Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу

Мінінфраструктури; Наказ, Положення, Форма типового документа, Акт, Довідка, Свідоцтво, Картка від 16.01.2014 № 21

Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу

Реєстрація: Мін'юст України від 10.02.2014 № 269/25046

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0269-14

Текст документа від 16.01.2014:

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2014  № 21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2014 р.
за № 269/25046

Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу

Відповідно до підпункту 4.9.86 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та пункту 6 Положення про Регістр судноплавства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 814, з метою вдосконалення процесу технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу, що додається.

2. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року № 906 "Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення державного технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1174/8495;

наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2004 року № 452 "Про затвердження Переліку документів, які подаються до Регістру судноплавства України при реєстрації судноплавних гідротехнічних споруд та гідротехнічних споруд портів, суднобудівних та судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2004 року за № 997/9596.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті

М.Ю. БродськийГ. СоболевськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
16.01.2014  № 21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2014 р.
за № 269/25046

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу

І. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює організаційні форми, принципи та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу.

1.2. Дія цього Положення поширюється на гідротехнічні споруди (далі - ГТС) воднотранспортного комплексу різного функціонального призначення незалежно від форми власності та відомчої належності ГТС, що використовуються з метою забезпечення безпеки судноплавства та здійснення господарської діяльності.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

база даних гідротехнічних споруд - електронна база даних, що включає інформацію про технічні характеристики ГТС, технічний стан елементів ГТС тощо;

визнання підприємства (установи, організації) - процедура, передбачена документами Регістру судноплавства України (далі - Регістр) щодо підтвердження придатності підприємства (організації, лабораторії) виконувати роботи (послуги, випробування) для ГТС;

воднотранспортний комплекс - сукупність об’єктів, що забезпечують функціонування морського і річкового транспорту;

гідротехнічні споруди - споруди, що підпадають під вплив водного середовища, призначені для використання і охорони водних ресурсів, а також для захисту від шкідливого впливу вод;

експлуатуюча організація - фізична особа або юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що володіє ГТС на праві власності або користується такою ГТС на інших законних підставах та відповідає за технічний стан ГТС;

інспектор - працівник Регістру, який здійснює огляд ГТС, готує висновки щодо її технічного стану;

морські та внутрішні водні шляхи - природні та штучні водні простори і водотоки, які використовуються з метою здійснення судноплавства;

обстеження - процес отримання якісних та кількісних показників експлуатаційної придатності ГТС, її частин та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних вимірів у натурі та лабораторних досліджень тощо;

огляд - процес візуального обстеження ГТС інспектором Регістру з метою визначення її технічного стану та оформлення відповідних документів;

режим експлуатації - використання ГТС за призначенням відповідно до експлуатаційних параметрів, що обумовлені проектом або встановлені в процесі експлуатації з урахуванням технічного стану;

ремонт - комплекс операцій з метою відновлення справності стану ГТС;

спеціалізована організація - організація, що виконує роботи (послуги, випробування), результати яких використовуються Регістром під час здійснення технічного нагляду, має відповідні ліцензії та пройшла процедуру визнання;

технічна експлуатація - комплекс технічних заходів, що забезпечують використання ГТС відповідно до її функціонального призначення протягом встановленого строку експлуатації;

технічне обслуговування - комплекс заходів щодо підтримання ГТС у працездатному або справному стані при використанні її за призначенням;

технічний стан - сукупність якісних та кількісних показників, що характеризують експлуатаційну придатність ГТС та її частин порівняно з їх граничнодопустимими значеннями.

1.4. Метою здійснення технічного нагляду за ГТС є контроль за зміною їх технічного стану під час експлуатації споруд, у тому числі визначення і забезпечення придатності до безаварійної експлуатації протягом строку служби.

1.5. Завданнями технічного нагляду за ГТС є:

забезпечення виконання експлуатуючими організаціями вимог нормативних документів при експлуатації, ремонті та реконструкції ГТС;

своєчасне виявлення дефектів і умов, що призводять до їх появи;

перевірка відповідності показників технічного стану ГТС її технічній документації та вимогам нормативних документів;

оцінка технічного стану і визначення ступеня фізичного зносу ГТС;

облік результатів перевірок технічного стану ГТС;

перевірка відповідності фактичного режиму експлуатації ГТС режиму, передбаченому проектом або встановленому в процесі експлуатації та підтвердженому документами Регістру.

1.6. Функції з технічного нагляду за дотриманням експлуатуючими організаціями ГТС, що внесені до бази даних гідротехнічних споруд, вимог нормативних документів здійснює Регістр.

1.7. Об’єктами технічного нагляду Регістру є ГТС воднотранспортного комплексу усіх видів і класів.

1.8. Експлуатація ГТС без наявності чинних документів Регістру не допускається.

1.9. За підсумками здійснення технічного нагляду за ГТС Регістр щокварталу надсилає інформацію до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

ІІ. Організація та порядок здійснення технічного нагляду за станом ГТС

2.1. У процесі здійснення технічного нагляду за ГТС Регістр забезпечує виконання таких заходів:

перевірку відповідності технічного стану ГТС її технічній документації та вимогам нормативних документів;

установлення вимог щодо підтримання ГТС у технічному стані, придатному до експлуатації;

участь у розробленні та узгодженні проектів нормативних документів з питань експлуатації ГТС;

розроблення нормативних документів з питань технічного нагляду за ГТС;

аналіз результатів наглядової діяльності та розроблення заходів щодо її удосконалення;

розгляд висновків спеціалізованих організацій щодо технічного стану ГТС, щодо яких здійснюється технічний нагляд;

формування та ведення бази даних ГТС;

видачу, призупинення, визнання такими, що втратили чинність, або анулювання документів Регістру.

2.2. Під час здійснення нагляду за технічним станом ГТС Регістр видає такі документи:

акт огляду гідротехнічної споруди (додаток 1);

довідку про включення гідротехнічної споруди до бази даних гідротехнічних споруд (додаток 2);

свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації (додаток 3).

2.3. Довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних гідротехнічних споруд оформлюється після проведення первісного огляду і внесення інформації про ГТС до бази даних гідротехнічних споруд.

2.4. Свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації видається на п'ятирічний строк після відповідного визначення технічного стану ГТС. Свідоцтво є дійсним за наявності акта щорічного огляду гідротехнічної споруди, що містить відомості про належний технічний стан ГТС.

2.5. Оригінали документів Регістру передаються експлуатуючим організаціям. Копії цих документів зберігаються в Регістрі.

2.6. Наглядова діяльність за технічним станом ГТС в експлуатації здійснюється Регістром шляхом проведення технічних оглядів - первісного, чергового, щорічного, позачергового.

2.7. Огляди виконуються Регістром на підставі заявок експлуатуючих організацій. Представник експлуатуючої організації повинен бути присутнім під час проведення огляду ГТС.

2.8. За результатами огляду оформлюється акт огляду гідротехнічної споруди, в якому міститься висновок про відповідність стану ГТС її технічній документації та вимогам нормативних документів, а при виявленні недоліків експлуатуючій організації виставляються вимоги та зазначається строк їх виконання.

2.9. Технічні огляди ГТС здійснюються інспекторами Регістру:

1) інспектори Регістру, здійснюючи свої функції, мають право:

безперешкодно відвідувати об'єкти, щодо яких здійснюється технічний нагляд, ознайомлюватися з матеріалами, що належать до питань нагляду за технічним станом ГТС;

розглядати в межах своєї компетенції випадки порушення норм і правил експлуатації ГТС;

установлювати вимоги, обов'язкові для виконання експлуатуючими організаціями, щодо забезпечення належного технічного стану ГТС в частині безпеки судноплавства і перевіряти їх виконання у встановлені строки;

брати участь у роботі комісій з розслідування причин аварій на ГТС, а також у комісійних оглядах, що організовуються експлуатуючими організаціями;

вимагати й одержувати від осіб, що експлуатують ГТС, інформацію і документи, необхідні для виконання технічного нагляду;

у разі необхідності вимагати від експлуатуючих організацій проведення інженерних обстежень з метою визначення дійсного технічного стану ГТС в частині безпеки судноплавства;

розглядати висновки спеціалізованих організацій стосовно технічного стану ГТС, щодо яких здійснюється технічний нагляд;

розглядати технічні завдання та проекти ремонту й реконструкції ГТС;

оглядати споруди в процесі ремонту і реконструкції ГТС;

брати участь у нарадах і комісіях з питань будівництва, ремонту і реконструкції ГТС;

брати участь у комісії з уведення ГТС в експлуатацію після завершення будівництва, ремонту й реконструкції ГТС;

2) експлуатуюча організація повинна сприяти інспекторам Регістру в реалізації їх функцій, надавати необхідні документи і відомості, негайно інформувати Регістр у разі виникнення аварій на ГТС, щодо яких здійснюється технічний нагляд.

2.10. Інспектор у процесі огляду ГТС:

оцінює дотримання експлуатуючими організаціями чинних нормативних документів щодо ремонту, реконструкції й експлуатації ГТС;

перевіряє в роботі (у разі необхідності) установлене на ГТС устаткування і контрольно-вимірювальну апаратуру;

аналізує матеріали щодо контролю за технічним станом ГТС, акти оглядів і обстежень експлуатуючих і спеціалізованих організацій, іншу документацію;

оформлює документи Регістру з оцінкою технічного стану ГТС та вимогами щодо усунення виявлених недоліків (у разі їх наявності);

перевіряє виконання встановлених вимог;

аналізує й узагальнює інформацію про технічний стан споруди для її внесення до бази даних гідротехнічних споруд;

готує необхідні довідки, звітні та інші матеріали.

2.11. У разі виявлення в процесі технічного огляду порушень вимог чинного законодавства, нормативних документів Регістру та/або невідповідності технічній документації при невиконанні вимог Регістру про усунення відповідних порушень на підставі акта огляду гідротехнічної споруди Регістр приймає рішення про обмеження дії свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації або призупинення дії свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації на строк до шести місяців. Якщо протягом строку призупинення дії зазначеного свідоцтва порушення не будуть усунені та ГТС не буде пред’явлена до огляду, свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації втрачає чинність.

2.12. За наявності обмежень технічної експлуатації ГТС додаткові вимоги щодо їх експлуатації передбачаються у відповідних актах Регістру. Експлуатуюча організація відповідно до встановлених Регістром вимог розробляє заходи щодо усунення недоліків, що стали причиною обмежень, із залученням у разі необхідності спеціалізованих організацій. Регістр розглядає і погоджує зазначені заходи, перевіряє їх виконання.

Дія документів Регістру обмежується:

за строком дії;

за допустимими навантаженнями.

2.13. Дія документів Регістру призупиняється:

у випадку непред’явлення ГТС для огляду Регістром в установлені строки;

після аварійного пошкодження ГТС, без усунення наслідків якого не забезпечується її безпечна експлуатація;

при невиконанні вимог або порушенні умов експлуатації, зазначених у документах Регістру;

при експлуатації ГТС з перевищенням допустимих проектних навантажень.

2.14. Для поновлення дії документів Регістру ГТС має бути пред'явлена для позачергового огляду.

2.15. Документи Регістру втрачають чинність в таких випадках:

після закінчення строку їх дії;

у разі зміни експлуатуючої організації ГТС;

при виведенні споруди з експлуатації;

якщо протягом шести місяців після призупинення дії документів Регістру ГТС не буде пред’явлена для огляду;

у разі непідтвердження дії свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації за результатами огляду;

при зміні призначення або здійсненні конструктивних змін ГТС без попереднього погодження з Регістром.

2.16. Свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації анулюється за письмовою вимогою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та річкового транспорту, якщо технічний стан ГТС та/або стан глибин на ГТС створює загрозу безпеці судноплавства.

2.17. У разі виведення ГТС з експлуатації свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації на таку споруду втрачає чинність.

2.18. У разі введення в експлуатацію ГТС, яка раніше була виведена з експлуатації, експлуатуюча організація повинна у місячний строк після реєстрації наказу експлуатуючої організації про введення ГТС в експлуатацію пред'явити споруду Регістру для позачергового огляду.

2.19. У разі зміни експлуатуючої організації усі раніше видані свідоцтва втрачають чинність.

2.20. У разі втрати документів, виданих Регістром, вони можуть бути поновлені за письмовим зверненням експлуатуючої організації шляхом видачі дублікатів втрачених документів.

ІІІ. Первісний огляд

3.1. Первісний огляд ГТС проводиться:

для прийняття під технічний нагляд та внесення ГТС до бази даних гідротехнічних споруд;

після реконструкції або ремонту, що спричинили зміни основних експлуатаційних параметрів або конструктивних елементів ГТС.

3.2. Під час первісного огляду перевіряється відповідність елементів ГТС проектній документації, визначаються її технічний стан і конструктивні особливості.

3.3. Обсяг первісного огляду ГТС установлюється залежно від конструктивних особливостей ГТС, строку експлуатації, технічного стану елементів ГТС, обсягу наявної технічної документації.

3.4. Первісний огляд проводиться Регістром на підставі письмової заявки експлуатуючої організації з наданням документів згідно з переліком, визначеним у розділі IX цього Положення, та інформаційних матеріалів щодо ГТС, склад яких визначається нормативно-правовими актами та нормативними документами Регістру.

3.5. За результатами первісного огляду інспектором складається акт огляду гідротехнічної споруди, на підставі якого ГТС вноситься до бази даних гідротехнічних споруд. В акті огляду гідротехнічної споруди зазначаються основні параметри ГТС, її технічний стан, у разі необхідності зазначаються вимоги і встановлюються строки їх виконання.

3.6. Якщо технічний стан споруди відповідає вимогам проектної документації, чинного законодавства, нормативних документів Регістру, Регістром видається свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації.

IV. Черговий огляд

4.1. Черговий огляд проводиться з періодичністю один раз на п'ять років, починаючи від дати видачі свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації. За письмовою обґрунтованою заявою експлуатуючої організації та за умови надання звіту водолазного обстеження підводної частини ГТС Регістр може перенести дату чергового огляду, але не більше ніж на два роки. У цьому випадку Регістром проводиться огляд ГТС в обсязі щорічного.

За результатами чергового огляду складається акт огляду гідротехнічної споруди, в якому встановлюються вимоги, спрямовані на підтримання технічного стану ГТС на рівні, що забезпечує її безпечну експлуатацію. Якщо технічний стан споруди відповідає її технічній документації та вимогам нормативних документів Регістру, Регістром видається нове свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації.

4.2. Перед пред'явленням ГТС для чергового огляду експлуатуюча організація силами служб спостереження, а в необхідних випадках із залученням спеціалізованих організацій повинна виконати інженерне обстеження і дефектацію ГТС відповідно до вимог нормативних документів. Звіти про технічний стан ГТС, матеріали спостережень, паспорт ГТС, інша технічна документація повинні бути надані інспекторові Регістру під час огляду.

4.3. Інспектор під час огляду може змінити (збільшити або зменшити) обсяг обстежень, вимірів і пов'язаного з цим розкривання конструкцій, розбирання і демонтажу устаткування в кожному конкретному випадку, беручи до уваги конструктивні особливості споруди, вимоги інструкцій з експлуатації, строк служби, результати попереднього огляду, проведені раніше ремонти і заміни, висновки спеціалізованих організацій. Причини проведених змін повинні бути зазначені в акті огляду гідротехнічної споруди.

4.4. Черговий огляд проводиться Регістром на підставі письмової заявки експлуатуючої організації з наданням документів згідно з переліком, визначеним у розділі IX цього Положення, та інформаційних матеріалів щодо об'єкта, склад яких визначається нормативно-правовими актами та нормативними документами Регістру.

V. Щорічний огляд

5.1. Щорічний огляд ГТС проводиться з метою встановлення відповідності ГТС на дату огляду її технічній документації, вимогам нормативних документів та підтвердження, що її технічний стан гарантує безпечну експлуатацію. Щорічний огляд ГТС проводиться через 12, 24, 36, 48 місяців від дати проведення чергового огляду. У разі неможливості пред’явлення ГТС до огляду у встановлений строк експлуатуюча організація має право пред’явити ГТС не раніше одного місяця до або не пізніше одного місяця після встановленої дати огляду.

5.2. Під час щорічного огляду ГТС інспектори здійснюють огляд елементів споруд у доступних місцях, перевіряють їх в дії, а також проводять перевірку:

виконання вимог, установлених під час попереднього огляду;

документів, які містять відомості про обсяг і якість виконаних після попереднього огляду робіт, результатів спостережень, вимірів, актів про проведені випробування, сертифікатів на замінені вироби;

відповідності технічного стану ГТС її технічній документації та вимогам чинного законодавства, нормативним документам Регістру.

5.3. Якщо в процесі щорічного огляду будуть виявлені дефекти, параметри яких перевищують допустимі нормативні значення, інспектор Регістру має право вимагати виконання додаткових спостережень, вимірів або обстежень, за результатами яких вирішуватиметься питання про режим подальшої експлуатації ГТС.

5.4. За результатами щорічного огляду складається акт огляду гідротехнічної споруди, яким підтверджується, обмежується або призупиняється дія свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації, та вносяться відповідні відмітки до свідоцтва. Якщо технічний стан споруди не підтверджено, свідоцтво втрачає чинність.

VI. Позачерговий огляд

6.1. Позачерговий огляд проводиться:

після аварійного пошкодження елементів ГТС, без усунення наслідків якого не може бути забезпечена її безпечна експлуатація;

після усунення наслідків аварійного пошкодження;

після закінчення строку призупинення свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації;

за заявкою експлуатуючої організації:

у разі появи дефектів, що викликають сумніви щодо безпечної експлуатації ГТС;

у разі потреби уточнення технічного стану ГТС;

для поновлення дії документів Регістру, що втратили чинність;

з метою перевірки виконання встановлених раніше вимог і проведення вибіркових оглядів у процесі технічної експлуатації, ремонту або реконструкції ГТС;

у разі зміни експлуатуючої організації ГТС. У цьому випадку позачерговий огляд проводиться в обсязі первісного з наданням документів, визначених розділом IX цього Положення.

6.2. Обсяг позачергового огляду визначається Регістром окремо в кожному випадку з урахуванням цільового призначення огляду.

6.3. Зарезультатами позачергового огляду складається акт огляду гідротехнічної споруди, яким підтверджується, обмежується або призупиняється дія свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації, та вносяться відповідні відмітки до свідоцтва.

У разі зміни експлуатуючої організації видається нове свідоцтво про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації.

VII. Технічний нагляд за ремонтом та реконструкцією ГТС

7.1. Технічний нагляд за ремонтом і реконструкцією ГТС здійснюється згідно з погодженою Регістром проектно-технічною документацією.

7.2. Розгляд проектно-технічної документації здійснюється Регістром з метою перевірки відповідності проекту завданню на проектування, виконання вимог нормативних документів щодо призначення матеріалів, конструктивних і планувальних рішень, методів розрахунків, способів контролю якості робіт при виготовленні конструкцій ГТС.

7.3. Контрольні огляди, які проводяться Регістром щодо визначення повноти та якості ремонтних робіт у процесі нагляду, повинні бути відображені у відповідній документації. Якість монтажних робіт перевіряється згідно з вимогами чинного законодавства та нормативних документів Регістру.

7.4. Після завершення реконструкції ГТС, а також проведення ремонтних робіт, що спричинили зміну основних параметрів ГТС, огляд проводиться в обсязі первісного.

7.5. Поточний ремонт ГТС, який здійснюється у порядку виконання встановлених Регістром вимог, за умови незначних обсягів робіт, виконаних без проекту, може проводитися без технічного нагляду Регістру. Регістр здійснює перевірку виконаних ремонтних робіт під час наступного огляду ГТС.

VIII. Формування та ведення бази даних ГТС

8.1. Інформаційною основою бази даних гідротехнічних споруд є акти оглядів гідротехнічних споруд, технічна документація ГТС і облікові картки гідротехнічних споруд (додаток 4).

8.2. База даних гідротехнічних споруд формується і ведеться Регістром з метою:

обліку ГТС, що перебувають під технічним наглядом Регістру;

збору, узагальнення, збереження і поширення інформації про відповідність технічного стану ГТС нормативним документам Регістру, інформаційного забезпечення у сфері нагляду за технічним станом ГТС.

8.3. ГТС вноситься до бази даних гідротехнічних споруд після проведення Регістром первісного огляду на підставі заявки експлуатуючої організації та акта огляду гідротехнічної споруди.

8.4. До бази даних гідротехнічних споруд систематично вносяться необхідні зміни і уточнення. Інформація з бази даних гідротехнічних споруд розміщується на сайті Регістру, щокварталу оновлюється і є доступною для усіх заінтересованих осіб.

IX. Перелік документів, що подаються до Регістру для внесення ГТС до бази даних гідротехнічних споруд

9.1. Для внесення ГТС до бази даних гідротехнічних споруд або зміни інформації, що вже міститься у базі, фізична або юридична особа, яка володіє ГТС на праві власності або користується такою спорудою на інших законних підставах, подає до Регістру такі документи:

копію установчих документів (для юридичної особи);

копії документів, що підтверджують право власності експлуатуючої організації або право користування ГТС, яка заявляється до огляду;

довідку або копію наказу заявника про взяття ГТС на баланс або на позабалансовий рахунок (із зазначенням інвентарного номера ГТС).

9.2. Копії документів, що подаються до Регістру, засвідчуються печаткою та підписом уповноваженої особи заявника. Заявник відповідає за повноту та достовірність наданих до Регістру документів.

У випадку виникнення сумнівів щодо наданих копій документів Регістр може запросити пред’явлення відповідних оригіналів.

У випадку внесення змін, втрати чинності, анулювання тощо поданих до Регістру документів заявник протягом 10 днів повинен надіслати відповідне письмове повідомлення з підтвердними документами до Регістру.

9.3. Регістр не визначає власника ГТС. Відомості про власника та експлуатуючу організацію вносяться до бази даних гідротехнічних споруд на підставі наданих заявником документів.

Директор Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту
В.В. СеврюковДодаток 1
до Положення про організацію
та порядок здійснення технічного нагляду
за гідротехнічними спорудами
воднотранспортного комплексу
(пункт 2.2 розділу ІІ)

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

№ ____________

АКТ
огляду гідротехнічної споруди

Назва споруди _______________________________________________________________

Номер згідно з базою даних гідротехнічних споруд _________________________________

Тип та призначення споруди ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) проектанта _____________________________

Рік уведення в експлуатацію ____________________________________________________

Експлуатуюча організація ______________________________________________________

Мною, інженером-інспектором Регістру судноплавства України, _____________________
____________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

"____" ___________ 20__ р. здійснено огляд ______________________________________

Висновок

ІНЖЕНЕР-ІНСПЕКТОР

___________________________________
             (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка або штамп


Цей акт направлений _________________________________________________________


Додаток 2
до Положення про організацію
та порядок здійснення технічного нагляду
за гідротехнічними спорудами
воднотранспортного комплексу
(пункт 2.2 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про включення гідротехнічної споруди до бази даних гідротехнічних споруд


Додаток 3
до Положення про організацію
та порядок здійснення технічного нагляду
за гідротехнічними спорудами
воднотранспортного комплексу
(пункт 2.2 розділу ІІ)

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації

№ ____________

"___" ________________ р.

Назва споруди _______________________________________________________________

Номер згідно з базою даних гідротехнічних споруд _________________________________

Рік введення в експлуатацію ____________________________________________________

Експлуатуюча організація _______________________________________________________

Це Свідоцтво видане на підставі документів:

Назва документа

Номер документа

Довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних гідротехнічних споруд


Паспорт гідротехнічної споруди


Акт огляду гідротехнічної споруди


__________
Примітка.


Це свідоцтво втрачає чинність у таких випадках:
після закінчення строку його дії;
у разі зміни експлуатуючої організації ГТС;
при виведенні споруди з експлуатації;
якщо протягом шести місяців після призупинення дії документів Регістру ГТС не буде пред’явлена для огляду;
у разі непідтвердження дії свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації за результатами огляду;
при зміні призначення або здійснення конструктивних змін ГТС без попереднього погодження з Регістром;
за наявності фактів, які підтверджують, що технічний стан ГТС або стан глибин на ГТС створює загрозу безпеці судноплавства.

Цим посвідчується , що зазначена в цьому свідоцтві гідротехнічна споруда за її технічним станом визнана придатною до експлуатації.

ДОДАТКОВІ ДАНІ, ЗАУВАЖЕННЯ, ВИМОГИ ЩОДО РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Це свідоцтво є чинним за умови
щорічного підтвердження.


"___" _____________ ____ р.

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

_______________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка або штамп


ПІДТВЕРДЖЕННЯ СВІДОЦТВА

На підставі огляду, проведеного "___" _________________ ____ р., і перелічених вище
чинних документів строк дії цього свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

_______________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові
уповноваженої особи)

Печатка або штамп


На підставі огляду, проведеного "___" ________________ ____ р., і перелічених вище
чинних документів строк дії цього свідоцтва підтверджено
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

_______________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові
уповноваженої особи)

Печатка або штамп


На підставі огляду, проведеного "___" ________________ ____ р., і перелічених вище
чинних документів строк дії цього свідоцтва підтверджено
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

_______________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові
уповноваженої особи)

Печатка або штамп


На підставі огляду, проведеного "____" ________________ ____ р., і перелічених вище
чинних документів строк дії цього свідоцтва підтверджено
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

_______________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові
уповноваженої особи)

Печатка або штамп


ПРОДОВЖЕННЯ СВІДОЦТВА

На підставі огляду, проведеного "___" ________________ ____ р., і перелічених вище
чинних документів строк дії цього свідоцтва підтверджено

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ЗАУВАЖЕННЯ І ТИМЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇ СВІДОЦТВА

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

_______________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові
уповноваженої особи)

Печатка або штамп


На підставі огляду, проведеного "___" _______________ ____ р., і перелічених вище
чинних документів строк дії цього свідоцтва підтверджено

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ЗАУВАЖЕННЯ І ТИМЧАСОВІ ОБМЕЖЕННЯ РЕЖИМУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

_______________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові
уповноваженої особи)

Печатка або штамп
Додаток 4
до Положення про організацію
та порядок здійснення технічного нагляду
за гідротехнічними спорудами
воднотранспортного комплексу
(пункт 8.1 розділу VIII)

ОБЛІКОВА КАРТКА
гідротехнічної споруди

№ __________ Дата внесення ________________ Дата внесення змін _________________

Назва споруди _______________________________________________________________

зміна _______________________________________________________________________

Балансоутримувач ____________________________________________________________

зміна _______________________________________________________________________

Експлуатуюча організація ______________________________________________________

зміна _______________________________________________________________________

Форма власності _____________________________________________________________

зміна _______________________________________________________________________

1. Загальні дані споруди

Таблиця

№ з/п

Назва

Характеристики

Примітки

за проектом

за фактом

1

2

3

4

5

1.1

Призначення
1.2

Рік побудови:
генеральний підрядник
генеральний проектант
1.3

рік останньої реконструкції, відновлення або капітального ремонту:
генеральний підрядник
генеральний проектант
1.4

Тип споруди
1.5

Клас споруди
1.6

Сейсмостійкість, бали
1.7

Головні розміри, м:
довжина
ширина
проектна глибина
навігаційна глибина
1.8

Положення відлікового рівня води в Балтійській системі висот, м
1.9

Відмітки від відлікового рівня води, м:
дна біля споруди
верхньої крайки укосу (берми)
кордону причалу
верху огороджувальної та берегоукріплювальної споруди
1.10

Параметри розрахункового судна:
водотоннажність
довжина найбільша, м
ширина, м
осадка у вантажі, м
1.11

Нормативні експлуатаційні навантаження:
рівномірно-розподілене навантаження тс/м - 2
у прикордонній зоні
у перехідній зоні
у тиловій зоні
кранове
тип крану
зусилля на котку, тс
2. Основні елементи конструкції споруди

№ з/п

Назва

Характеристики

Технічний стан

Примітки

за проектом

за фактом

1

2

3

4

5

6

2.1

Кам'яна постіль:
матеріал
висота, м
відмітка низу, м
ширина по верху, м
ширина по низу, м

2.2

Гравітаційна стінка:
матеріал
висота, м
відмітка низу, м
ширина по верху, м
ширина по низу, м
розміри елементів, мм

2.3

Основа з паль:
матеріал
перетин паль, мм
кількість подовжніх рядів
відстань між рядами, м
подовжній крок, м
відмітка голів паль, м
відмітка низу паль, м

2.4

Шпунтова стінка:
матеріал
тип шпунтових паль
відмітка низу паль, м

2.5

Анкерні тяги:
матеріал
перетин (діаметр), мм
крок, м
відмітка установки, м

2.6

Анкерні опори:
матеріал
розміри, мм
крок, м
відмітка низу, м

2.7

Верхня надбудова:
матеріал
висота стінки, м
ширина по верху
ширина по низу

2.8

Групи засипання

2.9

Морський укіс:
матеріал
закладання укосу

2.10

Тиловий укіс:
матеріал
закладання укосу

2.11

Берми:
ширина передньої берми, м
ширина тилової берми, м

2.12

Покриття території:
матеріал

2.13

Дренажні пристрої:
матеріал

3. Устаткування споруди

№ з/п

Назва

Характеристики

Технічний стан

Примітки

за проектом

за фактом

1

2

3

4

5

6

3.1

Прикордонні підкранові шляхи:
тип конструкції
ширина колії, м
тип рейок

3.2

Кількість залізничних колій у прикордонній і перехідній зонах

3.3

Швартовні пристрої:
тип
кількість
розрахункове зусилля, тс

3.4

Відбійні пристрої:
тип
крок, м

3.5

Колесовідбійний брус:
матеріал
перетин, мм

3.6

Водопостачання

3.7

Електропостачання:

3.8

Зв'язок:

3.9

Засоби навігаційного устаткування:

4. Системи інструментальних спостережень за технічним станом споруди

№ з/п

Назва

Характеристики

Технічний стан

Примітки

за проектом

за фактом

1

2

3

4

5

6

4.1

Мережа пунктів геодезичних спостережень:

4.2

Контрольно-вимірювальна апаратура, закладена в конструкцію споруди:


Інформація
Розділи
Регуляторні кейси