Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ 19.11.2013 № 2606 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2133/24665 Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду {Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1712 від 16.12.2014 № 1605 від 06.10.2015 № 581 від 03.10.2019 № 318 від 25.06.2020 - зміни опрацьовуються} Відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України, пункту 3 частини першої та пункту 30 частини другої статті 7, пунктів 13, 22 та 311 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 6 та розділу IV Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 39, 40 та частини четвертої статті 56 Закону України «Про інститути спільного інвестування» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, що додається. 2. Визнати такими, що втратили чинність: рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2010 року № 1324 «Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з його акціонерами при ліквідації», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2010 року за № 919/18214; пункт 10 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 квітня 2011 року № 416 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо статутного капіталу)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2011 року за № 577/19315; пункт 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1102 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2013 року за № 1226/23758; рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 травня 2005 року № 249 «Про затвердження Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій корпоративного інвестиційного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 червня 2005 року за № 675/10955 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 серпня 2010 року № 1323); рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2005 року № 106 «Про затвердження Положення про порядок вилучення корпоративного інвестиційного фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2005 року за № 401/10681 (із змінами). 3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити: опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка. Голова Комісії Д. Тевелєв Протокол засідання Комісії від 19.11.2013 № 60 ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2013 № 2606 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 р. за № 2133/24665 ПОЛОЖЕННЯ про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду I. Загальні положення 1. Це Положення визначає процедуру припинення корпоративного інвестиційного фонду (далі - Фонд) та розрахунків з його учасниками при ліквідації, послідовність дій та організаційних заходів, які необхідно здійснити для підготовки та проведення ліквідації Фонду, порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, порядок виключення відомостей про Фонд з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр) у разі його ліквідації. 2. У цьому Положенні наведені терміни вживаються в таких значеннях: виключення відомостей про Фонд з Реєстру - внесення відповідного запису про припинення Фонду до Реєстру; ліквідаційна комісія Фонду (далі - ліквідаційна комісія) - колегіальний орган, який створюється під час припинення Фонду шляхом ліквідації та здійснює свою діяльність відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про інститути спільного інвестування» та цього Положення; ліквідація Фонду - дії, спрямовані на припинення діяльності Фонду, які здійснюються у порядку, передбаченому Законом України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон), з дотриманням вимог Цивільного кодексу України та цього Положення; {Абзац п'ятий пункту 2 розділу І виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} скасування реєстрації випуску (випусків) акцій - унесення відповідного запису до Реєстру. 3. Фонд припиняється виключно шляхом ліквідації. Добровільна ліквідація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Фонду у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України, крім випадків, передбачених пунктом 1 розділу ІІ цього Положення. 4. Фонд ліквідується в обов'язковому порядку з підстав, передбачених частиною другою статті 39 Закону. 5. У разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого статутом та регламентом строкового Фонду, загальними зборами учасників Фонду не прийнято рішення про його ліквідацію, ліквідація такого Фонду здійснюється за рішенням наглядової ради. 6. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення суду, зокрема за позовом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) або іншого уповноваженого державного органу у разі неприйняття загальними зборами учасників Фонду рішення щодо ліквідації Фонду з підстав, передбачених частиною другою статті 39 Закону, а також невиконання наглядовою радою вимог пункту 5 цього розділу. {Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 318 від 25.06.2020} 7. З моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду розміщення та обіг акцій такого фонду забороняються. 8. З дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду винагорода компанії з управління активами не нараховується. {Розділ I доповнено новим пунктом 8 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 318 від 25.06.2020} 9. Фонд ліквідується в порядку та у строки, встановлені цим Положенням. Розрахунки з учасниками Фонду, в тому числі депонування коштів на користь учасників Фонду, які не подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду або які подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, мають бути здійснені не пізніше одного календарного року з дати прийняття рішення про його ліквідацію. {Пункт розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 10. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються відповідно до розділу IІІ цього Положення. 11. Фонд вважається таким, що ліквідований як інститут спільного інвестування (далі - ІСІ), з дати виключення відомостей про Фонд з Реєстру. 12. Фонд після виключення відомостей про нього з Реєстру зобов'язаний здійснити всі дії, пов'язані з його ліквідацією як юридичної особи. 13. Документи, що подаються до Комісії згідно з цим Положенням на двох і більше аркушах, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписами відповідних уповноважених осіб. {Пункт розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} {Пункт розділу І виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 14. Звіти про фінансовий стан, подання яких передбачено цим Положенням, подаються за формою, визначеною законодавством. {Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 318 від 25.06.2020} 15. Довідки про вартість чистих активів Фонду складаються відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 року № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за № 1444/23976. {Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 318 від 25.06.2020} II. Послідовність дій та організаційних заходів щодо підготовки і проведення ліквідації Фонду у разі прийняття рішення про ліквідацію уповноваженим органом Фонду 1. Фонд ліквідується в обов'язковому порядку за рішенням загальних зборів учасників Фонду у випадках, визначених частиною другою статті 39 Закону. 2. Рішення щодо ліквідації Фонду приймається з дотриманням вимог Закону в частині скликання зборів, їх проведення, оформлення тощо: 1) у разі прийняття загальними зборами учасників Фонду рішення щодо ліквідації Фонду таке рішення оформлюється протоколом, який повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний головою та секретарем загальних зборів, скріплений печаткою та підписом голови наглядової ради Фонду; 2) рішення одноосібного учасника Фонду щодо ліквідації Фонду оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою Фонду або нотаріально. Якщо одноосібним учасником Фонду є фізична особа, її підпис на такому рішенні підлягає нотаріальному засвідченню; 3) у разі прийняття наглядовою радою рішення щодо ліквідації Фонду у випадку, передбаченому Законом та пунктом 5 розділу І цього Положення, таке рішення оформлюється протоколом засідання наглядової ради, який повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний головуючим на засіданні та скріплений печаткою Фонду; 4) рішення загальних зборів з питання ліквідації строкового Фонду до закінчення строку, встановленого регламентом, приймається всіма учасниками Фонду. 3. Документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, мають містити інформацію щодо прийняття рішень з таких питань: ліквідації Фонду та причини прийняття такого рішення; зупинення розміщення та обігу акцій Фонду, крім операцій, пов'язаних із викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій; затвердження балансу (звіту про фінансовий стан) (далі – баланс) та довідки про вартість чистих активів Фонду, складених та розрахованих на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду; {Абзац четвертий пункту 3 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} обрання ліквідаційної комісії (з визначенням складу, представників та розподілом повноважень); затвердження положення про ліквідаційну комісію з урахуванням вимог цього Положення; розрахунків з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду; затвердження порядку розподілу інших, ніж кошти, активів Фонду між учасниками такого Фонду. 4. До складу ліквідаційної комісії Фонду обов'язково повинні входити представники компанії з управління активами та зберігача активів Фонду (крім випадків, передбачених підпунктами 4 – 6 частини другої статті 39, а також частиною другою статті 68 Закону). При цьому ліквідаційна комісія повинна складатися не менше ніж з трьох осіб. {Абзац перший пункту 4 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} Зміни у складі ліквідаційної комісії підтверджуються відповідним документом, а саме протоколом загальних зборів, або протоколом засідання наглядової ради, або рішенням одноосібного учасника Фонду щодо цих змін, з обов'язковим дотриманням вимог щодо представників, передбачених абзацом першим цього пункту. За відсутності учасників Фонду у зв'язку зі здійсненням розрахунків з ними такі зміни підтверджуються протоколом засідання ліквідаційної комісії. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства та норм положення про ліквідаційну комісію. Положення про ліквідаційну комісію Фонду обов'язково має містити: обов'язки та повноваження ліквідаційної комісії; повноваження голови та членів ліквідаційної комісії; {Абзац сьомий пункту 4 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} порядок проведення засідань ліквідаційної комісії та прийняття нею рішень; джерела фінансування діяльності ліквідаційної комісії; порядок зміни складу ліквідаційної комісії. 5. Ліквідаційна комісія здійснює такі заходи: 1) у день прийняття рішення про ліквідацію Фонду письмово повідомляє щодо прийнятого рішення про ліквідацію Фонду Комісію, компанію з управління активами Фонду, зберігача активів Фонду (за наявності), Центральний депозитарій, аудитора (аудиторську фірму), оцінювача майна Фонду (у разі укладення договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ), торговців цінними паперами, які здійснюють розміщення та/або викуп акцій Фонду, а також інформує фондову біржу (у разі якщо акції Фонду перебувають в обігу на цій фондовій біржі). Зазначене повідомлення засвідчується підписами голови наглядової ради, уповноваженої особи компанії з управління активами, голови ліквідаційної комісії. {Абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} Центральний депозитарій повідомляється в порядку, встановленому Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Комісії від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами); {Абзац підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 2) з наступного робочого дня з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду починає вживати заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Фонду, що ліквідується, та письмово повідомляє кожного з боржників про ліквідацію Фонду в установлені законодавством строки; 3) протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду: розміщує інформацію щодо ліквідації Фонду, порядку та строку пред'явлення кредиторами вимог до Фонду в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами, яка здійснювала управління активами Фонду; {Абзац другий підпункту 3 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} розробляє та затверджує порядок проведення розрахунків з учасниками Фонду (далі - Порядок про розрахунки). Порядок про розрахунки затверджується ліквідаційною комісією відповідно до положення про ліквідаційну комісію, підписується членами ліквідаційної комісії; {Абзац четвертий підпункту 3 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 4) задовольняє вимоги кредиторів, передбачених пунктом 2 частини восьмої статті 39 Закону, за рахунок коштів, наявних в активах Фонду на момент прийняття рішення про його ліквідацію; {Пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 4 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 5) не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду надсилає до Комісії протокол (копію протоколу), прошитий, пронумерований, підписаний головою та секретарем загальних зборів, скріплений печаткою та підписом голови наглядової ради Фонду, що містить рішення щодо ліквідації Фонду (у разі прийняття рішення загальними зборами учасників Фонду); або рішення одноосібного учасника Фонду щодо ліквідації Фонду, оформлене ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчене печаткою Фонду або нотаріально (якщо одноосібним учасником Фонду є фізична особа, її підпис на такому рішенні підлягає нотаріальному засвідченню); або протокол засідання наглядової ради щодо ліквідації Фонду, який повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний головуючим на засіданні та скріплений печаткою Фонду (у разі прийняття рішення наглядовою радою згідно з частиною третьою статті 39 Закону); {Пункт 5 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 5 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 6) протягом п'яти робочих днів з дати затвердження Порядку про розрахунки повідомляє учасників Фонду про порядок розрахунків з ними у зв'язку з ліквідацією Фонду (далі - Повідомлення про розрахунки) шляхом його: розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів, а також на веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення акцій Фонду); {Абзац другий підпункту 6 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} надсилання (надання) кожному учаснику Фонду персонально у спосіб, передбачений статутом Фонду, на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах (у разі приватного розміщення акцій Фонду). Якщо кількість учасників такого Фонду становить більше ста осіб, Повідомлення про розрахунки також розміщується компанією з управління активами на власному веб-сайті в закритій його частині з наданням доступу до неї кожному з цих учасників Фонду. Повідомлення про розрахунки обов'язково має містити: повне найменування Фонду; дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду та причину прийняття такого рішення; порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду, форму таких заявок; порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду; строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були останніми отримані; місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду. Повідомлення про розрахунки має містити інформацію щодо умов зміни строків, зазначених у ньому, та порядку повідомлення про такі зміни учасників Фонду. {Абзац одинадцятий підпункту 6 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} Повідомлення про розрахунки повинне містити інформацію про можливість (неможливість) здійснення конвертації акцій Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 01 жовтня 2013 року № 2073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2013 року за № 1796/24328. У разі прийняття рішення про розрахунки з учасниками Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду Повідомлення про розрахунки додатково має містити: інформацію про те, що кожен з учасників Фонду отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на одну акцію в обігу станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду; інформацію про те, що розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду між його учасниками здійснюється пропорційно кількості акцій, що їм належать; інформацію про місце, дату та час укладення договору про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду, що укладається між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, складеному на підставі порядку, затвердженого загальними зборами учасників Фонду; застереження про те, що договір про розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду повинен бути підписаний всіма учасниками Фонду. У разі якщо такий договір не буде підписаний хоча б одним з учасників Фонду, розрахунки за акціями Фонду здійснюватимуться виключно коштами; застереження щодо заборони перерозподілу інших, ніж кошти, активів Фонду після укладення договору про розподіл таких активів Фонду; застереження про те, що у разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм акціями іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів; 7) приймає та опрацьовує заявки на отримання розрахунків від учасників Фонду, забезпечує реалізацію активів Фонду та здійснює оплату витрат за зобов'язаннями Фонду, що виникли в процесі його ліквідації. Цінні папери, що знаходяться в активах Фонду та перебувають у лістингу, реалізуються виключно на фондовій біржі під час торговельної сесії; {Підпункт 7 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} {Підпункт 8 пункту 5 розділу ІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} {Підпункт 9 пункту 5 розділу ІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 8) складає проміжний ліквідаційний баланс та довідку про вартість чистих активів Фонду на кінець робочого дня, що передує дню початку здійснення розрахунків з учасниками Фонду з урахуванням витрат ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені в процесі ліквідації Фонду; {Підпункт 8 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 9) ініціює скликання засідання наглядової ради для затвердження проміжного ліквідаційного балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду; {Підпункт 9 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 10) здійснює розрахунки з учасниками Фонду. У разі якщо після закінчення строку прийому заявок від учасників Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду, а також не всі учасники, які подали заявки на викуп належних їм акцій Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування коштів на користь цих учасників; {Абзац другий підпункту 10 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 11) складає ліквідаційний баланс Фонду станом на наступний робочий день після завершення розрахунків з учасниками Фонду та депонування коштів (у разі його здійснення); {Підпункт 11 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 12) складає звіт про результати ліквідації Фонду (додаток 1) та в довільній формі інформаційну довідку, підписану головою та членами ліквідаційної комісії, із зазначенням дати її підписання, щодо причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків (за період від дати прийняття рішення про ліквідацію Фонду до дати початку розрахунків з його учасниками) (далі – інформаційна довідка). {Абзац перший підпункту 12 пункту 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} Інформаційна довідка повинна містити аналіз причин зменшення загальної вартості чистих активів Фонду понад 10 відсотків з урахуванням в тому числі даних про витрати, пов'язані із задоволенням вимог згідно з пунктом 2 частини восьмої статті 39 та пунктами 1 – 3 частини першої статті 40 Закону, стосовно реалізації активів Фонду (окремо за кожним активом, який спричинив зменшення вартості чистих активів) та витрати, пов'язані з оплатою послуг, що виникли в процесі ліквідації цього Фонду; {Підпункт 12 пункту 5 розділу ІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 13) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати складання ліквідаційного балансу подає до Комісії документи для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду відповідно до пункту 2 розділу ІV Положення; 14) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду (далі - Розпорядження про скасування) (додаток 2) подає до Комісії документи для виключення відомостей про Фонд з Реєстру відповідно до розділу V Положення; 15) після виключення відомостей про Фонд з Реєстру забезпечує подання документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення Фонду. {Пункт 6 розділу ІІ виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 6. З метою ліквідації Фонду Комісія здійснює такі заходи: 1) скасовує реєстрацію випуску (випусків) акцій, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулює свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду на підставі документів, а також у порядку та в строки, установлені розділом IV цього Положення; 2) скасовує реєстрацію регламенту Фонду, анулює свідоцтво про внесення відомостей про Фонд до Реєстру та виключає відомості про Фонд з Реєстру на підставі документів, а також у порядку та в строки, установлені розділом V цього Положення. IІІ. Здійснення розрахунків з учасниками при ліквідації Фонду 1. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами або іншими, ніж кошти, активами Фонду у порядку, передбаченому цим розділом. 2. Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, визначеної ліквідаційною комісією, зазначеної у Повідомленні про розрахунки. У разі якщо строк прийняття заявок на викуп акцій Фонду скорочено за рішенням ліквідаційної комісії, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про зміну строку розрахунків. У випадку зміни дати початку розрахунків з учасниками Фонду ліквідаційна комісія не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків з учасниками Фонду зобов'язана повідомити їх з урахуванням вимог абзаців другого або третього підпункту 6 пункту 5 розділу II цього Положення. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію. {Пункт 2 розділу ІІІ в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 3. Розрахунки з учасниками Фонду в процесі ліквідації Фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами Фонду за умови дотримання вимог частини дев'ятої статті 39 та частин третьої та четвертої статті 40 Закону. 4. Розподіл інших, ніж кошти, активів Фонду оформлюється відповідним договором, що укладається між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду (далі - Договір). Ліквідаційна комісія забезпечує укладення Договору та підписання його всіма учасниками Фонду із зазначенням у ньому найменування емітентів, кількості, ціни, загальної вартості цінних паперів, коштів, майнових та немайнових прав, іншого майна, належного кожному учаснику Фонду. Перерозподіл інших, ніж кошти, активів Фонду під час розрахунку іншими, ніж кошти, активами після укладення Договору забороняється. У разі розподілу інших, ніж кошти, активів Фонду реалізація таких активів не здійснюється. 5. У разі здійснення розрахунків з учасником Фонду за належними йому на праві власності акціями іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов'язані з переходом прав власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів. У такому разі ліквідаційна комісія протягом строку, передбаченого абзацом четвертим пункту 2 цього розділу, повинна здійснити всі заходи, передбачені законодавством, для забезпечення переходу прав власності на активи до учасників Фонду. 6. Після реалізації активів Фонду ліквідаційною комісією кошти, отримані від реалізації, розподіляються у черговості, встановленій частиною першою статті 40 Закону. 7. Розподіл активів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги. 8. У разі якщо акції Фонду розміщувались як шляхом приватного, так і публічного розміщення, розрахунки з учасниками такого Фонду здійснюються виключно коштами. 9. Здійснення розрахунку з учасниками венчурного Фонду іншими, ніж кошти, активами Фонду забороняється, якщо до складу активів такого Фонду залучені права вимоги за кредитними договорами. IV. Порядок скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі припинення Фонду 1. Для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду у разі ліквідації Фонду ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи: 1) заяву про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, підписану головою ліквідаційної комісії (додаток 3); {Підпункт 1 пункту 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} {Підпункт 2 пункту 1 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} {Підпункт 3 пункту 1 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} {Підпункт 2 пункту 1 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 2) довідку, яка свідчить про персональне повідомлення учасників щодо порядку розрахунків з учасниками, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (у разі приватного розміщення акцій Фонду); {Підпункт 2 пункту 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 3) оригінал (дублікат) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія відповідної публікації про його втрату; 4) оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду, змін до нього (них) або оригінал інформації про випуск (випуски) акцій та змін до неї (у разі її реєстрації). У разі втрати зазначених оригіналів подаються копії відповідних публікацій про їх втрату; 5) копію балансу Фонду, затвердженого на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписами голови ліквідаційної комісії та уповноваженої особи аудитора (аудиторської фірми); {Підпункт пункту 1 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 6) копію довідки про вартість чистих активів Фонду, затвердженої на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії; {Підпункт пункту 1 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} {Підпункт пункту 1 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} {Підпункт пункту 1 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 7) звіт про результати ліквідації Фонду, підписаний усіма членами ліквідаційної комісії (додаток 1) з доданням інформаційної довідки, передбаченої підпунктом 12 пункту 5 розділу ІІ цього Положення; {Підпункт пункту 1 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 8) документи, що підтверджують депонування коштів на користь власників акцій Фонду (у разі його здійснення); {Підпункт пункту 1 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 9) копію Договору, укладеного між ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду, засвідчену підписом голови наглядової ради. Подається в разі здійснення розрахунків іншими, ніж кошти, активами Фонду; {Підпункт 9 пункту 1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 10) копію протоколу загальних зборів учасників Фонду, або протоколу засідання наглядової ради, або рішення одноосібного учасника Фонду щодо змін у складі ліквідаційної комісії (за наявності таких змін), або копію протоколу засідання ліквідаційної комісії (у разі відсутності учасників Фонду). {Абзац другий підпункту пункту 1 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 2. Баланси, подання яких передбачено цим Положенням, повинні подаватися за формою, визначеною законодавством України. 3. Довідка про вартість чистих активів інвестиційного фонду складається відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 30 липня 2013 року № 1336, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2013 року за № 1444/23976. 4. Розгляд заяви та всіх необхідних документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, що надані для скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій, та повідомлення заявника про результати розгляду здійснюються Комісією протягом тридцяти календарних днів з дати надходження заяви та документів до Комісії. У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства уповноважена особа Комісії виносить Розпорядження про скасування та у письмовій формі повідомляє заявника про винесення такого розпорядження. При цьому Розпорядження про скасування передається особисто уповноваженій особі, представнику Фонду, про що робиться відповідний запис. {Абзац другий пункту 4 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} 5. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення Розпорядження про скасування: направляє Центральному депозитарію Розпорядження про скасування; {Абзац другий пункту 5 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015} розміщує Розпорядження про скасування в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів. {Абзац третій пункту 5 розділу ІV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} {Абзац четвертий пункту 5 розділу ІV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 6. Уповноважена особа Комісії відмовляє у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій у разі наявності підстав для відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій, якими є: 1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства з питань діяльності ІСІ; 2) невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам законодавства; 3) надання недостовірної інформації у документах. 7. У разі наявності підстав для відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду уповноважена особа Комісії у письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов'язана усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу. 8. У разі відмови у скасуванні реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та в анулюванні свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду усі подані документи залишаються в Комісії. Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінал(и) (дублікат(и)) проспекту (проспектів) емісії акцій Фонду та оригінал(и) (дублікат(и)) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів документів. 9. Заява про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій Фонду залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього Положення. У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви. Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов'язана усунути порушення, зазначені у листі про залишення заяви без розгляду, та повторно подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу. 10. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжено не більше ніж на тридцять календарних днів з дати подання такої заяви. V. Порядок виключення відомостей про Фонд з Реєстру 1. Для виключення відомостей про Фонд з Реєстру ліквідаційна комісія подає до Комісії такі документи: 1) заяву про виключення відомостей про Фонд з Реєстру, підписану головою ліквідаційної комісії Фонду (додаток 4); {Підпункт 1 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 2) оригінал (дублікат) свідоцтва про включення відомостей про Фонд до Реєстру. У разі втрати зазначеного оригіналу подається копія публікації про його втрату; 3) оригінал(и) (дублікат(и)) тексту регламенту Фонду та змін до нього. У разі втрати зазначеного(их) оригіналу(ів) подається(ються) копія(ї) відповідної(их) публікації(й) про його (їх) втрату; 4) засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії копії документів банківських(ої) установ(и), що підтверджують закриття рахунків, які були відкриті з метою обслуговування діяльності Фонду. {Підпункт 4 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 2. Розгляд заяви та документів, зазначених у пункті 1 цього розділу, що надані для виключення відомостей про Фонд з Реєстру, та повідомлення заявника про результати розгляду здійснюються Комісією протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження заяви та документів до Комісії. У разі відповідності поданих документів вимогам цього розділу уповноважена особа Комісії виносить розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру (додаток 5) та у письмовій формі повідомляє заявника щодо винесення такого розпорядження. При цьому розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру передається особисто уповноваженій особі, представнику Фонду, про що робиться відповідний запис. 3. Комісія протягом п'яти робочих днів з дати винесення розпорядження про виключення відомостей про Фонд з Реєстру розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів інформацію щодо виключення відомостей про Фонд з Реєстру. {Пункт 3 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} 4. Комісія відмовляє у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру у разі наявності підстав для такої відмови, якими є: 1) невідповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 1 цього розділу; 2) невідповідність інформації, що міститься в поданих документах, вимогам, передбаченим пунктом 1 цього розділу; 3) надання недостовірної інформації в документах. У разі наявності підстав для відмови у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру уповноважена особа Комісії у письмовій формі відмовляє заявнику із зазначенням підстав для відмови. При цьому ліквідаційна комісія протягом тридцяти календарних днів зобов'язана усунути зазначені у відмові порушення та подати до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу. У разі відмови у виключенні відомостей про Фонд з Реєстру усі подані документи залишаються в Комісії. Уповноважена особа Комісії повертає оригінали документів, а саме оригінали (дублікати) регламенту (змін до нього) та свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Реєстру, на підставі письмового клопотання заявника. Факт повернення оригіналів (дублікатів) документів засвідчується відповідною відміткою заявника (його представника) на заяві про повернення оригіналів (дублікатів) документів. 5. Заява про виключення відомостей про Фонд з Реєстру залишається без розгляду, якщо документи оформлені з порушенням вимог цього розділу. У цьому випадку документи повертаються заявнику, про що робиться відповідна відмітка заявника (його представника) на копії такої заяви. Про залишення заяви без розгляду уповноважена особа Комісії повідомляє заявника в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду. При цьому ліквідаційна комісія зобов'язана усунути порушення, зазначені у листі про залишення заяви без розгляду, та повторно подати протягом тридцяти календарних днів до Комісії пакет документів відповідно до вимог цього розділу. 6. За письмовою заявою заявника строк розгляду документів може бути продовжений не більше ніж на п'ятнадцять робочих днів з дати подання такої заяви. Директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів О.М. Симоненко Додаток 1 до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду (підпункт 12 пункту 5 розділу ІІ) ЗВІТ про результати ліквідації Фонду {Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} Додаток 2 до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду (підпункт 14 пункту 5 розділу ІІ) РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___- СІ {Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} Додаток 3 до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду (підпункт 1 пункту 1 розділу IV) ЗАЯВА про скасування реєстрації випуску (випусків) акцій фонду, проспекту (проспектів) емісії акцій фонду та анулювання свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) акцій фонду Повне найменування компанії з управління активами Фонду Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Фонду Місцезнаходження компанії з управління активами Фонду Телефон, факс, електронна адреса компанії з управління активами Фонду Найменування, вид та тип Фонду Реєстраційний код за Реєстром Фонду Код за ЄДРПОУ Фонду Місцезнаходження Фонду Телефон, факс, електронна адреса Фонду Строк діяльності Фонду (для строкових Фондів) Причина скасування реєстрації випуску (випусків) акцій Фонду Дані про випуск (випуски) акцій, реєстрація яких скасовується (за кожним випуском окремо): дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій загальна номінальна сума випуску (грн) кількість акцій (шт.) номінальна вартість акцій (грн) тип акцій (за типами), а саме: кількість іменних акцій (шт.) загальна сума іменних акцій (грн) Форма випуску, існування акцій Голова ліквідаційної комісії Фонду __________ (підпис) _________________ (прізвище, ініціали) "___" __________ 20__ року {Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} Додаток 4 до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду (підпункт 1 пункту 1 розділу V) ЗАЯВА про виключення відомостей про Фонд з Реєстру Повне найменування Фонду Вид та тип Фонду Код за ЄДРПОУ Фонду Реєстраційний код за Реєстром Фонду Місцезнаходження Фонду Телефон, факс, електронна адреса Фонду Строк діяльності Фонду Повне найменування компанії з управління активами Фонду Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Фонду Місцезнаходження компанії з управління активами Фонду Телефон, факс, електронна адреса компанії з управління активами Фонду Причина виключення відомостей про Фонд з Реєстру Дата реєстрації регламенту Фонду Номер та дата видачі свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Реєстру Голова ліквідаційної комісії Фонду __________ (підпис) _________________ (прізвище, ініціали) "___" ____________ 20__ року {Додаток 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019} Додаток 5 до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду (пункт 2 розділу V) РОЗПОРЯДЖЕННЯ {Додаток 5 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1605 від 06.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 581 від 03.10.2019}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси