Про затвердження Положення про регулювання діяльності державної авіації України

Міноборони України; Наказ, Положення від 10.01.2014 № 14

Про затвердження Положення про регулювання діяльності державної авіації України

Реєстрація: Мін'юст України від 23.01.2014 № 149/24926

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0149-14

Текст документа від 10.01.2014:

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.01.2014  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 149/24926

Про затвердження Положення про регулювання діяльності державної авіації України

Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України та з метою унормування процедур регулювання діяльності державної авіації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про регулювання діяльності державної авіації України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
прикордонної служби України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Міністр внутрішніх справ України
генерал внутрішньої служби України
М.М. Литвин


М. Болотських


В.Ю. ЗахарченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
10.01.2014  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 149/24926

ПОЛОЖЕННЯ
про регулювання діяльності державної авіації України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою реалізації повноважень Міністерства оборони України (далі - Міноборони України), передбачених Повітряним кодексом України, щодо регулювання діяльності в галузі державної авіації і є обов’язковим для застосування усіма суб’єктами державної авіації.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

діяльність у галузі державної авіації - діяльність щодо: реєстрації та допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, підтримання їх льотної придатності, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання у державній авіації; реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації; допуску авіаційного персоналу державної авіації до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів; виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, охорони державних повітряних суден; експлуатації засобів наземного забезпечення польотів, аеродромів, їх обладнання, службової технічної забудови та інженерних мереж, обладнання наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження;

об’єкти державної авіації - державні повітряні судна, а також нові та модифіковані повітряні судна, призначені для використання у державній авіації, у тому числі не внесені до реєстру державних повітряних суден України, випробування яких проводяться у межах наданих повноважень суб’єктам державної авіації, їх компоненти та обладнання, засоби наземного забезпечення польотів, аеродроми (злітно-посадкові майданчики) та їх обладнання, службові технічні забудови та інженерні мережі, обладнання наземних засобів зв’язку, навігації та спостереження, що використовуються для забезпечення діяльності державної авіації;

регулювання діяльності у галузі державної авіації - дії Міноборони України у взаємодії із центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні авіаційні частини і підрозділи, спрямовані на організацію і процеси діяльності суб'єктів державної авіації, шляхом видання Міноборони України нормативно-правових актів, погоджених із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна, у тому числі здійснення контролю за їх дотриманням;

суб’єкти державної авіації - суб’єкти авіаційної діяльності, які входять у Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, органи внутрішніх справ, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань цивільного захисту, органи охорони державного кордону України.

Інші терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах з питань діяльності державної авіації.

ІІ. Функції Міноборони України у галузі державної авіації України

2.1. Уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі державної авіації є Міноборони України.

2.2. Міноборони України регулює питання державної авіації в частині реєстрації та допуску до експлуатації державних повітряних суден та літальних апаратів, аеродромів та злітно-посадкових майданчиків, підтримання льотної придатності державних повітряних суден, контролює законність допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів, охорони повітряних суден, виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації, та здійснює нормативно-правове регулювання зазначених питань за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна.

2.3. У галузі державної авіації України Міноборони України виконує такі основні функції:

формування державної політики у галузі державної авіації;

визначення умов та правил діяльності державної авіації з метою забезпечення безпеки польотів та підтримання льотної придатності державних повітряних суден;

визначення основних правил, порядку організації та забезпечення польотів державних повітряних суден;

розроблення нормативно-правових актів у галузі державної авіації та організації здійснення державного контролю за їх виконанням.

ІІІ. Завдання Міноборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України

3.1. Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з питань діяльності у галузі державної авіації.

3.2. Реєстрація державних повітряних суден України та сертифікація екземпляра державного повітряного судна, визначення порядку їх допуску до льотної експлуатації.

3.3. Реєстрація та визначення порядку допуску до експлуатації аеродромів, злітно-посадкових майданчиків.

3.4. Координація взаємодії суб’єктів державної авіації з питань організації, виконання, управління та забезпечення польотів, підтримання льотної придатності повітряних суден, допуску авіаційного персоналу до виконання та забезпечення польотів, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання у державній авіації.

3.5. Організація та здійснення перевірок за виконанням суб’єктами державної авіації вимог нормативно-правових актів у галузі діяльності державної авіації.

IV. Механізми регулювання діяльності державної авіації України

4.1. Реєстрацію державних повітряних суден України здійснює Міноборони України шляхом внесення (виключення) державних повітряних суден України до (із) Реєстру державних повітряних суден України із визначенням реєстраційного номера державного повітряного судна та оформленням відповідного Реєстраційного посвідчення (Свідоцтва про виключення державних повітряних суден України). Реєстр державних повітряних суден ведеться уповноваженим структурним підрозділом Міноборони України з питань регулювання діяльності державної авіації України (далі - Уповноважений підрозділ) у порядку, що визначається Міноборони України.

4.2. Сертифікацію екземпляра державного повітряного судна здійснює Міноборони України шляхом виконання комплексу робіт, пов’язаних із перевіркою (контролем) льотної придатності державного повітряного судна на відповідність вимогам нормативних документів з питань експлуатації, ремонту повітряних суден та видачею (припиненням дії) Уповноваженим підрозділом сертифіката льотної придатності у порядку, встановленому Міноборони України.

4.3. Надання (скасування) адреси повітряного судна державному повітряному судну України здійснює Міноборони України шляхом видачі (скасування) Уповноваженим підрозділом Посвідчення про надання адреси повітряного судна у порядку, встановленому Міноборони України.

4.4. Допуск державних повітряних суден до експлуатації здійснюється безпосередньо експлуатантом.

4.5. Реєстрацію та допуск аеродромів, злітно-посадкових майданчиків до експлуатації здійснює Міноборони України шляхом внесення до Реєстру аеродромів та злітно-посадкових майданчиків, для чого утворюються комісії з оцінки всіх елементів та об’єктів аеродромів (злітно-посадкових майданчиків) у порядку, встановленому Міноборони України. Реєстр аеродромів та злітно-посадкових майданчиків ведеться Уповноваженим підрозділом.

4.6. Підтримання льотної придатності державних повітряних суден у процесі технічної експлуатації здійснює експлуатант.

Уповноважений підрозділ перевіряє виконання вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів Міноборони України щодо збільшення установленого ресурсу, продовження строків служби і зберігання, освоєння та виконання ремонту, використання запасних частин, виготовлених за відновленою документацією, порядку переведення державних повітряних суден та їх експлуатації за технічним станом, модернізації та технічного супроводження експлуатації державних повітряних суден, їх компонентів та обладнання. За результатами перевірки Уповноважений підрозділ визначає стан льотної придатності державних повітряних суден.

4.7. Допуск авіаційного персоналу до виконання польотів та до проведення робіт із забезпечення польотів здійснює експлуатант.

Міноборони України затверджує кваліфікаційні вимоги, порядок атестації, сертифікації, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу державної авіації. Уповноважений підрозділ здійснює перевірку законності допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та до проведення робіт із забезпечення польотів і веде реєстр авіаційного персоналу.

4.8. Міноборони України встановлює єдині вимоги щодо допуску засобів аеродромно-технічного, радіотехнічного забезпечення до забезпечення польотів державних повітряних суден.

Перевірку суб’єктів державної авіації щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань забезпечення польотів здійснює Уповноважений підрозділ.

4.9. Державні випробування нових, модернізованих та модифікованих державних повітряних суден та прийняття їх в експлуатацію здійснюються у порядку, встановленому Міноборони України.

4.10. Міноборони України через Уповноважений підрозділ здійснює постійний моніторинг та контроль виконання суб’єктами державної авіації і експлуатантами державних повітряних суден нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності державної авіації України.

4.11. Суб’єкти державної авіації з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден у встановленому порядку здійснюють авіаційну діяльність та організовують виконання заходів щодо:

підтримання льотної придатності повітряних суден;

допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів;

виконання та забезпечення польотів;

випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден;

цивільно-військової координації під час організації повітряного руху.

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації УкраїниІ.С. Руснак

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси