Про затвердження Порядку розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення

НКЦПФР; Рішення, Порядок, Заява, Форма типового документа, Довідка від 26.11.2013 № 2670

Про затвердження Порядку розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення

Реєстрація: Мін'юст України від 27.01.2014 № 170/24947

Стан: Чинний

Ідентифікатор: z0170-14

Текст документа від 20.02.2015:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.11.2013  № 2670


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2014 р.
за № 170/24947

Про затвердження Порядку розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1 від 13.01.2015}

Відповідно до частини п’ятої статті 49 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення, що додається.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті НКЦПФР.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 26.11.2013 р. № 61

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. БродськийЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
26.11.2013 № 2670


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2014 р.
за № 170/24947

ПОРЯДОК
розгляду заяв саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку про делегування повноважень саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку та прийняття рішення

I. Загальні положення

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) може делегувати саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку (далі - СРО) повноваження з регулювання фондового ринку, які визначені законами України, в установленому нею порядку за заявами цих СРО.

2. Комісія делегує повноваження тим СРО, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положенням про об’єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714, та цим Порядком.

Надату подачі заяви, а також передачі Комісією делегованого повноваження та протягом усього строку здійснення делегованого повноваження СРО повинна відповідати вимогам, визначеним у пункті 5 глави I розділу III Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714.

3. Делегування повноважень Комісії СРО здійснюється за такими етапами:

1) прийняття радою СРО рішення про звернення до Комісії із запитом про можливість делегування одного з повноважень Комісії, визначених законами України;

2) подання СРО до Комісії запиту про можливість делегування одного з повноважень Комісії разом із обґрунтуванням необхідності такого делегування;

3) прийняття Комісією рішення про можливість делегування повноваження СРО;

4) утворення на базі Комісії робочої групи з представників Комісії та СРО;

5) формування робочою групою вимог до порядку виконання повноваження Комісії та вимог до ресурсної бази, необхідної для виконання повноваження Комісії;

6) схвалення проекту порядку виконання делегованого повноваження та вимог до ресурсної бази радою СРО та Комісією;

7) затвердження загальними зборами СРО порядку виконання делегованого повноваження Комісії та формування ресурсної бази відповідно до встановлених вимог;

8) подання на погодження до Комісії порядку виконання делегованого повноваження та повідомлення про наявність сформованої ресурсної бази;

9) погодження Комісією порядку виконання делегованого повноваження та перевірка Комісією відповідності ресурсної бази СРО, необхідної для виконання визначеного повноваження Комісії, вимогам до ресурсної бази;

10) надання СРО висновку Комісії про відповідність ресурсної бази, необхідної для виконання визначеного законом повноваження Комісії, вимогам до ресурсної бази;

11) подання СРО заяви про делегування визначеного повноваження;

12) прийняття Комісією рішення про делегування визначеного повноваження;

13) державна реєстрація рішення Комісії в Міністерстві юстиції України.

4. Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної (відповідних) печатки (печаток).

{Р озділ І доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 13.01.2015 }

II. Розгляд питання про можливість делегування повноваження саморегулівним організаціям професійних учасників фондового ринку

1. Делегування повноважень Комісії до СРО здійснюється за умови підтвердження Комісією запиту СРО про можливість делегування такого повноваження, а також виконання СРО та Комісією етапів, визначених у підпунктах 1 - 10 пункту 3 розділу I цього Порядку.

З цією метою СРО звертається до Комісії із запитом про можливість делегування Комісією визначеного СРО повноваження.

За результатами розгляду запиту СРО Комісія приймає одне з рішень:

про можливість делегування визначеного СРО повноваження із зазначенням необхідного ресурсного забезпечення для виконання такого повноваження;

про неможливість делегування СРО такого повноваження із письмовим мотивуванням підстав для прийняття такого рішення.

2. Повідомлення про прийняте Комісією рішення про можливість делегування повноваження СРО або неможливість делегування СРО повноваження оформлюється у письмовому вигляді та надсилається поштою (рекомендованим листом) протягом 10 робочих днів від дати прийняття такого рішення. До зазначеного повідомлення додається належним чином засвідчена копія відповідного рішення Комісії.

III. Порядок виконання СРО делегованого повноваження

1. СРО повинна розробити  та затвердити загальними зборами членів СРО порядок здійснення делегованого повноваження та подати його до Комісії для погодження.

2. СРО зобов'язана подавати до Комісії на погодження порядок здійснення делегованого повноваження у строк, який не перевищує 10 робочих днів з дати їх затвердження, разом із заявою (додаток 1) про погодження такого порядку.

Погодження Комісією порядку здійснення делегованого повноваження здійснюється за окремим рішенням Комісії на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного СРО.

Порядок здійснення делегованого повноваження подається до Комісії у двох примірниках (оригінали), які повинні бути затверджені загальними зборами членів СРО.

Кожен документ, наданий СРО, має бути засвідчений підписом керівника СРО (особою, яка виконує його обов’язки) та печаткою СРО, а ті документи, які містять більше одного аркуша, мають бути прошиті та пронумеровані.

3. За наслідками розгляду порядку здійснення делегованого повноваження Комісія приймає рішення:

про його погодження;

про відмову в його погодженні.

4. Рішення приймається у строк не більше 30 календарних днів з дати одержання Комісією документів.

У цьому разі на обох примірниках порядку здійснення делегованого повноваження, один з яких повертається заявнику, ставиться відмітка Комісії про погодження із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії, засвідчується підписом Голови Комісії або уповноваженої посадової особи та печаткою Комісії.

Погоджений Комісією порядок здійснення делегованого повноваження набирає чинності після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України рішення Комісії про делегування СРО повноваження, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Підставою для відмови у погодженні порядку здійснення делегованого повноваження можуть бути:

невідповідність оформлення поданих документів вимогам цього Порядку;

невідповідність положень порядку єдиній державній політиці Комісії щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів.

6. У рішенні про відмову в погодженні порядку здійснення делегованого повноваження мають бути вказані підстави для відмови.

7. Про прийняте рішення щодо погодження або відмови в погодженні порядку здійснення делегованого повноваження Комісія направляє до СРО повідомлення в письмовій формі та копію цього рішення протягом 10 робочих днів від дати його прийняття.

IV. Перевірка відповідності ресурсної бази вимогам Комісії

1. Після отримання Комісією повідомлення від СРО про наявність сформованої ресурсної бази СРО, необхідної для виконання визначеного повноваження Комісії, Комісія здійснює перевірку відповідно до законодавства.

2. Перевірка здійснюється у строк, що не перевищує 30 робочих днів.

3. Після завершення проведення перевірки Комісія приймає одне з таких рішень:

про відповідність ресурсної бази вимогам Комісії;

про невідповідність ресурсної бази вимогам Комісії.

4. У разі прийняття рішення Комісією про відповідність/невідповідність ресурсної бази СРО вимогам Комісії Комісія надсилає СРО відповідний висновок у 10-денний строк з дати прийняття такого рішення.

V. Порядок прийняття рішення про делегування повноваження

1. Для прийняття Комісією рішення про делегування визначеного повноваження СРО подає до Комісії такі документи разом із супровідним листом:

1) заяву за вказаною формою (додаток 2);

2) копію рішення уповноваженого органу СРО про звернення до Комісії щодо делегування повноваження;

3) кошторис витрат СРО, необхідний для виконання повноваження Комісії, затверджений радою СРО;

4) перелік своїх членів на дату подання цих документів;

5) довідку про стан виконання СРО делегованих Комісією повноважень (у разі якщо повноваження делегувалися раніше) (додаток 3).

2. Кожен документ, наданий СРО, має бути засвідчений підписом керівника СРО (особою, яка виконує його обов’язки) та печаткою СРО, а ті документи, які містять більше одного аркуша, мають бути прошиті та пронумеровані.

3. Супровідний лист складається на офіційному бланку СРО із зазначенням вихідного реєстраційного номера й дати, підписується керівником СРО (особою, яка виконує його обов’язки).

4. Після отримання Комісією документів відповідно до цього Порядку вони перевіряються на достовірність даних, зазначених у них, та на відповідність вимогам цього Порядку.

З метою перевірки окремих фактів, зазначених у документах СРО, Комісія протягом строку розгляду документів може витребувати від заявника додаткові документи, необхідну інформацію для підтвердження заявленої інформації, а також здійснити перевірку діяльності СРО із зазначеного питання відповідно до законодавства.

У разі подання неповного пакета документів, перелік яких передбачено в пункті 1 цього розділу, документи не розглядаються і повертаються заявнику разом із супровідним листом Комісії протягом 10 робочих днів.

5. За наслідками розгляду поданих СРО документів Комісія приймає рішення:

про делегування повноважень СРО;

про відмову в делегуванні СРО повноважень.

6. Делегування повноважень Комісії до СРО здійснюється на підставі рішення Комісії за кожним повноваженням для кожного СРО окремо.

7. У рішенні про делегування СРО повноважень зазначаються:

найменування СРО, якій делегуються повноваження;

повноваження, яке делегується;

порядок дій Комісії та СРО, спрямованих на виконання рішення про делегування;

строк, на який делегується повноваження (строк виконання делегованих повноважень не може бути більшим за строк дії свідоцтва СРО);

порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень;

порядок, строки, форми подання адміністративних даних СРО щодо виконання нею делегованого повноваження;

порядок дій Комісії та СРО, спрямованих на виконання рішення про відкликання делегованого повноваження Комісії;

порядок відмови СРО від повноважень.

8. Рішення приймається протягом 30 календарних днів з дати надходження до Комісії документів, передбачених пунктом 1 цього розділу.

Перебіг строку розгляду документів про делегування повноважень СРО може бути зупинений за рішенням Комісії у разі, якщо Комісією під час розгляду документів СРО про делегування повноважень проводиться перевірка діяльності цієї СРО, до прийняття рішення Комісією за результатами перевірки. Перебіг строку відновлюється після проведення такої перевірки.

9. Рішення про делегування СРО повноважень Комісії підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України та оприлюдненню відповідно до законодавства України.

10. Підставою для відмови в делегуванні повноважень СРО є:

невідповідність поданих документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, вимогам цього Порядку;

надання СРО недостовірної інформації в документах, наданих до Комісії.

11. Рішення про відмову в делегуванні повноваження СРО повинно містити підстави (перелік підстав), за якими прийнято таке рішення.

12. СРО, якій було відмовлено в делегуванні повноважень, має право оскаржити прийняте рішення відповідно до законодавства України.

13. Відмова у делегуванні СРО повноважень Комісії не є підставою для прийняття Комісією рішення про відмову в делегуванні СРО повноважень при повторному наданні тією ж СРО документів після усунення причин, що були підставою для відмови.

VI. Порядок продовження строку виконання СРО делегованих повноважень

1. Для продовження строку виконання делегованого повноваження СРО надсилає до Комісії запит про можливість продовження терміну виконання делегованого повноваження. Зазначений запит надсилається до Комісії не пізніше ніж за 60 робочих днів до дати закінчення виконання делегованого повноваження.

2. Після надходження до Комісії запиту про продовження строку виконання делегованого повноваження Комісія здійснює перевірку стану виконання делегованих повноважень.

Перевірка здійснюється у строк, що не перевищує 30 робочих днів.

3. Після закінчення перевірки Комісія приймає рішення щодо можливості продовження строку виконання делегованих повноважень, про яке повідомляється СРО.

4. За результатами перевірки Комісія приймає рішення про:

продовження строку виконання делегованого повноваження;

про відмову у продовженні строку виконання делегованого повноваження із письмовим мотивуванням підстав для прийняття такого рішення.

5. Комісія протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення Комісії повідомляє СРО про прийняте рішення.

Рішення Комісії про продовження строку виконання делегованого повноваження підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

VII. Відмова від делегованих повноважень

1. Строк виконання делегованих СРО повноважень припиняється за рішенням Комісії достроково у випадку:

1) звернення СРО до Комісії із обґрунтованою заявою про відмову від виконання делегованих повноважень;

2) встановлення Комісією факту невідповідності СРО вимогам, визначеним Положенням про об’єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженим рішенням Комісії від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714;

3) встановлення Комісією факту невідповідності ресурсної бази вимогам Комісії протягом строку виконання СРО делегованих повноважень;

4) порушення порядку здійснення делегованого повноваження.

2. У разі надходження заяви СРО про відмову від делегованих повноважень Комісія у строк, що не перевищує 30 робочих днів, приймає відповідне рішення.

Рішення Комісії про дострокове припинення виконання делегованого повноваження підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України та офіційному опублікуванню відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту
аналізу, стратегії та розвитку
законодавстваМ. ЛібановДодаток 1
до Порядку розгляду заяв
саморегулівних організацій професійних
учасників фондового ринку
про делегування повноважень
саморегулівним організаціям професійних
учасників фондового ринку та прийняття
рішення
(пункт 2 розділу III)

ЗАЯВА
про погодження порядку здійснення делегованого повноваження

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 13.01.2015 }


Додаток 2
до Порядку розгляду заяв
саморегулівних організацій професійних
учасників фондового ринку
про делегування повноважень
саморегулівним організаціям професійних
учасників фондового ринку та прийняття
рішення
(підпункт 1 пункту 1 розділу V)

ЗАЯВА
про делегування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку повноважень саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 13.01.2015 }


Додаток 3
до Порядку розгляду заяв
саморегулівних організацій професійних
учасників фондового ринку
про делегування повноважень
саморегулівним організаціям професійних
учасників фондового ринку та прийняття
рішення
(підпункт 5 пункту 1 розділу V)

ДОВІДКА
про стан виконання саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку делегованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку повноважень

Інформація
Розділи
Регуляторні кейси