Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках

Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Форма, Програма, Звіт від 15.10.2015 № 2585

Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках

Реєстрація: Мін'юст України від 05.11.2015 № 1367/27812

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z1367-15

Текст документа від 15.10.2015:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

15.10.2015  № 2585


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2015 р.
за № 1367/27812

Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

Голова
Антимонопольного комітету України

Т. в. о. Голови
Державної регуляторної служби України
О. Светелік


Ю. Терентьєв


О.М. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
15.10.2015  № 2585


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2015 р.
за № 1367/27812

ПОРЯДОК
формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру подання, формування, розгляду, схвалення, перегляду та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії (далі - тарифи) на принципах економічної доцільності та цільового використання коштів ліцензіатом.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної і теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках і отримали ліцензію на право здійснення такої господарської діяльності (далі - ліцензіати).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми щоквартально з наростаючим підсумком та за підсумками року;

інвестиційна програма - план капітальних інвестицій та капітальних вкладень для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання виробників електричної та теплової енергії), який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період їх виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела їх фінансування, графік виконання та пояснювальну записку;

прогнозний період - період, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік);

1.4. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної в інвестиційній програмі.

1.5. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.

1.6. Рішення про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї приймається НКРЕКП на засіданні у формі відкритого слухання шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритого засідання після розгляду та опрацювання НКРЕКП інвестиційної програми або запропонованих змін до неї та наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

При розгляді питання про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання запрошуються представники ліцензіата, центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та інших заінтересованих сторін (у разі необхідності).

НКРЕКП не пізніше ніж на десятий робочий день з дня прийняття рішення про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї надсилає ліцензіату та територіальному органу НКРЕКП у відповідному регіоні копію цього рішення.

II. Вимоги до інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕКП подається інвестиційна програма за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Джерела фінансування інвестиційної програми формуються ліцензіатом з таких статей:

амортизаційні відрахування;

прибуток на виробничі інвестиції, передбачений тарифами;

додаткові джерела.

Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути кредити, рішення про можливість залучення яких попередньо погоджені НКРЕКП, будь-яка фінансова допомога, кошти, отримані від здійснення діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з виробництвом електричної та теплової енергії, та інші джерела відповідно до вимог чинного законодавства.

2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до розділів, визначених цим Порядком, із зазначенням обсягу фінансування за кожним із розділів (без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ)) та включає:

1) інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на дату закінчення діючої інвестиційної програми з урахуванням заходів діючої інвестиційної програми;

2) опис запланованих заходів (робіт) на прогнозний період;

3) перелік заходів (робіт), основного обладнання, матеріалів, послуг, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для виконання у прогнозному періоді;

4) пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт за кожним розділом інвестиційної програми;

5) джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до тарифів та планів щодо інших надходжень на прогнозний період.

2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали до запланованих заходів (робіт) та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, документи про затвердження проектної документації, передбачені вимогами чинного законодавства України (або зведені кошториси до відповідних проектів).

2.5. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох цифр після коми, а у разі, якщо ціла частина числа дорівнює нулю, - з точністю до двох значущих цифр після коми.

2.6. Ліцензіат може передбачити в інвестиційній програмі кошти для розробки проектів на реалізацію заходів (робіт), запланованих до виконання на майбутні періоди.

2.7. Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з технічного стану основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання виробників електричної та теплової енергії), принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів.

2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми проводиться з урахуванням необхідності забезпечення надійної та безперебійної роботи енергетичного обладнання.

2.9. Фінансування робіт з проведення будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

2.10. Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

2.11. На титульній сторінці всіх примірників схваленої інвестиційної програми вказуються реквізити документів, якими інвестиційна програма затверджена відповідно до статуту ліцензіата, погоджена з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та схвалена НКРЕКП. Зазначені відмітки підписуються керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою).

Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата (уповноваженої ним особи).

2.12. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, повинні бути підписані керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою).

III. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм

3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на розгляд в електронному вигляді та на паперових носіях відповідно до затвердженого НКРЕКП графіка подання інвестиційних програм, але не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення діючої інвестиційної програми.

З метою інформування громадськості проект інвестиційної програми оприлюднюється відповідним ліцензіатом шляхом розміщення на своєму веб-сайті в мережі Інтернет із забезпеченням можливості збору зауважень та пропозицій до зазначеного проекту протягом не менше 30 календарних днів до дати прийняття рішення щодо схвалення інвестиційної програми.

3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому законодавством порядку та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

3.3. Інвестиційна програма розглядається відповідним структурним підрозділом центрального апарату НКРЕКП на предмет її належного оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та інвестиційної програми в цілому відповідно до вимог цього Порядку.

У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма до розгляду не приймається, про що в п'ятиденний строк з дня її надходження до НКРЕКП письмово повідомляється ліцензіату.

За наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної програми НКРЕКП письмово інформує про це ліцензіата. Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції приймаються НКРЕКП протягом десяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕКП.

3.4. Якщо під час розгляду НКРЕКП інвестиційної програми виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд інвестиційної програми зупиняється на період, необхідний для проведення експертизи, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата.

За результатами експертизи спірні питання розглядаються НКРЕКП на засіданні у формі відкритого слухання.

3.5. У разі визнання на засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання необґрунтованими окремих розділів інвестиційної програми або їх складових ці розділи чи їх складові ліцензіату пропонується виключити, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені із тарифів або перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами інвестиційної програми.

3.6. У разі відсутності в НКРЕКП зауважень до інвестиційної програми питання про схвалення інвестиційної програми ліцензіата виноситься на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання.

3.7. Після прийняття рішення про схвалення інвестиційної програми проектна документація та обґрунтовувальні матеріали до неї, надані ліцензіатом, а також робочі примірники інвестиційної програми повертаються ліцензіату та зберігаються у нього не менше трьох років після закінчення строку дії відповідної інвестиційної програми та мають бути надані НКРЕКП за її запитом для виконання покладених на неї завдань.

3.8. Схвалена НКРЕКП інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у чотирьох примірниках. Протягом п’яти робочих днів з дня схвалення інвестиційної програми перший примірник та його копія в електронній формі надаються до центрального апарату НКРЕКП, другий примірник та його копія в електронній формі - до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні, третій - до центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, четвертий - залишається у ліцензіата. Електронна форма схваленої НКРЕКП інвестиційної програми оприлюднюється відповідним ліцензіатом шляхом розміщення на своєму веб-сайті в мережі Інтернет протягом тижня з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми та зберігається на ньому протягом строку дії інвестиційної програми та не менше трьох років після його закінчення.

3.9. При виникненні потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконанням аварійно-відновлювальних робіт, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, як правило, протягом місяця за підсумками першого, другого або третього кварталу звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування.

Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕКП відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм.

Питання про внесення змін до інвестиційної програми розглядається НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань.

3.10. При виникненні необхідності виконання аварійно-відновлювальних робіт ліцензіат може здійснювати виконання відповідних робіт за рахунок джерела фінансування інвестиційної програми, повідомивши про це НКРЕКП протягом десяти календарних днів з дати виникнення такої необхідності та надавши до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за підсумками прогнозного періоду акт розслідування технологічного порушення, кошторис виконаних робіт, відповідний акт Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та експертний висновок Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Здійснені за рахунок джерела фінансування інвестиційної програми аварійно-відновлювальні роботи відображаються у звіті з виконання інвестиційної програми окремо.

IV. Виконання інвестиційної програми

4.1. Ліцензіат зобов’язаний виконувати схвалену НКРЕКП інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування.

4.2. Виконаними вважаються об’єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо про їх виконання складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів.

4.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звітний період надалі першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, реконструкції і технічного переоснащення обладнання.

4.4. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, до п’яти відсотків ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4.5. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

4.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

4.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми базового періоду з причин, що не залежать від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

4.8. Об’єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

V. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційних програм

5.1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіата, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку в електронній формі та на паперових носіях, подається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центрального апарату НКРЕКП і територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом.

Сторінки звіту щодо виконання інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата (уповноваженої ним особи).

5.2. У разі неповного виконання інвестиційної програми до звіту подається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

5.3. Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму

веб-сайті в мережі Інтернет щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

5.4. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу відповідним структурним підрозділом центрального апарату НКРЕКП та територіальним органом НКРЕКП у відповідному регіоні звітів щодо виконання інвестиційної програми та проведення планових і позапланових перевірок діяльності ліцензіата НКРЕКП.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток 1
до Порядку формування
інвестиційних програм ліцензіатів
з виробництва електричної
та теплової енергії
на теплоелектроцентралях
та когенераційних установках
(пункт 2.1 розділу ІІ)

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА


Додаток 2
до Порядку формування
інвестиційних програм ліцензіатів
з виробництва електричної
та теплової енергії
на теплоелектроцентралях
та когенераційних установках
(пункт 5.1 розділу V)

ЗВІТ
щодо виконання інвестиційної програми

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси