Про Порядок надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, Президента України, окружним і дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ПОСТАНОВА від 8 квітня 2014 року № 227 {Постанова втратила чинність в частині організації підготовки та проведення виборів Президента України, чергових та позачергових виборів народних депутатів України на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 248 від 11.09.2020} Про Порядок надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, Президента України, окружним і дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму {Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 62 від 03.04.2017 № 80 від 18.01.2019} Відповідно до пунктів 2, 6 частини другої статті 30 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пунктів 1, 5 частини другої статті 25 Закону України "Про вибори Президента України", частини першої статті 44 Закону України "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 1, 17 статті 18, пунктами 1, 17 статті 19, пунктами 1, 6, 13 статті 20 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє: 1. Затвердити Порядок надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, Президента України, окружним і дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму, що додається. 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 17 травня 2012 року № 90 "Про Порядок надання послуг із транспортного обслуговування окружних і дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, Президента України". 3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України та окружним комісіям з всеукраїнського референдуму після їх утворення. 4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Голова Центральної виборчої комісії М.ОХЕНДОВСЬКИЙ Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 8 квітня 2014 року № 227 ПОРЯДОК надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, Президента України, окружним і дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму Цим Порядком регулюються питання надання транспортних послуг окружним і дільничним виборчим комісіям, окружним і дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму для здійснення ними повноважень, визначених Законами України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України" та "Про всеукраїнський референдум". 1. Загальні положення 1.1. Для забезпечення здійснення повноважень окружними та дільничними виборчими комісіями, окружними та дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму (далі - комісії), визначених Законами України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про всеукраїнський референдум", окружна виборча комісія, окружна комісія з всеукраїнського референдуму (далі - окружна комісія) як юридична особа укладає договори з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями або фізичними особами про надання транспортних послуг відповідно до глави 63 Цивільного кодексу України. 1.2. Обов'язковою умовою укладання договору є наявність в юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або фізичних осіб власного чи орендованого автотранспорту, що відповідає вимогам комісії, перебуває у справному технічному та належному санітарному стані. У разі залучення суб'єкта господарювання, який використовує орендовані транспортні засоби, умови договору не повинні суперечити його зобов'язанням за укладеним договором оренди. Крім того, юридичні особи та фізичні особи-підприємці повинні мати ліцензію на надання послуг із внутрішніх перевезень пасажирів і забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв транспортних засобів. Фізичні особи, які надають транспортні послуги, повинні мати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом установленого зразка. 1.3. Рішення про визначення суб'єкта надання транспортних послуг для відповідних комісій приймає голова окружної комісії, а за його відсутності - заступник голови окружної комісії. Голова окружної комісії, а за його відсутності - заступник голови окружної комісії від імені окружної комісії підписує відповідний договір. 1.4. Оплата транспортних послуг здійснюється окружною комісією за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, передбачених на зазначені цілі кошторисом окружної комісії на підготовку і проведення відповідних виборів, референдуму, затвердженим Центральною виборчою комісією, за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку". 1.4.1. Видатки на оплату транспортних послуг, наданих юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, відображаються окружною комісією в єдиному кошторисі видатків за кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)". При цьому пальне закуповується надавачем транспортних послуг і його вартість включається до вартості транспортних послуг. 1.4.2. Видатки на оплату транспортних послуг, наданих фізичною особою (за цивільно-правовим договором), відображаються окружною комісією в єдиному кошторисі видатків за КЕКВ 2111 "Заробітна плата", при цьому здійснюється нарахування на заробітну плату за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці". Видатки на оплату пального, придбаного окружною комісією, відображаються в єдиному кошторисі видатків за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". Пальне фізичній особі видається згідно з Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року № 43. У разі надання транспортних послуг фізичною особою до єдиного кошторису видатків окружної комісії вносяться зміни в установленому порядку шляхом зменшення видатків за КЕКВ 2240 та відповідно збільшення видатків за КЕКВ 2111, 2120 та 2210. 2. Істотні умови та форма договору про надання транспортних послуг 2.1. Істотними умовами договору є: - предмет договору; - вартість транспортних послуг і порядок розрахунків; - відповідальність сторін; - строк дії договору. Договір може містити інші умови. 2.2. Серед інших умов договору зазначаються: порядок контролю за витратами та оформленням транспортної документації; порядок вирішення спорів, що виникають із зобов'язань за договором; внесення змін до договору, а також порядок його розірвання. 2.3. У разі укладання договору: - з юридичною особою - у вступній частині договору вказуються назва установи (організації, підприємства), посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка укладає договір від імені юридичної особи, а також найменування документа, яким така особа уповноважена підписати договір; - з фізичною особою-підприємцем - у вступній частині договору вказуються прізвище, ім'я, по батькові підприємця, дата, номер та ким видано свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або реєстраційний номер фізичної особи-підприємця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; {Абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 80 від 18.01.2019} - з фізичною особою - у вступній частині договору зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, яка надаватиме транспортні послуги, її паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податку. 2.4. Предметом договору є надання транспортних послуг комісіям визначеною кількістю транспортних засобів для здійснення комісіями повноважень, визначених Законами України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України" та "Про всеукраїнський референдум". При укладанні договору про надання транспортних послуг дільничним виборчим комісіям, дільничним комісіям з референдуму обов'язково зазначаються номери відповідних дільниць. Договір повинен містити інформацію про технічні характеристики всіх транспортних засобів, які використовуватимуться для надання транспортних послуг (зазначена інформація може міститися у додатку до договору, який є невід'ємною його частиною). 2.5. Вартість транспортних послуг за договором визначається за згодою сторін відповідно до розділу 3 цього Порядку, з урахуванням вимог щодо ефективного та цільового використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення відповідних виборів, референдуму. 2.6. Підставою для розрахунку за надані транспортні послуги є акт наданих послуг, підписаний обома сторонами. Акт наданих послуг складається один раз на місяць на підставі подорожніх листів (у разі їх ведення), відомостей, маршрутних листів або інших документів, складених у довільній формі, які повинні містити інформацію про дату, час роботи, пробіг автомобіля, його реєстраційні дані, прізвище замовника, прізвище водія, підписи замовника і виконавця тощо. Такі документи скріплюються печаткою комісії. Зразки подорожнього та маршрутного листів, додані до цього Порядку (зразки 1, 2), мають рекомендаційний характер. 2.7. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену договором і законодавством України. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань виконавець сплачує замовнику штраф у розмірі, визначеному у відсотках до вартості транспортних послуг. У разі затримки окружною комісією платежів, за умови належного бюджетного фінансування, окружна комісія на вимогу виконавця може сплачувати пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення платежу, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день порушення зобов'язання, але не більше десяти відсотків від суми простроченого платежу. За винятком випадків, коли законом передбачено інше, сторони не несуть відповідальності за порушення умов договору, яке сталося не з їх вини, або якщо доведуть, що вжили всіх заходів для виконання умов договору. 2.8. Договір діє з дати його підписання до дати, погодженої сторонами, але не пізніше: для дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з всеукраїнського референдуму - трьох днів з дня голосування (дня повторного голосування); для окружних виборчих комісій, окружних комісій з всеукраїнського референдуму - з дати закінчення повноважень відповідної окружної комісії. 2.9. Зразки договорів про надання транспортних послуг, що додаються до цього Порядку (зразки 3, 4), мають рекомендаційний характер. 3. Розрахунок вартості транспортних послуг 3.1. Під час укладання договору з юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем, які мають ліцензію на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів, вартість транспортних послуг може визначатися за розцінками виконавця в межах бюджетних асигнувань, виділених комісії на зазначені цілі. При цьому до договору додається калькуляція вартості транспортних послуг, які надаються. 3.2. Під час укладання цивільно-правового договору з фізичною особою вартість договору обчислюється з урахуванням: - оплати послуг водія; - відшкодування амортизаційних відрахувань транспортного засобу. Оплата за договором здійснюється з урахуванням обов'язкових відрахувань, установлених законодавством України на момент виплат. 3.2.1. Оплата послуг водія здійснюється, виходячи з вартості 1 години надання послуг і необхідного часу роботи автотранспорту. Вартість 1 години надання послуг розраховується шляхом ділення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, на кількість робочих годин відповідного календарного місяця. {Абзац перший підпункту 3.2.1 пункту 3.2 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 62 від 03.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 80 від 18.01.2019} Крім того, водієві в межах відповідних бюджетних асигнувань згідно з підпунктом 4 пункту 3 постанови Кабінету України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" може бути встановлено надбавку за класність (за наявності відповідних документів) та доплату за роботу в умовах ненормованого робочого дня. {Абзац другий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 62 від 03.04.2017} Робочий час водія не може перевищувати норм, установлених Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 7 червня 2010 року № 340. 3.2.2. Амортизаційні відрахування обчислюються відповідно до статті 145 Податкового кодексу України, згідно з якою місячна сума амортизації транспортного засобу дорівнює 1/12 річної суми амортизації, визначеної шляхом ділення вартості транспортного засобу, підтвердженої довідкою про експертну оцінку автомобіля, виданою в установленому законодавством порядку, на строк його корисного використання, який становить не менше п'яти років. У разі відсутності зазначеної довідки амортизація не нараховується, а амортизаційні відрахування не включаються до загальної вартості договору, укладеного окружною комісією з фізичною особою. 3.2.3. Вартість пального, виданого комісією виконавцю-фізичній особі, до загальної вартості транспортних послуг за договором не включається. Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ {Зразки 1-4} {Зразки із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 80 від 18.01.2019}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси