Про схвалення Концепції здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби

Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Концепція від 23.12.2015 № 1411-р

Про схвалення Концепції здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1411-2015-р

Текст документа від 23.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 грудня 2015 р. № 1411-р
Київ

Про схвалення Концепції здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби

1. Схвалити Концепцію здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби, що додається.

2. Державній міграційній службі розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1411-р

КОНЦЕПЦІЯ
здійснення першочергових заходів з реформування Державної міграційної служби

Проблеми, які потребують розв’язання

Реформування ДМС зумовлене насамперед необхідністю підвищення ефективності виконання покладених на неї завдань та запровадження сучасних прозорих процедур надання високоякісних послуг, подолання негативних явищ, зокрема корупції, а також відновлення довіри громадськості до ДМС та системи державних органів у цілому.

На сьогодні до кадрового складу ДМС входять переважно колишні співробітники Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, який діяв у складі МВС, внаслідок чого у системі ДМС залишилися всі негативні корупційні явища радянської правоохоронної системи, які, на жаль, не вдається викорінити до цього часу.

Необхідність реформування ДМС пов’язана насамперед з прагненням українського народу до докорінних перетворень у системі державних органів з метою забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян України на отримання високоякісних, доступних, прозорих послуг.

Курс нашої держави на європейську інтеграцію та вжиття ряду заходів у рамках Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України також зумовлюють необхідність реформування ДМС.

Відхід від успадкованої з радянських часів системи обліку фізичних осіб, роботи з паперовими архівами, створення на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 р. “Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом”, введеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 2015 р. № 478, національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства неможливо здійснити без відповідного реформування ДМС.

Широке впровадження інформаційних технологій в управління сучасною системою надання адміністративних послуг у міграційній сфері вимагає підвищення якості професійної підготовки працівників ДМС, оптимізації системи професійної підготовки з урахуванням потреб Служби.

Внаслідок ситуації, яка склалася на сьогодні в міграційній сфері, одним з важливих напрямів реформування ДМС є посилення спроможності нашої держави щодо протидії нелегальній міграції, що обумовлене різким зростанням кількості мігрантів у цілому, зокрема в державах ЄС. Зростає кількість примусово видворених іноземців та осіб без громадянства з території України, а отже - обсяг видатків держави на їх примусове видворення. Для цього необхідне вжиття невідкладних правових та організаційних заходів до залучення додаткових ресурсів, у тому числі для забезпечення інституційної розбудови ДМС.

У ході реформування ДМС повинен забезпечуватися процес подолання негативних явищ, насамперед корупції. Це потребує формування відповідного антикорупційного механізму, у тому числі посилення внутрішнього контролю, запобігання виникненню конфлікту інтересів, а також організації антикорупційних тренінгів для працівників ДМС, мінімізації контактів суб’єктів звернення з посадовими особами ДМС, які ухвалюють рішення. З метою посилення функціональних спроможностей працівників ДМС, які виконуватимуть функції внутрішнього контролю, та уникнення впливу на них керівників територіальних органів ДМС їх буде підпорядковано безпосередньо Голові ДМС.

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є визначення основних пріоритетів, напрямів, механізму, етапів і строків реформування ДМС, а також очікуваних результатів.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2017 року та складається з двох етапів.

Перший етап (січень - квітень 2016 р.) передбачає:

проведення функціонального аналізу та оптимізації структури ДМС у зв’язку із створенням, забезпеченням функціонування та розвитку національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства;

розроблення програми підвищення кваліфікації та запровадження тренінгів для працівників ДМС, залучених до роботи з національною системою ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, в тому числі запровадження практики використання ДМС нових електронних інструментів ідентифікації особи;

розроблення та впровадження нового механізму комунікації з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, уніфікацію, стандартизацію та спрощення процедур обслуговування зазначених категорій громадян;

розвиток інформаційно-аналітичного напряму роботи ДМС із забезпечення проведення моніторингу міграційних процесів;

ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів та розроблення нових з питань:

- запровадження страхового фонду іноземців та спрямування надходжень на компенсацію витрат Адміністрації Держприкордонслужби та ДМС, пов’язаних з примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства, які порушили міграційне законодавство;

- спрощення процедури реєстрації місця проживання та приведення зазначеної процедури у відповідність з декларативною;

- виявлення корупційних ризиків, які виникають у зв’язку із створенням національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вдосконалення механізму внутрішнього контролю в ДМС, організації антикорупційних тренінгів для працівників ДМС;

- розмежування технологічного процесу оформлення документів та ідентифікації шляхом створення Центру приймання документів у суб’єктів звернень (зазначені функції покладаються на центри надання адміністративних послуг та територіальні підрозділи ДМС) та Центру з обробки даних та прийняття рішень (зазначені функції покладаються на ДМС) з метою мінімізації контактів суб’єктів звернення з державними службовцями та виключення корупційних ризиків;

поетапний перехід до функціонування Центру з обробки даних та прийняття рішень у режимі реального часу: незалежно від місця розташування працівників підрозділу ДМС заяву від суб’єкта звернення приймає працівник Центру приймання документів у суб’єктів звернень за допомогою електронної програми, після чого заява надходить до працівника Центру з обробки даних та прийняття рішень незалежно від місця розташування останнього;

проведення першого етапу реорганізації та оптимізації структури ДМС відповідно до розробленого плану організаційного розвитку;

впровадження інструменту електронного урядування у відносинах з іншими органами державної влади та громадянами;

підвищення рівня матеріального забезпечення працівників ДМС.

Другий етап (травень 2016 р. - грудень 2017 р.) передбачає:

розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів Закону України “Про Державну міграційну службу України” та Міграційного кодексу України;

запровадження інформаційних підсистем єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами;

розроблення довгострокового плану організаційного розвитку та проведення другого етапу реорганізації та оптимізації структури ДМС;

запровадження профільної професійної підготовки працівників ДМС на базі одного з вищих навчальних закладів України;

оптимізацію порядків надання існуючих і розроблення нових послуг ДМС.

Шляхи реалізації Концепції

Реалізувати Концепцію передбачається шляхом здійснення таких заходів:

запровадження кращого світового досвіду організації діяльності міграційних органів європейських держав;

перехід до системи високоякісних, доступних, прозорих послуг, орієнтованих на задоволення потреб громадян України, іноземців та осіб без громадянства, скорочення строку надання послуг та кількості документів, які подаються суб’єктами звернення;

оптимізація функціональної структури ДМС за рахунок ефективного розподілу функцій між структурними підрозділами ДМС та встановлення оптимальної чисельності працівників ДМС для забезпечення роботи національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, переведення в електронну форму ідентифікаційних документів у паперовому вигляді, поетапний перехід до безпаперового (електронного) документообігу, впровадження нових стандартів і процесів тощо;

створення єдиної захищеної системи електронного документообігу з уніфікованими базами даних;

посилення механізму внутрішнього контролю за виконанням службових обов’язків працівниками ДМС, невідворотності персональної відповідальності за прийняті рішення (система електронного документообігу відображатиме всі дії працівника ДМС, вчинені ним під час розгляду звернень, що дасть змогу оцінити їх відповідність правилам і стандартам);

нарощування зусиль для боротьби з корупцією в ДМС, посилення внутрішнього контролю, побудова сервісного обслуговування осіб за принципом уникнення контактів суб’єктів звернення з посадовими особами ДМС, які ухвалюють рішення;

максимальна стандартизація та регламентація дій працівників ДМС;

розроблення піар-стратегії для інформування громадськості про процес реформування ДМС, впровадження нового механізму комунікації з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства (правила та стандарти комунікації та дистанційного зв’язку з громадянами України, іноземцями та особами без громадянства; створення контактного центру, сервісу “служби підтримки” за допомогою телефонної “гарячої лінії”, спілкування за допомогою програми “Скайп”, соціальних мереж тощо), що дасть змогу вплинути на підвищення ефективності діяльності ДМС;

широке залучення інститутів громадянського суспільства до громадського контролю за діяльністю ДМС;

розроблення та впровадження нових моделей надання адміністративних послуг у взаємодії з громадянським суспільством, підприємствами та організаціями, у тому числі міжнародними.

Очікувані результати

Основними результатами реалізації Концепції є:

забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, неупередженості, відкритості та доброчесності в діяльності ДМС;

запровадження передових інформаційних технологій у діяльності ДМС, надання високоякісних послуг для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також приведення стандартів діяльності ДМС у відповідність з європейськими вимогами;

запровадження на належному рівні фахової підготовки працівників ДМС, спрямованої на забезпечення розвитку нових спроможностей та зниження корупційних ризиків;

прозорість, доступність та підконтрольність рішень і дій посадових осіб ДМС громадянському суспільству;

належне матеріальне забезпечення працівників ДМС та підвищення престижу роботи в ДМС;

підвищення рівня довіри суспільства до діяльності ДМС.

Обсяг фінансових ресурсів

Для визначення обсягів фінансових ресурсів, необхідних для виконання заходів Концепції у 2016-2017 роках, буде проведено стратегічне планування, за результатами якого визначатимуться витрати, покриття яких здійснюватиметься в межах поточних обсягів фінансування, а також за рахунок додаткових бюджетних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси