Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 грудня 2015 р. № 1117 Київ {Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 565 від 25.06.2020} Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів Відповідно до частини шостої статті 25 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Затвердити: форму сертифіката про акредитацію освітньої програми згідно з додатком; Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми, що додається. 2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня державної реєстрації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 73 Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 ПОРЯДОК оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми 1. Цей Порядок регулює питання, пов'язані з діяльністю щодо оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію освітньої програми (далі - сертифікати) у сфері вищої освіти. 2. Оформлення, переоформлення, видача та облік сертифікатів здійснюються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі - Національне агентство). 3. Національне агентство оформлює і видає вищому навчальному закладу (науковій установі) сертифікат протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про акредитацію освітньої програми. 4. У сертифікаті зазначаються: найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження вищого навчального закладу (у разі акредитації освітньої програми у відокремленому структурному підрозділі - найменування такого підрозділу), наукової установи; код і найменування спеціальності, рівень вищої освіти та назва акредитованої освітньої програми; дата видачі сертифіката. У лівому верхньому куті на зворотному боці сертифіката розміщується двовимірний штрих-код (QR-код). 5. У разі першої акредитації освітньої програми сертифікат видається строком на п'ять років, а в разі другої та наступних акредитацій - строком на 10 років. Сертифікат підписується Головою Національного агентства та засвідчується печаткою Національного агентства. 6. Інформація про видачу сертифіката вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 7. Підставами для переоформлення сертифіката є: зміна найменування чи місцезнаходження вищого навчального закладу (наукової установи); реорганізація юридичних осіб, що мають сертифікати, шляхом злиття або приєднання однієї юридичної особи до іншої; ліквідація або реорганізація, а також зміна найменування (місцезнаходження) структурного підрозділу вищого навчального закладу або наукової установи, що провадить освітню діяльність за відповідною спеціальністю (галуззю) та рівнем вищої освіти. 8. Для переоформлення сертифіката вищий навчальний заклад (наукова установа) або його правонаступник (у разі реорганізації) зобов'язаний протягом місяця з дня внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців подати до Національного агентства заяву про переоформлення сертифіката, сертифікат, що підлягає переоформленню, та документи, що підтверджують наявність підстав для переоформлення. 9. Національне агентство протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення сертифіката та відповідних документів видає сертифікат з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення сертифіката. 10. Строк дії переоформленого сертифіката не може перевищувати строку дії сертифіката, що переоформлявся. 11. Сертифікат, що не переоформлений в установлений строк, у разі наявності підстав для переоформлення, визначених пунктом 8 цього Порядку, вважається недійсним. Інформація про недійсність такого сертифіката вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 12. Підставами для видачі дубліката сертифіката є: втрата сертифіката; пошкодження сертифіката. У разі втрати сертифіката вищий навчальний заклад (наукова установа) подає до Національного агентства заяву про видачу дубліката сертифіката. 13. У разі коли сертифікатом неможливо користуватися внаслідок його пошкодження, вищий навчальний заклад (наукова установа) подає до Національного агентства: заяву про видачу дубліката сертифіката; пошкоджений сертифікат. Національне агентство протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката сертифіката видає заявникові дублікат сертифіката замість втраченого або пошкодженого. 14. У вищого навчального закладу (наукової установи), який подав заяву та відповідні документи з метою отримання дубліката сертифіката замість втраченого або пошкодженого, відповідна освітня програма залишається акредитованою на строк, який зазначався у втраченому або пошкодженому сертифікаті. 15. Відповідальною за видачу та облік сертифікатів є посадова особа Національного агентства, уповноважена Головою Національного агентства. 16. Отримання та видача сертифікатів (дублікатів сертифікатів) обліковується у відповідному журналі обліку та видачі сертифікатів. 17. Після отримання вищим навчальним закладом (науковою установою) сертифікатів, відповідальним за їх зберігання є вищий навчальний заклад (наукова установа).
Інформація
Розділи
Регуляторні кейси