Про затвердження Порядку подання фінансової звітності

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 28 лютого 2000 р. № 419 Київ Про затвердження Порядку подання фінансової звітності {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1543 від 12.10.2000 № 1777 від 31.12.2004 № 384 від 26.05.2005 № 601 від 27.04.2006 № 1047 від 30.09.2009 № 879 від 29.09.2010 № 433 від 20.04.2011 № 968 від 07.09.2011 № 1223 від 30.11.2011 № 29 від 16.01.2013 № 820 від 07.11.2013 № 718 від 29.12.2014 № 419 від 17.06.2015 № 547 від 11.07.2018 № 625 від 17.07.2019 № 916 від 06.11.2019 № 998 від 22.09.2021 № 667 від 10.06.2022} Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок подання фінансової звітності (додається). 2. Надати Міністерству фінансів, Державній казначейській службі та їх територіальним органам право у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності припиняти перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених органів. {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 601 від 27.04.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 433 від 20.04.2011} 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається). Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО Інд. 34 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 ПОРЯДОК подання фінансової звітності {У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 433 від 20.04.2011} 1. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 601 від 27.04.2006} 2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до законодавства. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, підприємствами - емітентами цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банками, страховиками, кредитними спілками, суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, підприємствами, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до великих підприємств, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами: {Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 625 від 17.07.2019, № 998 від 22.09.2021} надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010); недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010); допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010). Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. {Абзац пункту 2 набирає чинності з 1 січня 2019 року - див. пункт 2 Постанови КМ № 547 від 11.07.2018} Підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію. Підприємства, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про платежі на користь держави. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про платежі на користь держави. {Абзац дев'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 625 від 17.07.2019} Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, звіт про платежі на користь держави подають відповідно до Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”. {Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 625 від 17.07.2019} Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Національному банку в установленому ним порядку. Розпорядники коштів державного бюджету та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування подають фінансову звітність органам Казначейства, складену згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, за формами, встановленими Мінфіном. Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Казначейства та місцевим фінансовим органам, складену згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, за формами, встановленими Мінфіном. Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають податковим органам у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) та річну фінансову звітність. {Абзац чотирнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 998 від 22.09.2021} Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати. Підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до мікропідприємств, непідприємницькі товариства (крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам скорочену за показниками річну фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати. {Абзац шістнадцятий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 625 від 17.07.2019} У разі коли організація діяльності органів державної статистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність, припинена (порушена) у зв'язку з тимчасовою окупацією території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та/або проведенням антитерористичної операції або здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, підприємства, місцезнаходженням яких є така територія, подають фінансову звітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів або відповідним органам в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі. {Абзац сімнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 625 від 17.07.2019} Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, у форматі, який виключає можливість внесення змін до фінансової звітності іншими користувачами, та в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності. {Абзац вісімнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 625 від 17.07.2019} Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються. Підприємства, які не подали у період дії воєнного стану або стану війни проміжну, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність у строки, визначені цим Порядком, подають таку звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання. {Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 10.06.2022} {Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 547 від 11.07.2018} 3. Терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, визначених пунктами 5 - 11 цього Порядку, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності. 4. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата. Датою подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі вважається дата одержання електронного повідомлення про одержання центром збору фінансової звітності такої фінансової звітності. {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} Датою подання фінансової звітності в електронному форматі для розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування вважається дата одержання повідомлення від Казначейства (органу Казначейства) про подання звітності. {Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} 5. Підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницькі товариства та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, крім тих, що зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, подають річну фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком. Підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають органам державної статистики та податковим органам звіт про фінансовий стан (баланс) і звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), крім консолідованої фінансової звітності, у спосіб, визначений законодавством, за звітний рік не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком, за I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців - не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. {Абзац другий пункту 5 в частині подання проміжної фінансової звітності не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, набирає чинності з 1 січня 2022 року} Підприємства, які для складення фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, складені на основі таксономії фінансової звітності, разом з відповідними аудиторськими звітами (якщо обов'язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства), подають до центру збору фінансової звітності не пізніше строків, передбачених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” для оприлюднення річної фінансової звітності, проміжну фінансову звітність (за I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) - не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. {Абзац третій пункту 5 в частині подання проміжної фінансової звітності не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, набирає чинності з 1 січня 2022 року} Підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до середніх підприємств, подають річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність органам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 1 червня року, що настає за звітним роком. Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку (крім органів Казначейства), не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом. {Абзац п'ятий пункту 5 в частині подання проміжної фінансової звітності не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, набирає чинності з 1 січня 2022 року} Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами податковим органам у строки, передбачені Податковим кодексом України. {Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 433 від 20.04.2011, № 820 від 07.11.2013; в редакції Постанови КМ № 998 від 22.09.2021} 6. Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) звітність подається розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів до органів Казначейства не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня року, що настає за звітним роком. {Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 29 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) подається органами фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування не пізніше ніж 10 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 15 березня року, що настає за звітним роком. {Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} Розпорядники коштів державного, місцевих бюджетів та органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Казначейства за місцем обслуговування. {Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 29 від 16.01.2013, № 547 від 11.07.2018} Фінансова звітність розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів. {Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 29 від 16.01.2013} Розпорядники бюджетних коштів, які з дати початку тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, можуть подавати фінансову звітність розпорядникам вищого рівня без відмітки органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів. {Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 29.12.2014; в редакції Постанови КМ № 625 від 17.07.2019} {Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 601 від 27.04.2006} 7. Головні розпорядники коштів державного бюджету та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) консолідовану та річну консолідовану фінансову звітність Казначейству за встановленим ним графіком та Рахунковій палаті. {Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1543 від 12.10.2000; в редакції Постанов КМ № 601 від 27.04.2006, № 29 від 16.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають консолідовану фінансову звітність органам Казначейства та відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за звітним року. {Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} 8. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти господарювання державного сектору економіки, крім власної звітності, подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління, Мінекономіки і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. {Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 547 від 11.07.2018} Укркоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки консолідовану фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств у терміни, передбачені абзацом першим цього пункту. {Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та консолідовану фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту. {Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної консолідовану фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або відповідному центральному органу виконавчої влади. {Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} {Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 419 від 17.06.2015, № 916 від 06.11.2019} 9. Органи, які здійснюють управління майном суб'єктів господарювання комунального сектору економіки, крім власної звітності, подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління, відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року. {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} 10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день. 11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), до центру збору фінансової звітності та іншим користувачам не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше строків, передбачених законодавством для оприлюднення річної консолідованої фінансової звітності. Підприємства, які переходять на складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки. {Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1223 від 30.11.2011; в редакції Постанови КМ № 547 від 11.07.2018} 12. Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства. Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі: передачі/повернення майна державного підприємства в оренду/з оренди, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство; {Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям, майна, переданого Національній академії наук та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування; {Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ); встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів; пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії; у разі переходу на складення фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (на дату такого переходу); {Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Підприємства, які з дати початку тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, території проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та підприємства, які мали (мають) місцезнаходження в районах проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, або підприємства, структурні підрозділи (відокремлене майно) яких розташовані на (в) таких територіях (районах), проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал підприємств. {Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 29.12.2014; в редакції Постанови КМ № 625 від 17.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 667 від 10.06.2022} У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв'язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку. {Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 29.12.2014} Підприємства, зазначені в абзаці десятому цього пункту, зобов'язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з'явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду. {Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 718 від 29.12.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 667 від 10.06.2022} Райони проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану визначаються відповідно до законодавства. {Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 10.06.2022} Керівники підприємств, зазначених в абзаці десятому цього пункту, у разі встановлення фактів викрадення (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна можуть прийняти рішення про проведення інвентаризації такого окремо визначеного майна на день встановлення таких фактів. {Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 667 від 10.06.2022} Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном. Порядок та строки проведення інвентаризації бібліотечних фондів визначаються Мінфіном та Мінкультури. {Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1047 від 30.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 547 від 11.07.2018} {Додаток до Порядку виключено на підставі Постанови КМ № 547 від 11.07.2018} ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 186). 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 509 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., № 11, ст. 251). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1993 р. № 804 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1994 р., № 2, ст. 45). 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 1994 р. № 175 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 і від 19 вересня 1993 р. № 764" (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 176). 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. № 307 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 178). 6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 951 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 449). 7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 "Про списання курсових різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 31).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси