Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Мін'юст України; Наказ від 06.01.2016 № 14/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Реєстрація: Мін'юст України від 06.01.2016 № 13/28143

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0013-16

Текст документа від 06.01.2016:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.01.2016  № 14/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 13/28143

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до пункту 19 - 1 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064, та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

2. Установити, що отримання інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього здійснюється у формі витягу без технічних можливостей внесення змін та перегляду відомостей актових записів цивільного стану, що містяться у такому реєстрі.

3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити заходів щодо реалізації цього наказу.

4. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. генерального директора
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
О.В. Велика


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
06.01.2016  № 14/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2016 р.
за № 13/28143

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

1. Внести до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 (зі змінами), такі зміни:

1) абзац перший пункту 1.3 розділу I викласти в такій редакції:

«1.3. На запити фізичних осіб та державних органів (посадових осіб), службових осіб, а також шляхом безпосереднього доступу до Реєстру у випадках, передбачених законом, з Реєстру видаються (отримуються) такі форми витягів:»;

2) у розділі ІІ:

у главі 2.1:

абзац другий пункту 2.1.8 після слів «на підставі» доповнити словами «актового запису про розірвання шлюбу,»;

абзац перший пункту 2.1.11 після слів «що перешкоджали доступу до Реєстру» доповнити словами «або не пізніше наступного робочого дня у разі усунення причин поза робочим часом відділу»;

у главі 2.2:

у пункті 2.2.10:

абзац перший після слова «виданих» доповнити словом «(отриманих)»;

абзац другий після слів «до органу внутрішніх справ» доповнити словами «, територіального підрозділу Державної міграційної служби України» та після слів «Державної реєстраційної служби» доповнити словами «Міністерства юстиції України»;

підпункт «а» після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим, дев’ятим такого змісту:

«найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, яким підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану, в разі видачі свідоцтва не за місцем державної реєстрації акту цивільного стану;

відомості про посадову особу органу державної реєстрації актів цивільного стану, якою підтверджено відповідність відомостей у Реєстрі та в паперовому носії актового запису цивільного стану в разі видачі свідоцтва не за місцем державної реєстрації акту цивільного стану (прізвище, власне ім'я, по батькові, посада);».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами десятим-дванадцятим;

у підпункті «б»:

абзац перший після слова «видані» доповнити словом «(отримані)»;

абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:

«найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану (органу державної влади), яким видано (отримано шляхом безпосереднього доступу) витяг;

відомості про посадову особу, якою видано (отримано шляхом безпосереднього доступу) витяг (прізвище, власне ім'я, по батькові та його посада);»;

в абзаці сьомому слова «чи направлено копію паперового носія актового запису» виключити;

в абзаці восьмому слова «чи направлено копію паперового носія актового запису для видачі витягу з Реєстру реєстратором» замінити словами «у разі видачі витягу з Реєстру»;

в абзаці дев’ятому підпункту «в» слова «реєстратора, яким» замінити словами «посадову особу, якою»;

у підпунктах «а»-«ї» слова «реєстратора, який сформував» замінити словами «посадову особу, яка сформувала»;

3) у розділі ІІІ:

у пункті 3.1:

абзац перший після слова «реєстратором» доповнити словами «або отримується шляхом безпосереднього доступу»;

абзац другий після слова «формується» доповнити словом «автоматично»;

абзац третій доповнити реченням такого змісту: «У випадку отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу, такий витяг видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, без засвідчення підписом та скріплення печаткою.»;

абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. На письмові запити державних органів (посадових осіб), службових осіб, визначених в абзацах другому та третьому пункту 16 Порядку, та шляхом безпосереднього доступу видаються (отримуються):»;

у пункті 3.6:

в абзаці першому слова «, крім витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, що видається при державній реєстрації смерті,» виключити;

після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Відповідна заява (запит) про надання витягу з Реєстру не подається у разі видачі при державній реєстрації смерті витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та при державній реєстрації народження витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.»;

доповнити розділ новим пунктом 3.15 такого змісту:

«3.15. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру (ідентифікатор пошуку):

прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Пошук у Реєстрі відомостей здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення Реєстру за принципом повного збігу зазначеного ідентифікатора пошуку або повного збігу усіх ідентифікаторів пошуку в разі здійснення пошуку за декількома ідентифікаторами.

Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до Реєстру обов’язково вносяться відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження)).

Доступ посадових осіб органів державної влади до Реєстру здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням цього Реєстру.»;

4) у розділі ІV:

у пункті 4.4 слово «реєстратори» замінити словами «посадові особи»;

у пункті 4.5:

в абзаці першому слово «реєстратор» замінити словами «посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану»;

в абзаці другому слово «реєстратором» замінити словами «посадовою особою відділу державної реєстрації актів цивільного стану», слово «реєстратора» замінити словами «посадової особи», слова «яким унесено» замінити словами «якою внесено»;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

«Якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на території проведення антитерористичної операції, зміни, передбачені абзацом другим цього пункту, вносяться до Реєстру відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

5) у додатках 1-22, 24 до Інструкції слова «Відомості про реєстратора, який надав витяг» замінити словами «Відомості про посадову особу відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яка надала витяг»;

6) у додатках 15-22 до Інструкції:

після слів «Назва органу державної реєстрації актів цивільного громадян» доповнити словами «(органу державної влади)»;

після слів «на запит якого (якої) видано витяг» доповнити словами «(крім випадку отримання витягу шляхом безпосереднього доступу)»;

після слів «на підставі якого надано витяг з Реєстру» доповнити словами «(підстава отримання витягу з Реєстру)»;

після слів «керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян та його підпис» доповнити словами «(крім випадку отримання витягу шляхом безпосереднього доступу)»;

після слова «Печатка» доповнити словами «(крім випадку отримання витягу шляхом безпосереднього доступу)»;

7) додатки 15, 17-21 до Інструкції після слів «за письмовою заявою якої видано витяг» доповнити словами «(крім випадку отримання витягу шляхом безпосереднього доступу)».

2. Абзац другий пункту 2.16 розділу ІІ Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року № 55/18793, після слів «У разі отримання» доповнити словами «повідомлення про державну реєстрацію розірвання шлюбу,».

Директор Департаменту
цивільного,
фінансового законодавства
та законодавства
з питань земельних відносин

О.М. Ференс

Інформація
Типи
Розділи
Регуляторні кейси