна сума фінансових операцій, які здійснені банком за дорученням клієнтів за допомогою дистанційних банківських послуг без здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) у контексті вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Рядок 1 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунки, на яких обліковуються залучені банком депозити, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340) та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655). Колонки 3 - 9 рядка 1 - зазначається обсяг (сума) коштів, зарахованих на рахунки відповідного типу клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 1 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, у безготівковій формі - за відкритими у відповідних областях України рахунками клієнтів, на користь яких надходять кошти (контрагентом за фінансовою операцією також може бути банк). Колонки 13 - 17 рядка 1 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з зарахування коштів на користь клієнтів, що надійшли із-за кордону від нерезидентів, місце реєстрації, місце проживання яких зареєстровано у відповідних країнах (далі - нерезиденти, що зареєстровані у відповідних країнах). Колонки 19 - 22 рядка 1 - зазначається обсяг (сума) із зарахування коштів на вищезазначені рахунки. Рядок 2 - зазначається обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку. Зазначаються дані про суми виданих протягом звітного періоду кредитів, а також суми кредитної заборгованості станом на звітну дату за раніше наданими кредитами. Колонки 3 - 9 рядка 2 - зазначається обсяг (суми) наданих відповідному типу клієнтів кредитів. Колонки 10 - 12 рядка 2 - зазначаються суми кредитів, отриманих клієнтами: у готівковій формі - за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України, та безготівковій формі - за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України. Колонки 13 - 17 рядка 2 - зазначаються суми кредитів, отриманих у банку клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонки 19 - 22 рядка 2 - зазначається обсяг виданих кредитів. Рядок 3 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі в банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти. Колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. Колонки 13 - 17 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонки 20 та 22 рядка 3 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів. Рядок 4 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів) за готівкові кошти. Колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 4 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 4 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів за місцем проведення фінансової операції у відповідних областях України. Колонки 13 - 17 рядка 4 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонки 20 та 22 рядка 4 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів. Рядок 5 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі у банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку. Колонки 3 - 9 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України). Колонки 13 - 17 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонки 19 - 22 рядка 5 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника. Рядок 6 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника (наприклад, векселів, депозитних сертифікатів, інших цінних паперів або інших інструментів на пред'явника), у тому числі, які здійснювалися без відкриття рахунку. Колонки 3 - 9 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) купівлі кредитно-грошових інструментів на пред'явника (у готівковій формі за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України, а також здійснених у безготівковій формі за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України). Колонки 13 - 17 рядка 6 - зазначається сума продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонки 19 - 22 рядка 6 - зазначається обсяг (сума) продажу кредитно-грошових інструментів на пред'явника. Рядок 7 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої іноземної держави. Колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України. Колонки 13 - 17 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонка 22 рядка 7 - зазначається обсяг (сума) купівлі-продажу іноземної валюти. Рядок 8 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти. Дані цього рядка також включають фінансові операції з конвертації (обміну) іноземної валюти однієї іноземної держави на іноземну валюту іншої держави. Колонки 3 - 9 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти за дорученням відповідного типу клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти в розрізі відповідних областей України. Колонки 13 - 17 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонка 21 рядка 8 - зазначається обсяг (сума) купівлі/продажу іноземної валюти. Рядок 9 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за межі України коштів в іноземній валюті/перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в банках, з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655). Колонки 3 - 9 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів, здійснених відповідним типом клієнтів. Колонки 13 - 17 рядка 9 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій за переказами на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонки 19 та 21 рядка 9 - зазначається обсяг переказів. Рядок 10 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з надходження коштів із-за кордону на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655). Колонки 3 - 9 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів на рахунки відповідного типу клієнтів. Колонки 13 - 17 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонки 19 та 21 рядка 10 - зазначається обсяг (сума) надходження коштів. Рядок 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів в іноземній та національній валютах, здійснених у межах та за межі України з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655). Колонки 3 - 9 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу в межах України через кореспондентські рахунки банку коштів із відкритих у відповідних областях України рахунків клієнтів. Дані цих колонок містять також інформацію про фінансові операції клієнтів інших банків, здійснені через кореспондентські рахунки банку. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента. Колонки 13 - 17 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу за кордон через кореспондентські рахунки банку коштів на користь нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах. Дані цих колонок містять також інформацію про фінансові операції клієнтів інших банків, здійснені через кореспондентські рахунки банку. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента. Колонки 19 та 21 рядка 11 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з переказу коштів. Рядок 12 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів в іноземній та національній валютах, отриманих із-за кордону та в межах України на вкладні (депозитні) рахунки (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652) та на рахунки на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2553, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655). Колонки 3 - 9 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) зарахованих коштів на рахунки відповідного типу клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених в межах України через кореспондентські рахунки банку, із зарахування коштів на рахунки клієнтів, відкриті у відповідних областях України. Дані цих колонок містять також інформацію про фінансові операції клієнтів інших банків, здійснені через кореспондентські рахунки банку. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента. Колонки 13 - 17 рядка 12 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів, отриманих із-за кордону через кореспондентські рахунки банку від нерезидентів, що зареєстровані у відповідних країнах. Дані цих колонок містять також інформацію про фінансові операції клієнтів інших банків, здійснені через кореспондентські рахунки банку. Інформація зазначається залежно від місця реєстрації банку-кореспондента. Колонки 19 та 21 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів. Рядок 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування (зокрема, документарні експортні/імпортні акредитиви, документарні інкасо тощо). Колонки 3 - 9 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій, здійснених банком з відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами (за дорученням клієнтів) у розрізі відповідних областей України. Колонки 13 - 17 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з клієнтами-нерезидентами, що зареєстровані у відповідних країнах. Колонки 19 та 21 рядка 13 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з торговельного фінансування. Рядок 14 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти. Колонки 3 та 4, 7 - 9 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за місцем проведення фінансової операції в розрізі відповідних областей України. Колонки 13 - 17 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених нерезидентами, які зареєстровані у відповідних країнах. Колонка 22 рядка 14 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти. Рядок 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти. Колонки 3 - 9 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених відповідним типом клієнтів. Колонки 10 - 12 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів, відкритими у відповідних областях України. Колонки 13 - 17 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів, здійснених за рахунками клієнтів-нерезидентів, які зареєстровані у відповідних країнах. Колонка 21 рядка 15 - зазначається обсяг (сума) фінансових операцій з купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти. 4. Опис параметрів заповнення розділу III форми: Рядок 1 - зазначається загальна кількість фінансових операцій із списання коштів з вкладних (депозитних) рахунків (балансові рахунки 2525, 2546, 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652), рахунків, на яких обліковуються залучені депозити банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами (балансові рахунки 3320, 3330, 3340), та з рахунків на вимогу (балансові рахунки 2512, 2513, 2520, 2523, 2530, 2541, 2542, 2544, 2545, 2550, 2551, 2553, 2555, 2556, 2560, 2561, 2562, 2565, 2600, 2604, 2605, 2620, 2625, 2650, 2655) та зарахування коштів на зазначені рахунки. До зазначених фінансових операцій не включається інформація, якщо за ними банк є контрагентом (балансові рахунки класів 6 та 7). Рядок 2 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу. Рядок 3 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО за ознаками внутрішнього фінансового моніторингу. Рядок 4 - зазначається загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до СУО одночасно за ознаками обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси