Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 листопада 2013 р. № 835 Київ Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка {Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 997 від 13.12.2017 № 647 від 10.07.2019 № 916 від 06.11.2019 № 525 від 25.06.2020} {Установити, що дія цієї Постанови не поширюється на відбір проектів, які реалізуються за рахунок кредитних коштів, для забезпечення зобов'язань за якими можуть бути надані державні гарантії відповідно до абзацу четвертого підпункту “а” пункту 1 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, згідно з Постановою КМ № 1008 від 18.12.2017} {Установити, що під час реалізації експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури ця Постанова не застосовується згідно з Постановою КМ № 1482 від 27.12.2022, з урахуванням змін внесених Постановою КМ № 617 від 19.06.2023} {Установити, що під час реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця (ДВС2) - Томаківка, положення цієї Постанови не застосовуються згідно з Постановою КМ № 566 від 06.06.2023} {Установити, що під час виконання Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що спрямовуються на відновлення пошкоджених/зруйнованих об'єктів нерухомого майна житлового призначення внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації та надання компенсації за такі об'єкти, положення цієї Постанови не застосовуються згідно з Постановою КМ № 609 від 16.06.2023} {Установити, що під час реалізації експериментального проекту з водозабезпечення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях ця Постанова не застосовується згідно з Постановою КМ № 771 від 25.07.2023} {Установити, що на період реалізації експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області ця Постанова не застосовується згідно з Постановою КМ № 870 від 19.08.2023} Відповідно до частини третьої статті 121 Закону України “Про інвестиційну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити Порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, що додається. {Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} 2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 860 “Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 71, ст. 2560). Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ Інд. 70 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 835 ПОРЯДОК відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка {Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} {У тексті Порядку слова “проектних (інвестиційних) пропозицій та/або” і “розроблення або” виключено на підставі Постанови КМ № 997 від 13.12.2017} 1. Цей Порядок визначає механізм відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких відповідно до частини першої статті 121 Закону України “Про інвестиційну діяльність” надається державна підтримка (далі - відбір), перелік документів, що подаються для відбору та критерії відбору і визначення форми надання державної підтримки. 2. Відбір здійснюється конкурсними комісіями, які утворюються центральними органами державної влади, що приймають рішення про надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів за певним напрямом та в межах обсягу, визначених у державному бюджеті на відповідний рік (далі - відповідальні органи). {Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017} Кількість представників відповідального органу в конкурсній комісії становить не більше половини її складу. Представники суб'єктів інвестиційної діяльності за рішенням голови конкурсної комісії можуть залучатися до участі в її засіданнях під час розгляду їх інвестиційних проектів і в разі потреби надавати роз'яснення. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, періодичність проведення яких визначається відповідальним органом. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. 3. Оголошення про проведення відбору розміщується на офіційному веб-сайті відповідального органу не пізніше ніж за 30 днів до початку проведення відбору. В оголошенні зазначаються: 1) повне найменування та місцезнаходження відповідального органу; 2) форма державної підтримки, для надання якої здійснюється відбір; 3) умови проведення відбору; 4) перелік документів, що додаються до заяви про участь у відборі; {Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 525 від 25.06.2020} 6) строки проведення відбору; 7) місце, час і кінцевий строк прийняття заяв про участь у відборі; 8) контактний номер телефону для отримання додаткової інформації. {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} 4. Для участі у відборі суб'єкти інвестиційної діяльності подають відповідальному органові заяву в довільній формі, в якій повинні бути зазначені назва, місце впровадження, строк реалізації та загальна вартість інвестиційного проекту, а також обсяг і вид державної підтримки. До заяви додаються такі документи: {Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 525 від 25.06.2020} 1) копію інвестиційного проекту в паперовому вигляді, розробленого за формою та в порядку, що затверджені Мінекономіки, яка прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи замовника, та в електронному вигляді (у форматі doc або pdf та xls (таблиці); {Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} 2) копію висновку за результатами державної експертизи інвестиційного проекту відповідно до статті 15 Закону України “Про інвестиційну діяльність”; {Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 647 від 10.07.2019} 3) копію листа потенційного кредитора про наміри надати кредит (позику) (для державної підтримки шляхом надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання) у разі наявності потенційного кредитора; {Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 997 від 13.12.2017, № 647 від 10.07.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 25.06.2020} 4) копія свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі наявності); 5) довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у суб'єкта господарювання; {Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 647 від 10.07.2019} 6) документ про відсутність стосовно суб'єкта інвестиційної діяльності порушеної справи про банкрутство; 7) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 8) відомості про надану суб'єктові інвестиційної діяльності державну підтримку та/або державну допомогу, зобов'язання за якою є дійсними (у разі надання зазначеної підтримки та/або державної допомоги); {Підпункт 8 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017} 9) довідка про стан виконання зобов'язань, пов'язаних з наданою суб'єктові інвестиційної діяльності державною підтримкою, зобов'язання за якою є дійсними, видана органом, який прийняв рішення про надання такої підтримки (у разі надання зазначеної підтримки); 10) копія затвердженого в установленому законодавством порядку фінансового плану на поточний рік (для державної підтримки шляхом надання державних і місцевих гарантій); 11) висновок Мінфіну щодо ідентифікації та оцінки ризиків, пов'язаних з реалізацією інвестиційного проекту, проведеної відповідно до Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 p. № 131 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 14, ст. 569) (для державної підтримки шляхом надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єкта господарювання). {Пункт 4 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 525 від 25.06.2020} Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у документах, покладається на суб'єкта інвестиційної діяльності. 5. Відповідальний орган забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, зазначеної в поданих суб'єктами інвестиційної діяльності документах. 6. Строк подання суб'єктами інвестиційної діяльності заяв для участі у відборі встановлюється відповідальним органом і не може бути менше ніж 30 і більше ніж 60 днів з дати розміщення на офіційному веб-сайті відповідального органу оголошення про проведення відбору. 7. Суб'єкт інвестиційної діяльності може до кінцевого строку прийняття заяв про участь у відборі відкликати заяву про участь у ньому. 8. До участі у відборі не допускаються проектні (інвестиційні) пропозиції та/або інвестиційні проекти, якщо суб'єкти інвестиційної діяльності, які їх розробляють або реалізують: 1) визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), виплати заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство; 2) отримали державну підтримку в поточному бюджетному періоді або не виконують свої зобов'язання, пов'язані з наданою їм державною підтримкою; 3) не виконали рішення Антимонопольного комітету України про припинення або повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції. {Пункт 8 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} 9. Відповідальний орган розглядає протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про участь у відборі подані матеріали і приймає рішення про допуск проектної (інвестиційної) пропозиції та/або інвестиційного проекту до участі у відборі або про відмову в такій участі. {Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} 10. Рішення про відмову в участі у відборі проектної (інвестиційної) пропозиції та/або інвестиційного проекту приймається у разі, коли: 1) документи, що додаються до заяви про участь у відборі, подано не в повному обсязі або в них зазначені відомості не в повному обсязі; 2) умови запозичення, зазначені суб'єктом інвестиційної діяльності у заяві для участі у відборі, не відповідають умовам, визначеним в інвестиційному проекті (для державної підтримки шляхом надання державних гарантій); 3) наявні підстави, зазначені у пункті 8 цього Порядку. 11. Про прийняте рішення відповідальний орган письмово повідомляє суб'єкта інвестиційної діяльності та у разі відмови в участі у відборі проектної інвестиційної пропозиції та/або інвестиційного проекту зазначає її підстави. 12. У випадку, передбаченому підпунктом 1 пункту 10 цього Порядку, суб'єкт інвестиційної діяльності може повторно подати заяву для участі у відборі у разі усунення виявлених відповідальним органом порушень, зазначивши про вжиті для їх усунення заходи. 13. Заяви про участь у відборі, подані після встановленого кінцевого строку їх прийняття, не розглядаються. 14. Відповідальний орган: 1) формує перелік інвестиційних проектів, допущених до участі у відборі, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті протягом десяти робочих днів після закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь у відборі; {Підпункт 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} 2) готує і подає протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення зазначеного переліку конкурсній комісії інформацію про інвестиційні проекти із зазначенням обсягу державної підтримки для реалізації кожного інвестиційного проекту за такими критеріями: {Абзац перший підпункту 2 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017} підвищення технологічного рівня виробництва; економічна ефективність проекту; впровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій; вплив реалізації проекту на розвиток внутрішнього виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції національного виробника; забезпечення охорони навколишнього природного середовища; створення нових робочих місць; впровадження інновацій; реалізація проекту за рахунок недержавних джерел фінансування в розмірі не менш як 40 відсотків загальної кошторисної вартості проекту (для державної підтримки шляхом співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів). {Абзац десятий підпункту 2 пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 525 від 25.06.2020} Для державної підтримки шляхом надання державних гарантій додатково до зазначених обов'язковими критеріями також є: {Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} обмеженість строку дії державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єкта господарювання за відповідним запозиченням з фіксованою сумою за конкретним інвестиційним проектом; {Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} розмір плати за надання державної гарантії встановлюється із застосуванням ринкового методу відповідно до Порядку встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 833); {Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} {Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 525 від 25.06.2020} рівень ризиків, пов'язаних з наданням державних гарантій, є прийнятним відповідно до Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 p. № 131 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 14, ст. 569); {Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} загальне фінансування проекту буде перевірятися щонайменше раз на рік. {Підпункт 2 пункту 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} {Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 997 від 13.12.2017} 16. Після завершення підготовки інформації, зазначеної у підпункті 2 пункту 14 цього Порядку, відповідальний орган забезпечує протягом десяти робочих днів проведення засідань конкурсної комісії щодо відбору. {Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} 17. Конкурсна комісія на підставі пропозицій відповідального органу під час засідання: 1) проводить оцінку та відбір допущених до участі у відборі інвестиційних проектів; 2) приймає рішення щодо можливості надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, в якому зазначаються форма та обсяг державної підтримки для кожного інвестиційного проекту в межах загального обсягу державної підтримки в поточному бюджетному періоді, а також пропозиції щодо необхідного виду та розміру забезпечення виконання зобов'язань перед державою і плати за надання державної гарантії (для державної підтримки шляхом надання державних гарантій), з урахуванням заяви для участі у відборі суб'єкта інвестиційної діяльності. {Підпункт 2 пункту 17 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017} 18. Інформація про результати відбору розміщується на офіційних веб-сайтах та надсилається відповідальним органом разом з копією (копіями) протоколів засідань конкурсної комісії протягом п'яти робочих днів після прийняття нею рішення: {Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} 1) суб'єктам інвестиційної діяльності; {Підпункт 1 пункту 18 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017} 2) Мінфіну (місцевому фінансовому органу) та Мінекономіки (за встановленою Мінекономіки формою). {Підпункт 2 пункту 18 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019} 181. Після відбору інвестиційного проекту, для реалізації якого надається державна підтримка, у випадках, передбачених законодавством, відповідальний орган зобов'язаний звернутися до Антимонопольного комітету України за отриманням відповідного рішення щодо допустимості такої допомоги для конкуренції в порядку, визначеному законодавством України про державну допомогу. Для державної підтримки шляхом надання державних гарантій, щодо яких виконуються всі критерії, зазначені у пункті 14 цього Порядку, повідомлення про нову державну допомогу до Антимонопольного комітету України не подається. {Порядок доповнено пунктом 181 згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017} 19. Надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів здійснюється відповідальним органом з урахуванням: рішення конкурсної комісії; рішення Антимонопольного комітету України, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України “Про державну допомогу суб'єктам господарювання”, якщо реалізація інвестиційних проектів передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок ресурсів держави з урахуванням положення пункту 181 цього Порядку або письмового повідомлення про їх звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення, якщо реалізація інвестиційних проектів передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок ресурсів держави у будь-якій формі. {Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 997 від 13.12.2017} 20. Надання державної підтримки шляхом надання державних гарантій здійснюється відповідно до бюджетного законодавства. Відповідальний орган з урахуванням рішення конкурсної комісії подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами, що залучаються для реалізації інвестиційних проектів. {Порядок доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ № 997 від 13.12.2017}
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси