Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

Кабінет Міністрів України; Постанова від 23.12.2015 № 1132

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

Стан: Чинний

Ідентифікатор: 1132-2015-п

Текст документа від 23.12.2015:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. № 1132
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 p. № 302 “Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 40, ст. 1188, № 69, ст. 2276) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 р. № 1042, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1132

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

1. У постанові:

1) пункт 2 після слів “Єдиного державного демографічного реєстру” доповнити словами і цифрами “громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється вперше, з урахуванням вимог пункту 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII”;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Установити, що до завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України, зразки бланків якого затверджено цією постановою, паспорт громадянина України оформляється з використанням бланка паспорта громадянина України у формі книжечки.”.

2. У Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Кожен громадянин України зобов’язаний отримати паспорт відповідно до закону.”;

2) абзац перший пункту 4 виключити;

3) у пункті 8:

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

“відомості про наявність клопотання про внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації;”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим;

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

“відцифрований підпис особи (крім осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, та осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку). Підпис осіб з фізичними вадами вноситься за їх бажанням;”;

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом факт отримання паспорта, працівник територіального підрозділу ДМС робить відмітку про отримання, зазначає дату видачі паспорта та засвідчує факт видачі власним підписом.”;

4) у пункті 18:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) у разі оформлення паспорта вперше - свідоцтво про народження, а для осіб, які народилися до 1 березня 2001 р., також копії документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу їх батьків;”;

доповнити пункт підпунктом 8 - 1 такого змісту:

“8 - 1 ) заяву про внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації;”;

5) у пункті 20:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: “Якщо особа або її законний представник через фізичні вади не можуть підтвердити власним підписом правильність таких даних, працівник територіального підрозділу ДМС робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи власним підписом.”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України та документів, що підтверджують внесення встановленої законодавством плати) повертаються особі або її законному представнику після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів, належним чином завірені працівником територіального підрозділу ДМС.”;

6) пункт 22 доповнити підпунктом 7 - 1 такого змісту:

“7 - 1 ) заяву про внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації;”;

7) пункт 26 доповнити підпунктом 5 - 1 такого змісту:

“5 - 1 ) заяву про внесення до безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, додаткової змінної інформації;”;

8) у пункті 27 слова “органу внутрішніх справ” замінити словами “органу Національної поліції”;

9) підпункт 7 та останній абзац пункту 45 виключити;

10) у пункті 47 слова “списуються та” виключити;

11) у пункті 48 слова “Списання та” виключити;

12) у пункті 49 слова “списання та” виключити;

13) у підпункті 2 пункту 58 та пункті 59 слова “місце реєстрації” замінити словами “реєстрацію місця проживання або місця перебування”;

14) пункт 63 після слова “недієздатними” доповнити словами “, та осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку”;

15) доповнити Порядок пунктом 69 такого змісту:

“69. Порядок використання безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт громадянина України, встановлюється МВС відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).”.

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси